Preprečevanje osipa na Srednji šoli Ravne

marko_laznik

Marko Laznik

»Dobro počutje v šoli je zelo pomembno,« smo se strinjali sodelavci, ki smo se pred dvema letoma vključili v mednarodni projekt CroCoos.

Člani tima smo bili:

 • mag. Ivanka Stopar – ravnateljica,
 • mag. Mateja Verdinek Žigon – šolska svetovalna delavka,
 • Igor Kosmač, univ. dipl. inž. str. – učitelj strokovnih predmetov strojništva,
 • Jelak Onuk, dipl. inž. str. – učiteljica matematike in sodelavka za dodatno pomoč dijakom,
 • Marko Laznik, mag. posl. Inf. – učitelj strokovnih predmetov računalništva.

Med leti 2010 in 2015 je bil na šoli delež dijakov, ki so se izpisali 4,3 %, zato smo si tekom projekta zadali cilj, da se delež izpisanih dijakov v letih 2015–2020 zmanjša in ne preseže 3,5 %. V letu 2015 smo pričeli z aktivnostmi za preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja in z njimi želeli prepoznati dijake v stiski ter jim nuditi pomoč, da bi to stisko presegli.

Prva pomembna aktivnost je bila izdelava smernic za delo razrednika. Uvedli smo redne mesečne sestanke razrednikov prvih letnikov, saj je to leto ključno za dijake. Razredniki smo se na skupnih sestankih pogovarjali o problematiki v razredu, si izmenjali izkušnje in se dogovorili za poenotenje dela. Srečevali so se tudi svetovalna delavka in izvajalci dodatne strokovne pomoči, da so pregledali in načrtovali delo s posameznimi dijaki. V okviru teh aktivnosti so nastale tudi smernice in predlogi za razrednike.

Za dijake smo uredili tudi kotičke za druženje, opremo pa so izbrali dijaki sami z natečajem. Tako smo pridobili novo sedežno garnituro, vreče za sedenje v knjižnici, kupili dva ročna nogometa. Dijaki, ki so imeli težave s koncentracijo ali niso obvladali svoje jeze, so bili pod stresom ali imeli druge težave, so se lahko umaknili v te prostore in se pozneje vrnili v razred, ko je bila stiska mimo. Ta čas so jim bili na voljo mentorji ali svetovalna delavka.

Druga pomembna aktivnost pa je bila povečanje sodelovanja dijakov, kjer smo jih vključili v različne aktivnosti. Izpostavil bi dva pomembna projekta, in sicer snemanje filma in projekt Vrt. Pri projektu Film so sodelovali dijaki, ki so bili prepoznani kot dijaki v stiski. Sodelovalo je 15 dijakov prvih letnikov štiriletnega programa. Pri projektu Vrt pa 12 dijakov enega oddelka, v katerem so bili štirje prepoznani kot dijaki v stiski.

Dijaki so za projekt Film sami pripravili scenarij na temo »Zakaj se splača ostati v šoli«, posneli video, ga zmontirali in nastal je krajši film, ki dijake nagovarja, da uspešno zaključijo šolo. Dijaki so se med nastajanjem filma povezali, se clip_image002angažirali, na dejavnosti prihajali točno in ni jim bilo težko ostati tudi po pouku. Za nastali film so dijaki na lokalnem tekmovanjuclip_image004 dobili tudi nagrado na 1. filmskem festivalu Mladi oskarji.

Snemanje filma

Nagrada na 1. filmskem festivalu Mladi oskarji

slika1

 

slika2

Projekt Vrt se je pričel že leto pred vstopom v projekt CroCoos, s tem projektom pa se je še dodatno okrepil. Pod vodstvom razredničarke je delo potekalo skozi celo leto. Dijaki so uredili nasad borovnic, ribeza, malin, robid, jagod ter pozneje še z nasadom zelišč. Pri praktičnem pouku so izdelali tudi ograjo za vrt. Za košnjo okrog vrta je skrbel dijak, ki je izgubil motivacijo za šolsko delo in se je želel že izpisati. V delu na vrtu pa je razvil pripadnost šoli ter uspešno zaključil letnik. Projekt je bil predstavljen tudi staršem, ki so ga sprejeli z navdušenjem. Za šolo so ti projekti pomembni, saj je pomembno, da se lahko dijaki izkažejo še na ostalih aktivnostih, ki niso neposredno vezane na pouk. To še posebej velja za dijake, ki prihajajo z ne preveč dobrimi šolskimi izkušnjami na našo šolo.

clip_image006clip_image008

Delo na vrtu

V teh dveh letih (2015–2017), odkar sodelujemo v projektu, je osip le 1,86 %. Upamo, da nam bo na šoli uspelo obdržati še kakšnega dijaka več. Projekt CroCoos se je letos končal z mednarodno zaključno konferenco v Budimpešti, kjer smo si člani timov vseh sodelujočih pilotnih šol izmenjali izkušnje, ki bodo še kako koristile pri našem nadaljnjem delu.

Objavljeno u Uncategorized | Označeno sa

Didaktične igre pri pouku matematike v prvem razredu

  mojca_kruh

Mojca Kruh

1. UVOD

Igra se pri pouku vse bolj poudarja. Ko se učenec igra in ne ve, da se uči, se največ nauči. Z igro lahko popestrimo pouk, motiviramo učence in jih aktivno zaposlimo.

Prav zaradi velikega pomena igre sem izdelala in poiskala nekaj idej s področja didaktičnih iger pri matematiki, kar mi bo tudi kasneje v praksi koristilo.

2. DIDAKTIČNE IGRE

Didaktične igrače lahko uporabljamo pri poučevanju vseh predmetov. Z vključevanjem didaktičnih iger v pouk matematike naredimo snov zanimivejšo za učence. Učenje preko didaktičnih iger in pripomočkov je potrebno vključevati predvsem v nižjih razredih OŠ, kjer učencem omogočajo lažji prehod med igro, zabavo in delom, ki ga v tem obdobju predstavlja učenje.

Pri didaktičnih igrah mora učenec najprej osvojiti in upoštevati zaporedje didaktične igre, zato ni svoboden kot pri ostalih igrah.

Didaktična igra vsebuje:

 • nalogo,
 • vsebino,
 • pravila.

3. DIDAKTIČNE IGRE V 1. RAZREDU

Didaktične igre ponujajo nove možnosti za uspešneje vzgojno-izobraževalno delo. To se kaže v tem, da:

 • igra povečuje interes, motivacijo, izziva večjo pozornost in naredi učenje zanimivejše,
 • učenje in pomnjenje dejstev je enako pri igranju kot pa pri uporabi besedila in razlage,
 • lahko igro uporabimo z učenci različnih starosti in različnih sposobnosti, predvsem pa, da so primerne za otroke, ki se ne znajo izkazati, za otroke iz odrinjenega socialnega okolja in za tiste, ki imajo kakšne druge težave.

3.1 NIČ NE VIDIM

TEMA: geometrija in merjenje
clip_image002VSEBINA: geometrijske oblike
CILJ: Učenec zna prepoznati in poimenovati preproste geometrijske like (krog, trikotnik, kvadrat, pravokotnik).
POTREBUJEMO: kartončke na katerih so narisani različni geometrijski liki (po barvi in velikosti), vrvica za okoli vratu.

POTEK IGRE:
Kartončke na katerih so narisani liki preluknjamo in čez napeljemo vrvico. Vsak otrok dobi kartonček, ki mu ga učitelj obesi za vrat, tako, da je narisana stran na hrbtu učenca.
Učenci se sprehajajo po razredu in drug drugemu čimbolj natančno opišejo kaj imajo narisano na hrbtni strani. Svojega kartončka ne smejo videti. Ko najdejo svoj par se postavijo skupaj. Kartončke obrnemo na sprednjo stran in skupaj ugotovimo ali sta lika res enaka.

3.2 BUM

TEMA: aritmetika in algebra
VSEBINA: naravna števila
CILJ: Učenec pozna in nadaljuje zaporedje števil. Pozoren mora biti na število, ki ga določimo kot vsiljivca.
POTREBUJEMO: /
POTEK IGRE:
Učenci se postavijo v krog, ali se razporedijo tako, da je za zadnjim spet na vrsti prvi. V nadaljevanju izberemo število (lahko več) od ena do deset, ki bo prepovedano. Eden od učencev začne šteti naglas, nato nadaljuje učenec na desni strani, ter tako naprej. Ko pridemo do prepovedanega števila, mora učenec namesto števila reči »BUM«. Učenec, ki se zmoti izpade ali dobi kakšno dodatno nalogo npr. naredi 5 počepov.

3.3 MENJAJ PROSTOR

TEMA: aritmetika in algebra
VSEBINA: naravna števila
CILJ: Učenec zna brati in prepoznati svojo števko.
POTREBUJEMO: aplikacije, igralno kocko
POTEK IGRE:
Z učenci lahko stojimo ali sedimo v krogu. Učence razdelimo na polovico in vsakemu razdelimo svojo števko, tako da imata po dva učenca, ki stojita ali sedita na sproti enako števko. Ko učitelj pove določeno števko se učenca s to števko čim hitreje zamenjate svoji mesti. Števke lahko govorimo, kažemo z aplikacijami, igralno kocko, dodamo lahko različna gibanja.

3.4 RAČUNSKA ZGODBA

clip_image004TEMA: aritmetika in algebra
VSEBINA: računske operacije
CILJ: Učenec zna seštevati in odštevati v množici naravnih števil do 10.
POTREBUJEMO: kartončki z zgodbico

POTEK IGRE:
Igro lahko igramo v parih, skupinsko ali individualno. Učenci dobijo ali si izberejo tri kartončke ki se vsebinsko navezuje. S pomočjo kartončkov pripovedujejo zgodbico, zapišejo račun in izračunajo. Vsebino predstavijo drugim učencem, ki spremljajo ali je potek zgodbe pravilen.

3.5 SESTAVLJANKA

TEMA: aritmetika in algebra
VSEBINA: Računske operacije. Seštevanje in odštevanje v obsegu števil do 10.
CILJ: Učenec zna seštevati in odštevati v množici naravnih števil do 10.
POTREBUJEMO: Barvno sliko prijetnega motiva, razrezanega na več delov ter podlago z rešitvami.
POTEK IGRE:
Igro lahko igra več učencev, lahko pa tudi en sam učenec.
Na hrbtni strani delov slike so zapisani računi. Račun izračunaš in poiščeš rešitev na podlagi. Ko izračunaš in poiščeš rešitev pokriješ tisti del sestavljanke. Če boš pravilno reševal, bo pred teboj nastala slika.

3.6 KAJ BO NASTALO

TEMA: aritmetika in algebra
clip_image006VSEBINA: računske operacije, seštevanje v obsegu do 10, nekateri do 12
CILJ: Učenec zna seštevati v množici naravnih števil do 10, nekateri do 12.
POTEBUJEMO: razrezano sliko, dve igralni kocki

POTEK IGRE:
Igra se igra v dvojicah ali manjših skupinah. Imamo razrezano sliko na 12 delov, ki so na hrbtni strani označeni od 1 do 12. Najprej mečemo eno igralno kocko, v smeri urinega kazalca, dokler ne uporabimo vseh 6 delov. Te delčke poizkušamo sproti sestavljati v smiselno celoto. Nato dodamo še eno igralno kocko in števila seštevamo, dokler ne porabimo vseh koščkov in sliko sestavimo v smiselno celoto. Na koncu ugotovimo za katero zgodbico gre. O njej lahko tudi pripovedujemo.

3. 7 PARI

TEMA: geomclip_image008etrija
VSEBINA: črte
CILJ: Učenec zna prepoznati ravne, krive, sklenjene, nesklenjene in lomljene črte.
POTREBUJEMO: Karte iz kartona, na katerih so narisane različne črte, različnih barv (po dve in dve karti sta enaki in tvorita ustrezen par).

POTEK IGRE:
Igro lahko igrata najmanj dva in največ pet učencev.
Učenci si razdelijo enako število kart med seboj. Če ima učenec že ob delitvi kart dve enaki karti, ju postavi na mizo in ostalim učencem pove, kakšna para črt ima. Nato po vrstnem redu vsak učenec postavi eno karto na mizo in pove, kakšne barve je in kakšne črte so na njej. Učenec, ki ima karto enake barve in enakih črt, postavi karto poleg zadnje na mizo. Zmaga učenec, ki prvi ostane brez kart.

5. ZAKLJUČEK

Vse zbrane in izdelane didaktične igre sem preizkusila. Igre sem vključevala v dejavnosti načrtno, spontano ali ko so otroci sami izražali željo. Za samo izvedbo ima velik pomen tudi podajanje navodil učencem. Predvsem morajo biti navodila jasno, natančno in nazorno prikazana da nimajo učenci težave z izvajanjem in da ne pride do kakšnega nesporazuma.

Objavljeno u Primjeri dobre prakse | Označeno sa , , , , , ,

Vukovarski gimnazijalci na skupu mladih ambasadora

Europskog parlamenta u Zagrebu

natasa_vinkovic

Nataša Vinković

IMG_2862Od ove školske godine Gimnazija Vukovar, uz još četrnaest škola iz Republike Hrvatske, provodi edukativni program Škola ambasador Europskog parlamenta pod okriljem Europskog parlamenta Ureda za informiranje u Zagrebu.

5. i 6. svibnja 2017. zajedno sa četrnaest gimnazijalaca iz drugog, trećeg i četvrtog razreda bila sam u Zagrebu na završnom skupu programa simboličnog naziva #MladiEU2017.

Zajedno s još 13 škola iz cijele Hrvatske imali smo čast prisutstvovati pripremljenom IMG_3045 (1)programu. Jedni od najboljih voditelja Hrvatske, Davor Smrtić i Iva Šulentić vodili su program, odnosnu našu nastavu. Nastavu kakvu nikada ranije nismo imali prilike doživjeti. Nakon sata razrednika, odnosno razgovora o najzanimljivijim i aktualnim pitanjima s hrvatskim europskim parlamentarcima, Dubravkom Šuicom, Toninom Piculom, Davorom Škrlecom i Marijanom Petir imali smo priliku sjediti u klupama (točnije udobnim sjedalima Kina Europa) te slušati sate politike i gospodarstva (Josip Bilaver, Biljana Gaća,Vili Rosanda), fizike (Ivica Puljak), informatike (Morena Šimatć), tjelesne i zdravstvene kulture (Tomislav Pacak s video porukom Ivana Rakitića), matematike (Toni Milun), geografije (Davor Rostuhar), dramske kulture (Vedran Mlikota), engleskog jezika (Cody McClain Brown) te završiti sa satom francuskog jezika odnosno filma izrazito pozitivne poruke o sretnom završetku – „Moj život kao tikvica“. Najbolji hrvatski predavači za nas su održali nezaboravna predavanja i pokazali kako znanost može biti zabavna, kako je vjera u sebe i vlastitu ideju ono što je presudno. Imali smo priliku vidjeti kako ustrajnost, rad i trud vode prema uspjehu i ostvarenju snova.

IMG_2887 (1)IMG_2903 (1)IMG_2965 (1)

Završni rad koji smo imali priliku realizirati kao konačnu potvrdu onoga što smo mjesecima ranije proučavali i pripremali, bio je osmisliti kampanju kojom bismo mlade potaknuli na IMG_2842 (1)glasanje. Kako bismo svima ukazali na važnost glasanja i važnost svakoga pojedinca i njegova mišljenja, morali smo uložiti puno kreativnosti, pozitivne energije kao i svo znanje koje smo ranije stekli. Svaka ideja, mišljenje i vizija mogu biti realizirani ukoliko znamo pokrenuti dobru inicijativu. Upravo zato jedna od najvažnijih poruka koju je ovaj susret nosio je uloga mladih u stvaranju drugačijega svijeta i unošenja novih ideja u tumoran politički svijet. Mladi nisu samo naše sutra, mladi su danas. U svojoj srži ovaj projekt stoga nosi upravo edukaciju, uključivanje mladih u razvoj i politički život vlastite države.

DIMG_2920 (1)ostupnost, transparentnost i odlična organizacija doprinjeli su rušenju predrasuda i lošega mišljenja o politici i vlastitoj nemoći jer takvo mišljenje ima većina mladih. Upućena je želja za suradnjom, želja za mišljenjem i novim idejama mladih. Upravo smo tu priliku, pokazati svoje mišljenje, dobili kada smo osmišljavali kampanju za poticanje mladih na glasanje. Sudjelovanjem u ovom projektu puno smo naučili, ostavili predrasude i vratili se s puno pozitivne energije, vjere u sebe i želje za djelovanjem u svrhu promjene i razvoja, vjerom u bolje sutra.

IMG_2827 (1)

Objavljeno u Skupovi | Označeno sa , , , , ,

U skladu s prirodom – ekološka akcija vukovarskih gimnazijalaca

EE otpad nusproizvod modernog doba

sanja_PS 

Sanja Pavlović Šijanović

Doba u kojem živimo obilježeno je nizom prednosti i dobrobiti nastalih razvojem i primjenom suvremene tehnologije. Život bez moderne tehnologije postao je gotovo nezamisliv, sve raznovrsnija primjena međusobno povezanih uređaja i odgovarajućih usluga djeluje na pojedinca, društvo i okoliš. Danas paralelno koegzistiraju različite generacije koje različito (ne)iskorištavaju dostupne tehnološke mogućnosti, međutim nove generacije odrastaju uz nove tehnologije i između ostalog, ne poznaju život bez interneta i gadgeta (novi trend u IT industriji, mali hi tech multimedijalni, zabavni ili poslovni uređaji). Tehnološke promjene događaju se 24 sata dnevno i vrlo brzo postaju sastavnicom i rutinom svakodnevnog života. Kao primjer tome, služi činjenica da je za milijardu pretplatnika fiksne telefonske linije, svijetu bilo potrebno punih 100 godina, a samo 25 godina za umrežavanje pet milijardi mobilnih pretplatnika (Gordana Kovačević, predsjednica uprave Ericsson Nikola Tesla).

Tehnologija napreduje, a uređaji ulaze u modu i izlaze iz nje tijekom svega nekoliko mjeseci. poziv na ekolosku akcijuKako se proizvodnja elektroničkih uređaja povećava, paralelno se gomila i sve je više električnog i elektroničkog otpada (EE otpada). Tako se, primjera radi, u svijetu godišnje proda više od milijardu novih mobitela, a svaki novi model mobitela nudi nove funkcionalnosti, servise, aplikacije…što dovodi do porasta broja odbačenih mobitela koji osim u ladicama završavaju i u smeću. Isto tako, svakih nekoliko godina mijenjamo računalo jer nam trebaju bolje performanse, mijenjamo televizore u skladu s estetskim stilom cijelog životnog prostora, zapravo, uređaji koje svakodnevno koristimo postaju iznimno potrošna roba.

To znači da se moramo jače pozabaviti EE otpadom, prije nego se otme kontroli. Predviđena stopa rasta količine EE otpada za iduće dvije godine je 33 posto.

Gimnazija Vukovar ponosni je nositelj Zlatnog statusa međunarodne „Eko škole“ a ujedno je i e-Škola koja prolazi kroz proces cjelovite informatizacije poslovanja same škole ali i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrele škole za 21.stoljeće što ispred nas stavlja zadatak, obvezu i poticaj na provođenje raznolikih ekoloških aktivnosti i projekata s ciljem ispunjavanja zadanih smjernica odgoja i obrazovanja za okoliš te nužnost kontinuiranog osposobljavanja mladih generacija za donošenje odluka o razvitku društva u budućnosti.

Svjesni svih ovih činjenica u Gimnaziji Vukovar provode se aktivnosti vezane za ekološko aktivnostizbrinjavanje EE otpada. Kako smo prošle školske godine proveli iznimno uspješnu akciju prikupljanja EE otpada u koju smo uključili ne samo cijelu školu već i lokalnu zajednicu, uočili smo potrebu za nastavkom ove aktivnosti i sam po sebi nametnuo se zadatak kojim ćemo ponoviti prošlogodišnju akciju. Tako smakcija2o ove godine, krenuli već početkom siječnja edukacijama, debatama, izradama prikladnih plakata, brošura i informiranjem svekolike javnosti o početku i načinu provođenja akcije te dogovorili preuzimanje i prijevoz prikupljenog EE otpada do sabirnog centra.

Zadatak postavljen pred svakog učenika, bio je u vlvrijedni uceniciastitom kućanstvu uz pomoć roditelja, pronaći i donijeti barem jedan uređaj koji za svoj rad koristi električnu energiju, a koji im iz bilo kojeg razloga više nije potreban. Svakim danom, naša je škola zaprimala sve više raznolikih uređaja, bilo je tu glačala, aparata za kavu, uređaja za šišanje i sušenje kose, usisavača, električnih ventilatora, radio i TV aparata, bušilica, računala, pisača i ponajviše mobilnih telefona.

Količina i raznovrsnost prikupljenih mobilnih telefona, izazvala je veliko zanimanje učenika i telefonija-izlozbanastavnika, te nismo mogli odoljeti a da prije nego što se oprostimo s njima, napravimo i malu izložbu kojom smo pokušali kronološki prikazati prvenstveno razvoj mobilne telefonije. S obzirom da se 3. travanj 1973. godine smatra početkom ere mobilne telefonije, taj dan smo i postavili izložbu. Između niza mobilnih telefonmobilni uredjajia, pokazali smo i primjerke najpopularnijih mobitela prije 2000. godine, Ericsson R380 i legendarne Nokie 2210, 5110 i 3310 koju posebno pamtimo po legendarnoj igri Snake II i nakon 2000. godine, poput Nokie 1100, Samsung SPH-M100 Uproar, pa do iPhona, Samsung Galaxy…

Obzirom na sustavne promjene u informacijsko-komunikacijskog tehnologiji i pojavljivanje novih elektroničkih kućanskih pomagala ova vrsta otpada predstavlja jednu od najbrže rastućih kategorija otpada uzrokujući time dva problema: onečišćenje okoliša i nepovratni gubitak vrijednih sirovina. EE otpad može sadržavati opasne materijale, kao što su npr. olovo, krom, kadmij, živa, fosfor, berilij, barij, silicij, arsen…. dok s druge strane, EE otpad sadrži brojne vrijedne materijale (staklo, plastiku, plemenite metalemetal zec), koji se mogu ponovno iskoristiti. Tako se primjerice od reciklaže samo 1000 mobilnih uređaja može dobiti 18 kilograma bakra, 400 grama srebra, 40 grama zlata i 20 grama paladijuma. Ponovna uporaba i recikliranje sirovina iz islužene EE opreme pomaže u očuvanju prirodnih resursa i sprječavanju onečišćenja zraka i vode. Zbog svega navedenog od izuzetne je važnosti spriječiti nastanak EE otpada i ponovno iskoristiti ili reciklirati staru EE opremu i uređaje te na taj način smanjiti njegov štetan utjecaj na okoliš. Naš prikupljeni EE otpad odvest će i zbrinuti Tvrtka Metal-Zec, ovlaštena od Ministarstva zaštite okoliša, a naša kućanstva nastavit će živjeti u harmoniji s prirodom!

Gimnazija Vukovar pred sebe je postavila prioritetan zadatak kojim će u procesu odgoja i obrazovanja sustavno djelovati u skladu sa odgovornim odnosom prema okolišu kao i o načinu njegova očuvanja jer jedino na takav način može inicirati promjene i pripremati učenike za donošenje odluka i aktivno djelovanje u skladu s načelima održivog razvitka. Sva naša dosadašnja nastojanja, uloženi napori i ostvarene aktivnosti, rezultirale su podizanjem ekološke svijesti, motivacije i osobne odgovornosti za okoliš.

Objavljeno u Ekologija | Označeno sa , , ,

Projektni susret u Ilindenu u Makedoniji

sladana_ninkovic

Slađana Ninković

HRVATSKAU sklopu međunarodnog projekta „Most prijateljstva: Ilinden – Rešetari“ deset učenika u pratnji ravnatelja Tihomira Batala, učiteljica RN Slađane Ninković i Blaženke Logožar i učitelja hrvatskog jezika Darka Horvata prisustvovalo je od 25. do 28. travnja 2017. na projektnom susretu održanom u Ilindenu u Makedoniji.

DSC06683S partnerskom Osnovnom školom Goce Delčev naša škola provodi projekt od početka drugog polugodišta ove godine s ciljem promicanja i poštivanja kulturne baštine mjesta, zavičaja i domovine kao što su folklor, glazba, tradicija i različiti običaji. Zatim, tu je mobilnost učenika i učitelja i niz drugih ciljeva poput bogaćenja nastavnog plana i programa i razmjene iskustava.

Ne treba posebno isticati da će ova posjeta ostati svima u trajnom sjećanju, a suze na DSC06717rastanku dovoljno govore o tome kako su se učenici družili i što su sve vidjeli u kratkoj, ali sadržajnoj posjeti Makedoniji. Učitelji i učenici naše škole, oduševljeni su gostoprimstvom i prijemom ljubaznih domaćina.

Naši partneri isplanirali su dane koji su bili ispunjeni raznovrsnim aktivnostima. Tijekom boravka razmijenili smo iskustva o provedbi projekta, upoznali se s obrazovnim sustavom Makedonije i Hrvatske te uživali u obilasku kulturno-povijesnih znamenitosti Ilindena i Skopja.

DSC06763Događaje, koji su se u četiri dana nizali teško je nabrojati, ali i izdvojiti.

U četvrtak, 25. travnja, nakon dugog puta od dvanaest sati stigli smo pred školu te se upoznali s domaćinima, ravnateljicom Dušankom Krstevskom, voditeljicom projekta i učiteljicom makedonskog jezika Ivanom Boceskom Velinovskom, učiteljima i učenicima projektnog tima te gđom. Ljerkom Toth DSC06788Naumovom ispred Zajednice Hrvata u Makedoniji koja nam je bila velika pomoć i podrška u provedbi projekta. Ona nas je upoznala s aktivnošću makedonskih Hrvata i njihovim radom i projektima koji donose korist ne samo njima kao manjinskoj zajednici nego pridonose i tome da i građani Makedonije bolje upoznaju hrvatsku kulturu i tradiciju. Saznali smo da Hrvata ima oko 2 600, što predstavlja 0,1% od ukupnog broja stanovništva. Najviše ih je u Skopju i Bitoli, a u manjem broju žive i u ostalim gradovima srednje i istočne Makedonije.

U petak, 26. travnja, bili smo na prijemu kod načelnika Općine Ilinden Žike Stojanovskog koji nas je pozdravio i zaželio nam srdačnu dobrodošlicu. Iskazao je zadovoljstvo projektom naših škola i uzajamnom suradnjom. Putem prezentacije predstavili su Općinu Ilinden i Osnovnu školu Goce Delčev. “ Saznali smo da se Općina Ilinden nalazi samo 10 kilometara od glavnog grada Republike Makedonije, Skopja. U njezin sastav ulazi 12 naseljenih mjesta, a sjedište općine je u naselju Ilinden. Kao samostalna lokalna samouprava Ilinden postoji od 1996. godine i za ovih 20 godina postojanja može se pohvaliti održivim i brzim razvojem. Općina Ilinden je vrlo lijepo i ugodno mjesto za život što se može zaključiti prema povećanju broja stanovnika. Općina je otvorena za svaki oblik suradnje s građanima. U dvanaest naseljenih mjesta nalaze se domovi kulture, umirovljenički klubovi, ambulante i poliklinike. Imaju i starački dom, a u toku je izgradnja još jednog doma. Općina ima tri osnovne škole, jednu srednju školu i dječji vrtić. U devet ekonomskih zona ima više od 180 gospodarstvenih objekata i njihov broj se postepeno povećava. Općina Ilinden je potpora mladima, pa je uvijek pokretač i organizator mnogih događanja u koje je uključena mladež. Organizator je više manifestacija koje se tradicionalno održavaju svake godine, a među njima najznačajnije su:

 • Pokloni knjigu za uskrsno jaje – simbol Kristovog uskrsnuća;
 • Literaturna manifestacija „Ilinden“;
 • Obilježavanje Dana općine Ilinden, 2. kolovoza.

Web portal Općine Ilinden je http:/ilinden.gov.mk.

Voditeljica projekta u makedonskoj školi Ivana Boceska Velinovska upoznala nas je s Osnovnom školom „Goce Delčev“. Škola postoji od 1945. godine i nosi ime po makedonskom revolucionaru i narodnom heroju koji se borio za slobodnu i nezavisnu Makedoniju. Škola broji više od tisuću učenika i zaposleno je 50 učitelja. Nastava se odvija u dvije smjeneimage-0-02-05-009a2f90640ac2f4f6bbd9fe31dc09f3428938fa415245a761bbea677d4dc39c-V. Ocjenjivanje učenika od prvog do trećeg razreda je opisno, a od četvrtog do kraja osnovne škole brojčano. Makedonija je prije nekoliko godina uvela devetogodišnje obrazovanje u osnovnim školama umjesto osmogodišnjeg kako bi njihov obrazovni sustav bio usklađen s europskim. U prvi razred djeca polaze sa šest godina.

S domaćinima smo zatim obišli Gradsku knjižnicu koja se nalazi u Domu kulture i uputili se prema njihovoj školi gdje su učenici projektnog tima sudjelovali u radionici pod nazivom „Sličnosti i razlike Ilindena i Rešetara“. Osvrnuli smo se i na projektne aktivnosti u kojima smo do sada sudjelovali, a bile su brojne i zanimljive. Učenici su putem literarnih sastavaka, likovnih radova, prezentacija, plakata i video uradaka predstavili svoje škole, općine, domovine, običaje, folklor i tradicijsku glazbu. Sve naše aktivnosti možete pratiti na web stranici naše škole, http://os-astarcevic-resetari.skole.hr/ ili na web stranici projekta, http://mostprijateljstva.pe.hu/.

U večernjim satima sudjelovali smo na svečanoj priredbi u Domu kulture koju su za nas MostnaprijatelstvoIlindenResetariapril20175pripremili učenici uz vodstvo učitelja. Na samom početku načelnik Žika Stojanovski pozdravio je sve prisutne te nama gostima poželio dobrodošlicu i ugodan boravak u Ilindenu. Prisutnima se obratila makedonska ravnateljica škole Dušanka Krstevska i ravnatelj naše škole Tihomir Batalo koji je poslao pozdrave našeg načelnika Zlatka Age u nadi da će se suradnja među općinama i školom još više razvijati. Obostrana je ocjena da se uspostavljena međunarodna suradnja treba nastaviti jer rad na projektnim aktivnostima i razmjena iskustava doprinosi poboljšanju kvalitete odgoja i poučavanja. Među gostima na priredbi prisutnima se obratila i veleposlanica Republike Hrvatske u Republici Makedoniji – Njena Ekscelencija gđa. Danijela Barišić i gđa. Ljerka Toth Naumova ispred Zajednice Hrvata u Makedoniji koja je promovirala svoju zbirku pjesma Nevidljiva vrata.

Naši učenici predstavili su se slavonskim pjesmama, tradicionalnim folklornim plesom, sastavcima o Rešetarima i monologu na zavičajnom govoru.

Sljedeći dan, u subotu, 27. travnja, posjetili smo teniski teren u Ilindenu i s domaćinima odigrali partiju tenisa, a zatim je uslijedio uspon na brdo iznad Ilindena s kojeg se pruža prekrasan pogled na grad i vožnja autobusom na izletničko mjesto Deljadrovci- Ajatovci gdje smo ručali.

Najviše nMostnaprijatelstvoIlindenResetariapril201711as je oduševio posjet glavnom gradu Makedonije, Skopju koji se nalazi u dolini rijeke Vardar. Domaćini susreta proveli su nas suvremenom metropolom i predstavili nam brojne monumentalne građevine u različitim baroknim i neoklasičnim stilovima, spomenike i fontane posvećene raznim carevima, političarima, književnicima od antike do 21. stoljeća.

Nekada simbol Skopja, Kameni most je rijetka građevina koja nije porušena u zemljotresu 1963. godine. Nedavno su izgrađena i dva pješačka mosta. Jedan od njih zove se Most umjetnosti i krase ga brojne brončane skulpture poznatih makedonskih slikara, pisaca, sMostnaprijatelstvoIlindenResetariapril201712kladatelja i pjevača. U blizini mostova, na obalama Vardara je i šetalište s mnoštvo caffe barova i restorana. U središtu Skopja nalazi se spomen- ploča Majki Terezi na čijem je zemljištu bila kuća u kojoj se rodila kao Agnes Gondža Bojadžio. Velika humanitarka tu je s obitelji živjela do 18. godine.

Iznad Skopja, na brdu Vodno nalazi se veliki milenijski križ sagrađen 2000. godine, a do kojeg se stiže modernom žičarom s kojeg se pruža fantastična pogled na skopsku dolinu i grad Skopje.

Druženja van službenog programa bila su intenzivna i zanimljiva pa smo dan završili uz večeru u etno restoranu. Svojim domaćinima prenijeli smo kako smo očarani mnogim stvarima koje smo vidjeli i doživjeli, te nam ovo zasigurno neće biti posljednji puta da dolazimo.

Zahvalni smo im na ukazanom gostoprimstvu te nestrpljivo čekamo uzvratni susret u MostnaprijatelstvoIlindenResetariapril201718 (1)Rešetarima koji se planira od 25. do 28. svibnja 2017. godine.

Ovim putem se zahvaljujemo općinama Rešetari i Ilinden koje su nam velika financijska pomoć i podrška te Hrvatskom veleposlanstvu u Republici Makedoniji, Zajednici Hrvata u Republici Makedoniji, Hrvatskoj matici iseljenika u Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji.

Objavljeno u Projekti | Označeno sa , , , ,

Zadovoljstvo učenika primjenom digitalnog alata Spiral

u izbornoj nastavi informatike

tamaraR_teaPZ

Tamara Ređep i Tea Pavičić Zajec

imageUčitelji odabiru i primjenjuju digitalne obrazovne alate kako bi potaknuli interes učenika za nastavu i poboljšali rezultate učenja. Koliko odabrani digitalan alat doista utječe na zadovoljstvo učenika te da li im je laka njegova primjena odlučile su ispitati učiteljica informatike mr.sc. Tamara Ređep i učiteljica razredne nastave dr.sc. Tea Pavičić Zajec.

Istraživanje je provedeno školske godine 2016./2017. na izbornoj nastavi informatike, I. osnovne škole Varaždin, a uzorak je činilo 136 učenika petih, šestih i sedmih razreda. Za istraživanje koristile su digitalni online alat Spiral, alat za komunikaciju i suradnju između učenika i učitelja. Spiral se od 4 aplikacije: Quickfire, Discuss, TeamUp i Clip.

imageSlika 1. Aplikacije alata Spiral

 1. Quickfire – Temelji se na odgovaranju na postavljena pitanja i može služit kao uvod u novu nastavnu jedinicu ili pak na kraju sata u svrhu ponavljanja i sistematizaciju naučenog.

 2. Discuss – To je prezentacijski alat u kojem učenici odgovaraju na pitanja međusobno dijeleći svoje ideje.

 3. TeamUp – Koristi se za istraživačko i projektno učenje kroz timski rad u kojem učenici dijele ideje i staraju zajedničke prezentacije.

 4. Clip – Omogućava reprodukciju bilo kojeg videa (npr. s YouTubea) u koji učitelji upisuju pitanja. Za vrijeme gledanja videa učenici mogu raspravljati koristeći chat.

Učiteljica informatike mr.sc. Tamara Ređep pripremila je sve 4 aplikacije alata Spiral za svaki razred zasebno, bilo u vidu uvoda u novu nastavnu cjelinu, ponavljanja, rasprave kroz prezentaciju, timskog rada ili pak gledanja videa. Spiral ne zahtijeva instalaciju na uređaje, već su se učenici u aplikacije pridružili putem koda koji im je dodijelila učiteljica. Nakon što su isprobali sve 4 aplikacije, učenici su anonimno ispunili anketni upitnik koji je za potrebe istraživanja kreirala učiteljica dr.sc. Tea Pavičić Zajec. Upitnik se sastojao od 3 pitanja zatvorenog tipa i Likertove skale od 5 stupnjeva.

Dobiveni rezultati pokazuju da je čak 94,8% učenicima nastava informatike zanimljivija kada koriste digitalan alat Spiral. Rezultati obrađenih anketa potvrđuju i da se većini učenika najviše sviđa kada koriste aplikaciju „TeamUp“ (44%) i Quickfire“ (41%). Također, ovaj interaktivni alat vrlo je zanimljiv i lagan za korištenje svim učenicima bez obzira na spol i dob.

grafSlika 2. Zanimljivost uporabe alata Spiral obzirom na spol i razred, N=136

graf1Slika 3. Izbor najbolje aplikacije svih učenika zajedno, N=136

Ovo istraživanje potvrđuje hipotezu da je alat Spiral učenicima lagan za korištenje i da se njegovom primjenom u izbornoj nastavni informatike povećava zadovoljstvo učenika. Obzirom da je alat Spiral primjenjiv u svim nastavnim predmetima, vjerujemo da će ovi dobiveni rezultati potaknuti i druge učitelje na njegovu upotrebu.

imageimage
Slike 4 i 5. Učenici 7. razreda koriste aplikaciju „TeamUp

Literatura

 1. 1. Blažić, A. Spiral [online]. [14.05.2017.]
 2. 2. Jandrić, P.; Tomić, V. i Kralj, L. Priručnik: E-učitelj, suvremena nastava uz pomoć tehnologije. Zagreb. 2016. [17.05.2017.]
Objavljeno u Alat | Označeno sa , , , , ,

Teče mi, teče vodica

tatjana_malovrh

Tatjana Malovrh

Narava kot okolje je sredstvo in učilnica, s katerim vplivamo n167a otroka, na njegov razvoj in odnos do narave – okolja.

Veliko veselje naših otrok je potok Lomščica, ob katerem se velikokrat sprehajamo in kjer otroci velikokrat zastavljajo vprašanja, zakaj to, zakaj ono, zato smo se odločili, da bomo prek projekta Teče mi, teče vodica potok Lomščica bolj podrobno raziskali.

Projekt je bil načrtovan v dve smeri: kot igra otrok v vodenem kotičku in kot opazovanje potoka in hkrati kot prepoznavanje urejenega in neurejenega okolja, na katerega naletimo v času naših sprehodov.

Otroci so se z vodo igrali. Raziskovali so, kako lahko gibljejo roke pod vodo, kateri predmeti IMG_6984so plovni in kateri se potopijo, kakšne zvoke lahko ustvarjamo v vodi s pomočjo različnih pripomočkov (steklenice, lij, cedilo, slamice, cevi, ladjice). Otroci so ugotavljali, da z rokami lahko ustvarjajo nežne tone, lahko škropijo vodo, jih lahko potapljajo v vodo in ustvarjajo kapljice.

Spoznali smo, kakšne barve je voda, kakšen je njen vonj in okus, kako voda izhlapeva in zakaj jo uporabljamo, kaj se zgodi, če jo obarvamo in od česa je odvisna intenzivnost barve v vodi.

180Dejavnosti ob potoku so otroke zelo zaposlile. Otroci so bili navdušeni, da so lahko svoje dlani pomočili tudi v potok in občutili vodo, ki je tekla preko njihovih dlani. Ugotavljali smo smer toka vode z ladjicami iz papirja, merili smo gladino vode na dveh mestih z označenima palicama in jih primerjali. V potok smo postavili mlinček in opazovali delovanje le-tega. Poslušali smo zvoke ob potoku, z mrežo in posodo smo zajeli vodo, blato iz struge potoka in kasneje razvrstili zajeto (rastline, živali, kamni, blato) v posodice in vse to opazovali s povečevalnim steklom. 182

Presejali smo kamenje, ugotavljali zgradbo kamenja in na manjše ploščate kamne risali razne umetnije. Ogledali smo si veliko naravoslovnih knjig o potoku in živalih v njem. Spoznali smo nove pravljice, naučili smo se nove pesmice, ki 183jih z veseljem prepevamo ob raznih priložnostih.

Z učenjem moramo začeti zgodaj. Za naravoslovje je najbolje takrat, ko so otroci najbolj radovedni. To so predšolska in zgodnje-šolska leta, pravimo obdobje »zakajčkov«, zato se strokovni delavci v vrtcu še posebno potrudimo, da na »zakajčke« poskušamo poiskati odgovore.

Objavljeno u Primjeri dobre prakse | Označeno sa , , ,