Kreativnost i kritičko mišljenje

kristina_VP

Kristina Vukošić Popov

Sažetak

Ključne kompetencije podrazumijevaju znanje, vještine i stavove koji su potrebni za osobno ispunjenje i razvoj, zapošljivost, socijalnu uključenost i aktivno građanstvo. Uz osam ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje, važne su i generičke ili tranzverzalne kompetencije. Kreativnost i kritičko mišljenje su neizostavne vještine svakog učenika 21. stoljeća.

Ključne riječi: kreativnost, kritičko mišljenje, kompetencije.

Abstract

Key competencies include the knowledge, skills and attitudes needed for personal fulfillment and development, employability, social inclusion and active citizenship.

In addition to the eight key competences for lifelong learning, generic or transversal competences are also important. Creativity and critical thinking are indispensable skills of every 21st century student.

Keywords: creativity, critical thinking, competencies.

1. Uvod

Uz osam ključnih kompetencija koje bi učenici trebali usvojiti tijekom školovanja (komuniciranje na materinskom jeziku, komuniciranje na stranom jeziku, matematička, znanstvena i tehnološka kompetencija; digitalna kompetencija; učenje kako učiti; socijalne i građanske kompetencije, osjećaj za inicijativu i poduzetništvo; kulturna svijest i izražavanje), postoje i druge kompetencije koje su važne ne samo za uspjeh u školi, već i za daljnje obrazovanje i uključivanje na tržište rada. Njih nazivamo generičkim ili tranzverzalnim kompetencijama i one uključuju sposobnost kritičkog mišljenja, preuzimanje inicijative, uporabu digitalnih alata, rješavanje problema i suradnički rad. U popularno nazvane „4 K kompetencije 21. stoljeća“ ubrajaju se kreativnost, komunikacija, kritičko mišljenje i suradnja.

Mišljenje je kompleksan mentalni psihološki proces, proces oblikovanja misli, intelektualni postupak zasnovan na iskustvu i znanju, njihovu kombiniranju i novom uobličavanju. Uključuje služenje različitim kognitivnim (spoznajnim) doživljajima : osjeti, percepcije, predodžbe, pamćenja, riječi, pojmovi, stavovi, itd.)

Kreativnost je mentalni proces koji uključuje stvaranje novih ideja, pojmova, rješenja ili poveznica između već postojećih ideja ili pojmova. Kreativnost uključuje kognitivne sposobnosti, osobne kvalitete i prethodna iskustva.

Važan je dio poduzetništva, ekonomije, građevinarstva, industrijskog dizajna, znanosti…

Kreativnost rezultira: stvaranjem ili predlaganjem nečeg djelomično ili sasvim novog; stvaranjem postojećeg predmeta s novim svojstvima ili karakteristikama; zamišljanjem novih mogućnosti koje još uvijek nitko nije osmislio; gledanjem ili izvođenjem nečeg na sasvim drugačiji način od onog načina koji se prije smatrao normalnim ili mogućim.

Kritičko mišljenje je utemeljeno na usvajanju novih znanja, analiziranju razlika i uspoređivanju različitih situacija, promatranju i zaključivanju o uzročno-posljedičnim vezama i izdvajanju ideja iz različitih promatranih situacija.

2. Vještina kritičkog mišljenja

Kritičko mišljenje spada u viši oblik mišljenja. Informacija je polazna točka mišljenja, a ne cilj učenja. Zahtijeva argumentaciju: tvrdnja, razlozi, dokazi, jamstvo.

Kritičko mišljenje sastoji se od četiri faze te počinje od faze promatranja (prepoznavanje, prisjećanje), zatim generaliziranja (pronalaženja obrazaca, klasifikacije, uspoređivanja, identificiranja važnih i nevažnih informacija). Sljedeća faza je stvaranje zaključka utemeljenih na obrascima koje uključuje pretpostavljanje i predviđanje. Na kraju je zaključivanje utemeljeno na promatranju (provjeravanje dosljednosti, prepoznavanje stereotipa, neutemeljenih pretpostavki, potvrđivanje zaključaka činjenicama).

Elementi kritičkog mišljenja:

  1. Aktivno slušanje
  2. Analiziranje uočenog (vrednovanje)
  3. Uočavanje razloga (zašto, kako, gdje)
  4. Zauzimanje stava
  5. Argumentiranje stava

Uz razvoj vještine kritičkog razmišljanja uključuje se razvoj ostalih vještina:

1. Analiza – Sposobnost pažljivog ispitivanja (problema, skupa podataka, teksta,…) Postavljaju se promišljena pitanja. Podaci se analiziraju sljedećim postupcima: istraživanjem, tumačenjem, prosuđivanjem, ispitivanjem dokaza, prepoznavanjem obrazaca i skeptičnim razmišljanjem.

2. Komunikacija – Uključuje aktivno slušanje, procjenu, suradnju, objašnjavanje, interpersonalno komuniciranje, prezentaciju, timski rad, verbalnu komunikaciju te pisano komuniciranje.

3. Otvorenost – Uključuje odbacivanje pretpostavki ili prosudbi. Objektivno se analiziraju samo informacije koje se primaju. Uključuje raznolikost, pravednost, poniznost, inkluzivnost, objektivnost, promatranje i refleksiju.

4. Rješavanje problema – Uključuje analizu problema, generiranje i primjenu rješenja te procjenu plana uspjeha. Posebna pažnja pridaje se detaljima, pojašnjenje, odlučivanju. Procjena rezultata na temelju osnovanosti, prepoznavanju obrazaca, inovaciji.

5. Kreativnost – Uočavanje obrazaca u informacijama ili smišljanje rješenja na nov način. Uključuje fleksibilnost, konceptualizaciju, znatiželju, maštu, crtanje veza, zaključivanje, predviđanje, sintetiziranje, viziju.

3. Zaključak

Nastavnici trebaju što više i što češće upotrebljavati metode za razvoj kreativnosti i kritičkog mišljenja u nastavi. Trebaju prihvaćati raznovrsne ideje i mišljenja učenika, promicati aktivnu uključenost učenika u proces učenja, poticati učenike na komunikaciju i razmjenu ideja. Okruženje razmjene mišljenja treba biti sigurno, poticajno, produktivno i kolegijalno bez mogućnosti izrugivanja.

Učenici razvijaju svijest o vrijednosti svog mišljenja i ideja, razvijaju samopouzdanje i odgovori koje tražimo od učenika pokazuju što se najviše cijeni, aktivno se uključuju u proces učenja, slušaju s uvažavanjem raznovrsna mišljenja, raste odgovornost i entuzijazam, uče komunicirati i argumentirati svoj stav: spremni, izraziti svoj sud, ali i suzdržati se od njega. Međuovisnost razvijanja kreativnosti i kritičkog mišljenja vodi ka stvaranju vještina učenika koji je pripremljen za daljnje obrazovanje i za tržište rada.

Literatura

  1. Buchberger, I. (2012). Kritičko mišljenje: priručnik kritičkog mišljenja, slušanja, čitanja i pisanja. Udruga za razvoj visokog školstva Universitas, Rijeka.
  2. https://education.ec.europa.eu/hr/preporuka-vijeca-o-kljucnim-kompetencijama-za-cjelozivotno-ucenje
  3. https://www.igrajucirasti.ba/blog/kriticko-razmisljanje/