Odjava prehrane preko spleta v osnovni šoli

natasa_dovzan

Nataša Dovžan

Na naši šoli smo se zaradi lažjega, hitrejšega in enostavnejšega načina odločili, da uporabimo aplikacijo za odjavo šolske prehrane otroka preko spleta.

V preteklih šolskih letih je bila praksa za prijavo in odjavo prehrane za otroka takšna, da so starši želje oziroma svoje odločitve sporočali telefonsko. Nato si je poslovna sekretarka šole, ki je praviloma sprejela klic, zabeležila vse telefonske klice, jih skrbno pisala in po določeni uri vsakodnevno usklajevala s šolsko kuhinjo. Za vsa ta opravila je bilo porabljenega veliko časa, natančnosti in usklajevanja.

Po natančni analizi, medsebojnih razgovorih in predlogih, smo se odločili poskusiti uvesti sistem, ki bi bil prijaznejši, učinkovitejši in natančnejši. Ideja, ki smo jo zasledovali je bila elektronsko vodenje prehrane. Ravnateljica šole nam je pri tem stala ob strani in podprla našo najboljšo možno rešitev.

Za izvedbo samega projekta smo se povezali s podjetjem eAsistent, kjer so nam ponudili uporabo njihove nove aplikacije – modula.

Preden smo začeli z uporabo aplikacije in se dokončno odločili za spremembo sistema šolske prehrane, smo na šoli izvedli anketo. Starše smo v anketi povprašali o njihovem mnenju, o dostopu do interneta in če bi bili pripravljeni uporabljati spletno aplikacijo. Rezultati so bili zelo pozitivni, kar tudi prikazuje spodnja tabela.

Tabela 1. Rezultati ankete šolske prehrane

tablica

graf

S tem ko smo pridobili pozitiven odziv staršev je bila odločitev še toliko lažja. Povezali smo se s podjetjem eAsistent, ki tudi sicer konkretno naši šoli zagotavlja nekatere druge računalniške aplikacije – module. S prevzemom modula smo bili že na začetku naše poti.

Šolska administratorka celotnega sistema je najprej določila pravice za zaposlene v kuhinji, kjer so imeli dostop samo do določenega dela modula.

Tudi poslovni sekretarki šole je bilo potrebno dodeliti pravice. Pred uvedbo sistema je poslovna sekretarka morala vnesti vse podatke o učenčevih obrokih, regresirani prehrani in subvencijah. Ko je bil sistem vzpostavljen, je s svojimi pravicami lahko spremljala obroke in povezavo z izdelavo položnic. To je omogočilo hitrejše, lažje in elegantnejše delo.

Po vsem tem smo v okviru šole testirali kako poteka odjava prehrane. S testiranjem smo ugotovili, da je rešitev ugodna, praktična in uporabna . Po tej ugotovitvi je bilo potrebno le še obvestiti starše z novim načinom uporabo novega sistema odjave šolske prehrane.

Testiranje in izvedba

Starši so z uporabniškimi imeni in gesli, ki naj bi jih skrbno shranili vstopili v aplikacijo. Poskusni mesec je prinesel zelo pozitivne rezultate. Starši so imeli možnost odjave preko telefona in spletne aplikacije. Tako so počasi spoznavali sistem dela. Na spletni strani šole smo objavili natančna navodila za vstop in uporabo, ravno tako smo bili za vse nejasnosti dosegljivi na elektronskem naslovu in telefonu. Po mesecu dni testiranja smo prešli na odjavo preko spletne aplikacije in starše, ki so telefonično odjavljali prijazno povabili k odjavi preko spleta. S tem je modul zaživel in starši v zelo kratkem času niso imeli nobenih težav več. Po treh mesecih uporabe smo začeli ugotavljati prednosti in slabosti tega sistema.

Prednosti in slabosti

PREDNOSTI SISTEMA SO:

 • Starši sami spremljajo odjavo prehrane in mesečno vidijo ceno, ki jo bo potrebno odšteti za prehrano.
 • Odjavo je potrebno zaradi lažjega dela izvesti do 7.30 ure dopoldan.
 • Starši imajo nadzor nad tem, kdaj bo njihov otrok odsoten in že v naprej lahko odjavijo prehrano.
 • Za vsakega otroka imajo svoje uporabniško ime in geslo.
 • Podatki s strani staršev so preverljivi.
 • Ni več telefoničnega odjavljanja in prenašanja informacij, ter usklajevanja s kuhinjo.
 • Modul je povezan z modulom za plačilo položnic.

SLABOSTI SISTEMA SO:

 • Možnosti prijave na prehrano še ni omogočena v modulu (to pride v poštev predvsem na predmetni stopnji ko učenci niso naročeni mesečno na prehrano).
 • En odstotek staršev še nima internetnega dostopa (kar je sicer zanemarljivo; ob tem je potrebno poudariti, da sistem omogoča telefonsko odjavo).

Sklepna misel

Vsaka sprememba pusti na človeku neko sled. Določene so dobre, nekatere nas zmedejo, nekaterih nas je strah. Strah in zmeda pa sta veliko manjša, če se na te spremembe ustrezno pripravimo in ustrezno pripravimo tudi ostale vpletene v sistem. Po našem mnenju je naš primer dober zgled, seveda pa bomo tudi v prihodnje spremljali izvajanje novega sistema prijave šolske prehrane in se s popravki in prilagoditvami odzivali na ugotovitve.

Adventni čas v šoli

betka_potocnik

Betka Potočnik

V mojem delu z naslovom NOVOLETNI IZDELKI predstavljam projektno učno delo v oddelku podaljšanega bivanja za prvošolce devetletke. Opisan je projekt predstavlja izdelavo različnih enostavnih izdelkov. Izdelke smo naredili pri urah podaljšanega bivanja kot del likovne in tehniške vzgoje (ustvarjalni prosti čas).

Delo smo organizirali tako, da smo se razdelili v več skupin glede na posamezne interese otrok. Vsak učenec se je izbral enega od pripravljenih vzorcev glede na svoje želje in izdelal svoj izdelek. Učenci v prvem razredu imajo še težave s striženjem, lepljenjem, obrisovanjem, sestavljanjem delov v celoto in organizacijo dela. Njihova koncentracija je še kratka, zato je delež učiteljeve pomoči z navodili kar precejšen. Učenci pa se hkrati navajajo na medsebojno pomoč.

Opisano projektno učno delo razvija pri učencih tehnično ustvarjalnost, načrtovanje dela in izpeljavo načrta, domišljijo, čut za skupinsko delo, natančnost, vztrajnost, likovno ustvarjalnost in razvija različne ideje za predstavitev izdelkov. Hkrati pa vnaša v šolsko prakso način dela, ki omogoča učencem in učiteljem bolj ustvarjalno in sproščeno okolje. Učence dodatno spodbudi dejstvo, da so izdelki namenjeni »Novoletnemu bazarju«, imajo občutek doprinosa skupnosti in dober občutek da zmorejo izdelke izdelati po učiteljevem navodilu, ustvarjalno in na sebi lasten način.

Učenci so izdelke naredilo dobro, spoznali so se z različnimi materiali, svoj izdelek pa so lahko pokazali na šolskem novoletnem bazarju.. Projekt je bil dobro načrtovan in izpeljan do konca. Učenci in tudi učiteljice smo bile z rezultati dela zadovoljni.

Ključne besede: projektno delo, načrtovanje, ustvarjalnost, striženje, sestavljanje

Summary – Christmas decorations

The paper entitled Christmas Decorations presents the project work of the first form afternoon care. It highlights the making of various products which were carried out during the afternoon care as additional support of art and craft lessons (spare time with creativity).

The work was organized in groups according to the children’s´ interests. Each pupil had a task to make a character from the fairytale. The products were made of various materials which also came in handy for acting out and bringing the fairytale to life. The first form pupils are not very skilled in cutting, folding, drawing, putting smaller pieces in one whole, using the glue stick properly and organizing their work. Their concentration span is fairly short, which requires a fair share of teacher´s help and detailed instructions. However, children slowly learn to offer each other help.

Working in such a way doubtless helps the children to develop technical creativity, sense for making of plans and carrying them out; it deepens one´s sense of group work; it develops children’s´ sense of exact working and one´s persistence; furthermore, it paves the way for art creativity and helps with the development of the new presentation ideas. The school work benefits on account of relaxed and creative environment. Moreover, children are highly motivated by the fact that their products will be put on display at the School Christmas Bazaar. Pupils gain a sense of giving to the community and being able to make a product with the teacher´s help, but yet adding their personal note.

Children made carefully made their products and got to know different materials. In addition, they were able to put their products on display at the School Christmas Bazaar. The project was well planned and carried out with care. The project was of great pleasure for children and teachers.

Key words: project work, planning, creativity, cutting, putting pieces into a whole

1. Uvod

V današnji šoli se še vedno največkrat srečujejo s klasičnim načinom poučevanja. V podaljšanem bivanju pa je možno zastaviti učno delo tako, da imajo učenci večjo možnost samoprispevka. Zelo primeren način dela je projektno učno delo, ki predstavlja nov, celostni pristop do učnih vsebin v šolski praksi, saj so učenci seznanjeni s celotnim postopkom od ideje do končnega izdelka.

Pri letnem načrtovanju dela v podaljšanem bivanju smo se dogovorili, da bomo čas izkoristili za izdelovanje različnih izdelkov. Poseben poudarek smo dali prazničnemu božično-novoletnemu času. Z učenci in učiteljicami podaljšanega bivanja smo poiskali različne revije in poiskali ideje. Vsak oddelek je izdelal voščilnice in vsaj en izdelek, ki je bil všeč učencem. Pripravila sem vzorce, modele in papir. V bližnji tiskarni Medium so nam podarili odpadni papir, šivilja in Trgovska hiša Mencinger pa ostanke blaga.

Naredili smo načrt dela in izvedbe projekta, se razdelili v skupine, se pogovorili o materialu, ki ga potrebujemo pri delu. Pogovorili smo se o pripravi delovne površine, o postopkih dela, o pomembnosti medsebojne pomoči sošolca.

2. Načrt izvedbe

1.1 Problem

Hitri tempo današnjega življenja včasih tolikšen, da starši pozabijo na pomen praznikov in vse redkeje ustvarjajo s svojimi otroki. Zato smo se odločili, da učencem preberemo pravljice in se z njimi pogovorimo o praznikih. Pogovorimo se zakaj so prazniki, zakaj okrasimo domove in kakšna so lahko darila. Pogledamo, kaj lahko naredimo iz različnih materialov, ugotavljamo možnosti uporabe in možnosti kombiniranja. Tako se seznanjamo tudi z orodji za sestavljanje in lepljenje, količino uporabljenega lepila ipd. Z izdelki lahko okrasimo prostore ali jih podarimo. Izkoristimo možnosti za ustvarjanje, okrasimo, naredimo darilo in vse lahko ponudimo na novoletnem prazničnem bazarju.

1.2 Cilji

Učenci naj:

 • se seznanijo s pomenom praznikov,
 • se seznanijo in poimenujejo različne materiale (papir, volna, blago…),
 • se seznanijo z možnostmi kombiniranja z drugimi materiali,
 • po izbranih postopkih izdelajo voščilnice, okraske, darilca…
 • razvijajo ustvarjalnost,
 • urijo natančno striženje, lepljenje, obrisovanje,
 • razvijajo natančnost in vztrajnost,
 • izdelajo izdelek do konca,
 • pripravijo novoletni bazar.

1.3 Ideja

Preko skupnega pogovora o praznikih so učenci predlagali, da naredimo različne izdelke iz naravnega in odpadnega materiala. Pregledali smo različne ideje in se odločili, da bomo izdelali voščilnico z dodatki iz blaga, obešanko iz jogurtovih pokrovčkov, mobile z prazničnimi motivi in drobne okraske iz papirja.

1.4 Odločitev

Odločili smo se, da bomo načrtovanje in izvedbo izvedli v mesecu novembru in 3. decembra pripravimo NOVOLETNI BAZAR. Vsak učenec je prinesel nekaj naravnega materiala, sredstva kot so lepilo, škarje, leseno palčko in časopisni papir za zaščito delovne površine.

1.5 Izbira gradiv

Izbrali smo naravni material, odpadni material, kolaž papir, karton, blago, pokrov od škatle, leseno palčko.

clip_image002clip_image003
Slika 1. Novoletni bazar 1. stojnica       Slika 2. Novoletni bazar 2. stojnica

2. Opredelitev nalog – načrtovanje

Z učenci smo naredili načrt poteka ustvarjalnih uric. Pregledali smo material, ga poimenovali in se razdelili v skupine.

tablica

ZAKAJ? ( cilji učencev)

 • da se bomo poznali pomen praznikov
 • da bomo naredili zanimive izdelke
 • da se bomo naučili striči, lepiti, sestavljati
 • naredili bomo okraske, darila in pripravili novoletni bazar.

1. Realizacija projekta

1.1 Izvedba načrtovanih nalog

Projekt smo izvedli v oddelkih podaljšanega bivanja. Material in sredstva za delo smo razvrstili v učilnici na mize in jih poimenovali. Razdelili smo se v clip_image004skupine in delali po navodilih učiteljic. Najprej smo delali voščilnice. Pripravili smo trši karton, ga obrezali in prepognili. Nato so učenci so po lastni izbiri dodajali različne podrobnosti blago, šeleshamer, gumbe, izrezke… Največ težav so imeli učenci z izrezovanjem po zarisani črti. Pri sestavljanju izdelka pa so si medsebojno pomagali. Vsem učencem je uspelo narediti lep izdelek. Učenci so bili pri delu zelo ustvarjalni.

Slika 3. Vzorec predloge

clip_image005clip_image006
Slika 4. Pobarvamo predlogo       Slika 5. Izdelan mobile

Nato smo se lotilo obešanke. Učenci so najprej narisali pobarvali pripravljene predloge. Sledilo je izrezovanje, kjer so imeli več težav. Izrezane figure so zlepili in vstavili nit ter zvezali na paličice. Težave so imeli pri primerni uporabi lepila in sestavljanju drobnih delcev. Učenci so pokazali veliko vztrajnosti.

Vsi smo pridno zbirali jogurtove pokrovčke, katere smo očistili in zravnali. Nekaj pokrovčke smo okrasili z reliefno tehniko, drugim pa z barvami za steklo narisali božično-novoletne motive. Po dva pokrovčka smo nato zlepili skupaj in dobile lepe okraske.

clip_image010clip_image011
Slika 5. Ustvarjamo            Slika 6. Obešanke iz jogurtovih pokrovčkov

Učenci so ustvarjali različne izdelke, ki so jih izbrali na ponujenih na predlogah.

clip_image015Vse izdelke smo pripravili za novoletni bazar na naši šoli. Učenci so sodelovali pri simbolični prodaji na bazarju. Učenci so bili res zadovoljni, videli so jasen rezultat svojega dela, lepe izdelke in lično okrašen prostor. Veselili so se, da so z prodajo izdelkov prispevali k nakupu novih igrač za podaljšano bivanje. Ponosni so bili, ker so jih pohvalili starši, učitelji in ravnateljica.

Slika 7. Smrečiča in Miklavž

Naredili smo različne voščilnice iz odpadnega blaga, ki ga nam je podarila šivilja in papirja iz bližnje tiskarne.

clip_image020clip_image022clip_image021clip_image023
Slika 8. Barvamo    Slika 9. Obešanka     Slika 10. Snežak      Slika 11. Zvezda in Božiček

Projekt je potekal tekoče, brez večjih zapletov. Naredili smo praznične novoletne izdelke in s tem začutili, da je prihajajo prazniki. Cilji so bili doseženi, vsebina je bila primerna, za otroke zelo zanimiva in poučna. Mnenje učiteljic je, da bi podobne projekte še lahko izpeljevali.

Učenci so navdušeni nad skupinskim delom, še posebej če delo učiteljica le usmerja, oni pa so lahko ustvarjalni in domiselni. Takrat ideje kar dežujejo.

4.2 Drugi izdelki

clip_image027 clip_image029 clip_image031 clip_image033 Slika 12. Voščilnice     Slika 13. Voščilnice     Slika 14. Voščilnice      Slika 15. Voščilnice

clip_image035 clip_image037 clip_image039 clip_image041 Slika 16. Pogrinjki       Slika 17. Zvezda           Slika 18.  Zvezdice       Slika 19. Par zvezdic

clip_image043 clip_image045 clip_image047 clip_image049 clip_image051 Slika 20. Obeski  Slika 21. Smrečica  Slika 22. Angel  Slika 23. Škorenj   Slika 24. Angelčki

4.3 Mnenja učencev

Učenci so v projektu zelo dobro sodelovali. Delo jim je bilo všeč, zanje je bilo nekaj novega. O projektu so povedali: – naredili smo res lepe izdelke,

 • težko je bilo izrezovati po črti,
 • izdelke smo prodali in kupili lego kocke.

2. Zaključek

Ure v podaljšanem bivanju lahko učitelj izkoristi tudi malo drugače. Mi smo prebrali zanimivosti o božično – novoletnih praznikih, se pogovorili o okraševanju in obdarovanju. Učence je potrebno usmerjati, da začutijo pomen praznikov.

Projektno učno delo vnaša v tradicionalni način poučevanja nek svež veter. Je zanimiv tako za učitelje in učence, vsi se nekaj novega naučimo. Prispeva h kvaliteti pouka, motivacija učencev strmo naraste, spodbuja njihovo ustvarjalnost in krepi samozavest. Nam je ves projekt zelo dobro uspel.

3. Literatura

 1. Novak, H. (1990): Projektno učno delo, drugačna pot do znanja. Ljubljana: DZS.
 2. Bezjak, J. (1997): Projektno delo pri pouku tehnike, kot uspešna oblika in metoda sodobne inženirske pedagogike. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo in šport.
 3. Papotnik, A.(1992): Prvi koraki v projektno nalogo. Radovljica: Didakta.
 4. http://www.allfreecrafts.com/christmas/ (november, 2016)