Kompostirajmo zajedno za dobrobit okoliša i ljudi

iva_naranđa

Iva Naranđa

Kompostiranje kao najstariji način recikliranja otpada ima višestruke koristi za okoliš, pojedince i zajednicu, te je u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pribislavec prepoznato kao važna tema kojoj se pristupilo na pedagoško inovativan način pokretanjem međunarodnog eTwinning projekta. Projektne aktivnosti osmišljene su tako da u središte procesa učenja pKompost_igra_Pribislavec_Narandaostavljaju učenike koji su aktivnim sudjelovanjem i praktičnim radom razvijali generičke kompetencije kao što su kreativnost (stvaranjem digitalnih uradaka i igre o kompostiranju), kritičko mišljenje i vrednovanje izvora znanja (pretraživanje interneta o temi kompostiranja), odgovorno i učinkovito komuniciranje i suradnja u digitalnome okruženju (aktivno sudjelovanje u TwinSpaceu), aktivno građanstvo (djelovanje u lokalnoj zajednici s ciljem poticanja kompostiranja). Sudjelovanjem u pripremanju komposta učenici su razvijali samostalnost, odgovornost i poduzetnost, a upoznali su i ekonomske koristi od pripremanja vlastitog komposta. Suradnja s vršnjacima iz drugih država pokazala se kao izuzetno snažna motivacija za učenje i rad te su učenici bili spremni uložiti veliki trud kako bi ostvarili ciljeve projekta i pokazali svoje znanje i kreativnost. Timski rad i aktivno sudjelovanje učenika u projektu pokazali su se izvrsnim načinom za razvijanje samopouzdanja učenika, pozitivne slike o sebi te socijalnih i komunikacijskih vještina. Učenici su razvijali odgovorno ponašanje prema zajednici, razumijevanje međuovisnosti pojedinca i društva te načina kako uspješno pridonositi zajednici, pripremali su se za prikladno djelovanje u društvu radi postizanja osobne i opće dobrobiti. Implementacijom principa održivoga razvoja i primjenom praktičnoga rada na pripremi komposta učenike se poticalo na odgovorno postupanje prema prirodi, racionalno postupanje s otpadom i ponovnu uporabu materijala te korištenje proizvedenog komposta. Nastojalo se podići svijest učenika, ali i njihovih roditelja, o važnosti održivog ponašanja u svakodnevnom obiteljskom životu. Učenici su stjecali znanja o odnosima između ljudi i okoliša, razvijali su odgovornost prema okolišu te su potaknuti na djelovanje za dobrobit okoliša i ljudi. Aktivno su djelovali u školi i lokalnoj zajednici s ciljem doprinosa zajednici poticanjem svih učenika škole i svojih obitelji na kompostiranje. Učeći kroz igru i raznolike projektne aktivnosti te surađujući s vršnjacima iz drugih država, učenici su razvijali ključne kompetencije prema eTwinning publikaciji „Razvoj kompetencija učenika putem eTwinninga“, naročito komunikaciju na stranom jeziku i digitalnu kompetenciju.

Osnovna ideja eTwinning projekta Let’s do compost! je podići svijest učenika, njihovih roditelja i lokalne zajednice o ulozi kompostiranja pri zaštiti okoliša. Osim glavne teme projekta, našim učenicima željeli smo omogućiti korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije na pozitivan, siguran i kreativan način. Tijekom školske godine učenici su pripremali kompost (sakupljali lišće u školskom dvorištu, ostatke povrća i voća iz školske kuhinje, pratili temperaturu kompostišta…), a na kraju projekta kompost su dodali biljkama u školskom dvorištu. Tijekom rujna i listopada 2017. napravljena je animirana karta s lokacijama partnerskih škola u alatu Pictramap, škole su se predstavile prezentacijama i kratkim filmovima na zajedničkom Padletu i postavile kompostere u svojim školskim dvorištima. Uvodne aktivnosti obuhvaćale su i upoznavanje učenika s eTwinningom i planom projekta, te izradu digitalnih postera sa zastavama svih država projektnih partnera u alatu Sketchpad koji je besplatan i ne zahtijeva registraciju.

Tijekom projekta ostvarena je suradnja sa stručnjacima izvan škole i roditeljima, te je organizirano više aktivnosti na otvorenom. Osnovnu školu Vladimira Nazora Pribislavec posjetila je gospođa Bernarda Orehovec, proizvođač biodinamički uzgojenog voća i povrća s prestižnom oznakom kvalitete Demeter certifikat, i održala predavanje o kompostiranju i važnosti zdrave hrane.

Radom na ovom projektu učenici su na internetu istražili temu kompostiranja i napravili digitalne i papirnate postere kojima su na jednostavan i lako razumljiv način objasnili što je kompostiranje, zašto je dobro kompostirati, kako praviti kompost, što ide i što ne ide u kompost. Upoznali su i neke engleske izraze vezane uz kompostiranje te proširili vokabular.

U prosincu 2017. organizirano je predstavljanje projekta i dotadašnjih projektnih aktivnosti svim učenicima i razrednicama trećeg i četvrtog razreda. Naši učenici izradili su novogodišnje čestitke za eTwinning partnere, a posebno su ih razveselile čestitke koje su poštom poslali učenici iz Grčke. Povodom Dana sigurnijeg interneta održan je roditeljski sastanak na kojem su roditelji osim s opasnostima interneta upoznati i s nekoliko primjera pozitivne uporabe informacijske i komunikacijske tehnologije u obrazovanju, kao što je i eTwinning. Učenici su aktivno sudjelovali u TwinSpaceu, pregledavali i komentirali objave partnera. Tijekom projekta uređivan je eTwinning kutak u informatičkoj učionici. Izrađene su razne edukativne igre o kompostiranju, a sve će se moći koristiti i u edukaciji budućih generacija učenika.

LearningApps_zbirkaPrimjer izvrsne suradnje sa školama iz Rumunjske i Turske predstavlja zbirka edukativnih online igara s temom kompostiranja napravljena alatom LearningApps. Interaktivne module povezali smo putem App Matrix modula čime su naše edukativne igre povezane u cjelinu i dostupne na jednom mjestu.

lets_do_compost_logoUčenici su obilježili Dan planeta Zemlje prezentacijom eTwinning projekta Let’s do compost! u holu škole uz prigodno uređen pano na kojem su istaknuti neki od mnogobrojnih radova partnera iz Rumunjske, Grčke, Turske i Španjolske. Učenici su izradili plakate kako bi podučili svoje razredne kolege i prezentirali im što mogu, a što ne mogu stavljati u kompost. Objasnili su im da u našu kantu za bio-otpad svi učenici mogu ostavljati ostatke voća. Tijekom tEarth Day 2018 Naranda Croatiaravnja 2018. učenici su izradili edukativnu igru o kompostiranju. Igra je izrađena od kolaža, a sastoji se od raznobojnih polja i pitanja koja određuju kretanje igrača do cilja, komposta. Upute za igru prevedene su na engleski jezik i podijeljene s partnerima. Učenici su izuzetno pozitivno reagirali na ovu aktivnost i s puno entuzijazma sudjelovali u izradi igre pri čemu su razvijali timski rad i kreativnost te učili o kompostiranju.

U uvjerenju da je upravo igra ključna za uživanje u djetinjstvu pridružili smo se globalnoj outdoor_classroom_day_logokampanji poticanja učenja i igre na otvorenom pod nazivom Outdoor Classroom Day. Osmislili smo vlastitu igru i odigrali je u školskom dvorištu, na košarkaškom igralištu blizu našeg komposta i eTwinning stabla. Učenje na otvorenom pozitivno utječe na zdravlje djece, stvara poticajno ozračje za učenje i vodi većoj povezanosti s prirodom, dok igra podučava životne vještine kao što su timski rad i kreativnost. Ovom aktivnošću povezali smo matematiku i ekologiju, učenici su se prisjetili što su učili o usporednim pravcima i mjerenju dužine, te ponovili mjerne jedinice za duljinu. Učenicima se objasnilo da će najprije pripremiti teren za igru, a zatim je odigrati. Na košarkaškom igralištu učenici su kredom nacrtali linije, na razmaku od metar. Jedan par učenika izmjerio je teren i naznačio početne točke, a zatim su svi učenici kredom crtali linije i podebljali ih. Pomogli su si kudeljnom špagom privezanom na drvene štapiće, što im je omogućilo crtanje ravnih linija. Učiteljice su pripremile dvanaest staklenki s raznim materijalima koji se kompostiraju i koji se ne kompostiraju. Staklenke su označene brojevima i pripremljena je košarica s listićima s brojevima, za izvlačenje brojeva. Svaki učenik dobio je zeleni i crveni papir. Nakon pripremnih radnji, svi učenici stali su u početnu poziciju, na sredinu igrališta. Učiteljice su izvlačile listiće s brojem staklenki, podizale odgovarajuću staklenku i opisivale što se u njoj nalazi. Učenici su podizali zeleni ili crveni papir, ovisno o tome smatraju li da se taj materijal stavlja u kompost ili ne. Učenici koji su točno odgovorili, mogli su se pomaknuti za jedan red u smjeru komposta, dok su se učenici koji su pogrešno odgovorili pomicali u suprotnom smjeru. Nakon što smo izvukli svih 12 staklenki, učenici koji su bili najbliže cilju dobili su dodatno pitanje, trebali su nabrojati još neke materijale koje stavljamo u kompost, a koje sada nismo imali u staklenkama. Nakon što su odgovorili i na ovo posljednje pitanje, stigli su do cilja – našeg komposta. Ove aktivnosti podijelili smo i s eTwinnerima izvan našeg projekta putem eTwinning Live Eventa.

Na samom kraju projekta škole su pripremile pitanja za online evaluacijski upitnik koji je proveden putem Google obrasca, a u kojem je sudjelovalo svih devet škola. Evaluacijski upitnik ispunilo je 143 učenika, a rezultati pokazuju da je projekt ostvario pozitivan učinak. Značajan je podatak da je 90,9 % učenika odgovorilo kako smatra da je steklo znanja i vještine koje će moći koristiti u budućem životu, a 21,7 % učenika odgovorilo je da je njihova obitelj napravila kompost u svojem dvorištu tijekom ovog projekta.

evaluation_compost_3evaluation_compost_9

Napravljena je završna prezentacija projekta Let’s do Composting - Our Way of Lifecompost! koja prikazuje najvažnije projektne aktivnosti. U drugoj polovini lipnja 2018. surađujući sa školama iz Grčke, Turske, Rumunjske i Španjolske putem dijeljenog Google dokumenta izrađen je završni uradak, brošura pod nazivom Composting – Our Way of Life.

Međunarodni eTwinning projekt Let’s do compost! pokrenut je početkom školske godine 2017./2018. u suradnji Osnovne škole Vladimira Nazora Pribislavec i škole Ormylia Primary School iz Grčke. Autori projekta su učiteljica Iva Naranđa i učitelj Ioannis Papanikitas. Projekt je trajao cijelu školsku godinu, a uz našu školu u njemu su sudjelovale škole iz Grčke, Rumunjske, Turske i Španjolske. Iz OŠ Vladimira Nazora Pribislavec u projektu su sudjelovali učenici trećih i četvrtih razreda, polaznici izvannastavnih aktivnosti Mali ekolozi pod vodstvom učiteljice Milice Vadlja i eTwinneri pod vodstvom učiteljice informatike Ive Naranđe. Diseminacija projekta provedena je u školi, putem članaka na portalu emedjimurje i članaka u listu općine Pribislavec „Pribislav“, te putem eTwinning Live Eventa. U listopadu 2018. Središnja služba za podršku eTwinningu iz Brisela nagradila je projekt Let’s do compost! Europskom oznakom kvalitete koju je dobilo šest partnera.

Više o ovom projektu može se pogledati na školskim mrežnim stranicama i TwinSpaceu projekta.

Razvoj kompetencija učenika

putem eTwinning projekta Seasons

iva_naranđa

Iva Naranđa

Predivan svijet godišnjih doba oduvijek je bio inspiracija umjetnicima i znanstvenicima. Za EKO-FOTKA - SEASONSučenike Osnovne škole Vladimira Nazora Pribislavec i njihove eTwinning partnere ova tema otvorila je put do raznih znanja, upoznavanja običaja i okoliša, te pomogla u razvijanju ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje. Kroz eTwinning projekt Seasons, učenici su upoznali priče i pjesme vezane za godišnja doba i dijelili ih s vršnjacima iz drugih zemalja, učili o prirodi i vremenskim pojavama, životinjama i biljkama, kao i o ljudskim aktivnostima, proslavama i događanjima u državama partnera, sve vezano uz godišnja doba. Jedan od ciljeva projekta bio je upoznati učenike s karakteristikama vremena, okoliša, kulture, tradicije, događanja, aktivnosti, pjesmi i legendi svih godišnjih doba u svakoj zemlji sudionici projekta, te potaknuti učenike na uočavanje sličnosti i razlika u karakteristikama godišnjih doba u drugim europskim zemljama.

eTwinning koristi koncept Europske unije o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje, uvažavajući dostupnost različitih međunarodnih okvira i bogatstvo svakog nacionalnog okvira vezano za kontekst i kulturu pojedine zemlje. Europski okvir osam ključnih kompetencija sadržava ključne kompetencije koje se smatraju ključnima za osobno ispunjenje i razvoj, aktivno građanstvo, društvenu uključenost i punu zaposlenost.

Od osam ključnih kompetencija navedenih u publikaciji „Razvoj kompetencija učenika putem eTwinninga“ koju je objavila Središnja služba za podršku eTwinningu na godišnjoj konferenciji 2014. u Rimu, radom na projektu Seasons nastojali smo kod učenika razvijati njih šest: komunikaciju na materinskom jeziku, SPRING - SEASONSkomunikaciju na stranim jezicima, digitalne kompetencije, učiti kako učiti, društvene i građanske kompetencije, te kulturnu osviještenost i izražavanje. eTwinning projekt Seasons može poslužiti i kao primjer kako projektom istodobno razvijati i njegovati više kompetencija učenika.

Potreba učenika za razvojem kompetencija u školi postala je važnim dijelom obrazovnih sustava diljem svijeta. U digitaliziranom svijetu obrazovanje usmjereno na kompetencije sve više dobiva na značaju. Glavni preporučeni pristup podučavanju ključnih kompetencija jest osiguranje interaktivnog okruženja koje promiče suradnju i mulitidisciplinarnost, a u kojemu se učenici mogu uključiti u praktične zadatke. Učenje radom na projektima izuzetno je pogodna metoda za razvoj kompetencija učenika jer se istodobno može obraditi više ključnih kompetencija i povezati više nastavnih predmeta. Ovakvo nastavno okruženje popraćeno je intenzivnom upotrebom tehnologije, a upravo eTwinning projekti koji se temelje na kreativnoj primjeni informacijsko-komunikacijske tehnologije mogu biti izuzetno korisni za razvoj učeničkih kompetencija, te potaknuti razvoj kompetencija i pomoćnih vještina na način koji je učenicima zanimljiv i smislen. Rad na eTwinning projektima osobito je dobar za razvoj transverzalnih vještina koje povezuju različite predmete.

Komunikaciju na materinskom jeziku izuzetno je važno razvijati već od rane dobi jer je neophodna za sve ostale načine stjecanja znanja i učenja, te podiže razinu vještina važnih za učenike kao što su kreativnost, kritička analiza i timski rad. Za razvoj kompetencije komunikacije na stranim jezicima izuzetno je pogodan rad na međunarodnom projeZIMA I BOZIC - SEASONSktu u kojem učenicima strani jezik postaje sredstvo za komunikaciju na teme koje su im zanimljive. Razvijajući vještine komunikacije na stranim jezicima, učenici su usvajali i pozitivan stav prema kulturnim različitostima. Učenici trebaju razviti digitalne kompetencije ne samo da bi mogli dohvaćati, stvarati, prezentirati i razmjenjivati informacije, već i da bi razvili kritičan stav u vezi s primjenom digitalnih sadržaja, te kako bi mogli analizirati njegovu pouzdanost, sve uz svijest o pravnim i etičkim načelima informacijskog društva. Radeći na projektu učenici su koristili informacijsko-komunikacijsku tehnologiju i kao potporu za kritičko razmišljanje i kreativnost. Razvijanje kompetencije „učiti kako učiti“ potiče učenike da nadograde stečeno znanje i iskustva kako bi znanje i vještine primijenili u raznim situacijama. Izuzetno su važni motivacija i samopouzdanje, te sposobnost za svladavanjem prepreka i snalaženje s promjenama. U projektu Seasons aktivnosti za učenike osmišljene su vodeći se načelom da učenici najbolje rade i najučinkovitije uče kada prate teme koje su im bliske i koje ih zanimaju. Tema projekta razmatrana je s različitih aspekata, a zadaci su učenicima bili predstavljeni na zabavan i kreativan način, pružajući učenicima osjećaj da su zaista uključeni u projekt. Za razvoj društvene i građanske kompetencije između ostaloga važno je da učenici shvate običaje koji su općenito prihvaćeni u različitim društvima. Ova vrlo složena kompetencija pokriva različite aspekte, a radom na projektu Seasons nastojali smo kod učenika razvijati vještine učinkovite interakcije s lokalnom zajednicom, usmjereno na osobnu i društvenu dobrobit. Uključivanjem učenika u aktivnosti izvan škole, razvijali smo vještine potrebne za rješavanje problema koji utječu na lokalnu i širu zajednicu i odgovornost za svoje postupke unutar društva. Povezano s razvojem drugih ključnih kompetencija, kod naših učenika razvijali smo i kulturnu osviještenost i izražavanje. Izuzetno je važno razumjeti kulturnu i jezičnu različitost u Europi, potrebu njihova očuvanja i važnost estetskih čimbenika u svakodnevnom životu. Kulturna svijest ne obuhvaća samo svijest i uvažavanje kultura drugih ljudi, već i produbljivanje shvaćanja o vlastitim kulturnim korijenima, baštini i tradicijama.

eTwinning projekt Seasons integriran je u školski kurikul, kurikul izbornog predmeta Informatika, dodatne nastave Biologije, te izvannastavnih aktivnosti Foto-stvaralaštvo i Vizualni identitet škole. Školski kurikul sadržavao je šest aktivnosti obuhvaćenih projektom Seasons: Pozdrav jeseni, Dani kruha i zahvalnosti za plodove Zemlje, Advent i Božić, Fašnik, Uskrs i sudjelovanje u manifestaciji u čast Ladislava Kralja Međimurca u suradnji s Muzejem Međimurja Čakovec. U godišnjem planu i programu Informatike za peti razred planiran je rad na eTwinning projektu Seasons u nastavnim cjelinama Osnove crtanja (program MS Paint) i Obrada teksta (program MS Word) sa zadacima tematski vezanima uz godišnja doba. Za učenike šestog razreda planirani su zadaci iz cjelina Multimedija (MS Windows Live Movie Maker, animacija) i Izrada prezentacija (MS PowerPoint), također tematski vezani uz projekt, dok su za učenike sedmog i osmog razreda osmišljeni projektni zadaci koji učenicima omogućuju proširivanje znanja i usvajanje vještina rada u raznim Web 2.0 alatima što je u ovom projektu učinjeno izradom edukativnih materijala alatima Glogster, Prezi, Slideboom, Kubbu, Zondle, Picturetrail, Pizap, Youtube, Kizoa, ProProfs games.

Učenici su aktivno sudjelovali u svim fazama projekta i njegovim mnogobrojnim aktivnostima. Sudjelovali su u raznim kulturnim, umjetničkim i vjerskim događanjima specifičnima za svako godišnje doba, organiziranima u školi i lokalnoj zajednici. Timski rad, individualni rad, zapažanja u prirodi, dokumentiranje na Internetu, sudjelovanje u posjetima izvan škole, razvoj prezentacijskih materijala, sudjelovanje u planiranju, provedbi i evaluaciji projekta samo su neke od aktivnosti u koje su učenici bili uključeni. Projektne aktivnosti proširene su i na pomaganje životinjama u zimi, te je organizirana akcija prikupljanja hrane i deka za napuštene životinje i posjet skloništu za životinje „Prijatelji“ u Čakovcu.

Nakon predstavljanja partnerima, rad je bio podijeljen na nekoliko zadataka: istraživanje o temi, kreiranje raznovrsnih edukativnih materijala o godišnjim dobima s naglaskom na svoju državu, sudjelovanje u aktivnostima, proslavama i događanjima u školi i lokalnoj zajednici, također vezano za godišnja doba. Osim već spomenutih šest aktivnosti održanih na razini škole koje su planirane školskim kurikulom, određene grupe učenika sudjelovale su i u obilježavanju značajnih datuma kao što su Dan Europe, Međunarodni dan šuma i Svjetski dan voda.

GLOGSTER - SUME - SEASONSPovodom Međunarodnog dana šuma 2014. održana je integrirana nastava biologije i informatike na kojoj su učenici osmog razreda najprije upoznati s važnošću šuma, vrstama i rasprostranjenošću šuma u Hrvatskoj, te potrebi očuvanja šuma. Nakon toga, učenici su alatom Glogster izradili online postere „Forest during seasons“ kojima su prikazali šume kroz godišnja doba, šumski biljni i životinjski svijet, te upozorenja o nekim opasnostima u šumi.

Od mnogobrojnih aktivnosti na projektu ističe se sudjelovanje u obilježavanju 123. obljetnice rođenja Ladislava Kralja Međimurca u suradnji s Muzejom Međimurja Čakovec. Ladislav Kralj Međimurec jedan je od najpoznatijih međimurskih slikara starije generacije, te prvi slikar i grafičar iz Međimurja koji je ušao u povijest hrvatskog slikarstva. Svrha svečanosti je promicanje života i djela Ladislava Kralja Međimurca i umjetničkog stvaralaštva općenito. Kulturni program održali su učenici viših razreda OŠ Vladimira Nazora Pribislavec, dok je za učenike četvrtih razreda održana likovna radionica. Učenici iz Pribislavca, kao i ostali posjetitelji, imali su priliku razgledati Memorijalnu zbirku Ladislava Kralja Međimurca postavljenu u njegovoj rodnoj kući.

MEDIMUREC - SEASONSPovodom obilježavanja Dana Europe, 9. svibnja 2014. u našoj školi su predstavljene aktivnosti povodom 123. obljetnice rođenja Ladislava Kralja Međimurca. Učenici su s učiteljicama uredili pano u holu škole, te predstavili Ladislava Kralja Međimurca i svoje likovne radove napravljene na radionici na manifestaciji Kraljev rođendan održanoj u vrtu Kraljeve memorijalne zbirke u Čakovcu, 24. travnja 2014.

Ovom aktivnošću realizirali smo jedan od ciljeva projekta, upoznavanje kulturnih događanja i aktivnosti u svojem mjestu u raznim godišnjim dobima. Kraljev rođendan jedna je od triju, sad već tradicionalnih manifestacija koje u godini u čast Ladislava Kralja Međimurca organizira Muzej Međimurja Čakovec u suradnji s međimurskim školama. U lipnju, kad sazru trešnje, održava se manifestacija Kraljeve trešnje, a u listopadu Jesen u Kraljevu vrtu. Ovim događanjima nastoji se popularizirati prostor zbirke kao kulturnog oSLIKOVNI RJECNIK - SEASONSkupljališta poštovatelja likovne umjetnosti, posebice života i djela Ladislava Kralja Međimurca. Aktivnosti u Kraljevoj memorijalnoj zbirci učiteljice su prepoznale kao značajno kulturno zbivanje u Čakovcu i povezale ga s predivnim svijetom godišnjih doba koji je oduvijek bio inspiracija umjetnicima. Učenici su znanja i dojmove o sudjelovanju u kulturnim događanjima u svom gradu podijeliti s europskim vršnjacima putem TwinSpacea projekta i izradili su prezentaciju na engleskom jeziku o provedenim aktivnostima čime se ime i djelo Ladislava Kralja Međimurca predstavilo u nekoliko europskih škola. Nadalje, učenici su na satovima informatike izradili prezentacije alatom Prezi, online postere alatom Glogster, online kviz alatom Zondle i galeriju umjetnikovih slika alatom Picturetrail.

Naknadna evaluacija projekta provedena je među učenicima naše šKRALJEV RODENDAN - SEASONSkole putem online upitnika za što je korišten alat Zoomerang. Prema rezultatima evaluacije većina učenika smatra da su projektne aktivnosti bile dobro planirane i da su stekli znanja i vještine koje će im koristiti u životu, te su motivirani za rad na idućim eTwinning projektima. Učenicima se svidjela tema projekta i mogućnost suradnje sa školama iz drugih europskih država, a kao problem naveli su nedovoljnu informatičku opremljenost škole.

Voditeljica projekta u OŠ Vladimira Nazora Pribislavec učiteljica informatike Iva Naranđa dogovarala je i koordinirala sve projektne aktivnosti s partnerima iz Poljske, Češke, Litve, Rumunjske i Španjolske, te provela diseminaciju projekta izvan škole objavljivanjem članaka i materijala na TwinSpaceu projekta, školskom webu, lokalnom portalu emedjimurje i Portalu za škole. U projekt su se uključile učiteljica likovne kulture Blaženka ZIMA-SEASONSKrižan, vjeroučiteljica i voditeljica foto-grupe Miroslava Novak, te učiteljica biologije i kemije Andrijana Perčić. Učitelj engleskog jezika Jurica Benčik učenicima i učiteljicama pomagao je s prijevodima tekstova na engleski jezik. Inicijativa za uključivanje naše škole u manifestaciju Kraljev rođendan potekla je od učiteljice Ive Naranđa, a organizaciju je provela vjeroučiteljica Miroslava Novak, dok su kulturni program i likovnu radionicu osmislili učitelj Josip Kaučić i učiteljice Darinka Trajkova-Vuković i Ksenija Piljušić. Sve aktivnosti vezane uz uključivanje učenika u aktivno pomaganje napuštenim životinjama inicirala je i organizirala učiteljica Blaženka Križan. Učiteljice razredne nastave Nikolina Košir, Anica Trstoglavec, Jasmina Ramušćak i Kristina Mesarić u sklopu nastave Hrvatskog jezika, Likovne kulture i Prirode i društva realizirale su teme vezane uz godišnja doba, te objavile učeničke radove. U projektne aktivnosti vezane uz obilježavanje Dana kruha i zahvalnosti za plodove Zemlje, Advent, Božić i Uskrs uključio se i vjeroučitelj Josip Radiković. U aktivnostima koje su bile organizirane za sve učenike prvih do četvrtih razreda, kao što je Pozdrav jeseni i Fašnik, sudjelovale su sve učiteljice razredne nastave naše škole. Ovim putem svima zahvaljujem na suradnji i doprinosu kvaliteti projekta.

OŠ Vladimira Nazora, Pribislavec uspješno je privela kraju dvogodišnji eTwinning projekt SEQL - SEASONS - PRIBISLAVECeasons, te je krajem listopada 2015. dobila Europsku oznaku kvalitete (European Quality Label – EQL), priznanje koje za visoku razinu rada na eTwinning projektu dodijeljuje Središnja služba za podršku eTwinningu iz Brisela. eTwinning projekt Seasons nagrađen je s ukupno šest Europskih oznaka kvalitete koje su dodijeljene partnerima: Ina Stankevičiūtė, Šilutės r. Katyčių pagrindinė mokykla, Šilutes rajonas, Litva; Anatolij Romaniuk, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobrku, Stromiec, Poljska; Livia Dobrescu, Scoala Gimnaziala nr. 11 “St. O. Iosif”, Brasov, Rumunjska; Barbora Hejtmankova, Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem, Jeseník, Češka; Iva Naranđa i Blaženka Križan, Osnovna škola Vladimira Nazora Pribislavec, Čakovec, Hrvatska.