Sigurnost djece na internetu – školski kurikulum

pedagoski_tim

Pedagoški tim projekta petzanet.HR

logici

Uvod

Da bi uspješno odgovorila izazovima razvoja društva znanja i svjetskoga tržišta, Europska unija odredila je osam temeljnih kompetencija za cjeloživotno obrazovanje. Obrazovna politika Republike Hrvatske je prihvatila iste temeljne kompetencije. Jedna od tih kompetencija jest digitalna kompetencija koja se odnosi na osposobljenost za sigurnu i kritičku upotrebu informacijsko-komunikacijske tehnologije za rad u osobnomu i društvenom životu te u komunikaciji. Njezini su ključni elementi osnovne informacijsko-komunikacijske vještine i sposobnosti: upotreba računala za pronalaženje, procjenu, pohranjivanje, stvaranje, prikazivanje i razmjenu informacija te razvijanje suradničkih mreža korištenjem interneta.

Nastavni su programi u Republici Hrvatskoj usmjereni na sadržaje i njihov prijenos. Tako koncipirana kurikularna rješenja najčešće poučavanje pretvaraju u prijenos velike količine informacija, a učenje u njihovo puko memoriranje. Pritom je posve zanemaren razvoj viših razina znanja i kognitivnih vještina, kompetencija za cjeloživotno učenje, ali i vještina i stavova na kojima počivaju kreativnost, inovativnost, kritičko mišljenje ili poduzetnost. Ti su nastavni programi u isto vrijeme gotovo posve zatvoreni, tako da ne omogućavaju primjerenu razinu autonomije škola, učitelja i nastavnika, ni slobodu djece i učenika u izboru sadržaja, metoda i oblika rada. Nastavni programi samo manjim dijelom određuju odgojno-obrazovne ishode i standarde njihove usvojenosti, a to u velikoj mjeri onemogućava pouzdano, valjano i objektivno vrednovanje učeničkih postignuća.

Školski kurikulum Sigurnost djece na internetu zadovoljava sve ključne kompetencije Europske unije. Koncipiran je tako da se razvijaju i više razine znanja kako bi učenici određeno znanje mogli reproducirati, ali i razumjeti, primijeniti, analizirati, evaluirati i sintetizirati.

U ispitima i provjerama znanja od učenika se najčešće traži samo dosjećanje i reprodukcija informacija. Najčešća pitanja koja se postavljaju su: Nabroji, Reci što?, Kada?, Tko?, Opiši, Zaokruži… Suvremeni je cilj školovanja priprema učenika za rješavanje problema s kojima će se susretati u svakodnevnom životu, a za rješavanje tih složenih problema nije dovoljno dosjećanje i reprodukcija, već je nužno razvijati njihove sveukupne potencijale. Stoga ih je važno poticati da koriste širok spektar intelektualnih sposobnosti što je ovim kurikulumom i popratnim materijalima postignuto.

Hrvatski kvalifikacijski okvir i nacionalni okvirni kurikulum

Vlada Republike Hrvatske je 2013. donijela Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO). Njime se utvrđuje povezivanje HKO-a s Europskim kvalifikacijskim okvirom (EQF) i Kvalifikacijskim okvirom Europskog prostora visokog obrazovanja (QF-EHEA).

Hrvatski kvalifikacijski okvir je reformski instrument kojim se uređuje cjelokupni sustav kvalifikacija na svim obrazovnim razinama u Republici Hrvatskoj kroz standarde kvalifikacija temeljene na ishodima učenja i usklađene s potrebama tržišta rada, pojedinca i društva u cjelini. U HKO-u se kvalifikacije svrstavaju prema razinama i vrstama. Ishodi učenja se u HKO-u prikazuju kroz znanja, spoznajne vještine, psihomotoričke vještine, socijalne vještine te pripadajuću samostalnost i odgovornost.

Načela i ciljevi HKO-a

  • osiguravanje uvjeta za kvalitetno obrazovanje i učenje u skladu s potrebama osobnog, društvenog i gospodarskog razvoja, socijalne uključivosti te ukidanja svih oblika diskriminacije;
  • razvijanje osobne i društvene odgovornosti te primjena demokratskih načela u poštivanju temeljnih sloboda i prava te ljudskog dostojanstva;
  • jačanje uloge ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje;
  • razvijanje kvalifikacija na osnovama jasno definiranih ishoda učenja;
  • razumijevanje različitih kvalifikacija i ishoda učenja te njihovih međuodnosa.

Nacionalni okvirni kurikulum (NOK) predstavlja osnovne sastavnice predškolskoga, općega obveznoga i srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja, uključujući odgoj i obrazovanje za djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. NOK je temeljni dokument u kojemu su prikazane sastavnice: vrijednosti, ciljevi, načela, sadržaj i opći ciljevi odgojno-obrazovnih područja, vrednovanje učeničkih postignuća te vrednovanje i samovrednovanje ostvarivanja nacionalnoga kurikuluma.

Nacionalni okvirni kurikulum služi kao temelj za izradbu predmetnih kurikuluma, ali i ostalih kurikulumskih dokumenata (smjernice za primjenu kurikuluma, priručnici za nastavnike, priručnici za roditelje, standardi za izradbu udžbenika i ostalih nastavnih materijala, standardi i mjerila za vrjednovanje kvalitete učeničkih postignuća i rada škola i dr.). Razvoj nacionalnoga kurikuluma usmjeren na učeničke kompetencije predstavlja jedan od glavnih smjerova kurikulumske politike u europskim i drugim zemljama. Da bi uspješno odgovorila izazovima razvoja društva znanja i svjetskoga tržišta, Europska unija odredila je osam temeljnih kompetencija za cjeloživotno obrazovanje. Obrazovna politika RH je prihvatila iste temeljne kompetencije, a jedna od njih je digitalna kompetencija – odnosi se na osposobljenost za sigurnu i kritičku upotrebu informacijsko-komunikacijske tehnologije za rad u osobnomu i društvenom životu te u komunikaciji. Njezini su ključni elementi osnovne informacijsko-komunikacijske vještine i sposobnosti: upotreba računala za pronalaženje, procjenu, pohranjivanje, stvaranje, prikazivanje i razmjenu informacija te razvijanje suradničkih mreža pomoću interneta.

Ishodi učenja po cjelinama i modulima

Školski kurikulum za sigurnost djece na internetu organiziran je u četiri modula i vertikalno je usklađen u pet cjelina: informacije, komunikacije, stvaranje sadržaja, sigurnost i rješavanje problema, prema preporuci Europskog okvira za razvoj i razumijevanje digitalne kompetencije u Europi (A. Ferrari, “DIGCOMP, 2013.) Svaki od četiri modula namijenjen je određenom uzrastu djece osnovnih škola u Republici Hrvatskoj. 1. modul pripremljen je za učenike 1. i 2. razreda, 2. modul za učenike 3. i 4. razreda, 3. modul za učenike 5. i 6. razreda te 4. modulu za učenike 7. i 8. razreda. Svaki modul sadrži 20 tema (ukupno 80 tema) osmišljenih za realizaciju tijekom školske godine, po 10 tema u svakom razredu. Ishodi učenja napisani su u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom.

1. Informacije

1. modul: učenici će opisati mogućnosti interneta, povezati stvarni svijet s internetom, razlikovati izvore informacija, pronaći informacije iz različitih izvora (internet, knjiga, živa riječ), razlikovati dobre i loše informacije, koristiti sadržaje s obrazovnog portala uz pomoć odrasle osobe, prepoznati digitalne tragove i njihovu trajnost, izdvojiti osobni podatak koji će objaviti na internetu, prepoznati važnost odgovornog ponašanja.

2. modul: učenici će opisati pojam informacija i internet, pronaći informacije na internetu na zadani pojam, iskazati zainteresiranost za pronalaženje informacija, prepoznati Google kao alat pomoću kojeg pronalaze informacije na internetu, pretraživati sadržaje na internetu pomoću tražilice Google, razlikovati dobre strane interneta (brz pristup informacijama) i loše strane interneta (netočne i dobi neprikladne informacije), prepoznati opasnost, prepoznati e-izvore, koristiti sadržaje e-izvora, prema ponuđenim primjerima razlikovati pouzdane i nepouzdane informacije, koristiti informacije iz pouzdanih izvora, objasniti pojam autorsko pravo, prepoznati oznake autorskog djela, zaštićene sadržaje koristiti u skladu s pravilima o poštivanju autorskih prava.

3. modul: učenici će objasniti zašto je dobro koristiti različite internetske tražilice za pretraživanje, shvatiti da pretraživanjem više različitih stranica mogu dobiti bolje i točnije rezultate, vrednovati i procijeniti vjerodostojnost informacija i stranica s nastavnim sadržajima po kriterijima pouzdanosti, točnosti, uporabljivosti, istinitosti, objasniti pojam digitalni trag na konkretnom vlastitom primjeru, demonstrirati primjere dobre strane dijeljenja informacija na internetu i njihovog brzog širenja, razlikovati prikladne informacije od neprikladnih nakon provedene analize, uočiti posljedice nepromišljenog objavljivanja neprikladnih informacija (slike, video…), istražiti i usporediti vlastite offline i online identitete, shvatiti da internet pruža slobodu odabira kako će se predstaviti drugima (online), preispitati različita predstavljanja sebe na internetu te odrediti jesu li štetna ili bezopasna.

4. modul: učenici će objasniti pojam digitalna pismenost, razlikovati objektivnu informaciju od senzacionalističke, grupirati informacije prema kriteriju objektivnosti, odabrati sadržaje kojima stvaramo vlastiti online identitet, otkriti vlastite digitalne tragove, grupirati (vlastite) digitalne tragove prema kriteriju prihvatljivosti, popraviti neprihvatljive digitalne tragove.

2. Komunikacije

1. modul: učenici će nabrojati mogućnosti rada na internetu, odigrati igru na internetu u nazočnosti učitelja, koristiti primjerene online igre, primijeniti pravila ponašanja iz stvarnog svijeta u virtualnom, nadopuniti osnovna pravila internetskog bontona, objasniti i prihvatiti posljedice nepoštivanja pravila, primjenjivati pravila pristojnog ponašanja i prepoznati posljedice, prepoznati načine primanja i slanja poruka (brzina, nesporazumi, jasnoća, ljubaznost), primjenjivati pravila uljudne komunikacije (igra slanja e-pošte).

2. modul: učenici će nabrojiti pravila ponašanja na internetu, prepoznati svoje i ponašanje drugih, prilagoditi svoje ponašanje pravilima, utjecati na druge svojim pozitivnim primjerom, opisati pojam digitalni ugled kao skup informacija objavljenih o nekome na internetu, prepoznati i objaviti osobne uspjehe za podizanje digitalnog ugleda, brinuti o osobnom digitalnom ugledu, prisjetiti se da je digitalni ugled skup informacija objavljenih o nekome na internetu, zaključiti da na digitalni ugled utječu svi njihovi tragovi u komunikaciji (poštivanju pravila na internetu, poruke na mobitelu, komunikacija pri igranju online igara) na mobilnim uređajima, navesti primjerene online igre, koristiti primjerene online igre za učenje, prihvaćati pozitivne poruke online igara, koristiti videokonferencijske programe za međuučeničku suradnju i učenje, pokrenuti međuučeničku suradnju, prihvatiti važnost timskog rada, prakticirati timski rad.

3. modul: učenici će promišljati kako komuniciraju s različitim ljudima u stvarnom životu, razlikovati grupe ljudi po razinama komunikacije, kreirati ilustracijom svoje virtualno susjedstvo prema napravljenoj podjeli, odrediti koje informacije smiju, a koje ne smiju dijeliti pomoću mobilnih uređaja, otkriti kako blokirati neželjene pozive, tekstualne poruke ili neželjenu poštu na mobilnim uređajima, odabrati od ponuđenih aplikacija mobilnu aplikaciju primjerenu njihovom uzrastu, razviti empatiju s onima koji su dobili uvredljive poruke, primijeniti pristojno ponašanje online, procijeniti gdje je granica između korektne i nekorektne komunikacije, objasniti kako postoje različiti načini na koje učenici mogu biti povrijeđeni, zaključiti što znači biti hrabar i zauzeti se za druge offline i online, objasniti svojim riječima pojam digitalnog doba, usporediti način komunikacije između ljudi nekad i sad, prepoznati važnost korištenja digitalnih medija u današnje doba i njihovu sveprisutnost, razlikovati pozitivne i negativne karakteristike digitalnog doba, istaknuti opasnosti koje krije korištenje digitalnih medija (cyberbullying, sexting, trolling, online ugled, kriminal na internetu, pretjerano korištenje interneta…), diskutirati o vlastitoj uporabi digitalnih medija.

4. modul: učenici će objasniti pojam „digitalni građanin“, utvrditi osobine odgovornog digitalnog građanina, pokazati kako pisanjem bloga digitalni građanin sudjeluje u oblikovanju digitalnog svijeta, digitalnim kompasom utvrditi koje vrijednosti digitalni građanin zastupa, izreći svoja online prava i odgovornosti, razlikovati odgovorno od neodgovornog online ponašanja, ukazati na zakonske posljedice kršenja prava, utvrditi koje informacije i sadržaje nije poželjno stavljati online, grupiranje sadržaja na osobne i javne sadržaje, razlikovati karakteristike komunikacije na društvenim mrežama u odnosu na komunikaciju licem u lice, razumjeti razloge pogrešnog interpretiranja poruka, predložiti načine kojima se izbjegava pogrešno tumačenje poruka, ovladati pravilima pisane komunikacije u online aktivnostima, utvrditi osobne vrijednosti u online i offline komunikaciji, istražiti utjecaj vršnjaka na izgrađivanje sustava vrijednosti, analizirati ponašanja na konkretnim primjerima prema kriteriju iskrenosti.

3. Stvaranje sadržaja

1. modul: učenici će se kreativno izraziti koristeći se jednostavnim multimedijskim programima, predstaviti i objasniti svoj rad, prepoznati i opisati pojam autorskog prava, tražiti dozvole za preuzimanje tuđih uradaka.

2. modul: učenici će nabrojiti načine izrade multimedijskih sadržaja (postera, stripa, pjesme, prezentacije), izrađivati i koristiti multimedijske sadržaje, uočiti razliku između privatne i javne objave sadržaja, izrađivanjem multimedijskih sadržaja razvijati digitalnu kreativnost, zaključiti da je preuzimanje tuđih radova bez dozvole (presnimavanje glazbe, filmova, igara, slika, prezentacija, sastavaka) krađa, osuđivati takvo ponašanje, prepoznati i rabiti tuđe dozvoljene sadržaje (prezentacije, tekstovi, fotografije), pri stvaranju vlastitih sadržaja poštivati autorsko pravo.

3. modul: učenici će objasniti pojmove autorstva, piratstva i plagijata, razmišljati o piratstvu i plagijatu kao neodgovornom ponašanju na konkretnim primjerima, prepoznati copyright znak, koristiti se Creative Commons licencama, opisati čemu služi autorsko pravo i tko ima pravo na njega, stvoriti pomoću online alata svoj autorski rad, navesti dozvolu korištenja i označiti copyright znakom, razlikovati privatnu od javne objave autorskog rada, navesti postupke kada se povrijedi naše autorsko pravo.

4. modul: učenici će upoznati i upotrijebiti različite programe za izražavanje kreativnosti (alati za izradu videa i animacije), prepoznati plagiranje na konkretnim primjerima, osmisliti vlastiti autorski rad (spot ili animaciju) poštujući autorsko pravo, stvoriti i objaviti vlastiti rad.

4. Sigurnost

1. modul: učenici će objasniti pojam osnovnih osobnih podataka, dati primjer svojih osnovnih osobnih podataka (ime i prezime, adresa, telefon, slika), odgovorno koristiti svoje osobne podatke, prepoznati opasnost koja prijeti od nepoznate osobe, tražiti pomoć odrasle osobe, procijeniti načine držanja tijela pri radu na računalu i količinu provedenog vremena za računalom, početi pravilno sjediti za računalom, brinuti o načinima provođenja slobodnog vremena, odabrati i primijeniti zdrave navike ponašanja za vrijeme rada na računalu, procijeniti količinu vremena provedenog u virtualnome i stvarnome svijetu, prihvatiti preporuke o količini vremena pred računalom, objasniti kako štitimo okoliš pravilnim korištenjem računala i mobilnih uređaja, racionalno koristiti računala.

2. modul: učenici će nabrojiti osobne podatke (ime i prezime, adresu, broj telefona, naziv škole, datum rođenja, fotografiju), prihvatiti važnost  čuvanja osobnih podataka, navesti primjere u kojima su prilikom prijave njihovi osobni podaci zaštićeni (AAI), poštivati tuđe osobne podatke, opisati posljedice dugotrajnog boravka za računalom, prihvatiti važnost vremenskog ograničenja boravka za računalom, brinuti o osobnom zdravlju, prepoznati znakove zaraženosti računala (usporen rad, vizualna i zvučna upozorenja), povezati zaraženost računala virusima, prepoznati važnost antivirusnih programa, prepoznati elektronički i električni otpad (monitori, baterije i sl.), zaključiti da je opasno zagađivati prirodu EE otpadom, slijediti upute o zbrinjavanju takvog otpada.

3. modul: učenici će istaknuti važnost i svrhu lozinki, prepoznati obilježja dobre lozinke, primijeniti obilježja dobre lozinke pri izradi nove lozinke, stvoriti sigurnu lozinku po uputama iz nastavne jedinice, provjeriti sigurnost svoje lozinke, analizirati zašto ne bi trebali podijeliti osobnu informaciju s nekim na mreži bez dopuštenja odrasle osobe u koju imaju povjerenja, procijeniti za koje tuđe osobne informacije nam je potrebno dopuštenje za dijeljenje, raspraviti o mogućim neželjenim posljedicama nepromišljenog dijeljenja podataka, objasniti što su to pravila privatnosti i uvjeti korištenja, utvrditi važnost čitanja uvjeta korištenja na konkretnom primjeru, provjeravati pravila o privatnosti stranica koje posjećuju, prepoznati stranice na kojima se objavljuju neprimjereni sadržaji, prepoznati komercijalne motive koji se kriju iza mnogih ovakvih stranica, uočiti elemente koji stranicu čine rizičnom i blokirati neželjene poruke, viruse i pop-up prozore, prepoznati i objasniti pojam krađe identiteta i F-rapea, navesti potencijalne probleme (posljedice) vezane uz online prevare i krađu identiteta, pronaći načine za izbjegavanje online prijevara i krađa identiteta, utvrditi koliko su dnevno vremena proveli online, istražiti kako kvalitetno provoditi vrijeme na internetu, procijeniti kolika je važnost druženja s prijateljima i fizičke aktivnosti, isplanirati vrijeme provedeno za računalom.

4. modul: učenici će prepoznati situacije u kojima su ugrožena ljudska prava, prijaviti neprimjerene sadržaje na mrežnim stranicama, prepoznati govor mržnje – reagirati, ovladati pravilima korištenja društvenih mreža, utvrditi rizike online kupovine, diskutirati o mogućoj zloporabi objavljenih materijala, otkriti negativne utjecaje pretjerane upotrebe interneta na zdravlje, prepoznati ponašanja koja ukazuju na pojavu ovisnosti o računalu, planirati i reorganizirati vrijeme provedeno uz računalo, objasniti važnost uporabe elektroničkog otpada radi očuvanja okoliša, provesti akciju zbrinjavanja elektroničkog otpada u školi.

5. Rješavanje problema

1. modul: učenici će prepoznati nasilje na internetu, tražiti pomoć odrasle osobe, izvijestiti o neugodnom događaju na internetu, rukovati osobnim računalom i mobilnim uređajima (uključivanje i isključivanje) uz vodstvo učitelja, brinuti o osobnom računalu i mobilnom uređaju.

2. modul: učenici će navesti načine na koje mogu upoznati novog prijatelja na internetu (online igraći serveri), zaključiti da je komunikacija s nepoznatom osobom u virtualnome svijetu jednako opasna kao i u stvarnome svijetu, uočiti i osuditi nasilnu verbalnu komunikaciju igrača, prepoznati opasnosti koje mu prijete pri susretu s nepoznatom osobom, osvijestiti da postoje osobe i službe kojima se može obratiti za pomoć, uočiti inovativna rješenja koja pružaju aplikacije na prijenosnim uređajima, koristiti aplikacije kao pomoć u učenju, iskazati zainteresiranost za korištenje navedenih programa i aplikacija i otkrivanje novih.

3. modul: učenici će uočiti neke ključne sličnosti i razlike između klasičnog i elektroničkog nasilja, prepoznati vrste i oblike elektroničkog nasilja, dati primjere elektroničkog nasilja iz svakodnevnog života, prepoznati govor mržnje, procijeniti što je, a što nije uvredljivo i štetno pri online komunikaciji, opisati što treba napraviti kada uoče nekorektno ponašanje, pokazati empatiju prema osobama koje su pretrpjele nekakav način maltretiranja i pomoći savjetima kako bi se spriječio govor mržnje, prepoznati nasilne igrače u igrama, prosuditi koje su igre za njih prikladne, a koje nisu, objasniti načine zaštite od online predatora, diskutirati o tome kome bi se obratili za pomoć ako bi oni sami bili žrtve elektroničkog nasilja, prepoznati načine i metode kako se odgovorno nositi s nasiljem na internetu i pomoći drugima.

4. modul: učenici će navesti i opisati posljedice elektroničkog nasilja na konkretnom primjeru, zaključiti koji su najbolji načini rješavanja elektroničkog nasilja, iskazati vlastite osjećaje, koristiti odgovarajući način rješavanja elektroničkog nasilja, prihvatiti vlastitu odgovornost u rješavanju nasilja na internetu, suprotstaviti se nasilju na internetu, koristiti vršnjačku pomoć, objasniti pojam grooming, utvrditi opasnost komunikacije s nepoznatom osobom, utvrditi razliku online i offline prijatelja, uvidjeti rizik odlaska na sastanak s nepoznatom osobom, iskazati brigu prema žrtvama, riješiti problem primjenom naučenih pravila, utvrditi kome i kako prijaviti slučajeve uznemiravanja, pružiti vršnjačku pomoć, objasniti pojam sekstinga, utvrditi osobne, društvene i zakonske posljedice sekstinga prepoznati strategije za nošenje s pritiskom vršnjaka, razviti strategije pomoći, razviti odgovornost kao jednu od osobina digitalnog građanina.

Zaključak

Kurikulumom se nastoji zadovoljiti ključne kompetencije EU-a. Učenike se osposobljava za sigurnu i kritičku upotrebu IKT-a u privatnom i društvenom životu i komunikaciji bilo putem računala ili mobilnih uređaja. Učenici će naučiti pravilno komunicirati korištenjem računala ili mobilnih uređaja, pronalaziti različite informacije, kritički obraditi iste, naučit će stvoriti određene informacije, objaviti ih, znat će se pravilno koristiti tuđim uradcima, a najvažnije od svega – naučit će pravila o dijeljenju osobnih podataka te o komunikaciji s drugim osobama na društvenim mrežama. Sve ove teme obrađuju se u svim modulima u određenoj širini. Iz modula u modul se proširuju i produbljuju s obzirom na mogućnost primanja informacija o određenoj temi i osobnim iskustvima djece iz pojedinog područja.

Kurikulum je osmišljen tako da omogućuje primjerenu razinu autonomije škola, učitelja i nastavnika te daje slobodu učiteljima i učenicima u izboru sadržaja, metoda i oblika rada. Određuje odgojno – obrazovne ishode i standarde njihove usvojenosti što omogućava pouzdano, valjano i objektivno vrednovanje učeničkih postignuća.

U ovo digitalno doba djeca su sve više usmjerena na računala i mobilne uređaje i to od vrlo rane dobi. Potrebno ih je poučiti njihovom pravilnom korištenju. Izborna nastava informatike započinje u 5. r. osnovne škole (ako se ne provodi kao izvannastavna aktivnost u nižim razredima), a to je kasno jer mnoge štete su već učinjene. Zato je dobro kroz određene predmete ili satove razrednika obraditi pojedine teme o sigurnosti na internetu. Isto tako ta tema nije dovoljno zastupljena u planu i programu informatike za osnovne škole pa je vrlo poželjno progovoriti o tim temama. Roditelji nemaju dovoljno osobnih iskustava na tom području pa su priručnici za roditelje itekako velika pomoć. Uz udžbenik koji je pomoć učenicima, roditelji u priručniku dobivaju vrlo korisne i potrebne informacije o sigurnosti i pravilnoj upotrebi IKT-a u svakodnevnom životu. Svaki učitelj može se snaći u predloženim pripremama, a svaka od njih nudi pomoć oko određene teme. Mnoge teme mogu se obraditi i bez upotrebe računala, posebice u nižim razredima tako da svi koji žele mogu posegnuti za pripremljenim materijalima.

Na kraju – svaka nastavna jedinica omogućuje da učenik samovrednuje svoj rad, da dobije povratnu informaciju je li ono što radi i kako se služi informacijsko – komunikacijskim tehnologijama dobro ili nije, što je osnova ovog kurikuluma. Način poučavanja nije frontalni već komunikacijski i istraživački što u potpunosti uključuje učenike u istraživanje i rješavanje problema.

Kurikulum i prateći obrazovni sadržaji dostupni su na mrežnim stranicama petzanet.HR.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj članka je isključiva odgovornost OŠ Popovača, OŠ “Mato Lovrak”, OŠ “Mladost”, OŠ Veliki Bukovec i OŠ Gripe te ne odražava stajalište Europske unije.