Kreativnost i kritičko mišljenje

kristina_VP

Kristina Vukošić Popov

Sažetak

Ključne kompetencije podrazumijevaju znanje, vještine i stavove koji su potrebni za osobno ispunjenje i razvoj, zapošljivost, socijalnu uključenost i aktivno građanstvo. Uz osam ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje, važne su i generičke ili tranzverzalne kompetencije. Kreativnost i kritičko mišljenje su neizostavne vještine svakog učenika 21. stoljeća.

Ključne riječi: kreativnost, kritičko mišljenje, kompetencije.

Abstract

Key competencies include the knowledge, skills and attitudes needed for personal fulfillment and development, employability, social inclusion and active citizenship.

In addition to the eight key competences for lifelong learning, generic or transversal competences are also important. Creativity and critical thinking are indispensable skills of every 21st century student.

Keywords: creativity, critical thinking, competencies.

1. Uvod

Uz osam ključnih kompetencija koje bi učenici trebali usvojiti tijekom školovanja (komuniciranje na materinskom jeziku, komuniciranje na stranom jeziku, matematička, znanstvena i tehnološka kompetencija; digitalna kompetencija; učenje kako učiti; socijalne i građanske kompetencije, osjećaj za inicijativu i poduzetništvo; kulturna svijest i izražavanje), postoje i druge kompetencije koje su važne ne samo za uspjeh u školi, već i za daljnje obrazovanje i uključivanje na tržište rada. Njih nazivamo generičkim ili tranzverzalnim kompetencijama i one uključuju sposobnost kritičkog mišljenja, preuzimanje inicijative, uporabu digitalnih alata, rješavanje problema i suradnički rad. U popularno nazvane „4 K kompetencije 21. stoljeća“ ubrajaju se kreativnost, komunikacija, kritičko mišljenje i suradnja.

Mišljenje je kompleksan mentalni psihološki proces, proces oblikovanja misli, intelektualni postupak zasnovan na iskustvu i znanju, njihovu kombiniranju i novom uobličavanju. Uključuje služenje različitim kognitivnim (spoznajnim) doživljajima : osjeti, percepcije, predodžbe, pamćenja, riječi, pojmovi, stavovi, itd.)

Kreativnost je mentalni proces koji uključuje stvaranje novih ideja, pojmova, rješenja ili poveznica između već postojećih ideja ili pojmova. Kreativnost uključuje kognitivne sposobnosti, osobne kvalitete i prethodna iskustva.

Važan je dio poduzetništva, ekonomije, građevinarstva, industrijskog dizajna, znanosti…

Kreativnost rezultira: stvaranjem ili predlaganjem nečeg djelomično ili sasvim novog; stvaranjem postojećeg predmeta s novim svojstvima ili karakteristikama; zamišljanjem novih mogućnosti koje još uvijek nitko nije osmislio; gledanjem ili izvođenjem nečeg na sasvim drugačiji način od onog načina koji se prije smatrao normalnim ili mogućim.

Kritičko mišljenje je utemeljeno na usvajanju novih znanja, analiziranju razlika i uspoređivanju različitih situacija, promatranju i zaključivanju o uzročno-posljedičnim vezama i izdvajanju ideja iz različitih promatranih situacija.

2. Vještina kritičkog mišljenja

Kritičko mišljenje spada u viši oblik mišljenja. Informacija je polazna točka mišljenja, a ne cilj učenja. Zahtijeva argumentaciju: tvrdnja, razlozi, dokazi, jamstvo.

Kritičko mišljenje sastoji se od četiri faze te počinje od faze promatranja (prepoznavanje, prisjećanje), zatim generaliziranja (pronalaženja obrazaca, klasifikacije, uspoređivanja, identificiranja važnih i nevažnih informacija). Sljedeća faza je stvaranje zaključka utemeljenih na obrascima koje uključuje pretpostavljanje i predviđanje. Na kraju je zaključivanje utemeljeno na promatranju (provjeravanje dosljednosti, prepoznavanje stereotipa, neutemeljenih pretpostavki, potvrđivanje zaključaka činjenicama).

Elementi kritičkog mišljenja:

 1. Aktivno slušanje
 2. Analiziranje uočenog (vrednovanje)
 3. Uočavanje razloga (zašto, kako, gdje)
 4. Zauzimanje stava
 5. Argumentiranje stava

Uz razvoj vještine kritičkog razmišljanja uključuje se razvoj ostalih vještina:

1. Analiza – Sposobnost pažljivog ispitivanja (problema, skupa podataka, teksta,…) Postavljaju se promišljena pitanja. Podaci se analiziraju sljedećim postupcima: istraživanjem, tumačenjem, prosuđivanjem, ispitivanjem dokaza, prepoznavanjem obrazaca i skeptičnim razmišljanjem.

2. Komunikacija – Uključuje aktivno slušanje, procjenu, suradnju, objašnjavanje, interpersonalno komuniciranje, prezentaciju, timski rad, verbalnu komunikaciju te pisano komuniciranje.

3. Otvorenost – Uključuje odbacivanje pretpostavki ili prosudbi. Objektivno se analiziraju samo informacije koje se primaju. Uključuje raznolikost, pravednost, poniznost, inkluzivnost, objektivnost, promatranje i refleksiju.

4. Rješavanje problema – Uključuje analizu problema, generiranje i primjenu rješenja te procjenu plana uspjeha. Posebna pažnja pridaje se detaljima, pojašnjenje, odlučivanju. Procjena rezultata na temelju osnovanosti, prepoznavanju obrazaca, inovaciji.

5. Kreativnost – Uočavanje obrazaca u informacijama ili smišljanje rješenja na nov način. Uključuje fleksibilnost, konceptualizaciju, znatiželju, maštu, crtanje veza, zaključivanje, predviđanje, sintetiziranje, viziju.

3. Zaključak

Nastavnici trebaju što više i što češće upotrebljavati metode za razvoj kreativnosti i kritičkog mišljenja u nastavi. Trebaju prihvaćati raznovrsne ideje i mišljenja učenika, promicati aktivnu uključenost učenika u proces učenja, poticati učenike na komunikaciju i razmjenu ideja. Okruženje razmjene mišljenja treba biti sigurno, poticajno, produktivno i kolegijalno bez mogućnosti izrugivanja.

Učenici razvijaju svijest o vrijednosti svog mišljenja i ideja, razvijaju samopouzdanje i odgovori koje tražimo od učenika pokazuju što se najviše cijeni, aktivno se uključuju u proces učenja, slušaju s uvažavanjem raznovrsna mišljenja, raste odgovornost i entuzijazam, uče komunicirati i argumentirati svoj stav: spremni, izraziti svoj sud, ali i suzdržati se od njega. Međuovisnost razvijanja kreativnosti i kritičkog mišljenja vodi ka stvaranju vještina učenika koji je pripremljen za daljnje obrazovanje i za tržište rada.

Literatura

 1. Buchberger, I. (2012). Kritičko mišljenje: priručnik kritičkog mišljenja, slušanja, čitanja i pisanja. Udruga za razvoj visokog školstva Universitas, Rijeka.
 2. https://education.ec.europa.eu/hr/preporuka-vijeca-o-kljucnim-kompetencijama-za-cjelozivotno-ucenje
 3. https://www.igrajucirasti.ba/blog/kriticko-razmisljanje/

Kako najmlađa djeca uče

simona_agrez

Simona Agrež Franko

Sažetak

Igra u poticajnoj atmosferi djeci pruža mogućnosti za promicanje inicijative, izgradnju povjerenja, empatije, samopouzdanja i autonomije. Znajući način, na koji dijete uči te bitne karakteristike njegovog razvoja, možemo mu kroz razne obrazovne aktivnosti omogućiti, da postane aktivno, kompetentno dijete, koje preuzima ulogu aktivnog sudionika u procesu učenja. Tijekom provedbe aktivnosti iz područja matematika u vezi sa motorikom, koristili smo razvojno-procesno planiranje, tako smo djeci pripremili zadatak, koji ih izaziva, a daje im i potvrdu. Djeci u dobi od prve do treće godine potrebno je pružiti dovoljno aktivnosti, da budu aktivni, uloga odgajatelja je, da prepozna djetetove interese, potrebe i sposobnosti. Uz podršku odrasle osobe u vrtiću može se adekvatno uključiti u aktivnosti koje razvijaju i potiču kreativnost, pozitivno samopoštovanje i odgovorno donošenje odluka.

Ključne riječi: vrtić, najmlađa djeca, aktivnost djece, kompetencije, samopouzdanje, matematika, motorika, uloga odgajatelja

Uvod

Tijekom rada s najmlađom djecom u vrtiću, primijetila sam, da je biti odgajatelj u prvom starosnom razdoblju poseban izazov, posebice u smislu praćenja potreba i interesa najmlađe djece, zadovoljavanja njihovih emocionalnih potreba te promatranja njihovog razvoja i napretka. U tom razdoblju je sa strane djece u većini slučajeva vrlo slaba verbalna komunikacija, interakcija s tom djecom odvija se na razini prepoznavanja neverbalnog jezika, percipiranja njihove (ne)aktivnosti. Znajući bitne karakteristike djetetovog razvoja i način na koji on uči, možemo mu kroz razne obrazovne aktivnosti omogućiti, da postane aktivno, KOMPETENTNO dijete.

Aktivnosti i kompetencije djece

Kurikulum za vrtce (1999.: 18) u poglavlju Razvoj i učenje djeteta definira: „Poznavanje djetetovog razvoja važan je okvir koncepta predškolskog odgoja“. J. Lepičnik – Vodopivec (2006.: 37) kaže: „Polazište sveobuhvatno usmjerenih kurikuluma je obrazovanje zasnovano na promicanju dječje kompetencije u komunikaciji i interakciji s okolinom. Promišljeni situacijski uvjeti koji omogućuju djeci učenje kroz iskustvo su od najveće važnosti. Učenje temeljeno na iskustvu način je učenja koji nastoji povezati izravno iskustvo percepciju, spoznaju i aktivnost u jedno“.

Aktivno učenje

Igra u poticajnoj atmosferi uključuje sve komponente aktivnog učenja – to jest materijale i odluke o tome što će se igrati, gdje će se igrati, kako i s kim. Važno je, kako  djeca komuniciraju kada se igraju i kako im odrasla osoba pruži podršku za igru. Ako se djeca igraju u poticajnim uvjetima, imaju mnogo prilika da budu svjesni drugih; mogu promatrati što drugi rade i oponašati ih; upustiti se u avanture; usredotočiti se na stvari koje ih zanimaju; razgovarati o onome što rade i osjećaju. Kao rezultat toga, postoji mnogo mogućnosti za izgradnju povjerenja, autonomije, inicijative, empatije i samopouzdanja. (M. Hohman, Weikart, 2005: 59)

Uloga odgajatelja

Stručnjaci na području predškolskog obrazovanja  su mišljenja da kurikulum mora uzimati u obzir suvremeno znanje o poučavanju djece predškolske dobi, izbjegavajući formalno učenje. Koncept “razvojno prikladne prakse” (Bredekamp, 1996 .; E. D. Bahovec i K. B. Golobič, 2005: 68) naglašava da se planiranje kurikuluma mora temeljiti na promatranju i bilježenju interesa te napretka u razvoju svakog djeteta. Bogata ponuda aktivnosti vrlo je važna, baš kako je i važno, da djeca imaju dovoljno vremena za istraživanje s aktivnim sudjelovanjem u aktivnostima (E.D. Bahovec i K.B. Golobič, 2005: 68-69). Kurikulum za vrtce (1999) definira ulogu odgajatelja. Odrasli obraćaju pažnju na ono što djeca uče i kako uče te daju djeci snagu da vode vlastito učenje. Odrasli promatraju i komuniciraju s djecom kako bi otkrili kako svaki pojedinac razumije, misli i zaključuje. Odgajatelj želi prepoznati interese i sposobnosti svakog djeteta i pružiti mu odgovarajuće ohrabrenje.

Svrha praćenja i praćenje

Dobivanje podataka o djetetu kao osnova za planiranje rada u odjelu ključni je element u promatranju i praćenju djeteta. Koristimo ga za prepoznavanje raznolikosti i individualnosti djece, na taj način možemo mu pružiti odgovarajuću podršku njihovom razvoju te pružiti djeci mogućnost aktivnog sudjelovanja u procesu praćenja vlastitog razvoja. (Batistič Zorec, 2002).

Studija slučaja – kako uče najmlađa djeca?

S djecom od prve do treće godine izvodili smo matematičke aktivnosti prepoznavanja i imenovanja boja, ocjenjujući ih prema jednom klasifikatoru  (boja). Aktivnost smo povezali s   područjem „gibanja“ – motorike. Djeca su se kretala po sobi i razvrstavala kuglice crvene, plave, žute i zelene boje, u kutije s obojenima oznakama. Svrha obrazovne aktivnosti bila je povezivanje matematike sa drugim područjem – sa motorikom. Kako bi djeca imala više motivacije, igraonicu smo isprepletali elastičnom trakom. Djeca vole biti u pokretu, tako spontano izvode matematičke aktivnosti kroz igru. Posljedično su i više aktivni.   Mlađa djeca doživljaju svijet holistički. Učenje matematike je za njih izazovno iskustvo, pa im treba dati zadatak na zanimljiv način kako bi postigli dodatnu motivaciju.

Tijekom provedbe aktivnosti došli smo do sljedećih saznanja:

 • 1Mala djeca u dobi oko 18 mjeseci sortiraju kuglice spontano i nasumično, a aktivnost vađenja i nošenja loptica dovoljna im je aktivnost.
 • Djeca u dobi od 2 do 2,5 godine trebaju upute, pomoć, razgovor o aktivnostima. Većina djece ispravno pokazuje boju lopte koju zovemo ali je još ne može ispravno imenovati.
 • Djeca u dobi od 2,5 do 3 godine počinju spontano razvrstavati loptice po boji, čineći manje pogreške. Povremeno bilo koja starija djeca, kad pronađu pogrešno razvrstanu lopticu, promijene je u skladu s tim da je stave u pravu kutiju. U većini slučajeva ta djeca također ispravno imenuju boju.

23

 • Djeca su na različite načine rješavala svoje poteškoće u kretanju, u početku su puzala ispod žice, kasnije su ih počela križati, a prema kraju aktivnosti, počela su ih dizati i hodati ispod.
 • Matematička aktivnost zahtijeva veliku pažnju djeteta, pa smo djeci tako i više puta nudili rad u manjim skupinama, aktivnost smo ponavljali svakodnevno, tijekom cijele sedmice.

Zaključak

„Dobra komunikacija i učenje djece kroz igru moguće je samo u malim grupama, aktivnost odgajatelja usmjerena je uglavnom na proces planiranja projekata i pripreme situacija za učenje. Atributi izvedbe uključuju: osjetljivost, odgovornost, savjesnost, fleksibilnost, empatiju, kreativnost, komunikativnost … Svi ovi zahtjevi zahtijevaju od odgajatelja u vrtiću veliki dio profesionalne i moralne odgovornosti (Čudina Obradović, v J. Lepičnik-Vodopivec, 2006:37)“. Tijekom provedbe aktivnosti, dobila sam potvrdu, da je planiranje po razvojno-procesnom planu u grupi od prve do treće godine jako preporučljivo, jer se djeci nudi aktivnost koja ih izaziva, a daje im i  potvrdu. Djeca su izvršila zadatak sa velikim entuzijazmom. Matematičke aktivnosti zahtijevaju puno razmišljanja, stoga se preporučuje provođenje zahtjevnih zadatka tijekom igre. Tako se djeci adekvatno daju zadaci koje mogu obaviti, a pritom se osjećaju ugodno, zadovoljno, grade samopoštovanje i povjerenje u sebe. Kao odgajatelj želim, da djeca uče iz svog iskustva, stoga potičem istraživanje, jer mislim da dijete najviše uči kad je aktivan sudionik, čak i ako su njegova rješenja u početku „kriva“ iz perspektive odraslih, važno je da samo pronađe način, da riješi problem na svoj način.
Branim mišljenje da se djeci u grupama od prve do treće godine  previše puta ne pruža dovoljno mogućnosti da budu aktivni, jer odgajatelji ne prepoznaju djetetove interese, potrebe i sposobnosti. Uz odgovarajuću podršku osjetljivog i autonomnog odgajatelja koji mu daje osjećaj samopouzdanja, dijete se može aktivno uključiti u aktivnosti koje razvijaju i potiču kreativnost, pozitivno samopoštovanje i odgovorno donošenje odluka.

Literatura

 1. Bahovec, E., Bregar, G.K. (2005). Šola in vrtec skozi ogledalo, Ljubljana.
 2. Bahovec, E. idr. (1999). Kurikulum za vrtce, MŠŠ, Ljubljana.
 3. Batistič Zorec, M. (2002), Google tražilica: 20. 12. 2015.
 4. Batistič Zorec, M. (2003). Razvojna psihologija in vzgoja v vrtcih, Inštitut za psihologijo osebnosti, Ljubljana.
 5. Hohmann, M., Weikart, D.P. (2005). Vzgoja in učenje predšolskih otrok.
 6. Lepičnik – Vodopivec, J. (2006). Okoljska vzgoja v vrtcu, Ljubljana, AWTS.

Pokreni promjenu – prihvaćanje razlika

kroz interkulturalno obrazovanje i volontiranje

branko_rumenovic

Branko Rumenović

Obrazovanje u 2017./2018. školskoj godini u Gimnaziji Bernardina Frankopana u Ogulinu provodi se u četiri usmjerenja: opća gimnazija, hotelijersko-turistički tehničar, ekonomist i prodavač. Osim redovitog nastavnog procesa, škola sudjeluje u raznim projektima kojima se teorijsko primjenjuje na praktičnim primjerima, no i povezuju različiti nastavni sadržaji. Kroz različite projekte škola surađuje s raznim organizacijama u Hrvatskoj, ali i u svijetu. Kroz projekt „Regionalna potpora inkluzivnom obrazovanju“, škola je ostvarila odličnu suradnju s Forumom za slobodu odgoja i obrazovanja, nakon čega „Forum“ redovito izvještava školu o aktualnim natječajima i aktivnostima.

Nakon što je Forum za slobodu odgoja i obrazovanja objavio natječaj za sudjelovanje u projektu „Pokreni promjenu – prihvaćanje razlika kroz interkulturalno obrazovanje i volontiranje“, škola se prijavila na isti te ušla u uži krug škola potencijalnih partnera. Nakon drugog kruga testiranja, Gimnazija Bernardina Frankopana ušla je u projekt u kojem sudjeluje petnaest škola iz Hrvatske. Za sudjelovanje i predstavljanje škole u projektu imenovani su Manuela Mihaljević Sabljak i Branko Rumenović, koji su ujedno i voditelji školskog projekta, a projektni tim čine i: ravnateljica Sanja Dubić, pedagoginja Ivana Turkalj te psihologinja Helena Štrucelj.

Projekt „Pokreni promjenu – prihvaćanje razlika kroz interkulturalno obrazovanje i volontiranje“ ili skraćeno „Pokreni promjenu!“ je europski projekt za kojeg je Forum za slobodu odgoja potpisao 22. studenoga 2016. godine ugovor s Izvršnom agencijom Europske unije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu. Vrijednost ugovora je 3,6 milijuna kuna, a projekt će trajati dvije godine (od prosinca 2016. do prosinca 2018.).

Projekt predstavlja međunarodnu ekspanziju projekta „Pokreni promjenu!“ koji je Forum proveo u Hrvatskoj od  2013. do 2015. godine, a cilj projekta je prevencija radikalizacije u društvu te promocija demokratskih vrijednosti, osnovnih prava, interkulturalnog razumijevanja i aktivnog građanstva među mladima u četiri europske zemlje: Hrvatskoj, Sloveniji, Velikoj Britaniji i Italiji.

Projektom se želi educirati učitelje, djecu, mlade te njihove roditelje u razumijevanju i prepoznavanju složenosti i izazova suvremenog društva, jednako kao i jačati njihove osobne, socijalne i građanske kompetencije. U kontekstu susreta s različitostima, drugi i drugačiji nas obogaćuju, uče i mijenjaju, no isto tako mogu u nama izazvati oprez, strah, tjeskobu i ljutnju koja može dovesti do mržnje i diskriminacije. Izazovi tada postaju susret i dijalog, pravednost, prihvaćanje i samoprihvaćanje. U bivanju drugačijim izazov ostaje biti svoj, poseban i jedinstven, ali i povezan s okolinom te se zauzimati aktivno za ostvarenje svojih težnji i ciljeva, graditi kvalitetne odnose, zalagati se za pravedniju zajednicu.

Ciljevi projekta jesu: poboljšati usvajanje socijalnih i građanskih kompetencija te znanja, razumijevanja i prihvaćanja demokratskih vrijednosti i ljudskih prava, podržati učitelje i druge obrazovne stručnjake u nošenju sa sukobima i različitostima te ohrabriti sudjelovanje mladih u javnom i društvenom životu, unaprjeđivati inkluziju i suradnju s mladima.

image

Slika 1. Sudionici projekta i edukacije u Sv. Martinu na Muri
Izvor: Forum za slobodu odgoja

Projektne aktivnosti uključuju sveobuhvatni program stručnog usavršavanja učitelja i stručnjaka za mlade kroz tematiku osobnog rasta i razvoja, aktivnog građanstva i volontiranja, prilagodbu hrvatskih priručnika o interkulturalnom obrazovanju i dobrim praksama u školama te podršku uključenim školama u pokretanju projekata koji promiču dijalog, poštivanje različitosti i osobni rast i razvoj mladih. U sklopu projekta provodit će se i Forumov kreativni natječaj “Oboji svijet” u četiri zemlje :Hrvatskoj, Italiji, Sloveniji i Velikoj Britaniji putem kojeg će mladi kreativno izraziti svoje ideje o toleranciji i vrijednosti prihvaćanja različitosti. Na kraju projekta, objavit će se i „on-line knjižnica” s korisnim materijalima na četiri jezika koji se mogu primijeniti u radu s mladima.

Projekt će se provoditi u partnerstvu s organizacijama Think Global iz Velike imageBritanije, Centrom mladih Dravinjske doline iz Slovenije i Centrom za kreativni razvoj “Danilo Dolci” iz Italije. Suradnik na projektu je organizacija Network of Education Policy Centers.

 

Slika 2. Logo školskog projekta
Izvor: Vlastita fotografija

Nakon provedene edukacije Foruma za slobodu odgoja i obrazovanja, osmišljen je projekt Gimnazije pod imenom: „Svi za jednog, jedan za sve“. Cilj projekta je smanjenje razlika među polaznicima različitih programa i usmjerenja te promocija strukovnog obrazovanja. Projektne aktivnosti obuhvaćaju sljedeće aktivnosti:

 1. Upoznavanje s projektom
 2. Obilježavanje 2. Europskog tjedna vještina stečenih u strukovnom obrazovanju
 3. radionice za učenike: Pokreni promjenu – kreativne radionice za učenike u području različitosti
 4. uključivanje učenika u razne aktivnosti
 5. Istraživanje o stavovima učenika
 6. Prezentacija projekta

Upoznavanje s projektom provelo se na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja te Vijeća učenika. Na sjednici Nastavničkog vijeća, dana 9. siječnja 2018. godine, Branko Rumenović kratko je izvjestio o aktivnostima koje se provode u sklopu projekta. Projekt je na Vijeću učenika, dana 26. sijećnja 2018. godine predstavila Manuela Mihaljević Sabljak. Dana 17. travnja 2018. godine Branko Rumenović upoznao je Vijeće roditelja s projektom. Projektu su potporu dali i Grad Ogulin, Općine Josipdol, Plaški i Tounj te Radio Ogulin, koji su dana 18. prosinca 2017. godine prisustvovali zajedničkom sastanku. Najveći dio učenika u školi dolazi s područja grada Ogulina te općinaimage Josipdol, Plaški i Tounj te su navedene institucije podržale projekt te postali partneri u provođenju projekta. O svim aktivnostima vezanim uz projekt redovito se izvještava na mrežnim stranicama škole.

Slika 3. Predstavljanje projekta lokalnoj zajednici
Izvor: Vlastita fotografija

Drugi Europski tjedan vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju održao se od 20. do 24. studenoga 2017. godine. Tjedan se održavao pod geslom Otkrij svoje talente. Cilj ove aktivnosti je promocija strukovnog obrazovanja. Učenici 3.c razreda, zanimanje ekonomist koji slušaju predmet Vježbenička tvrtka u suradnji s učenicima 4.c razreda, pripremili su izložbu radova Vježbeničkih tvrtki. Nositelj organizacije je vježbenička tvrtka Elegancija znanja d.o.o.. U skolopu ove aktivnosti je organiziran stručni posjet tvrtki iz okruženja za učenike zanimanja ekonomist, hotelijersko turistički tehničar i prodavač. Učenici i profesori posjetili su tvrtku Podravka d.d. U sklopu tjedna održano je i predstavljanje vježbeničke tvrtke Darovi prirode d.o.o. i Elegancija znanja d.o.o. te je snimljen kratki video isječak o svim aktivnostima.

imageimage
Slika 4. i 5. Drugi Europski tjedan vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
Izvor: Vlastite fotografije

Za vrijeme trajanja projekta učenici su sudjelovali u nekoliko radionica (Pokreni promjenu – kreativne radionice za učenike u području različitosti) koje je provodila profesorica Manuela Mihaljević Sabljak. U sklopu Dana otvorenih vrata škole provedene su radionice pod nazivom Neka krene od mene i To sam ja. Radionice su provedene u prvim razredima zanimanja opća gimnazija, ekonomist, prodavač i hotelijersko turistički tehničar te u drugom razredu zanimanja prodavač. Radionica pod nazivom Moj kolaž provedena je na satu vježbeničke tvrtke u trećem razredu zamimanja ekonomist.

Škola već nekoliko godina sudjeluje u prikupljanju plastičnih čepova u sklopu akcije „Plastičnim čepovima do skupih ljekova“ čime pomaže Udrugu oboljelih od leukemije i limfona Hrvatske. Ovu akciju vodila je profesorica Helena Štrucelj a sudjelovali su svi učenici škole. Brigu oko sakupljanja i transporta čepova preuzeo je treći razred zanimanja prodavač. Ovom akcijom željelo se potaknuti učenike naše škole na humanitarno djelovanje.

Za potrebe predmeta Vježbenička tvrtka u našoj školi održano je predavanje na temu brendiranja tvrtke i proizvoda. U toj akciji sudjelovali su učenici trećeg i četvrtog razreda zanimanja ekonomist. U sklopu te akcije učenici su izrađivali vlastiti logo vježbeničke tvrtke, te je izrađen logo školskog projekt „Svi za jednoga, jedan za sve“. Radionicu je vodila Blanka Poljak, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Ogulin, koja je ujedno i izradila logo.

Prije božićnih i novogodišnjih praznika učenici zanimanja prodavač i ekonomist zajedničkim snagama ukrasili su božićno drvce u kabinetu za ekonomsku skupinu predmeta 5E. Učenici su ovu akciju nazvali: Božićnodrvce promjena. I ovom zajedničkom akcijom učenici strukovnih zanimanja potaknuti su na uvažavanje međusobne različitosti. Isto tako s učenicima na satovima provode se različite radionice. Tako provodim radionicu „Populizam“ s učenicima trećih razreda zanimanje prodavač. Znanja i vještine koja smo usvojili na edukacijama koje je organizirao Forum za slobodu odgoja i obrazovanje primjenjujem u nastavi. Na satu Pravnog okruženja poslovanja u četvrtom razredu zanimanja ekonomist učili smo o Vlasništvu uz pomoć igračaka iz djetinjstva. Istu metodu primjenjujem na satu Trimagežišta kapitala prilikom izučavanja dionica. O globalnim ciljevima za održivi razvoj razgovaram na satu razrednika u trećem razredu zanimanja prodavač. Dana 26. veljače 2018. godine snimljena je tv emisija o projektu koja je prikazana na Trend televiziji Karlovac.

Slika 6. Božićno drvce promjena
Izvor: Vlastite fotografije

imageimage
Slika 7. i 8. Igračke u nastavi
Izvor: Vlastite fotografije

Jedna od aktivnosti u projektu je i provođenje istraživanja na temu image„Stavovi učenika o razlikama između usmjerenja“. Tijekom mjeseca travnja i svibnja učenici 3. c razreda zanimanja ekonomist su na satu Statistike osmislili i proveli istraživanje na navedenu temu. Istraživanje je provedeno u svim razredima škole. Cilj istraživanja je istražiti stavove učenika o razlikama između usmjerenja te o uvažavanju ostalih razlika između učenika.

Slika 9. Analiza istraživanja
Izvor: Vlastite fotografije

Tijekom mjeseca rujna i listopada 2017. godine u školi su se pojavili problemi u kojima je došla do izražaja razlika između učenika po usmjerenjima. Zbog sudjelovanja u projektu s učenicima trećih i četvrtih razreda je proveden kratki razgovor kroz fokus grupe. Nakon razmatranja odgovora, komentara i mišljenja učenika, istaknuli smo nekoliko problema:

 1. Razlike između usmjerenja – učenici smatraju da je jedno usmjerenje teže od drugog te se po tome vrednuju, za gimnazijalce se podrazumijeva da neke stvari trebaju znati. Učenici su istaknuli da se više vrednuju uspjesi „A“ razreda. Učenici gimnazije na učenike strukovnih razreda gledaju kao da su manje vrijedni. Učenici se nisu htjeli u autobusu voziti na izlet s učenicima različitog usmjerenja. Učenici su istakli problem ruganja i ismijavanja učenika na hodniku.
 2. Odijevanje učenika – svi učenici iz svih usmjerenja su istaknuli da učenici dolaze u školu odjeveni više za izlazak nego za školu.
 3. Vrijeđanje učenika na nacionalnoj osnovi – učenici su istaknuli da se ovaj problem ponekad zna javiti.
 4. Izolacija učenika zbog socijalnog statusa – učenici su istaknuli da do različitosti dolazi zbog različitih frizura, markirane odjeće, lošeg mobitela i s.
 5. Osobe s invaliditetom – učenici su istaknuli ovaj problem kao zabrinutost jer se osobe s invaliditetom „drže zajedno“ za vrijeme velikog odmora. Učenici imaju razumijevanje jedni za druge, ali smatraju da učenicima s invaliditetom nižih razreda treba više vremena za uključivanje u razne aktivnosti u školi.

U sklopu ovog projekta odlučili smo naglasak dati na prvi problem: razlika između usmjerenja. Smatrali smo da se i ovi ostali problemi mogu promatrati i rješavati zajedno u istoj skupini. I zbog toga razloga smo odlučili provesti istraživanje na temu Stavovi učenika o razlikama između usmjerenja.

Istraživanje, odnosno anketa je podijeljeno na dva dijela. Prvi dio odnosi se na demografska pitanja (spol, razred i usmjerenje). Drugi dio sastoji se od dvadeset pitanja u kojima učenici iznose svoje stavove metodom ocjenjivanja od 1 do 5., pri čemu 1 predstavlja ne slaganje s tvrdnjom, 2 slaganje s tvrdnjom u maloj mjeri, 3 djelomično slaganje, 4 slaganje u većoj mjeri i 5 slaganje s tvrdnjom u potpunosti.

Nakon razgovora s učenicima, pretpostavili smo da učenici ne uvažavaju razlike između učenika. Znamo da u našoj školi nema većih problema po pitanju različitosti, ali tijekom razgovora saznali smo da učenici ipak imaju neke probleme koji su individualni te da znaju za slučajeve kada se ne uvažava razlika između učenika. Isto tako pretpostavili smo da učenici uvažavaju osobe s invaliditetom te da su učenici iz različitih sredina jednako vrijedni.

Tijekom izrade rada koristile su se različite metode kako bi se stekla nova i razvila postojeća znanja. Korištena je induktivna metoda o pojedinim stavovima, deduktivna metoda na temelju koje se iznose stavovi, metoda analize prilikom objašnjavanja stvarnosti, metoda sinteze prilikom spajanja pojedinih dijelova u cjelinu, statistička i matematička metoda prilikom uspoređivanja i analizranja podataka. U radu je korištena i metoda anketiranja, na temelju koje su dani stavovi učenika o razlikama između usmjerenja.

Tabela 1. Broj učenika u školi, broj učenika koji su sudjelovali u projektu i broj učenika koji su sudjelovali u istraživanju u školskoj godini 2017./2018. tablica1
Izvor: Interni podatci Gimnazije Bernardina Frankopana, vlastito istraživanje

Škola ima ukupno 335 učenika, dok je u istraživanju sudjelovalo 279 učenika. Dvije ankete su poništene jer nisu bile popunjene u skladu s pravilima te su bile uništene i iscrtane. Zato dalje navodimo da je u istraživanju sudjelovalo 277 učenika. Pred istraživanje putem metode fokus grupa je provedeno u trećim i četvrtim razredima, što znači da je u tom dijelu sudjelovalo cca 170 učenika. U obilježavanju 2. Europskog tjedna u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (stručni posjet u Podravku, prezentacija vježbeničkih tvrtki) sudjelovalo je cca 110, učenika od čega je 90 učenika bilo u stručnom posjetu tvrtki „Podravka“ u Koprivnici. U radionicama koje je provodila Manuela Mihaljević Sabljak sudjelovalo je cca 100 učenika. Svi ovi podatci o broju učenika koji su sudjelovali u različitim aktivnostima u sklopu projekta važni su zbog rezultata istraživanja. Tijekom provođenja svih aktivnosti s učenicima se razgovaralo o važnosti uvažavanja različitosti. Analiza istraživanja najbolje govori o rezultatima projekta. U radionicama koje sam provodio iz područja različitosti sudjelovalo je 30 učenika.

Tabela 2. Prosječne ocjene u istaživanju „Stavovi učenika o razlikama između usmjerenja“, provedeni tijekom mjeseca svibnja 2018. godine u Gimnaziji Bernardina Frankopana, Ogulin. tablica2Izvor: Vlastito istraživanje

Tabela 2. prikazuje Stavove učenika o razlikama između usmjerenja. U tabeli su prikazane prosječne ocjene na navedene tvrdnje. U prvom stupcu su prikazane tvrdnje koje su učenici ocjenjivali. Drugi stupac prikazuje srednju ucjenu svih učenika koji su sudjelovali u istraživanju. Treći, četvrti, peti i šesti stupac prikazuju prosječnu ocjenu učenika po usmjerenju. Sedmi i osmi stupac prikazuju prosječnu ocjenu po razredima, tako da sedmi stupac čine učenici prvog i drugog razreda, a osmi stupac čine učenici trećeg i četvrtog razreda.

Grafikon 1. Prosječna ocjena učenika na tvrdnju „Važno je uvažavati različitosti između učenika.“ po usmjerenjima u Gimnaziji Bernardina Frankopana u Ogulinu tijekom mjeseca svibnja 2018. godine graf
Izvor: Tabela 2.

Grafikon 1. prikazuje prosječnu ocjenu učenika na tvrdnju „Važno je uvažavati različitosti između učenika“ po usmjerenjima u Gimnaziji Bernardina Frankopana u Ogulinu tijekom mjeseca svibnja 2018. godine. Pretpostavili smo da učenici ne uvažavaju različitosti, ali nakon istraživanja dobili smo odlične rezultate. Učenici su ovu tvrdnju ocijenili prosječnom ocjenom 4,53. To dokazuje da učenici naše škole uvažavaju razlike između učenika. Najveću ocjenu dali su učenici usmjerenja opća gimnazija, a najmanju učenici usmjerenja prodavač. Prema istraživanju učenici uvažavaju nacionalne i vjerske različitosti, različitosti s obzirom na stil odijevanja, glazbeni ukus, imovinski status i ostale razlike. Zanimljivo je da su učenici na početku Projekta isticali pojedinačne probleme, a nakon provedenih radionica i aktivnosti velikom ocjenom ocijenili navedene tvrdnje. Nadamo se da su aktivnosti i radionice utjecale na promjenu njihovih mišljenja.

Kroz početni razgovor s učenicima pretpostavili smo da učenici uvažavaju osobe s invaliditetom te iz različitih sredina. Istraživanje je to i potvrdilo. Učenici uvažavaju razlike između učenika na temelju invaliditeta te osobe iz različitih sredina. Ti rezultati prikazani su na grafikonu 2. i 3.

Grafikon 2. Prosječna ocjena učenika na tvrdnju „Uvažavam osobe s invaliditetom“ po usmjerenjima u Gimnaziji Bernardina Frankopana u Ogulinu tijekom mjeseca svibnja 2018. godine graf1
Izvor: Tabela 2.

Grafikon 3. Prosječna ocjena učenika na tvrdnju „Ljudi sa sela i iz grada jednako su vrijedni“ po usmjerenjima u Gimnaziji Bernardina Frankopana u Ogulinu tijekom mjeseca svibnja 2018. godine graf2
Izvor: Tabela 2.

Posljednje dvije tvrdnje dodane su u istraživanje kako bi vidjeli stavove naših učenika o volontiranju i uvažavanju mišljenja učenika. Ove dvije tvrdnje dobile su najlošije ocjene od svih ostalih tvrdnji, ali su ocjene i dalje visoke. Prosječna ocjena na tvrdnju „Učenici naše škole imaju razvijen volonterskih duh“ iznosi 3,23. Najbolje su ovu tvrdnju ocijenili učenici opće gimnazije a najlošije učenici usmjerenja hotelijersko- turistički tehničar. Tvrdnju „U školi se čuje mišljenje učenika“ učenici su ocijenili prosječnom ocjenom 3,25. Najbolje su ovu tvrdnju ocijenili učenici zanimanja prodavač, a najlošije učenici zanimanja hotelijersko turistički tehničar.

Tijekom razgovora s učenicima u fokus grupama saznali smo mnogo informacija koje smo kasnije koristili u projektu. Učenici su se rado uključivali u razgovor i davali nam informacije koje su nam bile potrebne. Sve njihove informacije su bile potpuno anonimne i nismo bilježili njihova imena, razred ili nešto treće što bi odavalo njih same. Posebno veseli činjenica da su učenici preuzimali veliki dio aktivnosti na sebe, posebice kod promocije strukovnog obrazovanja u sklopu 2. Europskog tjedna vještina stečenih u strukovnom obrazovanju.

Pretpostavili smo da učenici ne uvažavaju razlike između učenika. Istraživanje je „pobilo“ našu tezu te smo mi u konačnici zadovoljni. Učenici uvažavaju razlike između učenika i to su ocjenili velikom ocjenom 4,53. Nadamo se da su informacije o problemima koje su prikupljene u fokus grupama pojedinačne te da ne utječu na formiranje mišljenja kod učenika. Isto tako nadamo se da su aktivnosti koje su se provodile u sklopu projekta utjecale na pozitivno mišljenje učenika o različitostima.

Istraživanje je potvrdilo našu drugu tezu o uvažavanju učenika s invaliditetom te da su učenici iz različitih sredina jednako vrijedni. Zadovoljni smo ocjenama učenika koje smo dobili u istraživanju. Prilikom osmišljavanja istraživanja razgovarali smo o problemima naših učenika i koje bi teze istaknuli. Nakon formiranja teza ako bi se govorilo o ocjenama, kroz razgovor smo pretpostavili smo da bi učenici tvrdnje koje se odnose na uvažavanje razlika na temelju nacionalnosti, vjere, odjevanja, glazbe, frizure, odjeće i imovinskog statusa ocijenili ocjenom od 2,5 do 3, a uvažavanje učenika s invaliditetom i iz drugih sredina ocjenom od 3 do 3,5.

Kao što je navedeno, posljednja dva pitanja dodana su u istraživanje zbog stavova učenika o volontiranju i uvažavanju mišljenja naših učenika. Ocjene iz ovih pitanja su dobre, zadovoljavajuće, ali u odnosu na cijelo istraživanje možda nešto lošije. Možda bi trebalo nekako naglasiti učenicima kad se nešto napravi na njihov prijedlog da su baš oni dali taj prijedlog i da je to učinjeno jer su oni tako željeli želji.

Na kraju zahvaljujemo ravnateljici Sanji Dubić što nam je omogućila sudjelovanje u ovom projektu kao i što nam je pružila podršku u radu tijekom izvođenja različitih aktivnosti. Zahvaljujemo i Forumu za slobodu odgoja i obrazovanja na podršci tijekom projekta, na raznim edukacijama ali i simboličkom opremanju kabineta za ekonomsku skupinu predmeta 5E.

Literatura

 1. Pijaca, Plavšić, E., Munivrana, A., Morić, D., Bjakuša, M., Rastović, M., Kožić, V. (2017.): Zbirka radionica „Pokreni promjenu“ 40 ideja za rad s djecom i mladima u području različitosti, Forum za slobodu odgoja i obrazovanja, Zagreb.
 2. Pavlović, V., Munivrana, A., Roth, M., Perak, J. (2017): Pokjreni promjenu! – mladi u svjetu razlićitosti: vodić za škole, Forum za slobodu odgoja i obrazovanja, Zagreb.
 3. Roth, M., Pavlović, V., Morić, D. (2017.): Volonterska kuharica, Priručnik za pokretanje volonterskih programa u školama, drugo izdanje, Forum za slobodu odgoja i obrazovanja, Zagreb.
 4. Žnidarec, Čučković, A. (2013.): Da sam ja netko, Istraživanje o stavovima djece i mladih u Hrvatskoj: interesi, potrebe, problemi, rješenja, Forum za slobodu odgoja i obrazovanja, Zagreb.
 5. Gimnazija Bernardina Frankopana, http://www.gimnazija-bfrankopana-ogulin.skole.hr/?news_id=878#mod_news, 1. lipnja 2018.
 6. Gimnazija Bernardina Frankopana, http://www.gimnazija-bfrankopana-ogulin.skole.hr/?news_id=871#mod_news, 1. lipnja 2018.
 7. Gimnazija Bernardina Frankopana, http://www.gimnazija-bfrankopana-ogulin.skole.hr/?news_id=859#mod_news, 1. lipnja 2018.
 8. Grad Ogulin, http://www.ogulin.hr/10010-novosti/2439-grad-ogulin-partner-u-projektu-gimnazije-bernardina-frankopana-svi-za-jednog-jedan-za-sve, 1. lipnja 2018.
 9. Općina Tounj, http://www.tounj.hr/opcina-tounj-partner-u-projektu-gimnazije-bernardina-frankopana-svi-za-jednog-jedan-za-sve/, 1. lipnja 2018.
 10. Forum za slobodu odgoja, http://www.fso.hr/projects/pokreni-promjenu-prihvacanje-razlika-kroz-interkulturalno-obrazovanje-i-volontiranje/, 1. lipnja 2018.

Interaktivni digitani alati (Erasmus+)

nina_DM

Slika 0.slikalogo

Nina Dupor Marović, učiteljica engleskog jezika

U svibnju 2017. godine, Agencija za mobilnost i programe EU prihvatila je projektni prijedlog OŠ don Lovre Katića, iz Solina, pod nazivom Inovativni pristupi učenju i poučavanju za školu budućnosti u okviru programa Erasmus+, Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince.

Za stručna usavršavanja diljem Europe, u sklopu ovog projekta, prijavilo se pet učiteljica i jedan učitelj ove škole.

Stručno usavršavanje There’s an App for that! Exploring the Best Apps for Teaching and Student Learning pohađala je učiteljica engleskog jezika Nina Dupor Marović. Održalo se u Firenzi, Italiji, od 9. do 14. listopada 2017. godine, u trajanju od 30 sati u organizaciji škole Europass. Sudjelovali su učitelji i učiteljice iz Španjolske, Turske, Mađarske, Estonije, Velike Britanije i Hrvatske.

Slika 1.Slika 2.
Slika 1 i 2. Učitelji tijekom edukacije

Stručno usavršavanje bilo je interaktivno, korisno i dobro organizirano. Kroz predavanja polaznici su se upoznali s dostignućima IKT-a i digitalnim interaktivnim alatima koji se koriste u svrhu učenja i poučavanja. Tijekom radionica primjenjivali su usvojeno znanje izrađujući obrazovne kartice, kvizove, mentalne mape, prezentacije, postere i videa.

Učitelji su unaprijedili svoje komunikacijske vještine razmjenjujući iskustva s kolegama iz cijele Europe s ciljem poboljšanja kvalitete rada u odgojno-obrazovnom procesu u matičnim ustanovama.

U slobodno vrijeme posjetili su kulturno-povijesne znamenitosti Firenze, Siene, Pise i Chianti del Grevea te su uživali u prekrasnim živopisnim krajolicima Toskane.

Nova poznanstva, iskustva i spoznaje obogatili su ih na profesionalnoj i osobnoj razini.

Cilj ovog stručnog usavršavanja bio je razviti kompetencije vezane za uporabu deset interaktivnih web alata u obrazovne svrhe koji se mogu koristiti u nastavi svih školskih predmeta: EDPuzzle, Screencast-O-Matic, StudyStack, Quizizz, Quizlet, Prezi Next, Emaze, Popplet, Adobe Spark Post, Canva i jedne mobilne aplikacije – Fun Easy Learn koja se može koristiti samo u nastavi stranih jezika.

Ovih deset web alata dostupno je i besplatno, ali je potrebna registracija za njihovo korištenje. Korisnici se mogu registrirati pomoću korisničkih računa na platformama Google+, Facebook ili adresom elektroničke pošte. Nakon registracije imaju pristup brojnim, već pripremljenim, sadržajima unutar zajednice što uveliko pomaže učiteljima u nedostatku inspiracije.

StudyStack i Quizlet koriste se za izradu memorijskih kartica, kvizova znanja i poučnih igara kao dodatnog nastavnog sadržaja, te na zabavan i jednostavan način pomažu u učenju i ponavljanju gradiva.

Quizizz  je web alat za izradu kvizova. Intenzivno koristi elemente učenja igrom u stvarnom vremenu koji u učenicima mogu potaknuti natjecateljski duh i na taj ih način motivirati kako bi se više posvetili nastavnom sadržaju.

Prezi Next  je web alat za izradu interaktivnih prezentacija izravno kroz preglednik. Može biti dobar izbor za učenike koji rade na grupnom zadatku jer tom prilikom mogu iskoristiti mogućnost pozivanja korisnika za rad na prezentaciji kao suradnika.

Emaze  se također koristi za izradu prezentacija i vizualnih priča. Prikladan je za sve koji u svojoj nastavi žele na drugačiji način prezentirati vlastiti nastavni sadržaj ili tome podučiti učenike.

Popplet služi za izradu interaktivnih umnih mapa, a budući da je zaista jednostavan za uporabu, mogu ga uspješno koristiti i mlađi učenici. Korisna je mogućnost suradnje i vremenska crta koja omogućuje uvid u nastale promjene.

EDPuzzle koristi video u obrazovne svrhe na način da je moguće preraditi bilo koji video, skratiti ga, dodati mu pitanja, tekst, nasnimiti vlastiti glas i postaviti zadatak gledanja završnog uratka kao domaći rad.

Screencast-O-Matic  namijenjen je snimanju i uređivanju sadržaja koji se nalazi na zaslonu računala. Video uradak može trajati najduže petnaest minuta.

Canva  i Adobe Spark Post izvrsni su web alati za grafički dizajn. Moguće je dizajniranje postera, razglednica, čestitki, infografike i sl. Jednostavno ih je primijeniti kod izrade plakata ili prezentacija projekata, ali isto tako kao i dodatak predavanjima.

Fun Easy Learn je mobilna besplatna aplikacija dostupna samo na pametnim telefonima i iPad-ovima) i koristi se za učenje stranih jezika (pretežno vokabulara) kod mlađih učenika i početnika. Dostupna je za učenje svih stranih jezika u hrvatskim školama.

Po povratku iz Firenze, učiteljica Nina Dupor Marović počela je koristiti web alate u nastavi engleskog jezika. Učenici su vrlo pozitvno reagirali na kvizove znanja (Quizizz), memorijske kartice i poučne igre (StudyStack, Quizlet), gledanje videa u obrazovne svrhe (EdPuzzle), izradu vlastitih umnih mapa (Popplet). Veliki napredak i motivaciju učiteljica je primijetila kod učenika dopunske nastave četvrtih razreda koji su teži vokabular savladali uz pomoć memorijskih kartica i poučnih igara.

Slika 000.

S učenicima četvrtog i petog razreda učiteljica sudjeluje i u eTwinning projektima Greetings from Europe! – Postcard Exchange celebrating 2018 European Year of Cultural Heritage i B.R.A.V.E. u kojem učenici koriste ove web alate. Tako je za projekt B.R.A.V.E. napravljen kviz i memorijske kartice o OŠ don Lovre Katića u Quizlet alatu, a za projekt Greetings from Europe! – Postcard Exchange celebrating 2018 European Year of Cultural Heritage izrađene su razglednice Solina, Splita i Dalmacije s motivima kulturne baštine u alatima Canva i Adobe Spark Post. Učenici su oduševljeni ovim web alatima pa ih koriste i u svoje slobodno vrijeme, za izradu školskih postera i pozivnica za rođendane.

Slika 3.Slika 4.
Slika 3. i 4. Razglednice Solina izrađene u digitalnom alatu Canva (prednja strana)

Slika 5.Slika 6.
Slika 5. i 6. Razglednice Solina izrađene u digitalnom alatu Canva (stražnja strana)

Slika 7.Slika 8.
Slika 7. i 8. Razglednice Hrvatske i Dalmacije izrađene u digitalnom alatu Adobe Spark Post.

Gore navedene web alate nije teško integrirati u nastavni proces svih predmeta kao alate za podršku u učenju. Na taj se način može poboljšati podučavanje i učenje samih učenika. Izrazito su motivirajući za učenike, omogućuju moderan pristup nastavnim sadržajima, te na slikovitiji i jednostavniji način pomažu u pojašnjavanju gradiva.

U Finsku s “Korakom do škole budućnosti”

vesna_mikulic

Vesna Mikulić

Učiteljice OŠ Strahoninec Vesna Mikulić i Dijana Pasarić u sklopu projekta K1 „Korak do 1škole budućnosti“ svoje su stručno usavršavanje imale priliku provesti u Finskoj.
Osnovni ciljevi samog projekta jesu unaprjeđenje ključnih kompetencija i vještina nastavnika i učenika kroz cjeloživotno učenje, modernizacija i internacionalizacija škole kroz interkulturalizam, poboljšanje kvalitete škole, nastave, metoda rada te zdrav život djelatnika i učenika.
Tečaj na kojemu su učiteljice sudjelovale odvijao se u finskom gradu Joensuu, a tema je bila „Nova okruženja učenja“ („New Learning Environments“). Bio je koncipiran u nekoliko tematskih područja – finski obrazovni sustav, ICT – utjecaji i mogućnosti ICT-a u obrazovanju, posjet osnovnim i srednjim školama, znanstveni festival „SciFest“ te izlet u nacionalni park Koli.
Finski obrazovni sustav jedan je od najboljih u svijetu, o čemu govore i brojni pokazatelji. 2Poanta uspjeha sažima se u rečenici: svatko ima pravo na obrazovanje. Sve su finske škole javne, te se smatra da su jednako dobre. Osnovno školovanje je obavezno i besplatno za sve učenike, besplatni su i udžbenici, pribor, hrana, prijevoz, školarine. Profesori i učitelji vrlo su cijenjena zanimanja, s plaćom 3000 – 4000 eura mjesečno. Školska godina broji 190 radnih dana. Osnovna škola traje 9 godina, a tjedno učenici imaju od 19 do maksimalno 30 sati.

Jedan cijeli dan bio je u znaku ICT-a te odličnih predavanja Mrs Mari Petrelius, 3pedagogical ICT coordinator, o utjecaju i mogućnostima ICT-a u obrazovanju. Koordinatorica je stavila naglasak na kompetencije učenika u poznavanju ICT-a te našu mogućnost da to iskoristimo. Motivirala nas je da njihova znanja koristimo u edukaciji kako bismo učenike pripremili za njihovu budućnost jer „tehnologija je tehnologija samo za one koji ju ne koriste, za ostale je normalno okruženje“. Upoznali smo i aktivno primjenjivali neke već poznate i neke nove alate kojima možemo unaprijediti našu edukaciju, kao što su Kahoot, Padlet, Todaysmeet, Answergarden, Bitly…

Namještaj je u potpunosti fleksibilan i prilagođen potrebama predmeta. Zanimljiv nam je i podatak da se u odabiru stolica odluka ipak prepustila učenicima.

„Povjerenje je temelj svega.“ Rečenica je to koju smo čule u mnogim školama koj4e smo posjetile. Posjetile smo novoizgrađenu osnovnu školu Karhunmäki primary school. Pri samom ulasku ostale smo fascinirane. Teško je riječima prepričati što sve nova škola u Finskoj ima i kako to izgleda. Naše se oduševljenje ne temelji samo na novome dizajniranom namještanju, kao ni na prepunim kabinetima opreme. Ono što nas je posebno oduševilo jest funkcionalnost te škole. O načinima na koje je dizajnirana te kako je gradnja škole usklađena s njihovim novim kurikulumom pričao nam je ravnatelj škole Timo Nykänen. Sav je namještaj u školi mobilan, fotelje, stolice, klupe, sve je na kotačima kako bi u kratkom roku učenici i učitelji 5mogli mijenjati prostor u kojemu rade. Čak su i zidovi između učionica drveni i mobilni da bi se učionice mogle spojiti u veliki prostor u kojemu učenici iz različitih razreda mogu korelirati. Škola nema hodnike, prostor koji bismo mogli nazvati hodnicima ispunjen je manjim stolovima i foteljama koje također mogu služiti kao prostor za učenje.

6Iako smo svi ostale bez riječi kada smo pogledale učionicu prepunu instrumenata, najzanimljiviji nam je ipak bio podatak da u njoj nema klupa jer učenici na satu glazbe ne čitaju i ne pišu, već pjevaju, sviraju i plešu. Oprema za tehničku kulturu izgleda kao da ste ušli u trgovinu s alatima.

Iako imaju najbolju školu u Finskoj, učenici osnovne škole provode gotovo trećinu svojeg 7boravka u školi vani na zraku, čija je temperatura trenutno oko nule. Nakon svakih 45 minuta rada svi izlaze van na odmor od 15 minuta i tako tijekom cijelog dana. Odmor za ručak traje 45 minuta. Druga škola koju smo posjetile jest srednja škola Lyseo secondary school at Koskikatu u samom centr8u grada. Građena je prije deset godina za učenike srednje škole, u samoj školi postoji više prostorija za odmor jer starije generacije učenika ne izlaze iz nje. U školama učenici s posebnim potrebama rade u manjim skupinama i nisu integrirani u razrede.

9Svi predavači koji su nam govorili o školstvu u Finskoj naglašavaju da je za odlično obrazovanje i dobar odgoj potrebno povjerenje. Između učenika, učitelja i roditelja, te ističu da to nije samo mrtvo slovo na papiru, oni to u svojim školama uistinu žive. Potvrda o uistinu pravom povjerenju u poučavanju jest i podatak da u Finskoj ne postoji inspekcija.

1011

Detalji se nalaze u blogu projekta K1 naše Škole.