Regionalna potpora inkluzivnom obrazovanju

helenaS_brankoR

Helena Štrucelj i Branko Rumenović

PrintRegionalna potpora inkluzivnom obrazovanju regionalni je projekt koji financira Europska Unija i Vijeće Europe. Projekt je namijenjen zemljama jugoistočne Europe koje čine: Albanija, Bosna i Heregovina, Hrvatska, Crna Gora, Srbija, Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija i Kosovo. Projekt je započeo u mjesecu siječnju 2013. godine i traje 35 mjeseci. Partneri u projektu su ministarstva, lokalne vlasti, nastavnici, školsko stručno osoblje i roditelji, mediji te Europska fondacija za obuku. Projektni timovi nalaze se u Sarajevu, Beogradu i Tirani.

U projektu sudjeluje 49 pilot škola. Iz svake zemlje sudjeluje 7 škola, i to 3 osnovne, 2 opće srednje i 2 strukovne srednje škole. Iskustva iz tih škola trebala bi poslužiti pri donošenju politike obrazovanja te povećati svijest o društvenoj različitosti te razvoju inkluzivnog društva.

Ciljevi, metode rada

Regionalna potpora inkluzivnom obrazovanju regionalni je projekt za jugoistočnu Europu, koji će poboljšati socijalno uključivanje i socijalnu koheziju u regiji kroz promociju inkluzivnog obrazovanja i obuke (sukladno obvezama korisnika projekta u procesu pristupanja Europskoj Uniji i sukladno standardima Vijeća Europe). Projekt će promovirati koncept inkluzivnog obrazovanja kao reformskog načela koje poštuje različitosti među svim učenicima, s posebnim naglaskom na one koji su izloženi većem riziku od marginalizacije i isključenosti.

Karakteristike projekta

 • Pilot inkluzivne škole – projekt je utvrdio kriterije za odabir pilot-škola. Uspostavljena je regionalna mreža inkluzivnih škola (Inclusive SchoolNet) za uzajamno učenje i razmjenu iskustava uz pomoć web-platforme; pilot školama su dodijeljene donacije.
 • Podizanje svijesti – na lokalnoj razini organiziraju se razni događaji u cilju podizanja svijesti relevantnih institucija i partnera.
 • Potpora kreiranju politika – Projekt uspostavlja regionalnu mrežu zainteresiranih aktera odnosno Inclusive PolicyNet. U ovoj mreži sudjeluju i predstavnici mreže škola (Inclusive SchoolNet) i mreža nastavnika (Inclusive TeacherNet). Organiziraju se studijski boravci u svrhu upoznavanja s iskustvima i praksom primjene politika Europske Unije i Vijeća Europe.
 • Potpora nastavnicima – ide kroz razna usavršavanja nastavnika te godišnje regionalne radionice. Svrha je potpore razmjena iskustava i poticanje umrežavanja.
 • Partnerstva – projekt uspostavlja partnerstva sa svim relevantnim regionalnim akterima kako bi pomogao uklanjanje pravnih i obrazovnih prepreka sa kojima se susreću osjetljive skupine.

Škola koja uči

U regionalnom projektu iz Republike Hrvatske sudjeluje 7 škola i to: Osnovna škola „dr. Ivan Merc“ Zagreb, Osnovna škola „Okučani“ iz Okučani, Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Ploče, „II. Gimnazija“ Split, „Gimnazija Bernardina Frankopana“ Ogulin, „Gospodarska škola“ Čakovec i „Ekonomska i upravna škola“ Osijek. Svaka škola, koja sudjeluje u regionalnom projektu, ima svoj projekt unutar škole. Tako Gimnazija Bernardina Frankopana iz Ogulina radi na projektu „Škola koja uči“.

Ciljevi školskog projekta su: identificirati različite stilove učenja i mentalne sposobnosti učenika s posebnim potrebama te prema tome prilagoditi metode rada, educirati nastavnike i stručne suradnike za rad s učenicima s posebnim potrebama, razvijati metode učenja za učenike s posebnim potrebama , surađivati s roditeljima učenika u svim koracima projekta, podizati svijest lokalne zajednice o potrebi za inkluzivnom edukacijom i upoznati se s njenim benefitima te formulirati Školsku inkluzivnu politiku.

Ciljana skupina na koju se školski projekt odnosi su: učenici s posebnim potrebama, učenici sa sniženim kognitivnim sposobnostima, daroviti učenici, učenici s emocionalnim poteškoćama ispitne i socijalne anksioznosti, učenici s govorno-jezičnim poteškoćama, te inojezični učenici.

Aktivnosti koje se provode u sklopu projekta jesu: stručna edukacija nastavnika i stručnih suradnika Škole i škola partnera, individualan i grupni neposredni rad s učenicima ( podučavanje, testiranje, savjetovanje, projektna nastava ) individualan i grupni rad s roditeljima ( informiranje, savjetovanje, anketiranje ) te informiranje lokalne zajednice o projektnim aktivnostima.

Nakon provedenih projektnih aktivnosti očekuju se sljedeći rezultati: lakše prepoznati i tretirati poteškoće u učenju, prepoznati emocionalne poteškoće pri praćenju i svladavanju gradiva te pri društvenom životu u Školi, poboljšati educiranost djelatnika za rad s učenicima s posebnim potrebama, poboljšati suradnju roditelja sa Školom te više senzibilizirati lokalnu zajednicu o postojanju potrebe za inkluzivnim obrazovanjem.

Projektni tim čine: Sanja Dubić – ravnateljica, Maja Magdić – pedagoginja, te profeosri: Helena Štrucelj, Jasmina Jašarević, Ivana Brozović, Marija Trdić Ćuk, Zvjezdana Tešić, Ivanka Matešić, Ana-Marija Mihalić i Branko Rumenović.

Partneri u projektu su: Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić, Prva osnovna škola, Osnovna škola Josipdol, Osnovna škola Plaški, Grad Ogulin te Udruga roditelja, djece i mladeži Ogulin.

Provedene aktivnosti u sklopu školskog projekta „Škola koja uči“:

 • Identifikacija različitih stilova učenja i kognitivnih sposobnosti učenika s posebnim potrebama – identificirani su dominantni stilovi učenja prema senzornom modalitetu kod učenika prvih razreda, provedena je radionica “Stilovi učenja”, odvija se savjetovanje roditelja i nastavnika učenika s poteškoćama u razvoju te savjetovanje i individualni rad s učenicima s poteškoćama u učenju.
 • Obrazovanje nastavnika i osposobljavanje stručnih suradnika u radu s učenicima s teškoćama u učenju i darovitim učenicima – provedena je anketa „Stavovi i iskustva nastavnika i stručnih suradnika o radu s učenicima s posebnim potrebama: onima s teškoćama u učenju, darovitima, inojezičnima i onima koji pate od ispitne anksioznosti”.
 • Razvoj metoda učenja za učenike s teškoćama u učenju – provedene su radionice za učenike: “Prezentacijske vještine” i “Ispitna anksioznost”.
 • Razvoj metoda učenja za darovite učenike – proveden je istraživački project „Mjerenje tolerancije učenika Gimnazije Bernardina Frankopana Ogulin prema manjinskim skupinama”.
 • Osposobljavanje/okrugli stolovi s roditeljima o važnosti roditeljske uloge u školskom uspjehu učenika – školski i regionalni projekt predstavljen je na roditeljskim sastancima, odvija se savjetovanje roditelja učenika s poteškoćama u učenju, održano je predavanje za roditelje “Uloga roditelja u obrazovanju srednjih škola” te radionica “Utjecaj roditeljskog stila na uspjeh djeteta u školi”.
 • Podizanje svijesti lokalne zajednice o inkluzivnom obrazovanju – o projektu se izvješćuje interno (na mrežnim stranicama Škole, panoima u hodnicima Škole, sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća učenika i roditelja, roditeljskim sastancima) i eksterno (Sjednica Savjeta mladih Karlovačke županije, Okrugli stol udruge Oda prijateljstvu, 8. Tjedan psihologije, Radio Ogulin).

Školski projektni tim očekuje još puno posla. U planu su razne radionice s nastavnicima na temu stilovi učenja, poteškoće u učenju, inojezični učenici, slika u nastavi; radionice s učenicima na temu jezično-govorne poteškoće, slika u nastavi, upotreba matematičkog softvera, istraživački projekt iz biologije, fizike i kemije te formiranje Školske inkluzivne politike.

Web stranica projekta.

logo-eu

CROH4EU (Croatian Heritage for EU)

vanja_perkovic

Vanja Perković

imageKomercijalno-trgovačka škola Split među prvima je prepoznala promjene na tržištu rada te potrebu za modernizacijom školskih kurikula. Stoga već niz godina ustrajemo na inoviranju pristupa odgoju i obrazovanju svojih učenika. Ovaj smo put u suradnji s ostalim partnerima, uz potporu Europske unije, započeli s projektom „Implementacija sadržaja kulturne baštine u kurikule predmeta strukovnih škola kao čimbenik ekonomskog razvoja i zapošljivosti“.

Cilj Projekta bio je: pridonijeti što sustavnijem i cjelovitijem pristupu baštini koji prepoznaje imperative našeg vremena:

 • stjecanje znanja kao odgovora na izazove globalizacije,
 • ugroze identiteta,
 • ekonomske krize,
 • visoke stope nezaposlenosti.

Približiti učeniku sadržaje baštine znači učiniti ih za njega konkretnim, vidljivim u perspektivi njegove procjene da ih može „osvojiti“ i „prisvojiti“, učiniti vlastitim „posjedom po kojem će se sigurno kretati“.

Konačno, bogaćenjem nastavnih kurikula baštinskim sadržajima, potaknut će se i naša dublja promišljanja o odgoju i obrazovanju u čijem je središtu osobnost učenika i razvoj njegovih sposobnosti autonomije, slobode i kreativnosti, odnosno, odgojnih ciljeva kojima težimo. Poticanjem razvoja tih kompetencija kod učenika tijekom procesa obrazovanja brinemo se o baštini koju smo naslijedili kao i o onoj koja će postati dio civilizacije sutrašnjice

IKT_radionica (259x194)Tijekom trajanja Projekta, profesori su se dodatno obrazovali na specijaliziranim radionicama koje su vodili eminentni stručnjaci iz područja kulturne baštine, informacijske i komunikacijske tehnologije, poduzetništva, marketinga, multikulturalizma i održivog razvoja.

Metodičko-didaktički koncept učenja i poučavanja koji smo prihvatili za ostvarenje ovih važnih zadataka temelji se na filozofiji i metodologiji međunarodnog projekta „Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje“ (Reading and Writing for Crical Thinking, RWCT) koji je u Hrvatskoj provodio Forum za slobodu odgoja u Zagrebu.

To je koncept koji poučava nastavnike metodama koje učenicima pomažu misliti, metodika u galeriji (640x427)preuzimati odgovornost za vlastito učenje, aktivno slušati, razumijevati logiku argumenata, učiti u suradnji s drugima te steći naviku za učenje tijekom cijelog života.

Sve naučeno smo primijenili tijekom „Ljetnog kampa“ ovog Projekta na Braču.

Sudjelovali su učenici i profesori naše škole i škole partnera Gospodarske škole Varaždin, supervizori projekta iz područja Baštine Joško Belamarić i Goran Nikšić te metodologinja Hicela Ivon.

U pripremi odlaska i rada na Braču, voditelji projekta- supervizori, rukovodili su se idejom o holističkom doživljaju otoka i njegove baštine:i sadašnjim gospodarskim posebnostima, te otočnim razvojnim šansama.

vidova gora_brac (640x480)Učenicima je kao temelj istraživanja na Braču ponuđena razrada pet prethodno tekstualno obrađenih odabranih tema (učenici su podjeljeni u grupe), koje apostrofiraju ono po čemu je otok osobito poznat u Hrvatskoj. Radili su u suradnji s predmetnim profesorima, potpomognuti profesorima-predavačima, kao i predstavnicima ostalih partnera i domaćina

Osim „drugačijeg“ pristupa baštinskim sadržajima i odabir IKT alata (Web 2.0 ) u realizaciji projekta

 • omogućio je nastavnicima da istražuju nove načine u kojima IKT mijenja njihovu produktivnost i praksu
 • pomogao je nastavnicima u razvoju moderne pedagogije koja pojedinca staradionica u kamenu (440x640)vlja u centar iskustva i omogućuje da preuzimanje odgovornosti za osobno učenje bude ugodan proces.

Svaka grupa je kroz timski rad pripremila :

 • prezentaciju svoje teme
 • oblikovala suvenir u keramičkoj radionici „Klesarske škole“

Na završnom skupu, javno su predstavljeni rezultati svih radionica uz obrazloženje poslovnih ideja s posebnim osvrtom na baštinske elemenate.

Slušatelji, među kojima su bili predstavnici poslovnog sektora te znanosti i visokog školstva, ocjenjivali su izlaganja, dali svoje osvrte i sugestije.

Ovaj projekt, dakle, predstavlja pionirski pothvat koji bi u budućnosti trebao postati nezaobilazno mjesto spajanja kulturne baštine kao jedne od najvrjednijih odrednica identiteta i obrazovanja prilagođenog modernom tržištu rada.