Pozitivna razredna klima – most med učiteljem in učenci

nina_ZK

Nina Žbona Kuštrin

Ne daje samo učitelj in ne sprejemajo samo učenci, temveč dajejo tudi učenci in sprejema tudi učitelj. Lahko govorimo o sožitju med učencem in učiteljem.

Stanko Gogala

1. Uvod

Prof. Stanko Gogala velja za prvega utemeljitelja konceptov avtoritete in pedagoškega erosa v slovenski pedagogiki. Gogala je prepričan, da mladi učiteljeve avtoritete ne zavračajo, ampak jo upoštevajo in iščejo. Mladina od učitelja in šole pričakuje, da bosta svojo avtoriteto vzpostavila na trdnih notranjih temeljih. Učitelji bi se morali jasno zavedati clip_image002Gogalovih idej oz. misli in si nekatere večkrat ponoviti, saj učitelj v veliki meri vpliva na oblikovanje učenčeve osebnosti in njegove prihodnosti. Upoštevati mora učenčeve sposobnosti, spoštovati njegovo enkratno individualnost, oblikovati njegovo osebnost in jo spoštovati. Biti učitelj je lahko, toda biti dober in uspešen učitelj, pa je težko.

Slika 1. Odpiranje pisem prijateljev iz matične šole

2. Šolska pravila

Poučevanje in delo z učenci me vedno prevzame in velikokrat pozabim na zunanje formalnosti, saj v razredu poskušam delovati čim bolj naravno. Moja želja je, da so učenci v razredu sproščeni in se počutijo kot doma. Učence poskušam na zanimiv način pritegniti k učni snovi, sprejemam njihove pomanjkljivosti in pohvalim prednosti.

Na začetku šolskega leta smo si zadali nalogo, da bomo v petem razredu sledili naslednjim ciljem:

  • Doseči čim boljši kontakt v razredu (povezanost učitelja in učenca; da je razlaga uspešna ter učenci pridejo do novih spoznanj, rešitev, resnic).
  • Delovati spoštljivo in enakopravno do vseh učencev (ne glede na versko pripadnost, socialni status) – ne le zahtevati, da nas otroci spoštujejo in priznavajo našo avtoriteto, temveč da tudi učitelj spoštuje otroka kot osebnost).
  • Biti dosleden – pravila, ki jih postaviš otrokom na začetku leta upoštevati do konca, ne popuščati (vsi se morajo držati pravil).

Za uresničevanje zastavljenih ciljev je bilo potrebno v razredu najprej postaviti nekaj šolskih pravil:

  • Ne segam v besedo sošolcem in učiteljici.
  • Če kdo na vprašanje odgovori napačno, se mu ne smejim.
  • Poslušam, kar pove sošolec.
  • Med poukom pomagam sošolcem in jim dajem povratne informacije. Sodelujem s sošolci in učiteljico.
  • V šoli se ne tepem in zmerjam, gradim prijateljske odnose.

Dogovorili smo se, da je za uspešno in pozitivno razredno klimo potrebno dosledno upoštevati pravila. V primeru kršitve smo učenca večkrat opomnili, naj upošteva dogovorjeno. Največ težav smo imeli s pravilom: »Če kdo na vprašanje odgovori napačno, se mu ne smejimo«, saj se je nekaj učencev, bili so med boljšimi v razredu, konstantno smejalo tistim, ki so na vprašanja odgovorili napačno. V razredu smo se veliko pogovarjali o tem, kako se počuti tisti, ki je tarča posmeha. Med urami oddelčne skupnosti smo po metodi izkustvenega učenja z igro vlog načrtovali aktivnosti, kjer so učenci začasno prevzeli predpisano vlogo in se s prevzemanjem razmišljanja, čustvovanja in vedenja nekoga drugega vživljali v vloge zasmehovalca in žrtve.

Reševanje anketnega vprašalnika

Ob koncu šolskega leta so petošolci rešili anketni vprašalnik. Na podlagi njihovih odgovorov clip_image004smo prišli do zanimivih podatkov. Večina učencev je vedela, da smo na začetku šolskega leta postavili pravila, vendar si vseh pravil petošolci niso zapomnili – posledično tudi upoštevali. Omenili so, da jih učiteljica opazi, ko dvignejo roko in jim dodatno razloži učno snov, če je ne razumejo. Opazili so, da je prijazna, sočutna, jih spravi v dobro voljo, jim da besedo, jim prisluhne in pomaga. Po njihovem mnenju pa jim ni všeč, ker daje veliko domačih nalog.

Slika 2. Predstavitev anketnega vprašalnika

3. Spoznanja

Cilje, ki smo si jih zastavili, smo v večini dosegli, saj smo skušali doseči čim boljši kontakt v razredu na različne, njihovi razvojni stopnji, primerne načine. Iz njihovih iskrenih odgovorov je bilo razvidno, da je imela učiteljica spoštljiv odnos do vseh članov razreda. Z doslednostjo je poskrbela, da so učenci ponotranjili postavljena šolska pravila in jih upoštevali do konca šolskega leta.

Če učence kot strokovni vodja spoštuješ, jih poslušaš in jim pomagaš, boš na podlagi lastnega zgleda tudi z njihove strani dobil spoštovanje in potrditev. Do učencev je potrebno delovati spoštljivo in enakopravno, saj le tako lahko clip_image006gradimo spoštljiv dvosmeren odnos učitelj – učenec. Niso le pravila tista (ali pa so prav ta še najmanj), ki odražajo našo avtoriteto. Pomembno je, da ima učitelj razvito empatijo in pedagoški čut za delo v razredu.

Slika 3. Ogled Pirana v šoli v naravi

Literatura

Kroflič, R. (2000). Avtoriteta in pedagoški eros – temeljna koncepta Gogalove vzgojne teorije. Ljubljana: Sodobna pedagogika 5/2000.

eTwinning razgovor

Mogućnosti eTwinninga u razrednoj nastavi

natasa_ljubic_klemse

Nataša Ljubić Klemše

eTwinning i razredna nastava, mogućnosti uključivanja učenika razredne nastave u eTwinning projekte te jezik komunikacije učenika primarnog obrazovanja u međunarodnim projektima zanimljive su i nedovoljno istražene teme (i mogućnosti) stavljene u kontekst eTwinninga.

eTwinning kao zajednica europskih škola unutar kojih učenici međusobno surađuju, uče i dijele znanja istovremeno usvajajući i jezične i digitalne i građanske kompetencije omogućava uključivanje djece i učenika svih dobi u međunarodnu suradnju komunikaciju u, za škole, učenike i učitelje.

Naša je Dunja Babić, NSS iz Agencije za mobilnost i programe EU sa suradnicima osmislila niz novih, inovativnih i vrlo zanimljivih aktivnosti približavanja eTwinninga neposrednim korisnicima, odgajateljima, učiteljima i nastavnicima. Jedna od aktivnosti su eTwinning razgovori s iskusnim eTwinnerima koje je realizirala Lidija Kralj, profesorica savjetnica, eTwinning ambasadorica. eTwinneri dijelili su svoja iskustva pred kamerama, koristeći program Hangouts i svaki je od nas pričao o svojem specifičnom području.

S obzirom da se svatko od nas intervjuiranih „specijalizirao“ u određenom području rada s eTwinningom, poslušati razgovore sa svim iskusim eTwinnerima predstavlja iznimno bogatstvo naše eTwinning kulture.

Osobno sam s velikim zadovoljstvom pričala o mogućnostima implementacije eTwinninga u školski i razredni kurikulum, postignutim uspjesima (eTwinning nagradama – Quality Label, European Quality Label i COMET nagradi), usavršavanjima koje eTwinning zajednica omogućava, izazovima, mogućnostima, potrebnoj kreativnosti, problemima … realnosti…

A realnost je vrlo moćna! Potreban je samo naš istraživački duh, naša kreativnost, znanje o nepostojanju granica… Unatoč jezičnoj barijeri i nedovoljnom znanju mojih učenika prvašića (prije dvije godine) engleskom jeziku, jeziku komunikacije unutar projekta, nije bilo zapreke. Jer projektne su aktivnosti bile iznimno osmišljene i prilagođene tako da su učenici aktivno sudjelovali tijekom cijele godine i u svim projektnim aktivnostima na način da su komunicirali sukladno svojim sposobnostima, pri čemu smo svi davali najviše od sebe kako bi sve projektne aktivnosti realizirali korektno, točno i na vrijeme. Otkriti ovu činjenicu značilo mi je da mogu sve Smile. Čak i osmisliti projekt sukladan svim mogućnostima mojih učenika i IKT mogućnostima moje učionice i škole!

Razredna je nastava iznimna jer svojom strukturom nema kruti razredno-predmetni način rada unutar kojega ovisimo o krutim preprekama. Naš je rad vrlo kreativan, izazovan i neograničen u postignućima, iako s druge strane mi učitelji moramo biti vrlo profesionalni i educirani za rad s novim obrazovnim tehnologijama (koje uključuje svaki eTwinning projekt) i rad i suradnju na međunarodnom području, što znači vrsno poznavanje i posjedovanje međuljudske i građanske kompetencije.

Ista se „priča“ ponovila i prošle nastavne godine. Samo… bila sam iskusnija i projektne sam aktivnosti već ugradila u školski i razredni kurikulum te nisam morala tragati za „mjestima“ unutar kojih bi mogla realizirati svoje projektne sadržaje. Moji su ponosni eTwinneri samostalno komunicirali unutar TwinSpacea s učenicima drugih projektnih partnera. Bila je to prva realna školska situacija unutar koje sam svoje učenike svjesno podučavala i o sigurnosti na Internetu. Poduka se vrlo brzo proširila na roditelje mojih učenika, ali i na moje kolegice i kolege.

Ove sam godine napravila korak dalje. Ne samo da sam eTwinning projektne aktivnosti i sadržaje planirala u razredni i školski kurikulum, već sam projektne sadržaje ugradila u nastavni program. Projekt „4 Seasons in @rt and Science“ je tijeku. Sadržaji nastavnih predmeta Priroda i društvo i Likovna kultura „ugrađeni“ su projektne aktivnosti.

S obzirom eTwinning iskustva i postignuća Lidija me pozvala na eTwinning razgovor. Vežu nas vrlo lijepa i korisna, pa i šaljiva, iskustva, sve uz pokušaje da ostvarimo vezu putem Hangoutsa i popričamo. Odgovorno se nas dvije dogovorile za vrijeme, porazgovarale i dopisivale se o temi, usuglasile tehničke detalje i naravno, obje prije za razgovor dogovorenih 18 sati bile online (s frizurama Smile). Počele mi tek pričati… ali eto problema. Lidija rekla da me ne čuje Sad smile Preznojih se mišlju da sam nešto uključila ili neuključila ili da mi je koja od opcija promakla oku. Pokušale smo mi još nekoliko puta razgovarati, ali isto… Uslijedilo razmišljanje… kako i zašto? Tek kad mi je Lidija rekla da izmjerim brzinu interneta (koja je bila iznimno malena) započelo je promišljanje kako razgovarati uz Hangouts s tako sporim internetom. Pa smo otkrile online help davatelja usluga, back chanelling takve komunikacije i prihvatile promo brzog interneta. Dok nam još isti nije bilo uključen ja sam se snimala i u Windows Movie Makeru slagala filmić… učila, vođena mišlju možda i ovako uspijem prenijeti svoja iskustva svijetu i zainteresiranima. Ali filmić zbog veličine nije mogao proći. No, ostalo mi iskustvo. Dočekavši dan da smo usuglasile sve, i brzinu interneta, i odgovarajuće vrijeme, i ostale okolnosti razgovarale smo, a Lidija je sve to snimila i sadržaju omogućila javni pristup na YouTube kanalu eTwinninga

Iznimno sam ponosna što sam u seriji eTwinning razgovora imala mogućnost podijeliti svoja iskustva rada s učenicima primarnog obrazovanja u eTwinning zajednici, uputiti zainteresirane u mogućnosti eTwinninga, podučiti ih kako početi i birati odgovarajuće teme i sadržaje, progovoriti o dobrobitima eTwinninga u nastavi i izvannastavnim aktivnostima te ispričati samo mali dio lijepih događaja i doživljaja koji sve to prate.

U konačnici, najveća dobrobit jest činjenica da je eTwinning neiscrpno vrelo mogućnosti koje svakodnevno rastu i povećavaju se te da su moj osobni rast i razvoj uvelike orijentirani na zajednicu od dvjesto i više tisuća europskih učitelja koji međusobno surađuju, uče i stručno se usavršavaju.

Pogledajte i ostale eTwinning razgovore na YouTube kanalu.