Izdelovanje ptičjih gnezdilnic

tadeja_bogdan

Tadeja Bogdan

Uvod

DSC_0942Na naši šoli OŠ Srečka Kosovela Sežana so učenci od 4. do 9. razreda vpisani v različne izbirne predmete, ki si jih vsako leto sami izberejo po lastnih željah in interesih. Med njimi je tudi izbirni predmet Tehnika, ki poglablja, razširja in nadgrajuje predmeta naravoslovje in tehnika v četrtem in petem ter tehnika in tehnologija v šestem razredu. Predmet omogoča učencem poglobitev in sintezo nekaterih temeljnih znanj s tehničnega področja in povezavo z drugimi predmetnimi področji. Razširja osnovna spoznanja o tehnoloških lastnostih posameznih gradiv in praktična znanja, spretnosti in delovne navade pri uporabi orodja, pripomočkov, strojev in naprav za oblikovanje in obdelavo gradiv.

Učenci si v delovnem procesu pridobivajo znanje, ki ga tudi utrjujejo, poglabljajo ter razvijajo  spretnosti in sposobnosti. Učenci uporabljajo gradiva, ki jih lahko obdelujejo in preoblikujejo, kot so les, papirna gradiva, kovina, umetne snovi in druga primerna gradiva, ki jih lahko uporabijo v različnih kombinacijah.

Izpeljava delavnice 

V jesenskem času so učenci izdelali ptičje hišico, katere so oblikovali s prepletanjem beke,DSC_0943 zato je bila spomladanska delavnica izdelovanja ptičjih gnezdilnic več kot imenitna ideja. Pri tem sta nam bila v izjemno pomoč predstavnika Parka Škocjanskih jam, ki sta tudi prinesla material in pripomočke za delo povsem brezplačno. Na šoli smo izjemno veseli, da imajo lokalna društva velik posluh za soljudi, saj je veliko učencev iz socialno šibkejših družin, ki si vseh dodatnih aktivnost brez donacij ne bi mogli zaželeti.

Park Škocjanskih jam je svetovna dediščina in je vpisana v UNESCO. Konvencijo o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine je sprejela Generalna konferenca UNESCO 16. novembra 1972 v Parizu, veljati pa je začela 1976. Cilj konvencije je ugotavljati, zavarovati, predstavljati in prenašati kulturno in naravno dediščino svetovnega pomena bodočim rodovom. Škocjanske jame so bile vpisane v seznam svetovne dediščine 28. 11. 1986.

Škocjanske jame so predvsem naravni pojav izjemne svetovne vrednosti, postavljen ob bok Grand Canyonu, Velikemu koralnemu grebenu, Galapagosu, Mount Everestu, itn.

Datum: 15. 3. 2018  

Zbirno mesto: učilnica tehnike

Najprej so si učenci pripravili delovni prostor, pripomočke za delo in sestavne dele ptičje DSC_0944gnezdilnice. Pred izdelovanjem so poslušali predavanje o pticah, ki živijo v našem delu Slovenije.

Gospod je učencem povedal, da v Parku škocjanskih jam najprej opazimo divje skalne golobe, ki se v jatah spreletavajo in gnezdijo pod samim stropom vhodnih jamskih dvoran. Prav tam pa gnezdi tudi kolonija manj poznanih planinskih hudournikov. Skale nudijo tudi občasen dom in gnezdišče veliki uharici, sokolu selcu in krokarju. Prepadne stene nudijo zimsko prebivališče plezalčku, ki med skalnimi razpokami stika za pajki in drobnimi nevretenčarji. Preplet pestrih habitatov v parku se kaže v prisotnosti številnih gozdnih in travniških vrst ptic. Tam lahko srečamo od vlagoljubnih vrst ptic dna udornic, kot je primer stržek do povsem toploljubnih vrst ptic, med njimi številnih strnadov, srakoperjev in škrjancev.

Učenci so na fotografijah (Powerpoint predstavitev) opazovali, kakšen ptič je smrdokavca, čuk, skovik, pogorelček, brglez in plavček. Tudi mladiče uvrščamo v dve skupini:

  1. goliči ali gnezdomci so tisti mladiči, ki čakajo v gnezdu, da jim odrasli prinesejo hrano;
  2. begavci pa so tisti mladiči, ki že prvi dan iščejo sami hrano.

Ptiči valijo različno dolgo in tudi število jajc je različno. Ker jedo različno hrano, imajo DSC_0945različno obliko kljuna. Enako je z nogami, različen način premikanja po podlagi, je pripomogel do različnih oblik nog.

Po enournem zanimivem in poučnem predavanju je sledilo delo, ki so ga učenci nestrpno pričakovali. Vsak učenec je prav spretno izdelal svojo gnezdilnico.

Pri tem je potreboval kladivo in žeblje. Pomembno je, da učenec zna poimenovati orodja, pripomočke in stroje, ki jih uporablja tekom celotnega šolskega leta. Kladivo so ustrezno uporabljali, kdor pa je imel težave pri zabijanju žebljev in sestavljanju, je prosil za pomoč. Pri delu so si radi medseboj pomagali in s tem gojili medsebojno kulturo odnosov. Na koncu so svoj izdelek tudi vrednotili in se strinjali, da so pri zabijanju žebljev že kar spretni, na kar so tudi izjemno ponosni.  

Webp.net-resizeimage

Najbolj srečni pa so bili, da so svoj izdelek odnesli domov. S seboj so vzeli tudi opazovalni list, ki ga bodo skrbno izpolnjevali tekom leta.

Zaključek

Tehnično področje se ukvarja z resničnimi predmeti, njihovim ustvarjanjem in uporabo. Zato učenci lesene predmete opazujejo v resničnem svetu in delo pri izbirnem predmetu mora biti usmerjeno v samostojnost dela, da učenci sami načrtujejo potek izdelave, nato izdelek izdelajo in tudi vrednotijo uspešnost opravljenega dela. Pri tem pridobivajo nova znanja in spretnosti, odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti ter oblikujejo pogled na naravo in svojo vlogo v njej. Učenci so bili med uro izjemno aktivni. Uživajo pri delu z lesom, kot tudi z drugimi materiali.

Branje nas povezuje

petra_avgustin

Petra Avguštin

Kako lahko otroke navdušimo za branje knjig?

Majhni otroci so nadvse navdušeni nad prebiranjem pravljic. Sama sem mnenja, da so najlepši večeri, ko se ti majhen otrok usede v naročje z izbrano pravljico v roki in ti reče, da mu jo preberi. In ko je pravljica prebrana, si želijo, da jo ponovno preberemo.

Navdušenje za branje knjig izvira že zelo zgodaj v otroštvu. Starši so prvi, ki začnejo otroke navduševati za knjige, šele nato so tukaj vzgojitelji in učenci. Ko hodim z otroki brat po razredih, opažam, da veselje do branja iz leta v leto upada. Če so mlajši učenci nad prebiranjem knjig skorajda vsi navdušeni, se to popolnoma spremeni že čez nekaj let. Kot učiteljica vsako leto bijem boj z učenci, zakaj je branje tako pomembno. Na začetku je cilj, da se naučijo tekoče brati, kar pa pomeni ogromno dela tudi doma. Starši se morajo z otroki velikokrat prerekati za tistih 15 minut branja na dan. Vsak učenec je drugačen. Nekateri se tehnike branja hitro naučijo in kmalu postanejo dobri bralci, so pa učenci, ki jim branje ne gre dobro od rok, zato ga odrivajo od sebe in jim prebiranje pravljic ni več tako zanimivo, saj jih morajo sedaj sami prebrati. Morda je ravno tukaj prelomnica, da branje zanje ni več tako prijetno in zanimivo.

Razmišljala sem, kako naj učence, ki imajo odpor do knjig in branja, vsaj nekoliko navdušim za branje. Domislila sem se projekta »BRANJE NAS POVEZUJE«, s katerim sem želela doseči naslednje cilje:

  • Spodbuditi branje pri učencih ter ljubezen do knjig.
  • Izboljšati bralno tehniko in razumevanje prebranega.
  • Medsebojno sodelovanje in povezovanje razredov.
  • Premagovanje strahu pred nastopanjem.
  • Ustvariti prijetno in sproščeno vzdušje ob branju knjig.
  • Spodbujanje pisanja zgodb, pravljic in pesmi pri učencih.

V projekt sem zajela učence od 1. do 5. razreda, kar zajema 120 otrok.

Z dejavnostmi, ki jih bom v nadaljevanju omenila, sem želela postopoma otroke navdušiti za branje in osmisliti pomembnost le-tega za učenje in njihovo prihodnost.

Starejši učenci berejo mlajšim

Starejši učenci so brali mlajšim pravljice in zgodbe po učnem načrtu. Na prvem obisku sem vodila pogovor o pomembnosti branja, jih skušala spodbuditi za branje v drugih razredih in ustvariti prijetno in sproščeno vzdušje ob poslušanju in branju pravljic. Temu je sledila zanimiva uvodna motivacija, ki je bila napoved v branje pravljice ali zgodbe. Nato je starejši učenec prebral izbrano pravljico učencem nižjega razreda.

Učenci so ta način spodbujanja branja sprejeli zelo dobro še posebej najmlajši.

imageimage

Branje lastnih zgodb, pesmi in predstavljanje dramskih iger

imageUčence spodbujamo, da v čim večji meri pišejo svoje zgodbe, pesmi ali dramske igre. Učenci jih nato z veseljem predstavijo v ostalih razredih. Učenci vedno radi prisluhnejo zgodbam in pesmim ostalih učencev, še posebej, če prihajajo iz drugega razreda.

 

Aktivno vključevanje staršev v branje z otroki

Pomembno vlogo pri branju odigrajo starši, kateri so bili nagovorjeni, da vsaj enkrat tedensko poslušajo svojega otroka pri branju, berejo tudi sami z njim in v to vključijo še ostale družinske člane. V tem času se posvetijo izključno otrokovemu branju. Po vsakem branju izpolnijo kratek vprašalnik, v katerem učenci poročajo o svojih občutkih ob skupnem branju.

clip_image008Branje z dedki in babicami

V razred nam je uspelo povabiti tudi babico, ki je prebrala pravljico. Na učence je naredila zelo prijeten vtis Tudi ostali učenci spodbujajo svoje dedke in babice, naj pridejo prebrat pravljico.

Branje ob svečkah

Predvsem v decembrskem času je branje velikokrat potekalo v zatemnjenem prostoru ob svečkah, ki je pričaralo še bolj prijetno vzdušje ob branju knjige. Učenci so želeli tovrstno dejavnost večkrat ponoviti.

Pisanje pisma knjižničarki

Učenci so v pismu za knjižničarko napisali nekaj povedi o svoji najljubši knjigi, kaj je bilo tisto, kar jih je v knjigi najbolj pritegnilo. Knjižničarka jim je na prejeta pisma odgovorila v smislu pomembnosti branja za šolsko učenje in v življenju nasploh ter jih povabila, naj čim večkrat obiščejo šolsko knjižnico. V knjižnici smo imeli celo čajanko na povabilo knjižničarke.

Knjižni sejem

clip_image010Na knjižnem sejmu so učenci prinesli seboj knjigo, slikanico …, katero so lahko zamenjali za drugo. V tem času so se lahko mirno usedli, prelistali knjige in si na koncu izbrali tisto, ki jo bodo odnesli domov. S tem dogodkom smo želeli otrokom sporočiti, da je lahko knjiga zelo lepo darilo, s katerim nekoga razveseliš.

Berejo nam pravljični junakiclip_image012

Učenci so se preoblekli v pravljične junake in odšli mlajšim učencem prebrat pravljico. Vsi pravljični junaki so sodelovali pri branju pravljice. Mlajši otroci so bili zelo navdušeni in so si tovrstnih obiskov še zaželeli.

Branje z naravo

Ob sončnem vremenu in toplih mesecih smo z učenci brali tudi v naravi.

clip_image014

Berimo skupaj z otrokom, bodimo vzor

Mnogi starši tarnajo, da njihovi otroci z odporom berejo, sploh v začetnem postopku opismenjevanja. Takrat je potrebno otroka dodatno spodbujati k branju. Vsa družina naj bo vpeta v družinsko branje, ki nam lahko dnevno vzame le deset minut časa. Potrebno je le določiti čas, ko bomo vsi vzeli v roke knjigo in jo brali. Beremo lahko enako knjigo kot naš otrok. Vsak družinski član naj prebere en odstavek. Prepričana sem, da bo na takšen način otrok z večjo mero motivacije pristopil k branju. Kadar opazimo napredek v branju, otroka vsi pohvalimo, in če bo sam prebral težjo besedo, ga prav tako nagradimo s pohvalo.

Vsak dan je mogoče podpreti interes za branje. Na cesti lahko skupaj z otrokom beremo imena trgovin, prometne znake, plakate, naslove filmov pred kinom. Redni obiski knjižnice in skupno ter samostojno izbiranje knjig spodbujajo interes za branje. Knjiga za otroke začetnike naj vsebuje veliko slik in samo toliko besedila, kot ga lahko otrok dejansko obvlada.