Webinar – Dan sigurnijeg interneta 2020.

sanjaPS_davorS_kristinkaL

Sanja Pavlović Šijanović, Davor Šijanović i Kristinka Lemaić

Povodom Dana sigurnijeg interneta, Industrijska strojarska škola iz ZagreSlika1 Interaktivni webinar Dan sigurnijeg internetaba i Gimnazija Vukovar organizirale su interaktivni webinar koji je okupio preko 350 škola i 1500 učenika diljem Republike Hrvatske u zajedničkom virtualnom okruženju.

Slika 1. Interaktivni webinar Dan sigurnijeg interneta

Poučavanje djece osnovnim principima sigurnosti u online okruženju iznimno je važan korak kojim stvaramo pozitivna online iskustva djece i mladih. Stoga upravo na Dan sigurnijeg interneta intenzivno provodimo raznovrsne aktivnosti o korištenju tehnologije odgovorno, s poštovanjem, kritički i kreativno.

Svake godine u našim školama koristimo Dan sigurnijeg interneta za istraživanje novog područja ili teme koja je važna za učenike s kojima radimo svaki dan. Ove godine Industrijska strojarska škola iz Zagreba i Gimnazija Vukovar organizirale su interaktivni webinar u kojem su u fokus stavljena brojna pitanja s kojima se učenici susreću svSlika 2 Učenici vukovarske gimnazijeakodnevno, poput načina na koji mladi upravljaju svojim internetskim identitetom, načina na koji internet oblikuje stavove i promišljanja mladih o sebi i drugima te pitanje omogućuje li internet mladima eksperimentiranje i izražavanje ili se osjećaju ograničenima u tome tko mogu i žele biti online.

Slika 2. Učenici vukovarske gimnazije

Cilj webinara je, poučavanjem, razmjenom iskustava i primjerima dobre prakse, potaknuti i osnažiti učenike svih dobnih skupina u međusobnom podržavanju, prihvaćanju razlika i stvaranju istinski uključivog interneta.

Dan sigurnijeg interneta (SID) ove godine, obilježava se 11. veljače 2020. pod sloganom “Zajedno za bolji internet” u više od 140 zemalja, a koordinira ih zajednička mreža Insafe/INHOPE, uz potporu Europske komisije i nacionalnih centara za sigurniji internet širom Europe, a u Republici Hrvatskoj koordinator aktivnosti je Centar za sigurniji internet s partnerima i suradnicima.

Prvi webinar pod nazivom: „Dan sigurnijeg interneta 2018. Poštuj, stvaraj i poveži se! Bolji internet počinje s tobom“ na inicijativu strukovne učiteljice Kristinke Lemaić iz zagrebačke Industrijske strojarske škole, a u suradnji s profesoricom Sanjom Pavlović Šijanović iz Gimnazije Vukovar, pratilo je više od 60 škola i 2000 učenika koji su imali priliku čuti, uključiti se i dati svoj osvrt na niz raznolikih tema vezanih za prednosti i nedostatke interneta, mogućnosti komunikacije korištenjem interneta, zaštiti osobnih podataka, internetske prijevare, nasilje preko interneta, moguće opasnosti i zamke društvenih mreža te načine zaštite vlastite privatnosti.

Nakon niza pozitivnih povratnih informacija učenika i nastavnika – sudionika webinara, zaključili smo kako smo webinarom uspjeli ohrabriti i osnažiti učenike u razvoju kritičkog mišljenja o tome kako na pravilan i siguran način koristiti informacijsko-komunikacijske tehnologije u realnom i virtualnom okruženju, a brojni upiti o održavanju novog webinara i činjenica da djeca i mladi kroz internet tehnologije pronalaze nove prostore za kreiranje životnog stila, ponukali su nas da 11. veljače 2020. godine organiziramo novi webinar te pripremimo sadržaje i za učenike osnovnih i srednjih škola. Pitanje njihove sigurnosti obvezuje nas na aktivnosti kojima ćemo učenike upoznavati s prednostima i nedostatcima interneta te im neprestano pružati sigurne mogućnosti za sretno djetinjstvo i uspješno snalaženje u svijetu tehnologija. I pripreme za webinar mogle su početi.

Učenici Gimnazije Vukovar izradili su niz raznovrsnih popratnih materijala poput brošura (korišten je alat FlipSnack http://www.flipsnack.com/, plakata (korišteni su alati Canva (https://www.canva.com/), Piktochart http://piktochart.com/ i Photovisija https://www.photovisi.com/), video uradaka (korišteni su alati Animoto https://animoto.com/ i Wevideo https://www.wevideo.com/), web stranica (korišteni su alati WordPress https://wordpress.com/ i Weebly https://www.weebly.com/) i zanimljivih igara u Scratchu https://scratch.mit.edu/). Nastao je niz uradaka edukativnog sadržaja o korištenju interneta na primjeren, odgovoran i siguran način.

Slika 3 Interaktivnost učenika putem kahoot kvizaOsim webinara, koji je izravno iz Industrijske strojarske škole i Gimnazije Vukovar odaslan u mnoštvo škola u Republici Hrvatskoj, u Industrijskoj strojarskoj školi organizirane su popratne aktivnosti u vidu kreativno-edukativnih radionica i debata na temu potencijalnih rizika i opasnosti koji su prisutni na internetu.

Slika 3. Interaktivnost učenika putem Kahoot kviza

Slika 4 Interaktivnost učenika putem mentimentraWebinar je okupio preko 350 škola i 1500 učenika diljem Republike Hrvatske u zajedničkom virtualnom okruženju. Svi sudionici mogli su sudjelovati u nizu interaktivnih sadržaja (Mentimeter, Kahoot kviz) te pogledati pripremljene sadržaje i kratke video uratke koji prenose poruke o odgovornom i sigurnom korištenju interneta.

  Slika 4. Interaktivnost učenika putem mentimentra

Vukovarska gimnazija ugostila je policijske službenice iz Policijske uprave Vukovarsko- srijemske županije, gospođe Marijanu Ivakić i Mirnu Marić, koje već tradicionalno na Dan sigurnijeg interneta, učenicima vukovarske gimnazije, a ovoga puta obratile su se svim sudionicima webinara, ukazuju na potencijalne, prijeteće online opasnosti ukoliko nismo spremni nositi se sa suvremenim tehnološkim dostignućima i inSlika 5 Policijske sluzbenice odjela za prevenciju Mirna Maric i Marijana Ivakicternetskim mogućnostima. Posebno su istaknule važnost podizanja razine sigurnosti u svrhu zaštite privatnosti podataka pri čemu su učenike upoznale i sa zakonskim okvirima vezanim za korištenje intSlika 6 Tiskane brošure o sigurnom korištenju internetaerneta.

Slika 5. Policijske službenice odjela za prevenciju Mirna Marić i Marijana Ivakić

Slika 6. Tiskane brošure o sigurnom korištenju interneta

Zajednička poveznica svih predstavljanih sadržaja, žive riječi i popratnih aktivnosti, primjereno je, odgovorno i sigurno korištenje interneta, a u svrhu lakšeg, sigurnijeg i kvalitetnijeg snalaženja u svijetu suvremenih tehnologija. Od nas odraslih, roditelja, učitelja, nastavnika, očekuje se edukativno i preventivno djelovanje u svim sferama odgojno-obrazovnog ciklusa. Tako i na području suvremenih tehnologija moramo zajednički stvoriti sigurno okruženje kao preduvjet zdravom razvoju i odrastanju djece i mladih. Stoga, nastavljamo dalje i slušamo se i gledamo u novom webinaru povodom Dana sigurnijeg interneta 2021. godine!

Sigurnost djece na internetu – školski kurikulum

pedagoski_tim

Pedagoški tim projekta petzanet.HR

logici

Uvod

Da bi uspješno odgovorila izazovima razvoja društva znanja i svjetskoga tržišta, Europska unija odredila je osam temeljnih kompetencija za cjeloživotno obrazovanje. Obrazovna politika Republike Hrvatske je prihvatila iste temeljne kompetencije. Jedna od tih kompetencija jest digitalna kompetencija koja se odnosi na osposobljenost za sigurnu i kritičku upotrebu informacijsko-komunikacijske tehnologije za rad u osobnomu i društvenom životu te u komunikaciji. Njezini su ključni elementi osnovne informacijsko-komunikacijske vještine i sposobnosti: upotreba računala za pronalaženje, procjenu, pohranjivanje, stvaranje, prikazivanje i razmjenu informacija te razvijanje suradničkih mreža korištenjem interneta.

Nastavni su programi u Republici Hrvatskoj usmjereni na sadržaje i njihov prijenos. Tako koncipirana kurikularna rješenja najčešće poučavanje pretvaraju u prijenos velike količine informacija, a učenje u njihovo puko memoriranje. Pritom je posve zanemaren razvoj viših razina znanja i kognitivnih vještina, kompetencija za cjeloživotno učenje, ali i vještina i stavova na kojima počivaju kreativnost, inovativnost, kritičko mišljenje ili poduzetnost. Ti su nastavni programi u isto vrijeme gotovo posve zatvoreni, tako da ne omogućavaju primjerenu razinu autonomije škola, učitelja i nastavnika, ni slobodu djece i učenika u izboru sadržaja, metoda i oblika rada. Nastavni programi samo manjim dijelom određuju odgojno-obrazovne ishode i standarde njihove usvojenosti, a to u velikoj mjeri onemogućava pouzdano, valjano i objektivno vrednovanje učeničkih postignuća.

Školski kurikulum Sigurnost djece na internetu zadovoljava sve ključne kompetencije Europske unije. Koncipiran je tako da se razvijaju i više razine znanja kako bi učenici određeno znanje mogli reproducirati, ali i razumjeti, primijeniti, analizirati, evaluirati i sintetizirati.

U ispitima i provjerama znanja od učenika se najčešće traži samo dosjećanje i reprodukcija informacija. Najčešća pitanja koja se postavljaju su: Nabroji, Reci što?, Kada?, Tko?, Opiši, Zaokruži… Suvremeni je cilj školovanja priprema učenika za rješavanje problema s kojima će se susretati u svakodnevnom životu, a za rješavanje tih složenih problema nije dovoljno dosjećanje i reprodukcija, već je nužno razvijati njihove sveukupne potencijale. Stoga ih je važno poticati da koriste širok spektar intelektualnih sposobnosti što je ovim kurikulumom i popratnim materijalima postignuto.

Hrvatski kvalifikacijski okvir i nacionalni okvirni kurikulum

Vlada Republike Hrvatske je 2013. donijela Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO). Njime se utvrđuje povezivanje HKO-a s Europskim kvalifikacijskim okvirom (EQF) i Kvalifikacijskim okvirom Europskog prostora visokog obrazovanja (QF-EHEA).

Hrvatski kvalifikacijski okvir je reformski instrument kojim se uređuje cjelokupni sustav kvalifikacija na svim obrazovnim razinama u Republici Hrvatskoj kroz standarde kvalifikacija temeljene na ishodima učenja i usklađene s potrebama tržišta rada, pojedinca i društva u cjelini. U HKO-u se kvalifikacije svrstavaju prema razinama i vrstama. Ishodi učenja se u HKO-u prikazuju kroz znanja, spoznajne vještine, psihomotoričke vještine, socijalne vještine te pripadajuću samostalnost i odgovornost.

Načela i ciljevi HKO-a

 • osiguravanje uvjeta za kvalitetno obrazovanje i učenje u skladu s potrebama osobnog, društvenog i gospodarskog razvoja, socijalne uključivosti te ukidanja svih oblika diskriminacije;
 • razvijanje osobne i društvene odgovornosti te primjena demokratskih načela u poštivanju temeljnih sloboda i prava te ljudskog dostojanstva;
 • jačanje uloge ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje;
 • razvijanje kvalifikacija na osnovama jasno definiranih ishoda učenja;
 • razumijevanje različitih kvalifikacija i ishoda učenja te njihovih međuodnosa.

Nacionalni okvirni kurikulum (NOK) predstavlja osnovne sastavnice predškolskoga, općega obveznoga i srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja, uključujući odgoj i obrazovanje za djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. NOK je temeljni dokument u kojemu su prikazane sastavnice: vrijednosti, ciljevi, načela, sadržaj i opći ciljevi odgojno-obrazovnih područja, vrednovanje učeničkih postignuća te vrednovanje i samovrednovanje ostvarivanja nacionalnoga kurikuluma.

Nacionalni okvirni kurikulum služi kao temelj za izradbu predmetnih kurikuluma, ali i ostalih kurikulumskih dokumenata (smjernice za primjenu kurikuluma, priručnici za nastavnike, priručnici za roditelje, standardi za izradbu udžbenika i ostalih nastavnih materijala, standardi i mjerila za vrjednovanje kvalitete učeničkih postignuća i rada škola i dr.). Razvoj nacionalnoga kurikuluma usmjeren na učeničke kompetencije predstavlja jedan od glavnih smjerova kurikulumske politike u europskim i drugim zemljama. Da bi uspješno odgovorila izazovima razvoja društva znanja i svjetskoga tržišta, Europska unija odredila je osam temeljnih kompetencija za cjeloživotno obrazovanje. Obrazovna politika RH je prihvatila iste temeljne kompetencije, a jedna od njih je digitalna kompetencija – odnosi se na osposobljenost za sigurnu i kritičku upotrebu informacijsko-komunikacijske tehnologije za rad u osobnomu i društvenom životu te u komunikaciji. Njezini su ključni elementi osnovne informacijsko-komunikacijske vještine i sposobnosti: upotreba računala za pronalaženje, procjenu, pohranjivanje, stvaranje, prikazivanje i razmjenu informacija te razvijanje suradničkih mreža pomoću interneta.

Ishodi učenja po cjelinama i modulima

Školski kurikulum za sigurnost djece na internetu organiziran je u četiri modula i vertikalno je usklađen u pet cjelina: informacije, komunikacije, stvaranje sadržaja, sigurnost i rješavanje problema, prema preporuci Europskog okvira za razvoj i razumijevanje digitalne kompetencije u Europi (A. Ferrari, “DIGCOMP, 2013.) Svaki od četiri modula namijenjen je određenom uzrastu djece osnovnih škola u Republici Hrvatskoj. 1. modul pripremljen je za učenike 1. i 2. razreda, 2. modul za učenike 3. i 4. razreda, 3. modul za učenike 5. i 6. razreda te 4. modulu za učenike 7. i 8. razreda. Svaki modul sadrži 20 tema (ukupno 80 tema) osmišljenih za realizaciju tijekom školske godine, po 10 tema u svakom razredu. Ishodi učenja napisani su u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom.

1. Informacije

1. modul: učenici će opisati mogućnosti interneta, povezati stvarni svijet s internetom, razlikovati izvore informacija, pronaći informacije iz različitih izvora (internet, knjiga, živa riječ), razlikovati dobre i loše informacije, koristiti sadržaje s obrazovnog portala uz pomoć odrasle osobe, prepoznati digitalne tragove i njihovu trajnost, izdvojiti osobni podatak koji će objaviti na internetu, prepoznati važnost odgovornog ponašanja.

2. modul: učenici će opisati pojam informacija i internet, pronaći informacije na internetu na zadani pojam, iskazati zainteresiranost za pronalaženje informacija, prepoznati Google kao alat pomoću kojeg pronalaze informacije na internetu, pretraživati sadržaje na internetu pomoću tražilice Google, razlikovati dobre strane interneta (brz pristup informacijama) i loše strane interneta (netočne i dobi neprikladne informacije), prepoznati opasnost, prepoznati e-izvore, koristiti sadržaje e-izvora, prema ponuđenim primjerima razlikovati pouzdane i nepouzdane informacije, koristiti informacije iz pouzdanih izvora, objasniti pojam autorsko pravo, prepoznati oznake autorskog djela, zaštićene sadržaje koristiti u skladu s pravilima o poštivanju autorskih prava.

3. modul: učenici će objasniti zašto je dobro koristiti različite internetske tražilice za pretraživanje, shvatiti da pretraživanjem više različitih stranica mogu dobiti bolje i točnije rezultate, vrednovati i procijeniti vjerodostojnost informacija i stranica s nastavnim sadržajima po kriterijima pouzdanosti, točnosti, uporabljivosti, istinitosti, objasniti pojam digitalni trag na konkretnom vlastitom primjeru, demonstrirati primjere dobre strane dijeljenja informacija na internetu i njihovog brzog širenja, razlikovati prikladne informacije od neprikladnih nakon provedene analize, uočiti posljedice nepromišljenog objavljivanja neprikladnih informacija (slike, video…), istražiti i usporediti vlastite offline i online identitete, shvatiti da internet pruža slobodu odabira kako će se predstaviti drugima (online), preispitati različita predstavljanja sebe na internetu te odrediti jesu li štetna ili bezopasna.

4. modul: učenici će objasniti pojam digitalna pismenost, razlikovati objektivnu informaciju od senzacionalističke, grupirati informacije prema kriteriju objektivnosti, odabrati sadržaje kojima stvaramo vlastiti online identitet, otkriti vlastite digitalne tragove, grupirati (vlastite) digitalne tragove prema kriteriju prihvatljivosti, popraviti neprihvatljive digitalne tragove.

2. Komunikacije

1. modul: učenici će nabrojati mogućnosti rada na internetu, odigrati igru na internetu u nazočnosti učitelja, koristiti primjerene online igre, primijeniti pravila ponašanja iz stvarnog svijeta u virtualnom, nadopuniti osnovna pravila internetskog bontona, objasniti i prihvatiti posljedice nepoštivanja pravila, primjenjivati pravila pristojnog ponašanja i prepoznati posljedice, prepoznati načine primanja i slanja poruka (brzina, nesporazumi, jasnoća, ljubaznost), primjenjivati pravila uljudne komunikacije (igra slanja e-pošte).

2. modul: učenici će nabrojiti pravila ponašanja na internetu, prepoznati svoje i ponašanje drugih, prilagoditi svoje ponašanje pravilima, utjecati na druge svojim pozitivnim primjerom, opisati pojam digitalni ugled kao skup informacija objavljenih o nekome na internetu, prepoznati i objaviti osobne uspjehe za podizanje digitalnog ugleda, brinuti o osobnom digitalnom ugledu, prisjetiti se da je digitalni ugled skup informacija objavljenih o nekome na internetu, zaključiti da na digitalni ugled utječu svi njihovi tragovi u komunikaciji (poštivanju pravila na internetu, poruke na mobitelu, komunikacija pri igranju online igara) na mobilnim uređajima, navesti primjerene online igre, koristiti primjerene online igre za učenje, prihvaćati pozitivne poruke online igara, koristiti videokonferencijske programe za međuučeničku suradnju i učenje, pokrenuti međuučeničku suradnju, prihvatiti važnost timskog rada, prakticirati timski rad.

3. modul: učenici će promišljati kako komuniciraju s različitim ljudima u stvarnom životu, razlikovati grupe ljudi po razinama komunikacije, kreirati ilustracijom svoje virtualno susjedstvo prema napravljenoj podjeli, odrediti koje informacije smiju, a koje ne smiju dijeliti pomoću mobilnih uređaja, otkriti kako blokirati neželjene pozive, tekstualne poruke ili neželjenu poštu na mobilnim uređajima, odabrati od ponuđenih aplikacija mobilnu aplikaciju primjerenu njihovom uzrastu, razviti empatiju s onima koji su dobili uvredljive poruke, primijeniti pristojno ponašanje online, procijeniti gdje je granica između korektne i nekorektne komunikacije, objasniti kako postoje različiti načini na koje učenici mogu biti povrijeđeni, zaključiti što znači biti hrabar i zauzeti se za druge offline i online, objasniti svojim riječima pojam digitalnog doba, usporediti način komunikacije između ljudi nekad i sad, prepoznati važnost korištenja digitalnih medija u današnje doba i njihovu sveprisutnost, razlikovati pozitivne i negativne karakteristike digitalnog doba, istaknuti opasnosti koje krije korištenje digitalnih medija (cyberbullying, sexting, trolling, online ugled, kriminal na internetu, pretjerano korištenje interneta…), diskutirati o vlastitoj uporabi digitalnih medija.

4. modul: učenici će objasniti pojam „digitalni građanin“, utvrditi osobine odgovornog digitalnog građanina, pokazati kako pisanjem bloga digitalni građanin sudjeluje u oblikovanju digitalnog svijeta, digitalnim kompasom utvrditi koje vrijednosti digitalni građanin zastupa, izreći svoja online prava i odgovornosti, razlikovati odgovorno od neodgovornog online ponašanja, ukazati na zakonske posljedice kršenja prava, utvrditi koje informacije i sadržaje nije poželjno stavljati online, grupiranje sadržaja na osobne i javne sadržaje, razlikovati karakteristike komunikacije na društvenim mrežama u odnosu na komunikaciju licem u lice, razumjeti razloge pogrešnog interpretiranja poruka, predložiti načine kojima se izbjegava pogrešno tumačenje poruka, ovladati pravilima pisane komunikacije u online aktivnostima, utvrditi osobne vrijednosti u online i offline komunikaciji, istražiti utjecaj vršnjaka na izgrađivanje sustava vrijednosti, analizirati ponašanja na konkretnim primjerima prema kriteriju iskrenosti.

3. Stvaranje sadržaja

1. modul: učenici će se kreativno izraziti koristeći se jednostavnim multimedijskim programima, predstaviti i objasniti svoj rad, prepoznati i opisati pojam autorskog prava, tražiti dozvole za preuzimanje tuđih uradaka.

2. modul: učenici će nabrojiti načine izrade multimedijskih sadržaja (postera, stripa, pjesme, prezentacije), izrađivati i koristiti multimedijske sadržaje, uočiti razliku između privatne i javne objave sadržaja, izrađivanjem multimedijskih sadržaja razvijati digitalnu kreativnost, zaključiti da je preuzimanje tuđih radova bez dozvole (presnimavanje glazbe, filmova, igara, slika, prezentacija, sastavaka) krađa, osuđivati takvo ponašanje, prepoznati i rabiti tuđe dozvoljene sadržaje (prezentacije, tekstovi, fotografije), pri stvaranju vlastitih sadržaja poštivati autorsko pravo.

3. modul: učenici će objasniti pojmove autorstva, piratstva i plagijata, razmišljati o piratstvu i plagijatu kao neodgovornom ponašanju na konkretnim primjerima, prepoznati copyright znak, koristiti se Creative Commons licencama, opisati čemu služi autorsko pravo i tko ima pravo na njega, stvoriti pomoću online alata svoj autorski rad, navesti dozvolu korištenja i označiti copyright znakom, razlikovati privatnu od javne objave autorskog rada, navesti postupke kada se povrijedi naše autorsko pravo.

4. modul: učenici će upoznati i upotrijebiti različite programe za izražavanje kreativnosti (alati za izradu videa i animacije), prepoznati plagiranje na konkretnim primjerima, osmisliti vlastiti autorski rad (spot ili animaciju) poštujući autorsko pravo, stvoriti i objaviti vlastiti rad.

4. Sigurnost

1. modul: učenici će objasniti pojam osnovnih osobnih podataka, dati primjer svojih osnovnih osobnih podataka (ime i prezime, adresa, telefon, slika), odgovorno koristiti svoje osobne podatke, prepoznati opasnost koja prijeti od nepoznate osobe, tražiti pomoć odrasle osobe, procijeniti načine držanja tijela pri radu na računalu i količinu provedenog vremena za računalom, početi pravilno sjediti za računalom, brinuti o načinima provođenja slobodnog vremena, odabrati i primijeniti zdrave navike ponašanja za vrijeme rada na računalu, procijeniti količinu vremena provedenog u virtualnome i stvarnome svijetu, prihvatiti preporuke o količini vremena pred računalom, objasniti kako štitimo okoliš pravilnim korištenjem računala i mobilnih uređaja, racionalno koristiti računala.

2. modul: učenici će nabrojiti osobne podatke (ime i prezime, adresu, broj telefona, naziv škole, datum rođenja, fotografiju), prihvatiti važnost  čuvanja osobnih podataka, navesti primjere u kojima su prilikom prijave njihovi osobni podaci zaštićeni (AAI), poštivati tuđe osobne podatke, opisati posljedice dugotrajnog boravka za računalom, prihvatiti važnost vremenskog ograničenja boravka za računalom, brinuti o osobnom zdravlju, prepoznati znakove zaraženosti računala (usporen rad, vizualna i zvučna upozorenja), povezati zaraženost računala virusima, prepoznati važnost antivirusnih programa, prepoznati elektronički i električni otpad (monitori, baterije i sl.), zaključiti da je opasno zagađivati prirodu EE otpadom, slijediti upute o zbrinjavanju takvog otpada.

3. modul: učenici će istaknuti važnost i svrhu lozinki, prepoznati obilježja dobre lozinke, primijeniti obilježja dobre lozinke pri izradi nove lozinke, stvoriti sigurnu lozinku po uputama iz nastavne jedinice, provjeriti sigurnost svoje lozinke, analizirati zašto ne bi trebali podijeliti osobnu informaciju s nekim na mreži bez dopuštenja odrasle osobe u koju imaju povjerenja, procijeniti za koje tuđe osobne informacije nam je potrebno dopuštenje za dijeljenje, raspraviti o mogućim neželjenim posljedicama nepromišljenog dijeljenja podataka, objasniti što su to pravila privatnosti i uvjeti korištenja, utvrditi važnost čitanja uvjeta korištenja na konkretnom primjeru, provjeravati pravila o privatnosti stranica koje posjećuju, prepoznati stranice na kojima se objavljuju neprimjereni sadržaji, prepoznati komercijalne motive koji se kriju iza mnogih ovakvih stranica, uočiti elemente koji stranicu čine rizičnom i blokirati neželjene poruke, viruse i pop-up prozore, prepoznati i objasniti pojam krađe identiteta i F-rapea, navesti potencijalne probleme (posljedice) vezane uz online prevare i krađu identiteta, pronaći načine za izbjegavanje online prijevara i krađa identiteta, utvrditi koliko su dnevno vremena proveli online, istražiti kako kvalitetno provoditi vrijeme na internetu, procijeniti kolika je važnost druženja s prijateljima i fizičke aktivnosti, isplanirati vrijeme provedeno za računalom.

4. modul: učenici će prepoznati situacije u kojima su ugrožena ljudska prava, prijaviti neprimjerene sadržaje na mrežnim stranicama, prepoznati govor mržnje – reagirati, ovladati pravilima korištenja društvenih mreža, utvrditi rizike online kupovine, diskutirati o mogućoj zloporabi objavljenih materijala, otkriti negativne utjecaje pretjerane upotrebe interneta na zdravlje, prepoznati ponašanja koja ukazuju na pojavu ovisnosti o računalu, planirati i reorganizirati vrijeme provedeno uz računalo, objasniti važnost uporabe elektroničkog otpada radi očuvanja okoliša, provesti akciju zbrinjavanja elektroničkog otpada u školi.

5. Rješavanje problema

1. modul: učenici će prepoznati nasilje na internetu, tražiti pomoć odrasle osobe, izvijestiti o neugodnom događaju na internetu, rukovati osobnim računalom i mobilnim uređajima (uključivanje i isključivanje) uz vodstvo učitelja, brinuti o osobnom računalu i mobilnom uređaju.

2. modul: učenici će navesti načine na koje mogu upoznati novog prijatelja na internetu (online igraći serveri), zaključiti da je komunikacija s nepoznatom osobom u virtualnome svijetu jednako opasna kao i u stvarnome svijetu, uočiti i osuditi nasilnu verbalnu komunikaciju igrača, prepoznati opasnosti koje mu prijete pri susretu s nepoznatom osobom, osvijestiti da postoje osobe i službe kojima se može obratiti za pomoć, uočiti inovativna rješenja koja pružaju aplikacije na prijenosnim uređajima, koristiti aplikacije kao pomoć u učenju, iskazati zainteresiranost za korištenje navedenih programa i aplikacija i otkrivanje novih.

3. modul: učenici će uočiti neke ključne sličnosti i razlike između klasičnog i elektroničkog nasilja, prepoznati vrste i oblike elektroničkog nasilja, dati primjere elektroničkog nasilja iz svakodnevnog života, prepoznati govor mržnje, procijeniti što je, a što nije uvredljivo i štetno pri online komunikaciji, opisati što treba napraviti kada uoče nekorektno ponašanje, pokazati empatiju prema osobama koje su pretrpjele nekakav način maltretiranja i pomoći savjetima kako bi se spriječio govor mržnje, prepoznati nasilne igrače u igrama, prosuditi koje su igre za njih prikladne, a koje nisu, objasniti načine zaštite od online predatora, diskutirati o tome kome bi se obratili za pomoć ako bi oni sami bili žrtve elektroničkog nasilja, prepoznati načine i metode kako se odgovorno nositi s nasiljem na internetu i pomoći drugima.

4. modul: učenici će navesti i opisati posljedice elektroničkog nasilja na konkretnom primjeru, zaključiti koji su najbolji načini rješavanja elektroničkog nasilja, iskazati vlastite osjećaje, koristiti odgovarajući način rješavanja elektroničkog nasilja, prihvatiti vlastitu odgovornost u rješavanju nasilja na internetu, suprotstaviti se nasilju na internetu, koristiti vršnjačku pomoć, objasniti pojam grooming, utvrditi opasnost komunikacije s nepoznatom osobom, utvrditi razliku online i offline prijatelja, uvidjeti rizik odlaska na sastanak s nepoznatom osobom, iskazati brigu prema žrtvama, riješiti problem primjenom naučenih pravila, utvrditi kome i kako prijaviti slučajeve uznemiravanja, pružiti vršnjačku pomoć, objasniti pojam sekstinga, utvrditi osobne, društvene i zakonske posljedice sekstinga prepoznati strategije za nošenje s pritiskom vršnjaka, razviti strategije pomoći, razviti odgovornost kao jednu od osobina digitalnog građanina.

Zaključak

Kurikulumom se nastoji zadovoljiti ključne kompetencije EU-a. Učenike se osposobljava za sigurnu i kritičku upotrebu IKT-a u privatnom i društvenom životu i komunikaciji bilo putem računala ili mobilnih uređaja. Učenici će naučiti pravilno komunicirati korištenjem računala ili mobilnih uređaja, pronalaziti različite informacije, kritički obraditi iste, naučit će stvoriti određene informacije, objaviti ih, znat će se pravilno koristiti tuđim uradcima, a najvažnije od svega – naučit će pravila o dijeljenju osobnih podataka te o komunikaciji s drugim osobama na društvenim mrežama. Sve ove teme obrađuju se u svim modulima u određenoj širini. Iz modula u modul se proširuju i produbljuju s obzirom na mogućnost primanja informacija o određenoj temi i osobnim iskustvima djece iz pojedinog područja.

Kurikulum je osmišljen tako da omogućuje primjerenu razinu autonomije škola, učitelja i nastavnika te daje slobodu učiteljima i učenicima u izboru sadržaja, metoda i oblika rada. Određuje odgojno – obrazovne ishode i standarde njihove usvojenosti što omogućava pouzdano, valjano i objektivno vrednovanje učeničkih postignuća.

U ovo digitalno doba djeca su sve više usmjerena na računala i mobilne uređaje i to od vrlo rane dobi. Potrebno ih je poučiti njihovom pravilnom korištenju. Izborna nastava informatike započinje u 5. r. osnovne škole (ako se ne provodi kao izvannastavna aktivnost u nižim razredima), a to je kasno jer mnoge štete su već učinjene. Zato je dobro kroz određene predmete ili satove razrednika obraditi pojedine teme o sigurnosti na internetu. Isto tako ta tema nije dovoljno zastupljena u planu i programu informatike za osnovne škole pa je vrlo poželjno progovoriti o tim temama. Roditelji nemaju dovoljno osobnih iskustava na tom području pa su priručnici za roditelje itekako velika pomoć. Uz udžbenik koji je pomoć učenicima, roditelji u priručniku dobivaju vrlo korisne i potrebne informacije o sigurnosti i pravilnoj upotrebi IKT-a u svakodnevnom životu. Svaki učitelj može se snaći u predloženim pripremama, a svaka od njih nudi pomoć oko određene teme. Mnoge teme mogu se obraditi i bez upotrebe računala, posebice u nižim razredima tako da svi koji žele mogu posegnuti za pripremljenim materijalima.

Na kraju – svaka nastavna jedinica omogućuje da učenik samovrednuje svoj rad, da dobije povratnu informaciju je li ono što radi i kako se služi informacijsko – komunikacijskim tehnologijama dobro ili nije, što je osnova ovog kurikuluma. Način poučavanja nije frontalni već komunikacijski i istraživački što u potpunosti uključuje učenike u istraživanje i rješavanje problema.

Kurikulum i prateći obrazovni sadržaji dostupni su na mrežnim stranicama petzanet.HR.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj članka je isključiva odgovornost OŠ Popovača, OŠ “Mato Lovrak”, OŠ “Mladost”, OŠ Veliki Bukovec i OŠ Gripe te ne odražava stajalište Europske unije.

Internetski sadržaji o sigurnosti djece

marina_kulas 

Marina Kulaš

Znate li što vaša djeca rade na internetu? Znate li kako ih nadzirati, a da ne izgubite njihovo povjerenje, kakve im upute dati i u kojoj dobi? Što mogu poduzeti roditelji, a što učitelji? Ovo su neka od pitanja koja često postavljamo i na koja ne možemo uvijek u potpunosti odgovoriti.

Srećom, nismo sami, postoje ljudi koji se tim problemima bave profesionalno, a postoje i kolegice i kolege pa i njihovi učenici, koji nam u tome mogu pomoći. Zato smo malo „prošvrljali“ internetom i skupili nekoliko korisnih poveznica koje možete upotrijebiti i u privatne svrhe, ali i kao dio nastavnog procesa o sigurnosti korištenja interneta. Izvora je puno pa preporučujemo da između različitih sadržaja odaberete one koji su vam najprihvatljiviji. Za osnovnoškolce bismo predložili sljedeće sadržaje:

1. Općenite upute profesionalaca

Mnogobrojni su stručnjaci ponudili korisne savjete o ovoj temi. Odabrali smo one koji nam se čine najboljima.

  a) Portal za sigurnost i zaštitu na internetu

  clip_image002

  Ovdje se mogu pronaći materijali za djecu prilagođeni njihovu uzrastu: priče, upute za roditelje i staratelje te tema o pravima djece na internetu. Stranice su nastale suradnjom Microsofta Hrvatska, Agencije za odgoj i obrazovanje, NetAkademije i Tehničkog veleučilišta u Zagrebu. Dostupni sadržaji o sigurnosti i zaštiti na internetu razvrstani su u tri kategorije: za djecu, za roditelje i staratelje te za nastavnike i učitelje.
  Za djecu su pripremljene četiri interaktivne priče, dvije za uzrast od 7 do 12 godina (Beskonačna šuma i Anini novi prijatelji) te dvije za uzrast od 13 do 16 godina (Rimska grupa i Peripetije na mreži). Priče su oblikovane poput stripa s interaktivnim dijelovima, govore o temama zaštite na internetu, prikladnosti informacija na internetu, komunikaciji pomoću interneta, autorskim pravima i ostalim bitnim sigurnosnim pitanjima.

  Sadržaji za roditelje i nastavnike sadrže različite informacije te niz preporuka. Dostupan je i Priručnik o sigurnosti koji govori o mogućim prijetnjama na internetu i o načinima zaštite.

  Na stranici se nalaze i Kvizovi – za mlađe uzraste i za starije osnovnoškolce koji se bave provjerom poznavanja osnovnih pojmova vezanih uz sigurnost.

  b) O temama i savjetima namijenjenima djeci i nastavnicima možete čitati i na stranicama portala Danas.hr.

  clip_image003Sastavili su ih policijski službenici Odsjeka maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji Uprave kriminalističke policije Ravnateljstva policije. Tu možete pročitati sve o internetu – što je i koje su njegove dobre i loše strane. Spominje se i opisuje pojam dječje pornografije i seksualnog zlostavljanja na internetu, upozorava na moguće situacije koje predstavljaju rizik te kako počinitelji pronalaze djecu na internetu. Savjeti za djecu govore o sigurnosti podataka, lažnom predstavljanju i susretima s nepoznatim osobama upoznatim preko interneta. Za prijavu bilo kojeg oblika uznemirujućeg kontakta postoji adresa e-pošte policija@mup.hr.

  c) Nacionalni CERT

  clip_image004

  Kada je u pitanju sigurnost, nezaobilazne su stranice CERT.hr – stranice Nacionalnog središta za računalnu sigurnost čija je misija prevencija i zaštita. Na vrhu stranice se nalaze najnovije informacije vezane uz sigurnost, preporuke te sigurnosni alati i važni dokumenti.

 

2. Upute o pojedinim temama

  a) Ana Pezo, savjetnica pravobraniteljice za djecu, podijelila je clip_image006prezentaciju Prava djece i elektronički mediji u kojoj opisuje i članke zakona koji se brinu o sigurnom korištenju interneta u mlađoj dobi te o pravima i zaštiti djece. Navedeni su pojavni oblici povreda prava djece na internetu, opisuje se pojam višestrukog nasilja, a zaštita djece se dijeli na zakonsku razinu, institucionalno praktičnu razinu i razinu prevencije. Spominju se i članci iz Konvencije o pravima djeteta te navode upute kako pristupati i raditi s roditeljima o temi sigurnosti djece na internetu.

  b) Na stranicama MUP-a Republike Hrvatske možete pronaći tekst “Zlostavljanje putem mobitela i interneta – suvremenih tehnologija” koji govori o rizicima komunikacije s nepoznatim osobama, komunikaciji počinitelja i žrtve,  rizicima i opasnostima na društvenim mrežama, savjetima mladim korisnicima i roditeljima.

  c) Savjete djeci na internetu daju i Ana Desić i Slaven Crnjac iz NetAkademije u članku Sigurnost djece na internetu. Članak se temelji na poticanju roditelja na pozitivan pristup internetu i na njihovo, roditeljsko, ohrabrivanje djece kod korištenja interneta, a ujedno i savjetuju kako usmjeravati djecu na sigurno korištenje tog medija. Osim savjeta o djeci i internetu, navode se i pravila za roditelje, pravila za djecu te preporuke i savjeti za ponašanje na društvenim mrežama.

  d) Maja Jurić Babaja, učiteljica mentorica iz OŠ “Vladimir Nazor” iz Čepina daje upute o Društvenim mrežama i sigurnosti i njihovom korištenju u obliku PowerPoint prezentacije. Opisuje sigurnosne postavke i mogućnosti korištenja, najpoznatije društvene mreže, od Facebooka, Twittera, HI5 sve do Zrikke i MySpacea. Piše o pravilima ponašanja na mrežama i uputama za uređivanje profila na Facebooku. Također opisuje i brisanje profila i što napraviti u slučaju krađe profila.

  e) O sigurnijem internetu za djecu piše i Arjana Blažić čija prezentacija Kako to rade drugi daje osvrt na zemlje u kojima se također radi na sigurnosti djece na internetu. Opisuju se stranice Insafea, austrijskog Safer Interneta, njemačkog Klick Safea, slovenskog Safe.si, britanskog UK Safer Internet Centra, TUK-a, australskog Cybersmarta i druge.

  f) U prezentaciji Marine Kulaš „Sigurnost djece na internetu“, osim osnovnih podataka o ovoj temi, možete vidjeti rezultate ankete među osnovnoškolcima. Cijelu anketu možete naći na poveznici Anketa.

3. Brošure i letci za sigurnije korištenje interneta

Na mrežnim stranicama mogu se pronaći korisni priručnici i brošure sa sadržajima vezanim uz sigurno korištenje interneta za djecu.

clip_image008 clip_image010

   a) Na CERT-ovim mrežnim stranicama objavljene su dvije brošure vezane uz zaštitu i clip_image012sigurnost – Sigurnije na internetu i Zaštitite privatnost na Facebooku. Brošura Sigurnije na internetu je kratki vodič koji će vam pomoći prepoznati opasnosti te vas uputiti u postupke aktivne zaštite. Opisane su usluge poput društvenih mreža (Facebook) i dijeljenja datoteka (Bit Torrent), a poseban naglasak je stavljen na izbjegavanje prijevara i zaštitu privatnosti. Brošura je dostupna za preuzimanje u .pdf formatu Sigurnije na internetu.pdf.

   clip_image014Druga je brošura za djecu iznad 13 godina (koja smiju koristiti društvenu mrežu Facebook) te govori o Zaštiti privatnosti na Facebooku i također je dostupna u .pdf formatu. U njoj možete pročitati kako zaštititi svoje podatke od zlonamjernih korisnika, a upućuje i na rizike korištenja te na trenutno najpopularnije – clip_image016društvene mreže. Ovdje saznajemo i o opasnostima kojima se djeca izlažu prilikom postavljanja osobnih podataka i sadržaja te kako mogu podesiti svoj profil i sigurnosne postavke tako da sačuvaju privatnost. Brošura je također dostupna u .pdf formatu.

   b) Za računalnu sigurnost u školama na istoj se stranici nalazi i brošura „Rclip_image018ačunalna sigurnost u školama“ u kojoj se nalaze kontakti u slučaju nekog incidenta na mreži. Dane su upute što se smatra prihvatljivim, a što neprihvatljivim korištenjem CARNetove mreže. Isto tako, postoje upute za zaštitu mreže i korištenje vatrozida te što učenici o tome moraju znati.

   c) Online priručnik o sigurnosti djece na internetu može se pročitati na adresi http://www.sigurnostdjece.com/prirucnik/ ili kopirati na računalo u .pdf formatu: http://www.sigurnostdjece.com/sigurnost-djece-na-internetu.pdf

   clip_image020Izdan je povodom Međunarodnog dana obitelji kao rezultat suradnje Večernjeg lista, Net akademije, Tvrtke Grejp i Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Vrlo detaljno i cjelovito opisuje sve aktivnosti koje roditelj treba usmjeriti na svoje dijete, tako da možete čitati o pravilima za roditelje, ali i za djecu, a opisani su i programi za filtriranje i mnoštvo ostalih korisnih uputa i informacija.

   Između ostalog, na ovoj stranici su i preporuke koje mrežne preglednike namijeniti djeci, koje su tražilice za mlađu populaciju i kako filtrirati sadržaj i pregledati povijest posjećivanja stranica. Tu se nalaze i stranice s igrama i obrazovnim sadržajem za djecu. Ovaj priručnik bi trebao pročitati svaki roditelj.

   d) Na stranicama Hrabrog telefona, uz videozapise, možete pronaći clip_image024i korisne sadržaje s mnoštvom savjeta kako sigurno koristiti internet i mobitel. Tu je brošura namijenjena djeci Dijete na internetu i letak sa savjetima o sigurnom korištenju interneta namijenjen djeci i njihovim roditeljima.

   clip_image023clip_image022

   e) IctEdu projekt obuhvatio je i obrazovne letke za učenike i roditelje koji se mogu naći na poveznici http://www.carnet.hr/ictedu/edukativni_sadrzaji. Mogu poslužiti razrednicima u radu s učenicima te učenicima i roditeljima u radu kod kuće na računalu.

4. Forumi o sigurnosti

Na mnogim se internetskim forumima vode rasprave o sigurnosti na internetu. Izdvojit ćemo:

  a) Forum Suradnici u učenju na ucitelji.hr

  • nastao je s ciljem usmjeravanja i podrške nastavnicima i roditeljima sa savjetima i poveznicama na zanimljive članke i događanja vezana uz sigurnost djece na internetu,
  • potrebna je registracija (registrirati se mogu svi korisnici, bez obzira rade li u školi ili ne)

  b) Forum.hr

  • ovo je otvoreni forum o temi sigurnosti djece na internetu u kojemu, u najvećem broju, roditelji opisuju svoja iskustva

5. Sigurnost djece na internetu – školske mrežne stranice

Puno hrvatskih škola ozbiljno je shvatilo potrebu za brigom oko sigurnosti djece na internetu o čemu svjedoče mnogobrojne aktivnosti koje provode i o kojima pišu na školskim mrežnim stranicama.

  a) Na stranicama Osnovne škole Popovac možete pronaći upute i savjete o sigurnosti na clip_image026internetu preuzete sa stranica www.net.hr. Riječ je o temama o osobnim podacima, lažnom predstavljanju, susretima s drugim osobama, primanju i slanju poruka te osjećajima djece ukoliko im se dogodi nešto uznemirujuće. Savjetuje ih se kome se obratiti ili kako poslati poruku elektroničke pošte policiji. Stranica ima i poveznicu na Certov Priručnik o sigurnosti na internetu.

  b) Osnovna škola Fažana – autorica Dubravka Petković napisala je nekoliko uputa u vezi sigurnosti djece na internetu, spominje pozitivne i negativne strane interneta te se poziva na članak s Portala za škole, a na stranici su postavljene i poveznice za detaljniju zaštitu i pravila ponašanja – www.tvz.hr, itdesk.info i https://sites.google.com/site/sigurnostdjecenainternetu/ s pravilima za roditelje i djecu.

  c) Na mrežnim stranicama novogradiške Osnovne škole „Mato Lclip_image028ovrak“ nalazi se prezentacija o Sigurnosti djece na internetu u kojoj dipl. informatičarka Vesna Lončar-Cindrić opisuje kako je njihova škola uključena u UNICEF-ov projekt „Prekini lanac“ za zaustavljanje elektroničkog nasilja. Govori se o pravima djece na internetu, ali i njihovim obavezama i pravilima ponašanja. Navedena su i pravila za roditelje.

6. Radovi učenika

Koliko su i učenici svjesni važnosti vlastite sigurnosti na internetu, dokazuju sadržaji koje su izradili oni sami kako bi svojim vršnjacima ukazali na odgovorniji pristup i ponašanje na njemu. Neke od zanimljivih prezentacija i videouradaka možete pronaći na sljedećim poveznicama:

  a) OŠ Tučepi

  clip_image030Djeca daju upute svojim vršnjacima kako se odgovorno ponašati na internetu. Opisuju internet, društvene mreže i njihove prednosti i opasnosti. Govore o cyberbullyingu i zbog čega se događa te koje posljedice snose počinioci. Naglašavaju osnovna pravila na internetu.

  b) Lucija Vrančić i Petra Lulić– Sigurnost na internetu

  Videouradak djevojčica koje, iz čiste dosade, odlaze na chat, sreću nepoznatu osobu kojoj odaju svoje podatke i dogovaraju sastanak.

  c) Martina Kozić, 4. razred SŠ, potpisana je na stranici sa savjetima o sigurnosti na internetu. Donosi niz savjeta i informacija o tome što se smatra minimalnom sigurnošću, a što treba izbjegavati. Govori i o virusima i preglednicima koji su sigurni.

7. Blogovi i članci

Neki blogeri bave se sigurnošću djece na internetu. Jedan od njih je Darko Mareš, infinius clip_image032blog, gdje na zanimljiv način možete saznati i o dodatnim stvarima vezanim za sigurnost na internetu. Možete pronaći članke o autorskim pravima, sigurnosti u oblacima, sigurnim zaporkama, poslovnim adresama e-pošte i drugim zanimljivim temama.
 

U člancima Nacionala i Tehtona također možete čitati o čuvanju zaporki i načinima zaštite na internetu.

8. Strane mrežne stranice

Što na to sve kažu roditelji, učitelji i stručnjaci iz stranih zemalja? Kako se i i oni podosta bave ovim problemom, navodimo zanimljive stranice:

  a) Stranica INSAFE-a za promociju sigurnog i odgovornog korištenja interneta.

  clip_image034Insafe je europska mreža za pomicanje svijesti o sigurnijem i odgovornijem korištenju interneta i mobilnih uređaja kod djece i mladih. Na mrežnim stranicama možete pronaći mnoštvo materijala vezanih uz sigurnost u online okruženju i podijeljenih u tri kategorije: za djecu, roditelje i učitelje.

  b) Posebno su nam se dopale stranice na kojima se nalazi eSafety Kit Online – stranice koje na djeci zanimljiv način daju mnoštvo savjeta kako se zaštititi na internetu, kako komunicirati u online okruženju, što je cyberbullying te kako se zabavljati. Možda pomalo neprimjetne, no na ovoj se stranici nalaze i poveznice na materijale za učitelje i roditelje među kojima možete pronaći mnoštvo zanimljivih savjeta, ideja za igre i online kvizove koji će vam pomoći u osvješćivanju djece o sigurnijem korištenju interneta.

  c) Slovenske stranice za sigurno korištenje interneta i obrazovne igre www.safe.si. Stranice clip_image036su dio europskog projekta Sigurniji internet. Dostupni su različiti obrazovni sadržaji, videoisječci, online igra, društvene igre – primjerice Obiteljski paket za sigurno surfanje, priče, kvizovi, plakati i slično. Za roditelje je pripremljen niz zanimljivih priručnika, primjerice, Što morate znati o internetu, a ne usudite se pitati svoju djecu ili Kako odabrati primjerenu računalnu igru za dijete.
  Za učitelje su pripremljeni savjeti, priručnik za osobno usavršavanje te prijedlozi razrednih aktivnosti za učenike viših razreda.

  clip_image038d) U Australiji je za upute za internet i mobilne telefone odgovoran Cybersmart. Njihove stranice sadrže aktivnosti prema uzrastu učenika, aktivnosti za roditelje, škole i knjižnice. Organizira se dodatno usavršavanje za učitelje, objavljuju materijali za nastavu, daju praktični savjeti i pomoć te snimaju videozapisi za vlastiti Youtube kanal.

  e) U Austriji za sigurno korištenje mobilnih telefona pomoću interneta svakako treba clip_image039proučiti handywissen.at Na toj stranici nalazi se brošura o korištenju mobitela u školi u .pdf formatu Using_the_mobile_phone_in_school.pdf. U njoj možete pronaći upute, objašnjenja i savjete za nastavnike, vježbe za različiti uzrast, upute za kontrolu troškova na mobitelu i sigurnu uporaba Bluetootha. Tu je i kviz: što je dozvoljeno, a što nije (npr. preuzimanje datoteka, plaćanje preko mobitela, cyber mobbing itd.), savjeti za život bez mobitela, školska pravila o upotrebi mobitela, aktivno protiv cyber mobbinga. Roditelji mogu pročitati poglavlja: Bez stresa sa SMS-om i mrežom i Savjetnik za roditelje, a učenici: Kako mogu koristiti mobitel u školi te Upute o korištenju mobitela.

  f) Think U Know (Misliš da znaš) su stranice britanskog Centra za sprječavanje iskorištavanja djece i online zaštitu (CEOP). Na stranicama se nalazi mnogo obrazovnih, multimedijalnih sadržaja za djecu prilagođenih uzrastu te objašnjenja i savjeti za roditelje, staratelje i učitelje.
  Za najmlađe je pripremljena serija animiranih filmova u kojima se likovi iz Hectorovog podmorskog svijeta snalaze u raznim avanturama. Na stranicama Hectorovog svijeta pronaći ćete prateće materijale za svaki od filmova – pripreme za nastavu, bojanke, pjesmice itd.

  clip_image040clip_image041

  Za djecu od 8 do 10 godina pripremljeni su sadržaji i igre koje im ukazuju kako se zabaviti, kako zadržati kontrolu te kako prijaviti sumnjivo ponašanje na internetu. Dostupan je i Cyber Cafe u kojem trebaju pomoći Griffu i prijateljima da ostanu sigurni pri korištenju elektroničke pošte, brbljanja, dopisivanja u stvarnom vremenu, SMS-a i ostalih modernih tehnologija.
  Za djecu od 11 do 16 godina pripremljeni su različiti sadržaji primjereni njihovom uzrastu –videorazgovori s vršnjacima, savjeti o tome što sve može poći loše pri korištenju interneta te niz igara o različitim mogućnostima njegovog korištenja.
  Za roditelje i učitelje također su pripremljeni različiti sadržaji, a posebno je zanimljiva zbirka poveznica na mrežne stranice koje se bave ovom temom. Nažalost, sadržaji za nastavu dostupni su samo državljanima Ujedinjenog Kraljevstva.

  g) Možete pogledati i zanimljive videomaterijale o sigurnosti na društvenoj mreži Facebook: Tri videozapisa na temu Crvenkapice i vuka opisuju opasnosti na Facebooku prilikom odavanja svojih podataka i prihvaćanja stranaca za prijatelje. Vrlo prihvatljivo, uz razumljiv engleski jezik.

9. Igrice o sigurnosti

Šećer na kraju – kakav bi to bio rad s djecom, a da se malo i ne poigramo s njima! Naravno, postoje obrazovne igrice koje ih navode na razmišljanje i odgovorno ponašanje na internetu:

  a) Wild Web Woods su stranice Europske komisije dostupne na 22clip_image043 jezika (nema hrvatskog) koje kroz igru – putovanje šumom interneta – postavljaju zadatke i uče djecu o ispravnim postupcima i mogućim opasnostima. Tijekom igre djeci su postavljena različita pitanja i zagonetke iz područja informacija, privatnosti, sigurnosti i osviještenosti u kojima trebaju skupljati novčiće te tako sigurno doći do E-grada. Za prolazak kroz cijelu igru potrebno je par sati, ali se ne treba odigrati u jednom komadu.

  b) Garfield na pristupačan i zanimljiv način – gledanjem, isprobavanjem i uporabom clip_image045naučenog obrađuje teme vezane za sigurnost na internetu: elektronsko zlostavljanje (cyberbullying), samopoštovanje (self-esteem), samokontrola (self-control) i pritisak vršnjaka (peer pressure).

  c) Igra za učenje djece o privatnosti podataka: Tri Cyber praščića

  U ovoj igri, koja je dizajnirana za uzrast 8-10 godina, CyberPigsi se igraju na svojim omiljenim stranicama i susreću ne baš prijateljski raspoloženog vuka. Svrha igre je naučiti djecu kako na licu mjesta zaštitili svoje osobne podatke i izbjeći online grabežljivca. Prateći priručnik za učitelje objašnjava kako igrati igru, daje osnovne informacije o pitanjima online marketinga, spama i dječje privatnosti i nudi aktivnosti i brošure za korištenje u učionicama.

  d) Stranica s obrazovnim igrama o sigurnosti djece na internetu Educational Games sadrži i dio za učitelje i dio za roditelje. Za roditelje sadrži e-Parenting Tutorial – vodič za clip_image046povećavanje svijesti roditelja o načinima kako djecu i mlade pomoću interneta pratiti u učenju, zabavi i druženju te upoznavanju s problemima s kojima se mogu susresti na putu. Kroz istraživanje pet ključnih tema – domaći rad, zlostavljanje elektronskim putem, marketing, o online odnosima i pretjeranoj uporabi interneta – roditelji mogu razvijati znanja i vještine koje su im potrebne kako bi svojoj djeci pomogli da internetom surfaju sigurno, mudro i odgovorno.

Nadamo se da će vam navedene stranice biti od pomoći pri radu s djecom!