Online europsko partnerstvo u poticanju čitanja

dubravka_granulic

Dubravka Granulić

Sažetak

Ubrzani razvoj globalnog tržišta znanja i tehnologija uz napredovanje demokratskih društava zahtijeva niz promjena u odgoju i obrazovanju mladih naraštaja, i doskora, napuštanje dosadašnjih pristupa u učenju i poučavanju. Tragajući za novim metodama koje bi uspješno razvijale kompetencije Y generacije, pronašla sam u okviru Programa za cjeloživotno učenje i potprogram eTwinning, sigurnu i jednostavnu platformu za odgojno-obrazovne djelatnike iz cijele Europe čiji članovi mogu komunicirati, surađivati, razvijati međunarodne projekte, razmjenjivati svoja znanja i iskustva.

eTwinning projekt Moja knjiga – moj prijatelj bio je suradnički projekt učitelja i učenika iz Poljske, Rumunjske, Slovačke i Hrvatske. Sadržajno sam ga ugradila u nastavni plan i program hrvatskog jezika, a provedene projektne aktivnosti imale su u konačnici izraziti značaj na učenički uspjeh.

Krajnji rezultati projekta mogu poslužiti kao model i primjer dobre prakse vidljivi u brojnim kreativnim igricama i materijalima za učenje koje su stvarali učenici koristeći IK tehnologiju.

Iznimna vrijednost projektne ideje je da smo u partnerskom odnosu željeli naglasiti potrebu razvoja čitalačkih sposobnosti europskog učenika koji će u budućnosti njegovati ideju europske zajednice o zajedništvu u različitosti, potrebu za tolerancijom i slobodnim razvojem pojedinca unutar njegove društvene zajednice.

Vrijednost projekta prepoznala je i eTwinning zajednica te je nagrađen Europskom oznakom kvalitete.

KLJUČNI POJMOVI: eTwinning, projektna nastava, čitalačke sposobnosti, IK tehnologija

The rapid development of the global market knowledge and technology with the advancement of democratic societies demands a series changes in the education of Y generations , and until recently , the abandonment of the existing approaches to learning and teaching . Searching for new methods to successfully develop competencies of zapping generation , I found, under the Lifelong Learning Programme, eTwinning community , safe and simple platform for educational professionals from across Europe whose members can communicate , collaborate , develop international projects , share their knowledge and experience .

eTwinning project My book – my friend was a collaborative project between teachers and students from Polish , Romanian , Slovak , and Croatian. Substantially I incorporated it into the curriculum of the Croatian language and implemented project activities had ultimately express the importance of the students’ success .

The final results of the project can serve as a model and an example of good practice evident in many creative games and learning materials that have been created by students using IC technology .

Exceptional value of project idea is that we liked to emphasize the need for the development of reading ability among European students who will in the future, cherish the idea of ​​a European community, unity in diversity , the need for tolerance and the free development of the individual within his community .

The value of the project was recognized by the eTwinning community and has been awarded with the European Quality Label.

KEYWORDS: eTwinning, project teaching, reading skills, IC technology

Zahtjevi y – generacije i strategije e-učenja

imageSvjesni smo činjenice da se u suvremenim školama već godinama pojavljuju članovi Y generacije koje mnogi znanstvenici nazivaju digitalnim urođenicima. Za njih su internetski i ostali oblici digitalne komunikacije njihova druga priroda. Zaneseni su u trenutne razmjene poruka, zajedničko igranje video igrica i međuvršnjačku razmjenu svih vrsta digitalnih datoteka. Nemalo puta su na udaru okoline koja ih ne razumije, pa ih njihovi staratelji, ali i mnogi nastavnici, osuđuju i procjenjuju kao besposličare, a njihov rad na računalu vrjednuje se kao čisti gubitak vremena i izbjegavanje stvarnosti i izvršavanja školskih obveza.

Znanstvenici, s druge strane, ukazuju na činjenicu da se uporabom računalne tehnologije snažno razvijaju nove vještine kao što su informatička pismenost, komunikacijske vještine i sudjelovanje u timskom radu. Nimalo manje značajno je i stvaranje digitalnog identiteta, suradničko online učenje i vršnjačko poučavanje. Sve su to vidovi koje je razvila net generacija te je stvorila treći prostor (niti škola niti kuća) koji je za mnoge od njih postao (ili postaje) centar njihova života. Taj bi prostor mogao biti važan onim učiteljima koji se žele povezati sa svojim učenicima i nastaviti djelovati u svojoj pedagoškoj i edukatorskoj ulozi, odnosno kao voditelji učenja – procesa koji se ne smije prepustiti stihiji, bez obzira na savršenost tehnologija.

Premda su znanstvena stajališta o e-učenju i njegovom potencijalu za uvođenje pozitivnih promjena u škole vrlo jasna i pokazuju uspješne rezultate u zapadnim zemljama Europe, svjedoci smo usporene i neusklađene integracije e-učenja u učionice hrvatskih škola. Svjesni smo tehnički slabije opremljenosti učionica s nedostatkom bežičnog pristupa internetu, no i činjenice da je provedena djelomična edukacija nastavnika, profesora i učitelja u informatičkoj izobrazbi.

Projekt u nastavi hrvatskog jezika i web 2.0 alati

 imageShvatila sam da su suvremeni nastavnik i suvremena škola sve manje davatelji informacija te da se tradicionalni modeli učenika susreću još samo na školskim hodnicima, da je komunikacija u odnosu učenik – učitelj svedena na primanje i davanje točnih i netočnih odgovora, a stvarnost nam je pripremila veliku odiseju usmjerenu na kreiranje aktivnosti koje potiču stjecanje ključnih stupova nastave i učenja u 21. stoljeću: kritičko razmišljanje, suradnju, razvoj građanske svijesti, procjenjivanje i samoprocjenjivanje.

Učenike treba poučiti kako primijeniti znanje na nove situacije i nove probleme kako bi bili uspješni u društvu koje se temelji na znanju i na radnim mjestima koja obiluju problemima, a gdje je rješavanje problema usmjereno na poseban i jedinstven zadatak s jasnim ciljem kao izazovom. Ako uspijemo naučiti rješavati projektne probleme, naučit ćemo kako riješiti autentične situacije i potrebe koje postoje izvan akademskog konteksta. Naši učenici će postati vješti u stvaranju i testiranju kreativne ideje bez obzira na skup zahtjeva i ograničenja koji se pred njih postavljaju.

image U slučajevima kada aktivno rješavaju problemsko pitanje, učenici donose značajne odluke. Važno je napomenuti da je projektni rad ujedno i interaktivan, jer tijekom tog procesa učenici razmjenjuju svoje ideje, slušaju jedni druge, pregovaraju i raspravljaju, ako se ne slažu na početku. Oni su tada kreatori strategija koje će im pomoći da postignu dogovor i uvjere jedni druge kako zajedno i kreativno ostvariti zajednički cilj, a da pri tome budu fleksibilni i spremni učiniti kompromise.

Primjenjujući strategiju „promjene smjera“ odlučila sam prihvatiti izazov nove digitalne generacije i preoblikovati svoj dotadašnji nastavni pristup, pa sam započela s osobnim stručnim usavršavanjem putem webinara i tečajeva o web 2.0 alatima koje organizira nekolicina vještih i umreženih edukatora u Republici Hrvatskoj. Proučavanje digitalnih alata zahtijevalo je dodatno vrijeme i napor, no težište moga učenja bilo je na korištenju onih alata koji su svojim pedagoškim vrijednostima bliski ciljevima nastavnog programa hrvatskog jezika i uz pomoć kojih mogu primijeniti interpretaciju, uspoređivati različite ideje, analizirati ili sintetizirati jedinstvene koncepte, ocijeniti pojedine informacije, stajališta ili samo identificirati razumne ideje, te graditi učeničko kritičko mišljenje o svijetu koji ih okružuje.

eTwinning – Zajednica edukatora u Europi

eTwinning je internetski portal za suradnju nastavnika iz cijele Europe. Namijenjen je usavršavanju, razmjeni ideja, druženju, osmišljavanju i zajedničkom radu na projektima koje možete provoditi u nastavi ili izvan nje. Ujedno nudi mogućnost on-line edukacije i eTwinning mobilnosti na kojima možete upoznati ostale kolege iz Europe i ostvariti izravne kontakte te širiti ideje i znanja.

Odmah nakon završene prijave, možete razgledati što vaše kolege rade na eTwinningu, kojim se projektima bave, pregledavati završene projekte koji su već osvojili nacionalnu ili europsku nagradu ili se, jednostavno, pridružiti jednoj od „virtualnih soba“ i „grupa“ i uključiti se u forum. Uvijek možete zatražiti pomoć od Nacionalne službe za podršku ili se prijaviti za radionice koje organizira Agencija za mobilnost i programe Europske Unije čiji djelatnici rukovode i organiziraju rad eTwinninga u Republici Hrvatskoj.image

Mogućnosti rada na eTwinning portalu su izvrsne i rado im se priključuju nastavnici iz Hrvatske jer je sve više onih nastavnika koji uočavaju potrebu za usavršavanjem svojih informatičkih sposobnosti i digitalnih vještina.

Da biste započeli s radom na projektu, potreban vam je jedan strani kontakt, odnosno kolega iz neke druge europske zemlje sa zajedničkim interesom i željom da započnete rad na projektu. Da bi projekt dobio svoju virtualnu platformu, na kojoj ćete zajednički raditi sa svojim partnerima, potrebno je kreirati projekt i popuniti podatke na radnom jeziku projekta tako da budu jasni voditelju Nacionalne stručne službe. Postupak je potpuno besplatan, bez hrpe papirologije, a sve svoje podatke, slike, video uratke ili glazbene primjere možete objavljivati na TwinSpace platformi te objaviti za javnost kada vi to odlučite. Osim toga, na platformi postoje razne mogućnosti objave informacija (web zapis, izrada wikija, blog, forum i dr.) , a uz to možete koristiti chat.

Posebnost i jedinstvenost ove sigurne, jednostavne i fleksibilne mreže edukatora zainteresirala je i moje učenike koji su bili i više nego spremni započeti svoj prvi eTwinning projekt.

Od ideje do međunarodnog projekta “Moja knjiga  moj prijatelj”

Moj prvi kontakt bila je kolegica Barbara Langner iz Poljske, knjižničarka u srednjoj školi iz Łodza, koja je imala želju napraviti vrlo jednostavan i malen eTwinning projekt o najčitanijim knjigama među našim učenicima.

image Redovito čitanje knjiga, ali i satovi lektirnih djela, izrasli su u vrlo velik problem u osnovnim školama: učenici ne vole čitati lektirna djela, njihove bilješke i dnevnici čitanja vrlo se često svode na tek obično prepisivanje s neke internetske stranice, satovi lektire i razgovori o pročitanoj knjizi učenicima su dosadna ispitivanja.

Djeca koja puno čitaju bogate rječnik i razvijaju osjećaj za ljepotu jezika, bolje se i uspješnije govorno i pismeno izražavaju, razvijaju maštu i kritičko mišljenje, razvijaju sposobnost pažnje, pamćenja, mišljenja i logičkog zaključivanja, bogate svoj emocionalni svijet, a svoje vrijeme provode zabavno, zanimljivo i korisno.

image Nakon nekoliko elektronskih poruka, projektna ideja dobila je svoj cilj: motivirati i nadahnuti učenike za čitanje knjiga, podignuti svijest o bezvremenskoj ulozi knjige u kulturama različitih zemalja. Osmislile smo zadatke, koji su bili povezani s nastavom engleskog jezika i informatike, jer je naš radni jezik bio engleski. Promicanje tolerancije i otvorenog dijaloga među učenicima prema drugim kulturama i njihovoj književnoj baštini objedinile smo u naslovu našeg projekta Moja knjiga – moj prijatelj. Projekt je odobren 12. travnja 2012. od strane hrvatske i poljske nacionalne službe za podršku i mogle smo započeti s radom.

Tijek izvođenja nastave

image U projekt Moja knjiga – moj prijatelj uključilo se u prvom dijelu provođenja projekta (od travnja do rujna 2012.) dvadeset učenika od 5. do 8. razreda iz OŠ Budaševo – Topolovac-Gušće i oko dvadeset učenika iz opće srednje gimnazije br. 30 Adama Mickiewicza iz Łodza u Poljskoj. Ubrzo nakon otvaranja projekta pridružila nam se i partnerica Beata Oťapková iz Osnovne škole s dječjim vrtićem Š. Moysesa iz Žiar nad Hronom u Slovačkoj s 20 učenika iz 6. razreda. Cilj je bio motivirati učenike za čitanje knjiga izvan školskog obaveznog programa.

image Uvodni zadatak bio je predstaviti svoju zemlju, grad i školu te sebe i u prezentaciji s više slika nego teksta. Učenici su potom kreirali listu najčitanijih knjiga svoje škole, a omiljenu knjigu predstavili su u prezentacijama. Pokazali su izuzetnu kreativnost u izradi stripova o omiljenim junacima, oslikali su osobne straničnike o najboljem pustolovnom romanu i pažljivo bilježili u dnevnike čitanja zanimljivosti o pročitanom djelu. Oblikovali su naslovnicu pročitanog djela, a na forumu su odgovarali na postavljena pitanja i razmjenjivali mišljenja i ostavljali komentare.

U drugom dijelu provođenja projekta (od rujna 2012. do veljače 2013.) pridružili su nam se partneri iz Galatija u Rumunjskoj sa svojih dvanaest učenika iz osnovne škole, a iz naše škole projektu je pristupilo još desetak učenika.

imageSvojim kreativnim idejama upotpunili su i nadogradili prvotni cilj projekta u nizu raznolikih aktivnosti koje smo nastojali uskladiti s obzirom na dobnu raznolikost grupa naših učenika.

Dijeljenje materijala na platformi TwinSpacea bilo je jednostavno i kontinuirano, a kao koordinator projekta nastojala sam uvijek biti u kontaktu s partnerima i slijediti njihove potrebe i očekivanja. U blogu, otvorenom u drugom dijelu projekta, s rumunjskim partnerima razmjenjivala sam ideje, vrjednovala uratke partnera i produbljivala partnersku suradnju. Rumunjski i hrvatski učenici su intenzivno i učestalo posjećivali platformu i pregledavali materijale te ostavljali svoje komentare u forumu.

TwinSpace je svim partnerima služio kao platforma za razmjenu prezentacijskog materijala. U svome predstavljanju koristili smo wiki (alat za izradu web stranica) u kojega smo ugrađivali postere izrađene u Glogster EDU, kvizove kreirane u Zondle, igrice i puzzle u JigSawPlanet, učenički film snimljen na satu hrvatskog jezika i objavljen na YouTube, izrađivali smo logo projekta u Paintu, slikovnice i stripove, te mnoge druge digitalne materijale.

Učenici su prvi puta koristili Walwisher na kojemu su istaknuli svoje mišljenje o knjizi, a naročito ih je oduševio rad u Storybird, web alatu u kojemu su stvarali svoje prve digitalne priče. Isti učinak imao je rad u Pixton, web 2.0 alatu za stvaranje stripova. Shvatili smo veliko značenje našeg rada na wikiju, jer smo na našoj uređenoj stranici s lakoćom mogli pregledati sve materijale bez prethodnog prenošenja na računalo. Prezentacije učenika nastale u projektu postale su komunikacijski alat.

image Na prostor TwinSpacea smo dodali nove aktivnosti kao rad u Virtualnoj knjižnici u kojoj su učenici predstavili su nacionalne književnike. U Kreativnom laboratoriju učenici su razmijenili literarne i stvaralačke uratke, kreirali logo i ispisivali mudre misli o čitanju. U zajedničkom radu s rumunjskim partnerima nastala su tri hrvatsko-rumunjsko-engleska rječnika, dok su u natjecateljskoj formi nastale vrijedne priče za koje smo dodijelili nagrade učenicima. Projekt je završio u međusobnoj razmjeni poklona i pisama te dodjeli diploma našim i rumunjskim učenicima.

Rezultati projekta

image

Projekt je postao sastavnim dijelom školskih aktivnosti, a kroz njega smo izgrađivali obrazovne ciljeve škole. Strategije učenja koje su u njemu korištene omogućile su učenicima olakšano stjecanje znanja, pohranu i dosjećanje informacija, a sveukupno gledajući, učenici, koji su u njemu aktivno sudjelovali, u suradničkom radu povezali su se u skupine koje su zajednički brže učile te izgrađivale sposobnosti rješavanja problema i kritičkog kreativnog mišljenja.

Krajnji rezultati projekta mogu poslužiti kao model i primjer dobre prakse za ostale učitelje. U nizu već gotovih kreativnih igrica i materijala za učenje, moguće je ostvariti nastavne sate s naglaskom na komentiranje i raspravu. Objavljene aktivnosti projekta su jasne i dobro tematski razdvojene te se mogu ponoviti ili kreativno obraditi s istim ili sličnim projektnim ciljem.

Svi radovi učenika objavljeni na ovoj stranici te ih je vrlo jednostavno pregledati.

image Projekt je predstavljen na Godišnjoj eTwinning konferenciji u Lisabonu u ožujku 2013. te u Ljubljani na Kontakt seminaru slavenskih zemalja u travnju 2013. godine, a u Rumunjskoj je dobio Nacionalnu oznaku kvalitete kao jedan od boljih projekata u kojemu se potiče čitanje i dječje stvaralaštvo.

image Projekt su predstavili učenici naše škole na Europskom danu mladih 28. svibnja 2013. na Zrinjevcu u Zagrebu te na manifestaciji Mladi u pokretu 19. i 29. lipnja 2013. godine koju je organizirala Europska komisija, a s čije smo strane bili pozvani predstaviti svoje međunarodne projekte i osnažiti ostale edukatore da primijene slične strategije u svome radu kako bi educirali mlade.

Da je projekt zadovoljio europske kriterije svjedoči i Europska oznaka kvalitete dodijeljena partnerima iz Rumunjske i našoj školi od strane CSS (Središnje službe za podršku) kojom upravlja European Schoolnet u ime Europske komisije.

Literatura:

AKKOYUNLU,B./YILMAZ SOYLU M. (2006), A Study on Students’ Views On Blended Learning Environment, Turkish Online Journal of Distance Education, Vol 7 n3.
ALLY, M.(2005), Osnove obrazovne teorije online učenja, Edupoint br. 38. CARNet BALANSKAT A., BLAMIRE R. (2007), ICT in Schools, European Schoolnet
BALANSKAT A. et.al. (2006), The ICT Impact Report, European Schoolnet
BARKER E. A. (2001), Technology and Value: Connecting With Classroom Literacy Learning. U Schmidt P.R./ Pailliotet A. W. (ur.) Exploring Values Trough Literature, Multimedia and Literacy Events, Newark: International Reading Association.
BATES, A. W. (2004), Upravljanje tehnološkim promjenama: Strategije za voditelje visokih učilišta, Zagreb: CARNet/Benja.
BECTA, (2006) Evaluation of the ICT Test Bed project 
BERRY, M. (2005), A virtual learning environment in primary education
BRAY, B., My eCoach „Teaching Gen Yers“
EISNER, S. (2004), Teaching Generation – Three Initiatives, Journal of College annd Teaching Learning
ILIĆ, I. et.al. (2012), Upravljanje razredom, Zagreb: Printera Grupa d.o.o.
JENSEN, E. (2005), Poučavanje s mozgom na umu, Zagreb: Educa
JISC, Joint Information Systems Committee (2003) Virtual and Managed Learning Environments
KLIPPERT, H. (2001), Kako uspješno učiti u timu. Zbirka praktičnih primjera, Zagreb: Educa
KOMMER, S. (2001), Medijska didaktika ili medijska pedagogija? Koncepti korištenja računala u školi. Zbornik Učiteljske akademije, Zagreb: UA.
MARSH, C. J. (1994), Kurikulum: temeljni pojmovi, Zagreb: Educa.
MATIJEVIĆ, M. (2004a), Udžbenik u novom medijskom okruženju. U: Udžbenik i virtualno okruženje, Zagreb: Školska knjiga.
MATIJEVIĆ, M. (2004b), Multimedijalnost i multimedij kao predmet proučavanja multimedijske didaktike. U: Unaprjeđujemo kvalitetu odgoja i obrazovanja, Zagreb: HPKZ. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=167152
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA RH (2004.), Plan razvoja sustava odgoja i obrazovanja 2005. – 2010.
PASTUROVIĆ, N. (1999): Edukologija. Zagreb: Znamen.
PRENSKY, M., Slušajte urođenike
RAMBOLL MANAGMENT (2006) ‘Elearning Nordic 2006: Impact of ICT on Education’, Denmark: Ramboll Management.
ROSSET, A., et.al. (2003), Strategies for Building Blended Learning: The ASTD Source for E-learning
UNESCO (2005), Information and communication technologies in schools: a  handbook for teachers or how ICT Can Create New, Open Learning Environments’, France: UNESCO
VANDERKAM, L., Online learning: A smart way to nurture gifted kids
VICAN, D. (ur.) (2007), Strategija za izradbu i razvoj nacionalnog kurikuluma, Zagreb: MZOS.

Comenius stručno usavršavanje „Drama u osnovnoj školi“

dubravka_granulic

Dubravka Granulić

Prijava i priprema

P1010003Kao učiteljica hrvatskog jezika radim u OŠ Budaševo-Topolovac-Gušće i unazad godinu i pol aktivno s učenicima provodim međunarodne eTwinning projekte. Uživam radeći u eTwinning zajednici, a suradnja s Agencijom za mobilnost i programe EU obogatila je moj profesionalni život jer su načela njihova djelovanja vrlo jednostavna:  jednakost pristupa,  sprječavanje sukoba interesa, prijavljivanje i sankcioniranje nepravilnosti,  transparentnost rada, opće dobro,  stručnost, cjeloživotno učenje, timski rad, kreativnost, odgovornost i inicijativa.

Kada sam se u ožujku 2012. registrirala na portalu www.eTwinning.net nisam ni slutila da će me internetsko istraživanje i izvrsna suradnja s Agencijom za mobilnost i programe Europske unije odvesti na jedananestdnevno stručno usavršavanje u Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske te da je financijska potpora dobivena u sklopu Programa za cjeloživotno učenje preko Agencije za mobilnost i programe Europske unije dovoljna za pokrivanje svih troškova u organizaciji i provođenju svih stručnih usavršavanja.

Naime, jedna elektronska pošta kolege iz Poljske na početku ove kalendarske godine povela me na stranice Comenius i Grundvig programa na kojoj sam pronašla brojna stručna usavršavanja u mnogim europskim zemljama.

Stručno usavršavanje pod nazivom „Drama in the primary classroom“ bilo je svojim P1010008programskim sadržajima vrlo primamljivo i odgovaralo je mojoj profesionalnoj orijentaciji jer se već dugi niz godina bavim dramskim odgojem kojeg ugrađujem i koristim kao metodu rada u nastavi hrvatskog jezika u osnovnoj školi i u radu s polaznicima Kreativnog učilišta Doma kulture Sisak. Želja da nadogradim svoje znanje o dramskim metodama i tehnikama, ali i da upoznam i obiđem neke od najljepših dijelova Engleske prevladala je nelagode i strahove od nepoznatog.

Trebalo je samo popuniti materijale za natječaj, ovjeriti ih u tajništvu škole i poslati na adresu AMPEU. Rezultati natječaja objavljeni su tijekom travnja, a za mene su značili brojne sate jezične pripreme, proučavanje materijala vezanih uz dramski odgoj u našim školama i mojoj praksi, priprema prezentacijskog materijala kojim se trebam predstaviti radnoj skupini i istraživanje ljepota, kulture i načina života Velike Britanije. Osim toga, trebalo je organizirati putovanje i kontaktirati organizatore stručnog usavršavanja u Engleskoj, International Study Programmes.

Stručno usavršavanje

Konačno, 19. kolovoza 2013. u večernjim satima, nakon dva kratka leta od Zagreba do Londona i dvo i pol satne vožnje brzim i udobnim autobusom engleskom brzom autocestom P1010019našla sam se u Southamptonu, najvećem gradu na južnoj obali Engleske, jednoj od najvećih engleskih luka najpoznatijoj po isplovljavanju Titanica. Dočekala me gostoljubiva domaćica koja me rado ugostila u svojoj tipičnoj engleskoj kućici u mirnom i pitomom dijelu ovog grada čiji arheološki ostaci govore da je postojao još u kameno doba. Southampton je oko 120 kilometara udaljen od Londona i leži na tri rijeke: Test, Itchen i Hamble, a te večeri postao je moj dom na deset dana.

Pored mene na ovom Comenius stručnom usavršavanju sudjelovalo je još dvanaest kolegica iz drugih europskih država koje se u nastavnom procesu bave dramskim odgojem kao metodom poučavanja.

Programski sadržaji su u narednih deset dana obuhvaćali brojna predavanja poznatih engleskih profesora, kao i radionice dramskih pedagoga i kazališnih profesionalaca u vođenju dramskih skupina i glumačkih ekipa.

Tako smo imali prilike igrati uloge Shakespearove drame Henry VI u izuzetnoj dramskoj radionici Joy Sullivan kojom nas je pripremila za gledanje iste drame u Shakespearovom Globeu nekoliko dana poslije. Kroz predavanje profesora Neilla Phillipsa upoznali smo organizaciju rada britanskih škola te raspravljali o utjecaju dramskih tehnika na nastavni proces, a u radionici iskušavali neke dramske metode kojom možemo osnažiti učenike za aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu.P1010050 - Copy

Dojmljive i izuzetno zanimljive radionice organizirao je profesor engleskog jezika Graham Workman koji je u dvodnevnim aktivnostima predstavio jedinstvene tehnike i metode rada učenja stranog jezika te nam predstavio svoje wiki stranice s brojnim materijalima za učitelje i profesore engleskog jezika.

U okviru programa naša je studijska grupa posjetila Nuffiled Theatre u kojemu nam je gospodin Russ Tunney, dramski voditelj pokazao pristupe u radu sa skupinama te u aktivnoj radionici oslobodio našu maštu i potaknuo nas na kreativno promišljanje o integriranju dramskog praktičnog rada u našu nastavu.

O socijalnoj drami i korištenju autobiografskog zapisa učenika kao poticaju za stvaranje i razradu drame govorila je u višesatnoj radionici Sandra Phillip, dramski pedagog i pisac dramskih tekstova.

U svim je radionicama bio potrebno aktivno sudjelovati, pokazati znanje i vještine, želju za učenjem i stvaranjem, a naša mala radna skupina bila je sastavljenja od izvrsnih i kreativnih učiteljica kojima mašte nije nimalo nedostajalo.

Zelena Engleska – zemlja drame i kazališta

U okviru programa stručnog usavršavanja organiziran je posjet kazalištu Globe u Londonu u kojemu smo imali prilike pogledati izvrsnu Shakespearovu predstavu „Henry VI“ . Čudesno je i neobično bilo gledati sunčano englesko nebo iz lože za vrijeme trajanja povijesno značajne i svakako drugačije predstave, slušajući potpuno nerazumljivi engleski jezik iz Shakespearovog doba. Čak je i grupica Engleza u našem okruženju tvrdila da ponešto od svega nisu razumjeli, no biti u Shakespearovom Globe Theatreu jedan je od P8250318najljepših doživljaja cijelog stručnog usavršavanja i nikako me nije ostavio ravnodušnom. Šetnja uz Temzu nakon dva sata kazališne igre bila je kao vraćanje u zbilju, u moderan i užurban život londonskih prostranih ulica u kojima blicaju fotoaparati u potrazi za najljepšom slikom ispred Big Bena i Westminsterske palače. Brojni turisti čekali su pojavljivanje kraljevske zastave na vrhu Buckinghamske palače koja će obznaniti da je kraljica unutar zidina, a većina je iskoristila ljetno nedjeljno poslijepodne za lješkarenje na zelenoj tratini, ispijanju engleskog čaja i hranjenju pataka i vjeverica u Kraljevskom parku.

Nasuprot londonskoj gužvi ugodno sam se osjećala u manjim engleskim mjestima koje smo imali prilike obići i razgledati u okviru našeg programa stručnog usavršavanja.

Winchester je osobito lijep i doima se kao idealan engleski gradić za život. Impozantna Winchesterska katedrala poznata je kao jedna od najvećih u Europi, a nadaleko je poznato kao središte studentskog života u University of Winchester i popularne javne škole Winchester College. U blizini te škole je i najslikanija kuća u Winchesteru. To je nekadašnji dom Jane Austen, prominentne britanske književnice čiji su je pogledi na život žena i divno slaganje ironije učinili jednom od najznačajnijih književnica njezinog doba, a i dan-danas je njezino štivo omiljeno među pripadnicama ženskog spola.

P8240141Engleski zeleni krajolici i sunčani dani spojili su se u subotnju avanturu na Salisburškoj nizini među kamenjem Stonehengea čija je misterioznost strujala u zraku. Štovatelji Sunca promatrali su prodiranje sunčanih zraka kroz trilithon i promišljali o legendi da je sam čarobnjak Merlin postavio kamenje u neobične monolitne lukove i ostavio ih modernom svijetu na odgonetavanje njegova značenja.

Old Sarum je još jedna povijesna i arheološka atrakcija koju smoP8240166 posjetili. Naime, on je u prošlosti bio najranije naselje Salisburyja, a smješten je na samom uzvišenju oko dva kilometra daleko od današnjeg modernog grada istoga imena. Danas se u toj ogromnoj rukom iskopanoj rupi održavaju viteške igre iz srednjeg vijeka, a izletnici uživaju u pogledu na katedralu u centru grada i u mekoj zelenoj travi na kojoj Englezi obično jedu svoj ručak.

Pretposljednjeg dana našeg stručnog usavršavanja posjetili smo Chichester, ugodni festivalski grad utemeljen još u doba Rimljana, a danas poznat kao turistička destinacija osobito starijih ljudi.

Dan posjeta Chichesteru i Festivalu u parku bio je upotpunjen brodvejskom predstavom Barnum koja je sve gledatelje ostavila bez daha. Moderan i uzbuđujući mjuzikl s impresivnom biografskom pričom o Phineas T Barnumu, najvećem američkom šoumenu, bio je brilijatno prikazivanje teatralnog s gotovo akrobatskim glumačkim sposobnostima cijele postave.

Hrvatska u Europi

Naša odlično zbližena ekipa učiteljica iz raznih europskih zemalja odlučila je nastaviti suradnju kroz wiki stranicu „Time for drama“ na kojoj planiramo objavljivati članke, vježbe, radionice, slike i motivacijske priče o onome što smo naučile na ovom sveobuhvatnom i temeljito razrađenom strP8250327učnom usavršavanju. Osim toga, razvila su se među nama mnoga dragocjena prijateljstva i upoznale druge kulture , nadrasle razlike i otvorili putevi za neke nove međunarodne projekte.

No, dok sam u rano jutro 29. kolovoza polijetala s ogromnog Heathrowa i gledala krivudavu Temzu kako svjetluca u zelenilu britanskog otoka, sjetila sam se subotnje anegdote iz Salsburyja: u nepoznatom gradu tražila sam trgovinu za kućne ljubimce pa sam se zaputila u jednu od mnogobrojnih trgovina upitati za put, kako ne bih predugo lutala.

Za pultom je stajala mlada Kineskinja, a do nje stariji gospodin. Nakon prve moje rečenice shvatio je da zasigurno nisam Engleskinja, ali je bio spreman pomoći i pokazati mi put pa me poveo pred vrata trgovine. No, na samom izlazu okrenuo se i pitao:“Odakle ste?“

„Iz Hrvatske,“ rekoh. On mi tada pruži ruku i rukuje se sa mnom pa izgovori na čistom hrvatskom jeziku:“Dobar dan!“

Ne moram reći kako sam bila oduševljena i sretna što sam, srećom ili sudbiP8240239nom, naišla na nekog tko zna riječ hrvatskog. Gospodin Peter je Englez i sedam godina, u vrijeme i nakon Domovinskog rata, boravio je u nekim dijelovima Hrvatske, a on i njegova supruga toliko su se zaljubili u Hrvatsku i naše hrvatske običaje, jela i naše gostoljubive ljude da su već za za sljedeću godinu iznajmili vilu na našoj – kako Peter reče- prekrasnoj obali i iduće ljeto provest će putujući Jadranom. Rastali smo se kao dobri stari prijatelji uz zagrljaj i s riječima hvale i zadovoljstva.

Tako sam se i ja toga jutra opraštala s uglađenim engleskim gostoprimstvom, engleskim ručkom na zelenoj travi u parku, toplim engleskim čajem i engleskim sunčanim ljetom. Ponijela sam sa sobom uspomenu na misterioznost plavog toplog kamenja sa Stonehengea, prijateljstvo s kolegicom Eszter iz Mađarske i dragog Petera iz Salsburyja uvjerena da je ovo bilo jedno divno iskustvo i najbolje stručno usavršavanje o drami.

Financijska potpora dobivena je u sklopu Programa za cjeloživotno učenje preko Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost autorice, a Agencija za mobilnost i programe Europske unije i Europska komisija nisu odgovorne za načine na koje bi se te informacije mogle koristiti.

Festival mladih Europe

dubravka_granulic

Dubravka Granulić

clip_image002[4]Festival mladih Europe po prvi je puta 28. svibnja 2013. održan u našoj zemlji u organizaciji Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Festival mladih samo je jedan od aktivnosti koju je ova aktivna Agencija organizirala u sklopu Comenius tjedna, Europskog tjedna mladih i eTwinning proljetne kampanje.

Na zagrebačkom trgu Zrinjevac okupili su se u prijepodnevnim satima sudionici Festivala koji su na izložbenim prostorima prezentirali najbolje eTwinning i Comenius projekte na kojima su radili učitelji i učenici osnovnih i srednjih škola tijekom 2012. i 2013. godine.

clip_image002[6]U programu Festivala sudjelovalo je oko dvjestotinjak sudionika. Predstavnici Osnovne škole Budaševo-Topolovac-Gušće bile su, uz voditeljicu projekata Dubravku Granulić, i tri učenice Mia Slunjski iz 5. razreda, Marta Markota iz 6. razreda te Gerda Rajković iz 7. razreda koje su tijekom ove nastavne godine aktivno sudjelovale u četiri međunarodna projekta.

clip_image002[8]Pored predstavnika naše škole, Županiju sisačko-moslavačku predstavili su i voditelji eTwinning i Comenius projekata Tomislav i Ivana Pavlović iz OŠ Ludina iz Popovače.

Izlagači na štandovima bili su i učenici iz 1. OŠ Bjelovar, OŠ Petra Preradovića i OŠ Horvati iz Zagreba, kao i velik broj učenika iz zagrebačkih gimnazija.

clip_image002[10]Osim prezentacija projekata mladih održavale su se kreativne radionice za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi te predstavili rezultati natječaja za najbolji projekt mladih u lokalnoj zajednici, a publiku i posjetitelje obradovali su izvođači glazbenih djela nastalih tijekom provedbe Comenius projekata te projekata programa Mladi na djelu.

Naposlijetku, sudionici Festivala natjecali su se u kvizu znanja o Europskoj uniji, a mladi su pokazali zavidno znanje te su organizatori u konačnici kviza dodijelili tri prve nagrade.

clip_image002[12]U završnici programa Festivala predstavnici Agencije dodijelili su nagradu najAktivcu godine – mladoj osobi koja je u protekloj godini organizirala akciju kojom je pozitivno utjecala na svoju zajednicu. Ove godine najAktivka je Jelena Gilja s 583 lajkova kojoj je predstavnica AMPEU predala nagradu u obliku vikend-aranžmana u nekoj od europskih metropola s uključenom avio kartom.

clip_image002[16]„Ovaj Festival je zaista nešto posebno. Raduje me što sam mogla drugima govoriti o svim našim projektima, a i pokazati da znam dosta o Europskoj uniji u koju uskoro ulazimo. Ustvari, čini mi se kao da smo danas pokazali da su mladi spremni za ulazak,“ rekla je na odlasku sa Zrinjevca Gerda Rajković i izrazila nadu da će i sljedeće godine biti dijelom ove pohvalne i izuzetno dobro organizirane aktivnosti Agencije za mobilnost i programe EU.

eTwinning Kontakt seminar slavenskih država

dubravka_granulic

Dubravka Granulić

Zašto Slavenski seminar?

clip_image002eTwinning Kontakt seminari su dizajnirani za traženje projektnih partnera.

Glavni cilj ovog kontakt seminara je okupiti sudionike iz svih slavenskih zemalja koje sudjeluju na portalu eTwinning, kako bi dogovorili projektne ideje na svojim materinskim jezicima. 

U provedbi eTwinning projekata korisnici eTwinning portala najčešće koriste engleski kao radni jezik projekata što vrlo često može biti ograničenje edukatorima i nepremostiva prepreka za razvoj kreativnih ideja na međunarodnom nivou.

Kontakt seminari pružaju mogućnost razvoja suradnje s imageeuropskim kolegama iz slavenskih zemalja u slučaju da ne poznajete dobro strani jezik ili želite svoju ideju provesti na materinjem jeziku, a organizirani su za učitelje, nastavnike i profesore materinjeg jezika i školske knjižničare koji rade s učenicima u osnovnoj i srednjoj školi.

Još jedna dobra strana kontakt seminara je i način financiranja. Nakon poslane prijave, Agencija za mobilnost i programe EU odabire deset nastavnika kojima dodjeljuje financijsku potporu za putne troškove i kotizaciju. Kotizacija uključuje radne materijale, obroke i smještaj na bazi dva noćenja, a dnevnice se ne isplaćuju.

Tako je ove godine na Kontakt seminaru slavenskim država sudjelovalo šest nastavnika hrvatskog jezika i tri knjižničarke iz osnovnih i srednjih škola iz Republike Hrvatske.

Članovi hrvatskog tima na ovom Seminaru bile su knjižničarke Đurđica Krčmar Zalar, Ines Krušelj-Vidas i Kristina Ivošević te nastavnici hrvatskog jezika Diana Greblički-Miculinić, Jurica Vuco, Ivana Prakaturović, Ivan Galić, Sonja Latal i Dubravka Granulić. Kao podrška nacionalne službe iz Hrvatske bila je Ana Kunović, stručna savjetnica za Comenius pitanja.

U Ljubljani je u City hotelu od 11. do 13. travnja 2013. godine održan Kontakt seminar slavenskih zemalja na kojemu je sudjelovalo 56 sudionika iz Bugarske, Češke Republike, Poljske, Republike Hrvatske, Slovačke i Slovenije .

Program Seminara

imageU sadržajnom trodnevnom seminaru sudionici su od članova nacionalnih službi za podršku eTwinningu doznali o najnovijim programskim aktivnostima Comeniusa i eTwinninga plus, a tijekom drugog dana imali su prilike u petnaest minutnim prezentacijama vidjeti primjere dobre prakse svojih kolega: Nevenke Mandelj iz Slovenije, Denyse Križanova iz Slovačke i Pavela Vrtela iz Češke Republike, Gracjane Wieckowske iz Poljske i Dubravke Granulić iz Hrvatske.

imageU zanimljivoj radionici voditeljice Urške Bučar iz Slovenije sudionici seminara upoznali su rad na pametnoj ploči i mogućnostima njezina korištenja na nastavi materinjeg jezika. Radionicu o korištenju TwinSpacea (virtualnog prostora na kojemu su vidljivi rezultati i suradnja partnera u provođenju zajedničkog projekta) i eTwinning radne površine vodile su Katarina Hrbanova, NSS iz Slovačke i Martina Nebeska, NSS iz Češke Republike.

Izvrstan prikaz ostvarenih projekata pokazali su dugogodišnji eTwinning partneri Denysa Križanova i Pavel Vrtel čija je motivacija i eTwinning prijateljstvo nadahnulo mnoge da tijekom sljedećeg dana kreiraju vlastite projekte koje će u budućnosti provoditi na slavenskim jezicima.

Novi projekti

imageNa seminaru ideja nije nedostajalo. Promišljalo se o ekologiji, tradiciji i folkloru, mitovima, bajkama i legendama, prozi, lirici i dramatizacijama, povijesti slavenskih spomenika jezične kulture, a slavenska riječ je postala središnja misao mnogih partnera oblikovana u naslovima projekata kao što su „Moja najbolja prijateljica je priča“ ili u „U zagrljaju slavenske poezije“.

Ljubljanska gostoljubivost

imageOrganizatori seminara profesionalno su i srdačno organizirali sve radne, društvene i neformalne aktivnsosti na kojima su sudionici razgovarali na svom materinjem jeziku te vrlo brzo uočili zajedništvo u jezičnim frazama.

Jedna od neformalnih aktivnosti bio je obilazak Ljubljane. U jednosatnom obilasku pješačke zone samog središta grada u zanimljivoj i dinamičnoj prezentaciji slovenskog vodiča doznali smo da je glavni grad Slovenije nekad bio rimska naseobina poznata pod imenom Emona nastala godine 15. poslije Krista, te da se prvi put spominje pod sadašnjim imenom tek 1144. godine.

imageZanimljivo je bilo čuti legendu o ljubljanskom zmaju koji je od baroka dio grba grada Ljubljane. Ilustrira snagu, hrabrost i veličinu, a naglašena je njegova važnost na Zmajskom mostu, raznim heraldičkim znakovima, na stepenicama dvorca i gradskoj zastavi.

Odlazeći iz ovog pitomog europskog grada sudionici seminara ponijeli su sa sobom sjećanje na susret slavenskih kultura u kojem su započeti brojni eTwinning projekti koji će pomoći učiteljima i nastavnicima u širenju njihovih kreativnih ideja i uključivanju u europsko društvo znanja i građanstva.

Financijska potpora dobivena je u sklopu Programa za cjeloživotno učenje preko Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost autorice, a Agencija za mobilnost i programe Europske unije i Europska komisija nisu odgovorne za načine na koje bi se te informacije mogle koristiti.

Različitosti nas povezuju

Dubravka Granulić

dubravka_granulic

Eto zašto obožavam eTwinning!

Pozvana sam na međunarodnu gozbu, okružena timom iz snova i osupnuta ljepotom portugalskog glavnog grada. Prvog dana ove ožujske idile tražim Slavenski štand na kojem trebam izložiti plakate svoga projekta na prvom katu hotela Corinhia.

imageU eTwinningu sam tek godinu dana i vrlo brzo sam naučila da ako se služite barem jednim od slavenskih jezika to vam je sigurna ulaznica za suradnju i solidnu komunikaciju u mnogim europskim zemljama. „Ne razumijem“ je na primjer fraza koja bi na poljskom glasila “Nie rozumiem”, na češkom to je “Ne rozumím”, a na slovačkom ”Nerozumiem“.

S Poljacima sam u toj plodnoj eTwinning godini već ostvarila dva idealna projekta i cijenim njihove ideje. Ne mogu ovog trenutka ne misliti na partnericu (a sada i prijateljicu) Barbaru Langner iz Poljske kojoj sam obećala poslati slike s uređenog slavenskog štanda gdje namjeravam predstaviti naš zajednički, a moj prvi eTwinning projekt Moja knjiga – moj prijatelj.

Na štandu me dočekuje kolega iz Češke Republike i nudi mi mjesto za izlaganje. Objeručke prihvaćam i pokušavam zapodjenuti razgovor. Baš nam i ne ide, ali u pomoć nam pristiže skupina nasmijanih i vedrih kolegica iz Poljske.

Katarzyna Chojnacka je knjižničarka i izložila je na štandu zanimljiv project o Japanu. Prepoznatljiv japanski kišobran, kimono, mnoštvo slika u sjeni trešnjinog cvijeta, štapići. Ideja mi se odmah svidjela!

imageMarzena Kaszyňska je učiteljica čiji je project vezan uz matematičke zavrzlame koje je, imam osjećaj, pretvorila u čistu zabavu. Moja literarna duša s lakoćom bi se mogla zaljubiti u sve njezine ideje. Na mogu baš s lakoćom izgovoriti njezino ime kako bi trebalo na poljskom pa mi ona jednostavno ponudi zamjenu: “Zovi me Majka!” Kaže da njezino ime upravo to znači na našem jeziku.

Osjećam se na ovom Slavenskom štandu potpuno prihvaćenom, posebno kada me poželi upoznati i predstavnica NSS Poljske Gracjana Wieckowska. Krećemo od spontanog rukovanja do znatiželjnih eTwinnerskih pitanja o začetku projekta i izradi lutaka iz slavenske mitologije koje su već pronašle mjesto na našem zajedničkom štandu.

Na ovom međunarodnom susretu izložili su na dvadeset i jednom štandu mnogi vrijedni eTwinneri. Dok obilazim prostore i promatram ljude shvaćam važnost eTwinninga i njegovih mogućnosti.

imageNajviše me zaokupio štand koji nosi vrlo jednostavan naziv- Europen citizenship. Aktivna eTwinnerica na tom štandu nudi me slatkastim likerom, no smijem ga kušati tek nakon što zavrtim kolo sreće. Kolo zaklopoće i zaustavi se na slikama zastava dviju europskih zemalja koje trebam imenovati, a potom zasluženo ispijam slatkastu tekućinu. Na istom štandu druga me eTwinnerica slika nakon što sam na povećoj osobnoj iskaznici Europen citizen napisala rukom ime i prezime, a onda mi ponudi flomaster kako bi na velikoj pozadini napisala zašto je dobro biti europski građanin. Zbilja domišljato!

„Thimagee rainbow village“ project je naziv izložbenog prostora osam partnera koji su dobitnici europske eTwinning nagrade, a čiji tim čine partneri iz Francuske, Grčke, Italije, Poljske, Rumunjske, Turske, Slovačke i Velike Britanije. U svom eTwinning projektu učili su svoje učenike kako živjeti zajedno i dijeliti svoja iskustva vođeni mišlju Nelsona Mandele “a rainbow nation at peace with itself and the world”. Tu upoznajem Innap Kayau, nasmijanu i prijaznu kolegicu iz Turske i Katarínu Hybenovu, njezinu partnericu iz Slovačke. Njihova je srdačnost neodoljiva, a želja da me upoznaju sa svojim eTwinning projektom očita je. Oduševljena sam njihovim idejama i izložbenim prostorom, ali i njihovim naporom da zapamte moje ime i mjesto iz kojeg dolazim. Na odlasku Innap mi daruje narukvicu izrađenu rukom njezinih učenika za koju kaže da ima „devil’s eye“ i da ćete me štiti od uroka. Nasmijah se od srca i taj tren odlučim potražiti ju na eTwinning profilu radi zajedničkog projekta.

imageNa putu do zajedničkog izložbenog prostora mojih kolega iz Hrvatske prolazim pored Nordijskog štanda. Jednostavan je i neupadljiv, pa ipak mi pozornost privuku neobične svijetleće trake na stolu. Znatiželjna sam i jednu uzimam u ruku, a onda me iznenadi ženski glas: „Give me your hand!“ Bez straha pružam ruku,a ona me blagim pokretom lupne tom trakom oko zglavka koja se u hipu pretvara u svjetleću narukvicu. Srdačan smijeh i predstavljanje. Kolegica se zove Lisbeth Knutsdatter Gregersen i NSS je iz Norveške. Kaže da je mnoge eTwinnere danas već uhvatila svojom reflektirajućom narukvicom, a ja ju iznenadim gotovo istom frazom kojom je ona iznenadila mene. Nakon što ispruži ruku na otvoreni dlan stavljam joj gipsani magnetić u obliku smajlića. Nastaje još jedno eTwinning prijateljstvo koje osvjedočimo slikom za kraj.

imagePridružujem se sada i svome timu koji ubrzano radi na dovršavanju uređenja štanda. Šire pozitivne vibracije i pozivaju na druženje. Sve je spremno za aktivnosti koje ćemo sutra pokazati eTwinnerima.

Začudo, nakon cijelog dana hodanja i uskakivanja u različita prijevozna sredstva kojima smo upoznavali prekrasni Lisabon, uopće ne osjećam umor. Toliko različitosti na jednom mjestu, a opet spojeni u jedinstvenoj težnji da ujedinimo naše želje u toliko projekata nikako me ne ostavlja ravnodušnom. Ja sam dio ove jedinstvenog i plemenitog programa i ne želim se odvojiti.

Isti osjećaj drži me i sutradan na radionicama u kojima razmjenjujemo iskustva na slavenskim jezicima. Projektna iskustva mojih kolegica iz Poljske i Slovačke primjer su dobre organizacije i kreativnih ideja, a uporaba novih web alata već golica moju znatiželju. Opet učim!

imageKornélia Lohyňová iz Slovačke i Petra Plíhalová iz Češke Republike pokazale su svim sudionicima radionice kako su uspješno motivirale učenike kako je jednako važno znati tko su sportski predstavnici njihovih zemalja, ali i učiti kako živjeti zdravo u sportskom duhu, te koje je stvarno značenje Olimpijskih igara. Njihov projekt “Rýchlejšie, vyššie, silnejšie / Faster, Higher, Stronger” nadahnuo me ne samo zanimljivom temom već i uporabom velikog broja web 2.0 alata.

image

Barbarin i moj eTwinning projekt Moja knjiga – moj prijatelj/ My book – my friend predstavila sam na radionici na slavneskom jeziku, a potom sam dobila poziv naše voditeljice Dunje Babić i slovenske NSS da sudjelujem na skorašnjem Slavenskom seminaru u Ljubljani gdje bih ga opet mogla prezentirati. Radosna sam jer mi eTwinning tako jednostavno otvara još jedna vrata i već slutim da ću sljedeći put prikazati isti projekt u raskošnijem izdanju.

imageJoš je jedan dan do povratka u Hrvatsku i odlučujem potpuno uživati u ovom svijetu čiste kvalitete, kreativnosti i entuzijazma europskih učitelja i njihovih učenika. Osluškujem ideje i već gradim nove svjetove.

Gledajući tamnoputu Portugalku u metrou kako čita knjigu „obučenu“ u neobični omot od tkanine smišljam odličan naziv za novi projekt i nesebično ga podijelim s Teom. I njoj se svidio, a onda se ideje rađaju jedna za drugom u želji da upotpunimo nepregledan svijet eTwinning projekata u kojima nas različitosti povezuju.

Financijska potpora dobivena je u sklopu Programa za cjeloživotno učenje preko Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost autorice, a Agencija za mobilnost i programe Europske unije i Europska komisija nisu odgovorne za načine na koje bi se te informacije mogle koristiti.

Glogster edu – pomoćnik u nastavi

dubravka_granulic

Dubravka Granulić

Hibridna nastava – zašto ne?

clip_image002Pripremajući se za nadolazeću školsku godinu, analiziram pažljivo proteklu. Poprilično sam odmorena i nedostaju mi školsko zvono, razgovori s kolegama u zbornici i dječja znatiželja, ali i sva ostala problematika koja ide uz prosvjetarski posao.

Listam svoj refleksni dnevnik koji sam vrlo pažljivo i detaljno vodila tijekom školske godine i odabirem projekte koje bih rado ponovila. Među njima je svakako onaj o sigurnosti na internetu, ali i uvođenje tehnologije u učioničku nastavu, iako sam i više nego svjesna činjenice da mi je i prošle godine to bilo ponekad teško s obzirom na tehničke i tehnološke nedostatke u mojoj školi.

Ipak, u kurikulum sam s posebnom pažnjom unijela pojam hibridna nastava, misleći pri tome na kombinaciju klasične nastave i one uz pomoć tehnologije, no podcrtala sam pojam Glogster EDU, jer je i meni i mojim učenicima drugo polugodište bilo potpuno ispunjeno zahvaljujući njemu.

Otkriće glogster edu

clip_image002[9]Glogster EDU je multimedijski alat 21. stoljeća u kojem učitelji i učenici mogu na vrlo kreativan način izrađivati postere o različitim temama i na njega ugraditi tekst, sliku, grafički dodatak, zvuk, pjesmu, video s interneta ili sa svog vlastitog računala i povezati određeni podatak s nekom drugom internetskom stranicom.

Otkrila sam ga sasvim slučajno nakon sudjelovanja na prvom TeachMeet Regional susretu profesora, nastavnika i učitelja u prosincu 2011. godine nakon što sam poslušala i pogledala izvrsno predavanje profesorice engleskog i njemačkog jezika iz XIV. gimnazije u Zagrebu, Arjane Blažić. U njemu je predstavila svoj originalni projekt Greetings from the world, a na svojim mrežnim stranicama ostavila je mnoštvo podataka i video podrške, da je bilo šteta ne pogledati sve.

Klik po klik, kolegičini Pozdravi iz svijeta odveli su me do Glogsterove stranice. Odmah nakon prve registracije i njezine potvrde, dobila sam svoj učiteljski kôd i mogućnost upisa svojih prvih 40 učenika te stvoriti razrede pa i napraviti svoje prve plakate. Nisam čekala ni trenutka. Tijekom nekoliko nastavnih sati u sljedećem tjednu u informatičkoj učionici održala sam svojim učenicima 8. razreda kratko predavanje, uvela ih u njihovu virtualnu učionicu i pokazala način rada. Moram priznati da su njihovi prvi uratci bili puno boljih od mojih pokušaja, a brzina kojom su svladali osnove dala mi je do znanja da imam posla s ozbiljno naprednijom zapping generacijom.

Od klika do projekta

Prva zajednička tema na kojoj su trebali raditi bila je izraditi svoj prvi plakat koji će predstaviti ostalim učenicima u razredu.

Odmah potom sinula im je ideja da bismo tako mogli predstaviti pročitanu knjigu. Zadovoljstvo je bilo još veće kada smo otkrili da im mogu zadati projekt u obliku vlastitog „gloga“ i objaviti ga svim učenicima u razredu. Nakon što oni kod kuće izrade svoj „glog“ ili virtualni poster, mogu ga pregledati i ocijeniti ili ga objaviti ostalim učenicima pa i cijelom timu Glogster EDU.

clip_image002[7]Po završetku rada na određenom projektu na svom učiteljskom prostoru s lakoćom mogu napraviti prezentaciju razrednih postera ili svakom pojedinom učeniku urediti prezentaciju svih njegovih postera.

Radost je bila još veća kada sam otkrila da sve njihove pojedinačne radove i prezentacije mogu jednim klikom ugraditi na naš wiki.

Vrlo skoro bila sam zasuta molbama učenika ostalih razreda da i njima otkrijem čari korištenja Glogstera pa sam uzimala u obzir samo one ozbiljne i vrijedne učenike jer mi je ostalo svega dvadesetak slobodnih mjesta u virtualnom razredu, a moja Premium licenca vrijedila je svega mjesec dana.

Biti ambasador glogster edu?

clip_image002[11]Razmišljala sam kako bi bilo lijepo raditi tako cijelu godinu i već su mi na pameti bili neki drugi projekti pa sam tražila način kako zadržati licencu. Na jednoj od stranica Glogster EDU pronašla sam i aplikaciju za ambasadora te stranice. Popunila sam ju sa zadrškom i ne baš u uvjerenju da odgovaram profilu Glogsterovog tima, no, na moje veliko iznenađenje, odgovor sam dobila nakon pet dana.

clip_image002[6]Tijekom trajanja dva mjeseca probne ambasadorske dozvole, trebala sam izraditi nekoliko zadataka. Njihovo ispunjenje značilo je godinu dana besplatnog korištenja Glogster radne ploče za 150 učenika s dodatnim mogućnostima kao što je interaktivna komunikacija s učenicima i promatranje učeničkog napredovanja. Zadatke sam riješila tijekom prvog mjeseca i objavila svoj uradak.

Sutradan me u elektronskom sandučiću dočekao poklon: priznanje Glogsterovog tima da sam s 27. 2. 2012. godine postala njihovim ambasadorom te sam dobila i produljenje ambasadorske dozvole do 20. 3. 2013.

Školska društvena mreža

clip_image002[13]Vrlo brzo stvorila sam četiri virtualna razreda i svim učenicima omogućila potpuno korištenje moje radne ploče, koja je sada bila puno bogatija i opremljenija, pa su i naši projekti bili sadržajni i kreativni. Osim toga, pronašli smo način uštede materijala i financija, a ipak smo stvarali i nizali postere na sve teme kojih smo se mogli sjetiti. Učenicima sam dozvolila da stvaraju svoje postere prema svojim željama, iako ih nisam ocjenjivala. U svakom trenutku mogla sam ući u učenički račun i promijeniti, izbrisati ili ispraviti pojedinosti na posteru koji je napravljen ili je još bio u fazi izrade.

Bez učiteljske autorizacije niti jedan poster nije mogao izaći iz učeničke radionice i biti prikazan javnosti. Naravno da nisam imala toliko vremena za pregledati sve njihove ideje, ali sam im uvijek dala do znanja da sam posjetila njihov račun ostavljajući im komentar ili poruku, a nekad sam im dodijelila i ocjenu. Bila je to naša školska društvena mreža koju smo dodatno proširili i na Facebook na stranici koju smo jednostavno nazvali Lektira i Glogster EDU.

Učenicu od povjerenja imenovala sam administratorom stranice pa smo zajedno krenule u edukaciju ostalih učenika. Istovremeno smo na Facebook stranici objavljivale najuspješnije radove učenika na Glogster EDU.

Osjećaj da mi se moji učenici mogu obratiti u svakom trenutku stvarao je u njima osjećaj sigurnosti i važnosti, a korištenje računala kod kuće postao je domaći uradak i zabava. Osim toga, nisu mogli reći da im je zadaća ostala kod kuće jer je meni, u svakom trenutku, bila dostupna. Mogla sam čak vidjeti i u koje su vrijeme izradili svoj poster.

S roditeljske strane stizale su same pohvale za korištenje ovog, ali i ostalih mrežnih alata koje smo ubrzo zatim počeli koristiti za izradu domaćih uradaka i učenja. Mnogi roditelji prestali su govoriti da se djeca na računalu samo igraju jer su shvatili važnost njegova korištenja u nastavnom procesu.

Glogster edu community star outreach

Do kraja školske godine imala sam na svom Glogster računu 22 napravljena postera, 20 objavljenih projekata, oko 1297 pregleda od strane učenika i 18 prezentacija o različitim clip_image002[15]temama, a učenici su izradili ukupno 637 postera.

Neke od njih mogu iskoristiti u sljedećoj godini kao nastavni materijal ili ih jednostavno mogu objaviti drugim učenicima koji na tom projektu još nisu radili. Mogućnosti su stvarno velike i želim ih iskoristiti u potpunosti.

A da me Glogsterov tim nije zaboravio svjedoči i poziv predstavnice za javnost Glogster EDU tima iz Bostona, gospođe Stephanie Lachman iz Sjedinjenih Američkih Država koja bi me rado intervjuirala putem elektroničke pošte. Radi se o projektu Glogster EDU Community Star Outreach u kojem svakoga tjedna objavljuju intervju s jednim ambasadorom Glogstera s ciljem da predstave javnosti sve pogodnosti ovog alata.

Njezina pitanja odnosila su se na moj učiteljski posao, na koji se način u hrvatskom obrazovnom sustavu uključuje tehnologija u nastavnom procesu, koje su osnovne razlike između hrvatskog i američkog obrazovnog sustava, koje vrste tehnologija koristim u nastavi kao i koje od njih moji učenici najviše vole i čemu se najviše veselim u sljedećoj školskoj godini.

Intervju bi se trebao naći na Glogsterovom blogu početkom rujna, a ja mu se jako veselim. Osim što sam potvrdila svoju pripadnost zajednici Glogsterovih ambasadora, predstavila sam i naš hrvatski školski sustav svjetskoj internetskoj družini koja će, nadam se, prepoznati naša nastojanja da od Lijepe naše zaista učinimo tehnološki naprednu zemlju.

clip_image002[17]clip_image020clip_image002[19]

Korisne poveznice:

Stranica za registraciju novih korisnika Glogster EDU
Profil Deene Kelly, Glogster ambasadorice
Stranica s dobrih idejama kako koristiti Glogster EDU
Mapa ambasadora Glogster EDU
Glogster EDU Video Tutorials

Sigurniji internet na satu razrednika

dubravka_granulic

Dubravka Granulić

Dana 8. veljače 2012. na satu razrednika u 6. razredu (30 učenika) u OŠ Budaševo-Topolovac-Gušće pripremila sam radionicu s predavanjem o sigurnosti na internetu za svoje učenike. Razlog tome su komunikacijski problemi koje moji učenici imaju na svojim društvenim mrežama, a o kojima smo tijekom protekle i ove školske godine dosta razgovarali.

Za provođenje ovog sata izvrsno mi je poslužila prezentacija „Sigurniji interenet za djecu i mlade“ koju sam preuzela sa stranice „Suradnici u učenju“, a potom ju uklopila i prilagodila svom težištu interpretacije.

Smjestili smo se u informatičku učionicu te nakon najave da ćemo danas razgovarati, misliti 2 tvrdnjai izjašnjavati se o problemima koje postoje ili ih imamo na internetu, učenici su se nasumice podijelili u dvije skupine koje su stale jedna nasuprot druge. Između njih na podu sam povukla liniju crvenom kredom i rekla da je to linija povjerenja. Uputila sam ih o postupku: čitat ću tvrdnje vezane uz našu današnju temu, a oni na njih odgovaraju svi u isto vrijeme tako da ako o toj tvrdnji misle potvrdno, stanu uz crvenu liniju, a ako o toj tvrdnji misle negacijski, ostaju na mjestu.

Ovo su tvrdnje koje sam postavljala, a nakon svake tvrdnje slikala sam njihovu reakciju:

 1. Koristim internet svakoga dana. (Svi su učenici pristupili liniji povjerenja, odnosno odgovorili potvrdno.)
 2. Na internetu mi se ne može dogoditi ništa loše ako samo sjedim kod kuće za računalom. (Svi su učenici ostali na svome mjestu, odgovorili su negacijski.)
 3. 7 tvrdnjaNa internetu se želim zabaviti i ne brinem o sigurnosti. (Pet učenika je ostalo na mjestu. Većina njih odgovorila je potvrdno.)
 4. Na internetu mi se ponekad dogode ružne stvari. (Šest učenika je ostalo na mjestu. Većina je odgovorila potvrdno.)
 5. Imao/la sam neprijatna iskustva na internetu. (Pet učenika pristupilo je liniji. Većina nije odgovorila potvrdno.)
 6. Znam sve o internetskoj sigurnosti i siguran sam. (Četiri učenika su ostala na svome mjestu. Većina tvrdi da sve zna o internetskoj sigurnosti.)
 7. Mislim da ne znam dovoljno o sigurnosti i želio bih naučiti nešto novo. (Četiri učenika su pristupila liniji.)

Bila sam iskreno iznenađena njihovim izborom odgovora na posljednje i pretposljednje pitanje, a to je ujedno bila dobra najava sljedeće naše aktivnosti. U uvjerenju da su njihova saznanja o sigurnosti na internetu površna te da nisu dovoljno o tome informirani, nastavili smo sat kroz igru podjela na skupine.

Iz razredne kutije izvlačili su papiriće na kojima je pisalo Facebook, Myspace, Apple, KidSwirl, dok su četiri učenika izvukla papiriće na kojima je pisalo Taxi Facebook, Taxi Myspace, Taxi Apple i Taxi KidSwirl. Vozači taxija smjestili su se sa svojim „klijentima“ u četiri kutka učionice, a potom smo započeli razgovor o napisima na papirićima.

Neki učenici nikada nisu čuli za druge društvene mreže osim Facebooka, no oni koji su znali odmah su ih o tome obavijestili. Samo jedan učenik je registriran na društvenoj mreži KidSwirl, tri učenika nemaju uređene profile na nekoj društvenoj mreži, a njih dvadeset i četvero su svakodnevno na Facebooku.

Poveli smo razgovor i o mjestu njihova računala kod kuće. Njih devetero ima računalo u svojoj sobi i odvojeni su od pogleda roditelja, no tek njih petero izjasnilo se da ih roditelji kontroliraju i svako malo ulaze u sobu te imaju uvid u njihovo kretanje i rad na računalu. P2080026Nekolicina je izjavila da ih roditelji ne kontroliraju i ne ispituju o njihovom druženju na društvenim stranicama.

Na pitanje jesu li imali neugodna iskustva, upravo su učenici bez nadzora roditelja podigli ruku u zrak, a meni je to bio jasan znak da će tema mog sljedećeg roditeljskog sastanka biti upravo Sigurnost na internetu.

Sljedeća aktivnost uključivala je učenike koji su trebali u skupinama napisati svoja saznanja o određenim temama koje su kao naslovi bili istaknuti na papiru:

 1. prednosti i nedostaciPodatci o nama koji postoje na internetu
 2. Online igrice (Prednosti i nedostatci)
 3. Zaštita podataka na društvenim mrežama (Što radimo kako bismo zaštitili svoje podatke?)
 4. Kako se nosimo s problemima na internetu? (Ako na njih naiđemo)

Nakon desetominutnog razgovora unutar svojih skupina, učenici su iznosili svoja zajednička promišljanja. Grupa Facebook otkrila nam je da na internetu postoje njihovi osnovni podatci (ime i prezime, datum rođenja, škola koju pohađaju, razred), slike i videozapisi te brojevi mobitela. Naglasili su da ne ostavljaju adresu stanovanja te da ne ostavljaju svoje podatke na sumnjivim stranicama. Nisu znali odrediti pojam sumnjive stranice. Zaključili smo da se svi ti njihovi podatci mogu zlouporabiti, a objasnila sam im pojam online reputacije te mogućnost da se njihovi sadržaji na internetu dijele. Nepoznanica im je bila činjenica da datoteke koje se jednom objave na internetu nikada ne mogu biti obrisane te da ih drugi prema njihovim objavljenim sadržajima mogu procijeniti.

Grupa MySpace raspravljala je o online igricama. Zaključili su da su prednosti online igranja dobra zabava, dopisivanje preko igrica, prijateljstvo, druženje i pomaganje. Nedostatci koje su uočili su umaranje, suzenje očiju i glavobolje, sastanci s nepoznatim osobama koje upoznaju na igrici te mogući susreti s pedofilima. Jedan je učenik tada ispričao svoje loše iskustvo na online igricama. Jedan mu je igrač registriran kao 39-godišnjak napisao da je majmun i glupan te da se makne jer ne zna igrati. Učenik je to shvatio kao šalu i nastavio je dalje igrati, iako ga je drugi igrač neprestano ometao u igranju.

Grupa Apple razgovarala je o zaštiti podataka na društvenim mrežama i zaključila da na društvenim mrežama treba dodavati samo one ljude koje poznaju te da igraju igrice koje ne tradni dogovorraže gomilu podataka o njima. Svakako izbjegavaju one stranice koje nude novac ili igranje bilo kakvih nagradnih igara, a sve svoje podatke zaštićuju kvalitetnom lozinkom i jedinstvenim korisničkim imenom. Dvojici učenika iz te skupine netko je dešifrirao lozinku te su njihovi podatci na Facebook profilu bili izmijenjeni, a slike izbrisane te dodane neke na kojima nisu bili oni. Jedan od njih je zatražio pomoć roditelja, a drugi se nedavno požalio meni te smo zajedno uklonili problem i dobro zaštitili profil novom lozinkom.

Skupina KidSwirl bavila se problemima na koje nailaze i načinima njihova rješavanja. Smatraju da je najbolje odmah reći roditeljima, ne posjećivati više tu stranicu, a na Facebooku prijaviti ili blokirati osobu. Nekoliko učenika prijavilo je tada da su im neki nepoznati ljudi u inboxu ostavljali neprimjerene poruke s agresivnim namjerama, dok je jedna učenica zatekla slike muškarca u crnim gaćicama. Iako su se drugi tome nasmijali, bili su iznenađeni i tek tada su osvijestili mogućnost da bi se cyber nasilje i sexting i njima mogli dogoditi. Na pitanje kako je učenica nakon toga reagirala, odgovorila je da je to odmah rekla mami, obrisali su slike i blokirali određenu osobu, a zatim učeničino računalo premjestili u dnevni boravak. Sada se više ne osjeća tako sigurno na internetu.

Potom su učenici počeli otkrivati svoje tajne aktivnosti, ali ću istaknuti jedan slučaj koji mi se učinio prilično mogućim. Jedan je učenik sa svojim starijim bratom otišao iz znatiželje na stranicu američkog chat roulettea na kojoj su se registrirali i tako vodili razgovor s nekim starijim čovjekom jer se na tim stranicama ne zna koga ćeš dobiti za razgovor. Ubrzo su prema njegovim pitanjima shvatili da se radi o nekom starijem čovjeku koji im je postavljao vrlo intimna i provocirajuća pitanja pa su brzo napustili stranicu. O tome nisu razgovarali sa svojim roditeljima jer su bili sigurni da bi oni to kritizirali. Bili smo zapanjeni njegovom pričom, a ja najviše, jer sam tada prvi puta čula za takve stranice te sam odlučila upozoriti roditelje na tajne aktivnosti njihove djece.

S obzirom da smo već u razgovoru objasnili pojmove blogging, društvene mreže, cyber nasilje, online reputacija, online igrice i sexting, prezentaciju preuzetu sa stranice „Suradnici u učenju“ nisam prikazala u cijelosti. Svoje predavanje temeljila sam na statističkim podatcima o korištenju interneta u svijetu, o tome što rade djeca na internetu u određenim dobnim granicama, uputila ih na online knjigu „Sigurno ponašanje u digitalnom svijetu“, objasnila načine kako rješavati probleme sigurnosti na internetu te su potom prepisali u svoje bilježnice internetske adrese na kojima mogu zatražiti informacije: ucitelji.hr,sigurnost.tvz.hr, www.cert.hr, sigurnost.carnet.hr, www.cnzd.org, www.hrabritelefon.hr, www.microsoft.com/protect.

U konačnici, učenici su pokazali interes da o našem satu razrednika naprave glogove u našoj virtualnoj učionici na mrežnoj stranici www.edu.glogster.com i tako zabilježe svoje znanje, iskustva i preporuke drugim učenicima. Projekt koji sam im zadala još je u izradi i učenici vrijedno rade, a kako izgledaju zadatci na projektnom glogu, možete pogledati ovdje.

Nastavna tema je zaista aktualna i može se obraditi kroz raznovrsne nastavne metode i oblike. Ovaj je nastavni sat uspio u cijelosti, iako nisam vjerovala da bi se učenici s lakoćom mogli izjašnjavati o svim svojim neugodnostima. Mislim da je promjena razreda djelomično utjecala na njih kao i linija povjerenja na kojoj su se mogli izjasniti bez prozivanja i dizanja ruku, a ujedno su vidjeli kako drugi učenici o toj istoj tvrdnji razmišljaju.

Povezivanje u grupe sa zajedničkim zadatkom svakako ih je povezala s virtualnim svijetom u kojemu isto tako imaju svoje grupe i raspravljaju o nekim svojim temama. Svaka od metoda pružila mi je mogućnost zbližavanja s mojim učenicima, a ja sam ih koristila bez napora, jer sam kod pripremanja nastavnog sata imala na umu da ću možda od svojih učenika doznati informacije koje bi me mogle iznenaditi te da se neću postaviti pokroviteljski niti moralizirajuće. Sve informacije koje sam od njih dobila iskoristit ću za obrazovanje njihovih roditelja i ostalih kolega.

Spoznaja o tome da učim zapping generaciju ne užasava me kao nekolicinu mojih starijih kolega iz zbornice. U korištenju interneta vidim više prednosti nego nedostataka i potičem svoje učenike na kreativnost i njegovo pravilno korištenje, a oni pokazuju povjerenje učiteljima koji su in medias res. Mislim da je u tome budućnost te da puno možemo naučiti od svojih učenika, a digitalni svijet je posljedica ljudskog razvoja te ga dalje trebamo temeljiti na znanju i povjerenju.