Programi e-učenja za stručno usavršavanje nastavnika

marina_mirkovic

Marina Mirković

Agencija za odgoj i obrazovanje u sklopu projekta „Poboljšanje sustava stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika“ razvila je pet programa e-učenja za stručno usavršavanje koji su od proljeća ove godine dostupni putem interneta. Interdisciplinarni programi e-učenja odnose se na teme vrednovanja, individualizacije rada, strategije učenja i poučavanja, mentorstva i profesionalnog razvoja. Kreirani programi su:

  • Vrednovanje učeničkih postignuća
  • Individualizacija u odgojno-obrazovnom procesu
  • Strategije učenja i poučavanja
  • Izazovi mentorstva
  • Putem profesionalnog razvoja.

Programi e-učenja Agencije za odgoj i obrazovanje smješteni su na CARNetovom poslužitelju, a verzija Moodle-a koja se koristi u CARNetu nazvana je Loomen. Možete ih naći u kategoriji Programi e-učenja AZOO-a. Prijava za sudjelovanje izvodi se putem sustava www.ettaedu.eu. Veliki je broj zainteresiranih za pohađanje programa, te se vrlo brzo popuni broj prijava (50 ili 100 polaznika). Za pohađanje programa e-učenja dovoljne su oSlika1snovne vještine korištenja računala i interneta kao što su: korištenje elektroničke pošte, pregledavanje web stranica, upravljanje datotekama na računalu te korištenje programa za obradu teksta i/ili tabličnih kalkulatora.

Slika 1. Programi e-učenja Agencije za odgoj i obrazovanje u sustavu CARNet Loomen

Odabranom programu možete pristupiti i nesmetano raditi u Slika2bilo koje vrijeme, odnosno kada to vama najviše odgovara. Ne morate odjednom proći sve njegove dijelove. Sustav bilježi vrijeme provedeno na tečaju i mjesto na kojem ste zastali i trebate nastaviti kad se ponovno uključite.

Slika 2. Veliki broj sudionika u programima stručnog usavršavanja

Predviđeni oblik rada je individualni. Korisnici se koriste sljedećim strategijama: vizualizacija, sumiranje, stvaranje analogija, popunjavanja ponuđenih obrazaca; postavljanja vlastitih ciljeva učenja i rokova izvršavanja aktivnosti zadanih programom; odabir i primjena odgovarajućih strategija s obzirom na materijale i alate programa te samovrednovanje i samorefleksija. U sadržajima možete naći različite materijale za čitanje, upitnike i kratke filmove za samorefleksiju i samoprocjenu, alate i aktivnosti za usvajanje, ponavljanje i uvježbavanje. Svaki tematski dio sadrži poveznice na različite alate i obrasce.

Program „Vrednovanje učeničkih postignuća“ omogućuje polaznicima da usvoje osnovne koncepte vrednovanja. Posebna pažnja dana je zakonima i pravilnicima vezanim za ovo područje. Polaznici će upoznati moderne koncepcije vrednovanja u kojima učenik postaje aktivni sudionik vlastitog vrednovanja pri čemu je ono sastavni dio učenja i poučavanja. Prikazano je zanimljivo predavanje dr. sc. Borisa Jokića o kSlika3valiteti vrednovanja. Kroz program, sudionici će osvijestiti važnost dobro definiranih odgojno-obrazovnih ishoda te moći oblikovati različite vrste zadataka otvorenog i zatvorenog tipa.

Slika 3. Naslovnica programa e-učenja „Vrednovanje učeničkih postignuća“

Program e-učenja „Individualizacija u odgojno-obrazovnom procesu“ pruža polaznicima temeljna znanja o individualiziranim odgojno obrazovnima programima te potrebi i obvezi individualizacije u odgojno-obrazovnom radu. Nužno je razvijati sposobnost prepoznavanja potreba učenika, kako onih s posebnim obrazovnim potrebama, odnosno s teškoćama u učenju, tako i darovite djece.

Slika4Slika5
Slika 4, Slika 5. Prikaz iz programa e-učenja „Vrednovanje učeničkih postignuća“

Svim odgojno obrazovnim djelatnicima preporučujem program „Strategije učenja i poučavanja“ koji će ih kroz razne sadržaje uvesti u svijet suradničkog učenja. Polaznici će upoznati nužnost promjene u pristupu učenju i poučavanju te usvojiti osnovna načela poučavanja usmjerenog na učenika. Razrađene su faze suradničkog učenja, posebno opisan rad u paru. Upoznati ćete nove uloge učitelja, analizirati primjere aktivnosti učitelja i Slika6učenika, proučiti poticanje samostalnosti učenika u učenju i njegove motivacije za učenje. Za lakši rad u aktivnostima, polaznici koriste dnevnike refleksije i radne bilježnice za učitelje.

Slika 6. Naslovnica programa e-učenja „Strategije učenja i poučavanja“

Program „Izazovi mentorstva“ namijenjen je odgajateljima, učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima koji se nalaze u ulozi mentora ili to mogu postati. Polaznici tečaja upoznati će i razumjeti uloge i karakteristike mentora, faze Slika7mentorskog rada i zadatke te izazove s kojima se susreću u pojedinoj fazi da bi se prikladno pripremili za njih. Osvijestiti će i razumjeti komunikacijske vještine važne za uspješnu interakciju i komunikaciju između mentora i pripravnika te će moći primijeniti različite komunikacijske tehnike za uspješno rješavanje mogućih problema u komunikaciji u mentorskom odnosu.

Slika 7. Prikaz iz programa e-učenja „Strategije učenja i poučavanja“

Slika8Slika9
Slika 8, Slika 9. Prikaz iz programa e-učenja „Izazovi mentorstva“

Zanimljivi su i korisni prijedlozi obrazaca dnevnika stažiranja, plana i programa pripravničkog staža, obrazaca za analizu potreba pripravnika i mentora, refleksiju i samorefleksiju. Zasebni dio je „Kutak za čitanje“ koji sadrži primjere iz prakse i dodatne materijale.

U programu „Putem profesionalnog razvoja“ polaznici se informiraju o konceptu profesionalnog razvoja, cjeloživotnom učenju i ciklusima profesionlane karijere. Kroz različite zadatke, aktivnost promišljanja vodi ih kroz analizu profesionalne uloge i omogućuje razvoj kompetencija samorefleksije profesionalnog razvoja. Predstavljen je kotač ravnoteže (životni i profesionalni) kao alat za planiranje, evaluaciju, provjeru i refleksiju o zadovoljstvu našim radom. Polaznik reflektira vlastito iskustvo na osnovi različitih alata i metoda, istražuje svoje potencijale i područja vlastitog razvoja. Kroz intervju u paru, polaznici razmijenjuju iskustva s kolegama. Svoj profesionalni razvoj polaznici prikazuju putem e-portfolia.

Slika10Polaznici na kraju pohađanja pojedinog programa ispunjavaju evaluacijski upitnik te njime autorima daju povratnu informaciju o programu. To je ujedno i preduvjet za dobivanje potvrde o sudjelovanju u programu e-učenja. Programi će se kontinuirano usavršavati i nadopunjavati. Nedostaje kontakt polaznika s trenerima i drugim sudionicima te se predlaže da budući programi e-učenja budu kombinirani a da se komunikacija ostvaruje putem foruma.

Slika 10. Potvrda o sudjelovanju u programu e-učenja

Dodatne informacije i analizu programa možete saznati iz publikacije „Evaluacija pilot provedbe pet novih programa e-učenja za stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika“ (Dr. Justina Erčulj i prof. dr. Paul Roeders, Agencija za odgoj i obrazovanje, ožujak 2014.).

Čestitke i zahvala djelatnicima Agencije za odgoj i obrazovanje koji su sudjelovali u kreiranju ovih programa. Vjerujem da će nastati dodatni programi s korisnim temama iz područja odgoja i obrazovanja. Mogućnosti e-učenja povećavaju dostupnost stručnog usavršavanja svim odgojno obrazovnim djelatnicima koji su ujedno potaknuti na uporabu informacijsko komunikacijske tehnologije. U novoj školskoj godini krenite i vi s ovim oblikom stručnog usavršavanja putem programa e-učenja.