Samostalni rad učenika

urska_picek

Urška Picek

Sažetak

Prema mom mišljenju samostalno učenje je najvažnija smjernica u periodu dječjeg obrazovanja. Suvremena nastava trebala bi težiti k tomu, da dijete pri svom radu pokaže što više vlastite aktivnosti, vlastite samostalnosti. Svjesna sam činjenice, da je samostalni rad dugotrajan proces, koji moramo mi učitelji prepoznati u nastavi i neprestano ga poticati i razvijati. Dijete se mora razviti u samostalnu osobnost, koja je nužna u njegovom daljnjem razvoju.

Stupanj samostalnosti se od učenika do učenika razlikuje. Zato je važna uloga učitelja, koja uključuje planiranje i organizaciju samostalnog učenja, promatranja učenika, usmjeravanja te upute vezane na učiteljeve zaključke.

Uloga učitelja na početku razvoja samostalnosti je pomagati učenicima pri planiranju i organizaciji samostalnog rada (obrazovni ciljevi, priprema materijala, pomoć pri izvođenju zadataka…). A kad je učenik dovoljno samostalan, ne zahtijeva više toliko učiteljeve pomoći.

Svaki učenik je individuum, zato postoje razlike u samostalnosti među učenicima. Pri razvijanju samostalnosti prema mom mišljenju, nužno je, da učitelj uzme u obzir djetetovu osobnost, njegov stil učenja odnosno, gdje učenik pokazuje najviše znakova samostalnosti.

Ključne riječi: samostalni rad, samostalno dijete, samostalno učenje, planiranje samostalnog učenja.

Samostalno dijete

Samostalnost, tu iznimno individualiziranu ljudsku osobinu, moguće je analizirati sa više vidika: biološki prije svega obuhvaća prirodno dozrijevanje; sociološki povezan je sa sposobnosti čovjekovog uključivanja u društvo i zaposlenje sa preuzimanjem samostalnih obaveza i odgovornosti za njih; dok psihološko značenje dokazuje u kojoj mjeri je ta osobina sastavni dio odnosno osobna sposobnost pojedinca u svim njegovim duševnim dimenzijama. Za naše svrhe najvažniji je pedagoško-didaktički vidik samostalnosti, jer je najuže povezan sa aktivnošću učenika kao osnovnim uvjetom, sredstvom i ciljem njegovog razvoja. (Strmčnik, 1987).

»Učitelji smo prvi odgojitelji, koji uz ljubav dijete učimo i samostalnosti. Ono mora biti spremno na vrijeme, kad će napustiti domaće gnijezdo i otići u svijet. Djetetu je potrebno sigurno utočište svojih roditelja, a istovremeno i sloboda, da sve ono, za što je već sposoban, napravi sam. Istinski samostalno može postati samo ono dijete, koje u skladu sa svojim psihofizičkim sposobnostima što više stvari smije i može napraviti samo. Zato dozvolimo djetetu, da:

 • ono što može napravi samo,
 • kaže što misli,
 • pokušava,
 • sam si pomogne u poteškoćama,
 • sam rješava razne zadatke i probleme pred koje ga postavlja život« (Žgavc, 2000).

Nemoguće je zamisliti ovisne, nesamostalne, nesnalažljive, ne-inicijativne učenike, koji bi mogli biti dovoljno samostalni samo pri učenju. Odgoj prema samostalnosti kao i odgoj prema samostalnom učenju ne može se započeti bilo gdje, na bilo kojem razvojnom stupnju djeteta. Odgoj prema samostalnosti može započeti zajedno sa odgojem prema samostalnom učenju samo u djetetovoj najranijoj dobi, najkasnije pri njegovom polasku u osnovnu školu. Jedino tako možemo očekivati, da će dijete pridobiti odnos prema radu, koji će proizlaziti iz njegovih vlastitih inicijativa. To je stav, kojeg je moguće usaditi te stil, kojemu kasnije treba pridodati i informaciju i vježbu, što mora nato postupno prijeći u naviku. Odgoj prema samostalnosti je suvremeni problem i kao takav predstavlja temeljni sastavni dio suvremene škole, koje se zauzima za samostalnog, aktivnog i slobodnog učenika koji nije objekt, nego subjekt odgoja (Skalar, 1979).

Samostalno učenje

Pod samostalno učenje podrazumijevamo ono učenje, kojeg učenik obavlja sam, bez neposredne tuđe pomoči. »Sam« ne znači, da učenik pri učenju ne smije sudjelovati sa drugim učenicima u pari ili u skupini, ali pri tome mora samostalno obaviti svoj zadatak. Iz dosad spomenutog mogli bismo zaključiti da se radi samo o vanjskoj samostalnosti (netko uči sam) ali ključno pri tome je, da učenik pri učenju samostalno razmišlja. Radi se prije svega o samostalnom razmišljanju. Takvo samostalno učenje dugotrajan je proces, koji počinje već u predškolskom uzrastu i teče na svim stupnjevima njegovom daljnjeg razvoja u školi i izvan nje. Samostalno učenje inače pri svakom se čovjeku do neke mjere odvija spontano, ali zbog potreba suvremenog učenike je potrebno što prije osposobiti za samostalno obrazovanje, kod kojeg će se najbolje moguće razvijati i samostalnost razmišljanja. Zato je ostvarivanje tih zahtjeva zadatak suvremene škole. (Novak, 1979).

»Zato nam je bliža ideja samostalnog učenja koje pri učenju razlikuje dvije vrste samostalnosti, naime organizacijsko-tehničku samostalnost te istraživačku samostalnost. Organizacijsko-tehnička samostalnost, koju pojedinac izražava kroz organizaciju vremena, planiranje rada, upotrebu literature, upotrebu metoda i tehnika učenja, upotrebu alata za učenje, upotreba resursa učenja, itd. Istraživačku samostalnost učenik dobiva kroz rad sa samostalnim promatranjem, donošenjem zaključaka, ocjenjivanjem materijala, upotrebom stečenog materijala u praksi, otkrivanjem zakonitosti i povezanosti među pojavama i događajima, sa generaliziranjem stečenog znanja, sa kreativnim odnosom prema zadacima, koje rješava, itd.« (P. N. Gruzdjev v Novak, 1979).

Razvijanjem obje vrste samostalnosti učitelj priprema učenike na samostalno učenje pri kasnijem studiju i zaposlenju, što znači da možemo samostalno učenje shvatiti kao proces i aktivnost, koju učenik obavlja više ili manje samostalno. (Vuković v Novak, 1979).

Planiranje samostalnog učenja

Samostalno ili uz učiteljevu pomoć (po savjetu, u dogovoru s njim) učenik izabere predmete, koje će učiti odnosno zadatke koje će obaviti u određenom roku. Rasporedi ih s obzirom na vrijeme, koje mu je na raspolaganju (prema rasporedu), te količini gradiva, koje planira osvojiti. Odredi redoslijed učenja po pojedinim predmetima i gradivu. Predvidi načine učenja i provjere znanja pri pojedinim predmetima (Novak, 1980).

Zaključak

Moje je mišljenje, da mora učitelj uz metode »učenja učenja« savladati i metode i sredstva za motiviranje učenika za učenje, jer motivi su oni faktori koji umanjuju ili potiču aktivnost učenika. Ali učenik ne smije svo vrijeme biti ovisan od poticaja i motivacije učitelja. Uspjeh pri radu učenika ne potiče samo, da nastavi započeti rad, nego mu istovremeno i podiže samopouzdanje. Vrlo je važno, da skupina u kojoj pojedinac radi doživi uspjeh, te on kao član te skupine radi i doživljava zajednički uspjeh. Za ustrajanje pri radu pohvala ili nagrada vrlo su uspješno motivacijsko sredstvo. Na taj način učitelju će trebati sve manje motiva za postizanje motivacijske aktivnosti pri učeniku, jer učenici će već sa unutarnjom motivacijom postizati željene rezultate i pri tome poticati i one, koji možda nisu toliko samostalni. Istovremeno će postajati potpuno samostalni. Čini mi se, da bi učiteljeva uloga nadzora pri procesu razvijanja samostalnosti trebala polako preći u djetetovu potpunu samostalnost odnosno u minimalno usmjeravanje učitelja pri njegovom radu sa pripadajućim pohvalama i kritikama za poboljšanje. Pri tome učitelj igra važnu ulogu i pri sudjelovanju sa roditeljima pri razvijanju djetetove samostalnosti.

Pomoć djetetu od strane roditelja i od strane stručne osobe – učitelja pri razvijanju njegove samostalnosti čini mi se najveći uspjeh za dijete i najveći ulog u budućnost odnosno život djeteta. Ključna je rana djetetova dob, koja dugoročno vodi k samostalnosti na svim područjima djetetovog života. I k vlastitom zadovoljstvu mladog čovjeka te posljedično k razvoju njegovog samopouzdanja.

Literatura

 1. Krajnc, A. (1982): Motivacija za izobraževanje. Ljubljana. Delavska enotnost.
 2. Skalar, V. (1979): Samostojno učenje učencev v vzgojnih zavodih. Ptički brez gnezda, let. 4, št. 14, str. 54 – 57.
 3. Novak, H. (1980): Samostojno učenje v nižjih razredih celodnevne osnovne šole. Naloge z navodili učiteljem za samostojno delo učencev. Ljubljana. Pedagoški inštitut pri univerzi Edvarda Kardelja v Ljubljani.
 4. Novak, H. (1980): Funkcija samostojnega učenja v celodnevni osnovni šoli (zbornik). Ljubljana. Pedagoški inštitut pri univerzi Edvarda Kardelja v Ljubljani.
 5. Novak, H. (1978): Samostojno učenje v celodnevni osnovni šoli. Ljubljana. Pedagoški inštitut pri univerzi v Ljubljani.
 6. Novak, H. (1978): Samostojno učenje v celodnevni osnovni šoli (priloga). Ljubljana. Pedagoški inštitut pri univerzi v Ljubljani.
 7. Strmčnik, F. (1987): Sodobna šola v luči učne diferenciacije in individualizacije. Ljubljana. Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije s pomočjo Izobraževalne skupnosti Slovenije.
 8. Žgavc, D. (2000): Sodobna vzgoja 1, Vzgajam samostojnega in odgovornega otroka. Ljubljana. Vrem.

Dan digitalnog učenja – Digital Learning Day

iva_naranđa

Iva Naranđa

II. osnovna škola Čakovec i OŠ Vladimira Nazora Pribislavec ove su se godine pridružile obilježavanju Dana digitalnog učenja (Digital Learning Day) koji se obilježavao 22. veljače 2018. Inicijativa Digital Learning Day potekla je od strane američkog udruženja The Alliance for Excellent Education (All4Ed) još 2012. godine, a ideja začeta u SAD-u brzo se proširila svijetom. Dan digitalnog učenja promovira uporabu digitalnih tehnologija u procesu učenja i pruža priliku svim obrazovnim institucijama, učiteljima, nastavnicima i profesorima da istaknu svoje primjere izvrsne i inovativne nastavne prakse koja koristi digitalnu tehnologiju u procesu učenja. Izraz digitalno učenje označava bilo koju vrstu nastavne aktivnosti koja uključuje upotrebu digitalne tehnologije s ciljem da se podrži DLD_2018_IIOSCKproces učenja kod učenika. Digitalno učenje omogućava kvalitetniju nastavu, pristup interaktivnim materijalima, povratnu informaciju u realnom vremenu i mogućnost učenja neovisno o prostornim i vremenskim ograničenjima. Sve informacije o Danu digitalnog učenja mogu se pronaći na službenoj stranici digitallearningday.org.

Slika 1. Dan digitalnog učenja u II. osnovnoj školi Čakovec

U Danu digitalnog učenja u II. osnovnoj školi Čakovec sudjelovali su učenici 5. b razreda koji polaze izbornu nastavu informatike, a u OŠ Vladimira Nazora Pribislavec sudjelovali su učenici petih i šestih razreda, također polaznici izborne nastave informatike. Na početku školske godine učenici petih razreda upoznati su s obrazovnom društvenom mrežom Edmodo i tijekom prvog polugodišta usvojili su osnovne vještine za komunikaciju unutar grupe i rad u okruženju Edmoda. Od početka drugog polugodišta na izbornoj nastavi informatike učenici petog i šestog razreda uče programiranje u programskom jeziku Python. Nastava je izvođena kombinacijom klasične nastave u učionici i e-učenja, tzv. blended learning. Putem Edmoda učenicima su svaki tjedan postajale dostupne nove prezentacije i vježbe, postupno kako se obrađivalo gradivo. Na mrežnom sjedištu LearningApps učiteljica Iva Naranđa izradila je po 17 interaktivnih modula za učenje za peti i šesti razred koji se mogu koristiti kao dodatak nastavi za ponavljanje i provjeru znanja u tijeku nastavnog sata, kao i za samostalno učenje kod kuće. Izrađeni su interaktivni moduli sa zadacima uparivanja, grupiranja, slaganja poretka, unosa odgovora u obliku teksta, dopunjavanjem teksta s upisom riječi ili odabirom riječi s ponuđenog popisa, križaljke, vješala i označivanje na slici. Interaktivni moduli povezani su u cjelinu pomoću App Matrix modula te su tako svi zadaci za pojedini razred dostupni učenicima poveznicom koja im je postavljena na Edmodu. Učenici su upoznati s načinom pristupa zadacima i načinom njihovog rješavanja. Svi moduli daju povratnu informaciju učeniku u realnom vremenu i DLD_2018_Pribislavec_5-6omogućuju ponovno rješavanje. Učenici biraju vrijeme kada će učiti, zadatke rješavaju brzinom koja im odgovara, po želji ponovno pokreću prezentacije dostupne na Edmodu i interaktivne module na LearningApps te tako uče tempom koji im najbolje odgovara. Eventualna pitanja osim na satu mogli su uputiti učiteljici ili svojoj grupi i putem Edmoda.

Slika 2. Dan digitalnog učenja u OŠ Vladimira Nazora Pribislavec

Kako bi učiteljica mogla pratiti napredak učenika, kreirani su razredi unutar LearningAppsa. Razred sadrži razrednu mapu unutar koje učitelj postavi izrađene module kako bi im učenici mogli pristupiti. Generirani su korisnički računi za učenike pri čemu se vodilo računa o zaštiti osobnih podataka učenika te nisu navedena njihova imena već nadimci poput ucenik1. Na LearningApps učenici imaju zatvoreno okruženje s odgovarajućim modulima uz pomoć kojih mogu samostalno učiti i ponavljati ili po potrebi pristupiti modulima tijekom nastave. Učitelj ima mogućnost praćenja statistike razreda, može vidjeti koji je učenik pristupio kojem modulu i je li ga uspješno riješio, a postoji i pregled aktivnosti po pojedinom učeniku koji prikazuje koliko je učeniku bilo potrebno pokušaja i vremena kako bi uspješno riješio zadatak.

Ovaj način učenja omogućio je svim učenicima usvajanje osnovnih znanja o programskom jeziku Python te stjecanje temelja za daljnje učenje programiranja u Pythonu i rad na problemskim zadacima u kojima trebaju samostalno napraviti program. Preduvjet za ovakav rad je posjedovanje temeljnih vještina uporabe informacijske i komunikacijske tehnologije, a nadogradnjom tih vještina učenici su stjecali i usvajali nova znanja i vještine. Uz razvijanje digitalnih kompetencija, učenici na ovaj način razvijaju i kompetenciju učiti kako učiti koja će im također biti neophodna u budućem životu i radu. Učenici su razvijali svoju sposobnost učenja, trebali su organizirati vlastito učenje, upravljati svojim vremenom, pritom usvajati nova znanja iz programiranja te razvijati vještine uporabe informacijske i komunikacijske tehnologije kao što su upotreba računala za dohvaćanje informacija, komuniciranje i sudjelovanje u društvenim mrežama.

Za dobivanje povratne informacije učenika o tome kako im sAnswerGarden_IIOSCK_5be svidio ovakav način rada i učenja, korišten je jednostavan i besplatan alat AnswerGarden. Svoje dojmove o učenju Pythona učenici su izrazili pomoću AnswerGardena „Izrazi svoj dojam o učenju Pythona:“ kojemu su također pristupili preko Edmoda.

Slika 3. AnswerGarden, II. osnovna škola Čakovec

SCIENTIX – međunarodna suradnja

STEM projekti i razmjena dobrih praksi

bosiljko_derek

Bosiljko Đerek

Već drugi put izabran sam za Scientix ambasadora za Republiku Hrvatsku, kolega Milorad Vučković izabran je za zamjenika ambasadora, mada odmah ističem da je od imagepočetka moglo biti i obrnuto. Zaista se po opsegu i napravljenom poslu ni na koji način to ne vidi.

Osobno, imam osjećaj da je kolega Milorad napravio i više od mene, proširio vijesti o postojanju Scientixa do većeg broja ljudi, u težim uvjetima. Diseminator je vrhunski.

Photo: © Scientix / European Schoolnet

Dakle, evo drugi ciklus predstavnici smo Hrvatske u Scientixu, zajednici koja okuplja učitelje, profesore na fakultetima, istraživače, tete u vrtiću,.. jednom riječju sve one koji su uključeni u obrazovni proces. Od 4 do 99 godina – učenje je uvijek cijeloživotno. Nema pravi početak, ni pravi kraj..

Ono o čemu pišem je 2 Scientixova konferencija, koja se održala od 24 do 26 listopada 2014te, u Briselu.

Ovo je uzbudljivo vrijeme za Scientix, jer ne samo da se količina resursa povećava na portalu, povećavaju se i mogućnosti za stručno usavršavanje kroz sam portal – postavljeni su novi Moodle tečajevi, a postoje planovi i za nove, polako se prevode i materijali. Trebamo svi biti malo angažiraniji, možda se organizirati i sustavno tražiti prevođenje (troje registriranih članova Scientix portala trebaju zatražiti prijevod, i službeni prevoditelji EU će odraditi posao). Gle, nama materijala treba, novih isprobanih resursa, a ti ljudi-prevoditelji, i onako su plaćeni za taj posao. Možda čak, svojim aktivnostima, svojim zahtjevima zaposlimo još nekoga, i tako pomognemo izvlačenju naše države iz ove krize. Ako su dostupnimagei na hrvatskom, projekati i materijali, sigurno će biti od pomoći nekome od nas.. Sve što treba, dakle, je zatražiti prijevod, samo barem tri registrirana člana ( registracija je ne moram to ni napominjati besplatna).

Photo: © Scientix / European Schoolnet

Jezik je uvijek problem, to što se nudi prevođenje na zahtjev je prednost, ali što to znači nekome tko ne vlada engleskim jezikom, kako da on uopće odluči tražiti prevođenje-kad su mu ponuđeni resursi i projekti praktično beskorisni. Vjerojatno na kineskom jeziku ima zaista puno objavljenih materijala-petina svjetske populacije ga koristi, ali što mi to vrijedi, kad ja ne znam kineski, netko tko ga zna treba tražiti prijevod za nas koji ga ne znamo…

Vratimo se na veliku konferenciju, drugu Scientixovu. Konferencija je na jedno mjesto dovela više od 600 STEM odgajatelja, svi smo se okupili u Bruxellesu.

Na konferenciji su bili Scientix ambasadori iz većine članica EU, kao i ambasadori iz Izraela i Turske.
Mini sažetak, moguće je pogledati na youtubu.

A moguće je pogledati i galeriju fotografija – 2nd Scientix Conference – album on Flickr.

Zaista, bilo je jako puno dobrih predavanja i prezentacija, odličnih radionica, štandova s predstavljanjima zanimljivih projekata. Teško je izdvojiti bilo koga i bilo što.

Ali, moram se osvrnuti na dvoje govornika.

Američka inženjerka i dizajnerica raketa Amber S. Gell održala je zbilja imageinspirativno predavanje, sadržajno, nadahnjujuće. Predavanje koje ispunjava nadom, daje poticaj. Govorila je o NASA-inom programu ORION, programu kojemu je cilj ljude poslati najdalje do sada, ponovo na Mjesec, na Mars ili još dalje, o novom koraku za naš cjelokupni ljudski rod. Govorila je kako smo mi ljudi, oduvjek bili istraživači, vrsta jedinstvena po svojoj znatiželji, kako nas je ona uvijek određivala, vodila dalje, naprijed, preko granica, kako su za nas, granice-uvijek, ama baš uvijek bile nešto privremeno, trenutno.

Photo: © Scientix / European Schoolnet

Na kraju svog predavanja, govorila je o trenutku, za nekih 10-15tak godina, trenutku kada ljudska noga kroči na neki novi svijet, govorila je o toj točki u vremenu. Svim sudionicima je postavila pitanje-A gdje ćeš ti biti tada? Čime ćeš se baviti? Što ćeš raditi?

To je pitanje koje trebamo svi postaviti svojim učenicima, oni su generacije koje će taj trenutak definitivno doživjeti. To je pitanje za njih. Hoće li oni biti tek puki promatrači? Ili će biti dijelom povijesti koja se upravo stvara. Znanost i inžinjerstvo življi su nego ikad prije, stojimo na početku jednog novog doba, doba istraživanja svemira, svemira oko nas, bliži se trenutak kada će ljudska noga početi ostavljati tragove na svim tim novim primamljivim svjetovima.

A gdje će tada biti oni? Hoće li se sjećati kako su nekada postavljali pitanja tipa, šta će mi matematika, što će mi znanje, kome to uopće treba?

Želja za znanjem, želja za istraživanjem – to je ono što nas oduvjek odlikuje.

Drugi govornik koji je ostavio dubok trag sve sudionike je nimageesumljivo Marc Durando.

Govorio je o stanju u sustavu, o stanju u kojem se više manje svi mi učitelji nalazimo-male su razlike u različitim EU članicama, trendovi su definitivno isti

Photo: © Scientix / European Schoolnet

Njegovo predavanje je kiruškom preciznošću seciralo sustav, izdvojio je sve boljke, sve izazove s kojima se mi učitelji susrećemo, odnosno, izazove s kojima se tek trebamo susresti. Prilažem link na njegovu prezentaciju iz koje se puno toga može iščitati.

STEM Challenges in Europe – Innovative STEM teaching

Odavno nisam vidio tako dobro poznavanje sustava.

Ako se još niste prijavili i uključili u rad Scientixa, trebali biste…Mogućnosti su zbilja primamljive, od sudjelovanja na online usavršavanjima, Moodle tečajevima i webinarima, do stvarnih odlazaka u Brisel na radionice u učionici budućnosti. Scientix stalno proširuje svoju ponudu, pa tako sada postoji i mogućnost da vas potraži aktualni projekt. Naime, kad kreirate svoj korisnički račun, možete uključiti opciju dostupnosti za rad u projektu. Tada vas novi, projekti koji tek započinju, mogu potražiti, ponuditi vam sudjelovanje.

Dakle, više ne morate sami tražiti projekt, projekt traži vas.
Ponavljam za kraj najbitnije (kao pravi učitelj):

Ako se još niste prijavili i uključili u rad Scientixa, trebali biste…krajnje je vrijeme.

*Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost autora, a portal Scientix i Europska školska mreža(EUN) nisu odgovorni za načine na koje bi se te informacije mogle koristiti

Moje EU iskustvo

  maristela_rubic

Maristela Rubić, prof.

Provesti tjedan dana u Portugalu na stručnom usavršavanju učeći i družeći se s kolegama iz raznih europskih zemalja uz odličnu organizaciju nastave, radionica, posjeta i obilazaka Lisabona i okolice je zaista zanimljivo i nezaboravno iskustvo.

U listopadu 2011. godine doznala sam da postoji program za dobivanje stipendije za odlazak na stručno usavršavanje u neku od zemalja EU i bez puno razmišljanja odlučila sam se prijaviti. Mogućnost susreta s kolegama iz Europe, razmjena iskustava, upoznavanje različitih obrazovnih sustava i stjecanje novih znanja koja će me obogatiti privatno i profesionalno je neprocjenjiva.

Program Comenius dio je Programa za cjeloživotno učenje EU namijenjen nastavnom i nenastavnom osoblju u predškolskom odgoju, osnovnom i srednjem općem školskom obrazovanju kako bi usavršili svoje praktične i profesionalne vještine te proširili znanja o odgojno-obrazovnim sustavima u Europi.

Kako biste se prijavili, potrebno je odabrati određeno stručno usavršavanje, proučiti potrebnu dokumentaciju te ispuniti i poslati online prijavu, a sve potrebne informacije možete pronaći na stranici Agencije za mobilnost i programe EU.

Odabrala sam stručno usavršavanje „ICT as a tool for intercultural and media education“ koje je održano u Portugalu, od 23. rujna do 30. rujna 2012. Ovo usavršavanje izabrala sam jer u sebi uključuje dva aktualna, a mogla bih reći i najvažnija elementa današnjeg obrazovanja: primjenu informacijsko-komunikacijske tehnologije i multikulturalnost.

clip_image001Ulaskom Hrvatske u EU od ključne je važnosti osposobljavanje učenika za razumijevanje i prihvaćanje raznolikosti Europe, ali i očuvanje nacionalnog kulturnog identiteta. Život u multikulturalnoj zajednici zahtijeva osjetljivost na individualne razlike, pozitivan i tolerantan stav prema drugima, suradnju i uzajamno pomaganje. S obzirom na to da sam profesorica informatike, zanimalo me kako primijeniti IKT za ostvarenje ovog cilja.

Na seminaru je sudjelovalo 17 nastavnika iz 8 zemalja: Bugarske, Finske, Grčke, Hrvatske, Latvije, Letonije, Poljske i Rumunjske.

clip_image002

Seminar je obuhvaćao predavanja o multikulturalnom obrazovanju, radionice, rad u grupama, rad u „Moodle“ platformi, korištenje interaktivne ploče, izradu nastavnih materijala korištenjem raznih softverskih alata, posjet lokalnoj školi, biblioteci i socijalnom centru za prihvat imigranata.

clip_image003clip_image004clip_image005

Posebno dirljiv bio je posjet biblioteci gdje smo iznenadili i ganuli ravnateljicu tako što je svaki sudionik poklonio biblioteci knjigu na nacionalnom jeziku.

clip_image006

clip_image007

Osim službenog dijela seminara iznimno je vrijedno i zanimljivo iskustvo razgovora s kolegama o tome kako žive i rade u različitim zemljama u opuštenoj atmosferi uz nacionalnu portugalsku kuhinju i fado.

 

Na kraju željela bih svim kolegama preporučiti sudjelovanje na ovakvim aktivnostima jer vas uči i motivira da postanete bolji profesori i da s novim žarom obavljate svoj posao. Osim toga, kući ćete se vratiti bogatiji za mnoga prijateljstva.

clip_image009

Financijska potpora dobivena je u sklopu Programa za cjeloživotno učenje preko Agencije za mobilnost i programe Europske unije

Language and practical methodology:

creativity in the classroom

mirela_majstrovic

Mirela Majstrović

logo

U sklopu Programa za cjeloživotno učenje „Agencija za mobilnost i programe EU“ dodijelila je učiteljici engleskog jezika Osnovne škole Tučepi , Mireli Majstrović , financijsku potporu za potrebe aktivnosti stručnog usavršavanja LANGUAGE AND PRACTICAL METHODOLOGY: CREATIVITY IN THE CLASSROOM. Riječ je o dvotjednom stručnom usavršavanju za učitelje engleskog jezika održanom u ustanovi International Study Programmes, Ipswich, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske od 2. do 15. rujna 2012. godine. Učiteljica je na svoj drugi posjet u Ujedinjeno Kraljevstvo krenula uz savjete Marlene Bogdanović (e-Twinning ambasadorice) i dobre želje svih djelatnika škole, posebno ravnateljice Lolite Pašalić. Iz splitske zračne luke zaputila se u London, odakle se u smjeru sjeveroistoka sat i 10 minuta vozila vlakom do Ipswicha (okrug Suffolk) gdje se odvijalo stručno usavršavanje. U prvom tjednu upoznala se s organizatoricom Mags Oakley i ostalim sudionicama – učiteljicama iz drugih europskih zemalja: Marie-Laure Etique (Francuska), Izabela Marek i Agnieszska Karolina Wietrzynska (Poljska), Maria Bustos Montero (Španjolska) i Petra Bušić (Zagreb). U suradnji s Turističkom zajednicom Tučepi učiteljica Mirela je svim sudionicima stručnog usavršavanja uručila prigodne poklon pakete sa svrhom promicanja turizma i već u listopadu jedan od profesora odmarat će se s obitelji u Tučepima.

Predavanja i radionice bile su namijenjene ranom učenju engleskog jezika u dobi do 11. godine i svaki dan su se odvijale od 9 do 17 sati. Sudionice su bile oduševljene predavačima, izvornim govornicima: Jeremy Taylor, Mark Skipper i Gema Emiabata.

Uz izvrsne predavače stručno usavršavanje već je kroz prvi tjedan učiteljicama omogućilo stvaranje velikog broja novih ideja, razvijanje jezičnih vještina, prikupljanje materijala za učenike, razmjenu ideja s ostalim učiteljicama iz drugih europskih zemalja, uvid u britansko osnovnoškolsko obrazovanje i usporedbu s našim obrazovnim sustavom, kao i kulturološke razlike karakteristične za prostor Velike Britanije.

Naglasak poslijepodnevnih radionica bio je na praktičnoj primjeni teorijskog dijela predavanja i uključivao je sve dječje aspekte života u Engleskoj: obitelj, hranu, običaje, slavlja, igre, glazbu, TV, književnost, školski život, modu, hobije i kućne ljubimce.

Osim prilike za profesionalno usavršavanje engleskog jezika, praktičnu metodologiju, razredni jezik i britanski obrazovni sustav kroz analizu nacionalnog kurikuluma, učiteljice su navedeno imale priliku i promatrati u II. tjednu stručnog usavršavanja u 2 osnovne škole u Ipswichu (Ranelagh Primary School i The Oaks Community Primary School). U detaljnim analizama nakon posjeta nastavi, prisutne učiteljice bile su oduševljene izvrsnom disciplinom djece u razredima, kreativnošću nastavnika, kao i tehničkim mogućnostima i informatičkoj podršci (pametne ploče) i urednim školskim uniformama djece te su dobile odgovore na sva postavljena pitanja. Kroz refleksiju o vlastitoj praksi dogovoreno je da će veliki broj uočenih ideja biti prenesen učiteljima u školi na Učiteljskom vijeću. Također je uočeno da okruženje za učenje u velikoj mjeri utječe na kognitivni, socijalni, emocionalni i tjelesni razvoj djece.

U večernjim satima učiteljice su imale priliku za druženje u lokalnim barovima, posjete kazalištima, izložbama slika i kinima. U organizaciji stručnog usavršavanja s vodičem su obišle gradove Ipswich i Norwich. Također su u sklopu jednodnevnih izleta posjetile katedralu u gradiću Ely, Cambridge i naravno London, gdje su preko rijeke Temze razgledale glavne znamenitosti Londona: Tower of London, Houses of Parliament, Westminster Abbey, St Paul’s Cathedral, Millennium Bridge, Tate Modern Muzej, HMS Belfast Imperial War Museum, British Airways London Eye, Sheakspeare’s Globe, St James Park, Green Park, Buckingham Palace… Od viđenog bih svima preporučila obilazak grada Norwicha, posjet sveučilištima u Cambridgu i 45 minutnu vožnju po rijeci uz svako od 7 sveučilišta.

Učiteljice su bile oduševljene lijepim vremenom, ljubaznošću domaćina kao i prolaznika koji su uvijek spremni pomoći dobrima savjetima svima koje zateknu na ulici te hranom u Velikoj Britaniji (no za to je potrebna nešto duža analiza jelovnika).

Ovo je stručno usavršavanje ispunilo sva moja očekivanja i doista sam uživala u boravku u Ujedinjenom Kraljevstvu. Sve unaprijed planirane aktivnosti su za vrijeme trajanja stručnog usavršavanja bile i ostvarene, što je veliki plus za organizatore stoga preporučam svim zainteresiranim učiteljima da se potrude i pronađu odgovarajuće stručno usavršavanje na ovoj poveznici, pročitaju sve upute za stručno usavršavanje i napišu kvalitetnu prijavu našoj Nacionalnoj Agenciji, zadovolje bodovni prag kojim će ostvariti pravo na financijsku potporu te odu na stručno usavršavanje u inozemstvo jer su brojne dobrobiti koje će biti itekako vidljive u profesionalnom razvoju učitelja. Također, važno je istaknuti kako je odgovornost učitelja da svakom djetetu osigura najbolju podršku za razvoj i učenje, a samo aktivnim sudjelovanjem u kvalitetnim stručnim usavršavanjima, kritičkim promišljanjem i partnerstvom s drugima učitelj može unaprijediti kvalitetu svog profesionalnog rada, promovirati vlastitu profesiju i povećati sposobnost zagovaranja kvalitetnog odgoja i obrazovanja za svu djecu.

slika11slika2

Comenius aktivnost Stručna usavršavanja

– iz vlastitog iskustva (2. dio)

arjana_blazic

Arjana Blažić

Pri kraju prošle školske godine u članku za Pogled kroz prozor opisala sam svoja iskustva o pripremi za Comenius aktivnost Stručna usavršavanja za koju sam dobila stipendiju Agencije za mobilnost i programe EU (AMPEU). Comenius je jedan od potprograma Programa za cjeloživotno učenje koji provodi AMPEU, a otvoren je za nastavnike i stručno osoblje u predškolskom, osnovnom i općem srednjoškolskom obrazovanju. Ciljevi potprograma Comenius su promicanje svijesti o raznolikosti europskih kultura, poticanje osobnog razvoja i cjeloživotnog učenja te njegovanje ideje o europskom građanstvu. Ciljevi se postižu suradnjom škola i vrtića iz svih država koje sudjeluju u Programu za cjeloživotno učenje.

imageSve europske nacionalne agencije godišnje raspisuju tri natječaja, a moja prijava prihvaćena je na natječaju raspisanom u siječnju 2011. za seminare u periodu od 1. svibnja do 1. rujna 2011. Seminar „Perfect English Pronunciation“, za koji sam dobila stipendiju, održan je u irskom gradu Corku od 3. do 16. srpnja 2011.

Prije odlaska u Cork, odabrala sam smještaj u apartmanima studentskog doma Deans Hall koji se nalazio ne samo blizu škole u kojoj se održavao seminar, već i blizu centra grada. U Deans Hall sam stigla u kasno nedjeljno popodne te sam, čim sam preuzela ključ i, naravno, lozinku za internet, upoznala svoje nove „cimerice“. Ouana iz Rumunjske bila je jedina od nas petero koja nije bila sudionica mog seminara „Perfect English Pronunciation“ . Druge tri kolegice koje su sa mnom dijelile peterosobni apartman bile su iz Španjolske i iznimno nam je odgovaralo što pohađamo isti seminar, pogotovo kad smo pripremale zajedničke projekte za nastavu. Svaka od nas je imala svoju sobu, a samo je jedna kolegica imala i kupaonicu u svojoj sobi – primjerice, ja nisam niti znala da se i to može unaprijed zatražiti. Mi ostale dijelile smo dvije kupaonice i to je sasvim dobro funkcioniralo. Zajedničke su također bile i potpuno opremljena kuhinja i dnevna soba. Čim sam došla u stan, moje su se nove kolegice odmah ponudile da me odvedu u centar grada i pokažu gdje se nalaze trgovine kako bih mogla popuniti svoju policu u hladnjaku pa sam imala prilike upoznati Cork bez žurbe i u ugodnom društvu. Ostali sudionici seminara bili su smješteni u obiteljima, a neki čak i u okolnim hotelima, no mislim da je moj odabir studentskog doma bio najbolji izbor, ne samo zbog blizine škole i centra, već i zbog potpune neovisnosti i samostalnosti koju je pružao apartmanski smještaj.

Seminar je započeo u ponedjeljak u maloj prostoriji škole Cork English World (bivši NMLI), istovremeno kad i nekoliko drugih seminara s različitim temama, tako da je Cork vrvio od profesora iz svih europskih zemalja. Prvog je dana moja grupa od 11 sudionika, zbog preseljenja dijela škole na drugu lokaciju, bila pripojena drugoj grupi od dvadesetak polaznika pa smo prijepodne proveli u vrlo skučenom prostoru učeći o Irskoj. Poslijepodne imageje bilo potpuno drugačije jer smo, podijeljeni u grupe, dobili zadatak da istražimo Cork prema unaprijed zadanim pitanjima na koja ćemo naći odgovore na licu mjesta. Naše odgovore i naša zapažanja sljedećeg smo dana trebali predstaviti ostalim sudionicima seminara. Moja se grupa sastojala od Camille iz Danske i Monike iz Španjolske, a naš je zadatak bio istražiti centar grada. Bio je to odličan način upoznavanja malih i velikih tajni grada Corka, a između ostalog, čak smo naučile kako se radi – maslac.

Što smo nas tri saznale o Corku, možete vidjeti u PowerPoint prezentaciji pod nazivom City by the Lee.

Naše su ostale aktivnosti uglavnom bile provođene kao radionice, što nam je svima iznimno odgovaralo, naročito jer smo bili mala grupa od samo 11 nastavnika. Njih čak sedmero bilo je iz Španjolske, dvije kolegice bile su iz Njemačke, jedna iz Danske i ja, jedina iz Hrvatske. Tema seminara bila je podučavanje engleskog izgovora, a osim što smo radili na vlastitom izgovoru, međusobno se snimali i jedni drugima davali savjete za poboljšavanje izgovora, imagenaučili smo razne načine kako podučavati učenike na zanimljiv, zabavan i poučan način. Naše dvije voditeljice, Sally, porijeklom iz Južne Afrike i Brid, prelijepa Irkinja iz Corka, bile su sjajne te smo uživali radeći s njima. Budući da je grupa bila prilično mala, svi smo se brzo sprijateljili te smo ostali u kontaktu pa me već tako u kolovozu jedna od Njemica (zapravo porijeklom Poljakinja) posjetila na Krku kamo je došla na jednodnevni izlet sa svojom obitelji s kojom je ljetovala na Cresu.

Osim radionica, imali smo jedno predavanje o obrazovnom sistemu u Irskoj. Budući da radim u srednjoj školi, najviše me zanimalo irsko srednje školstvo i njihova državna matura, o čemu sam pisala na svom blogu: Državna matura vs. Leaving Cert.

Da bismo dobili potvrdu o sudjelovanju, svatko od nas morao je napraviti završni projekt koji smo predstavili tijekom posljednja dva dana seminara i tu se pokazala velika maštovitost svih sudionika i njihovih raznolikih završnih radova. Ja sam napravila radionicu na temu homofona i homonima zajedno s kolegicom Nuriom iz Španjolske, dok su ostali kolege „glumili“ učenike za potrebe našeg projekta. Najviše mi se svidjela radionica o Irskoj i irskom jeziku u kojoj su dvije španjolske profesorice pripremile igru „Milijunaš“. Ja sam imala tu čast sjediti na vrućem stolcu, no nisam uspjela doći do milijuna jer sam negdje na 20.000 krivo zbrojila broj nenaglašenih slogova (Ah, ta matematika! Smiješak).

imageVikend je bio rezerviran za izlete. U subotu smo u vlastitom aranžmanu posjetili obližnji Kinsale, simpatično ribarsko mjesto na jugu Irske.

U nedjelju smo uz organizirano vodstvo posjetili Gouganbarru, Kenmare i Killarney te upoznali ovaj prelijepi dio Irske. U Irskoj kiša pada 178 dana u godini, ali mi smo imali veliku sreću pa nam do zadnjeg dana nije pala ni kap kiše te smo uživali u ugodnom i toplom ljetu.

image

Za neke polaznike povratak kući nije uslijedio u subotu, 16. srpnja, budući da su htjeli iskoristiti priliku da posjete druge dijelove ovog prelijepog zelenog otoka. Ja sam također bila jedna od njih te sam se, nakon završetka seminara, uputila u Veliku Britaniju, točnije u Sjevernu Irsku koja me unatoč neprestanoj kiši, niskim temperaturama i snažnim naletima vjetra oduševila svojom ljepotom, no o tome nekom drugom prilikom.

Europski obrazovni program “Leonardo da Vinci”

marko_benkovic_danijel_dadovic

Marko Benković i Danijel Dadović

18. siječnja je u Zagrebu, u prostorijama Hrvatske udruge poslodavaca (HUP), održan IMAG0056seminar „EU program: Leonardo da Vinci“. Seminar je organizirala Agencija za mobilnost i programe EU, a vodio ga Duje Prkut, v. d. voditelja Odsjeka za potprogram Leonardo da Vinci Agencije za mobilnost i programe EU. Program za cjeloživotno učenje najveći je europski obrazovni program, a Leonardo da Vinci jedan je od njegovih potprograma. Osim ovog potprograma, koji se odnosi na strukovno obrazovanje i osposobljavanje, unutar Programa za cjeloživotno učenje su i programi Comenius (za predškolsko i školsko obrazovanje), Erasmus (za visoko školsko obrazovanje) i Grundtvig (za obrazovanje odraslih).

Cilj održavanja seminara bio je upoznati sudionike s potprogramom te drugim aktivnostima koje su dostupne poslovnim subjektima u Programu za cjeloživotno učenje. Osim navedenih potprograma, u Programu za cjeloživotno učenje zanimljiv je i Transverzalni program koji djeluje kao svojevrsna poveznica između različitih sustava obrazovanja i potprograma.

Ciljevi potprograma Leonardo da Vinci su mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja, učenika i osoba na tržištu rada, stjecanje i usavršavanje stečenih znanja, vještina i kvalifikacija, učenje stranih jezika po osobnom izboru i njihovo razumijevanje, upoznavanje različitosti europskih kultura i njihovih vrijednosti te uspostava i potpomaganje suradnje između europskih zemalja za postizanje europskih dimenzija u daljem i širem strukovnom obrazovanju.

IMAG0058Program je namijenjen srednjim strukovnim školama, pučkim učilištima, ustanovama za visoko obrazovanje, udrugama učenika, roditelja i nastavnika, poduzećima, društvenim i socijalnim partnerima i ostalim predstavnicima rada, gospodarskim komorama i ostalim trgovačkim institucijama, tijelima odgovornim za sustave i smjernice u području strukovnog obrazovanja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini, istraživačkim i tehnološkim centrima, neprofitnim organizacijama, dobrovoljnim udruženjima te nevladinim i neprofitnim udrugama.

Svrha potprograma Leonardo da Vinci je da zaposlene i nezaposlene osobe pripremi za tržište rada pružajući im adekvatnu usavršavanje u željenoj struci. Trajanje usavršavanja može se obaviti u periodu od 2 do 26 tjedana te se odvija u poduzeću, obrazovnoj ustanovi ili nevladinoj organizaciji koja se nalazi na bilo kojem području u Europskoj zajednici.

Potprogram Leonardo da Vinci sudionicima osigurava financijska sredstva koja pokrivaju troškove puta, života, pripreme za odlazak na usavršavanje te troškove organizacije cjelokupne mobilnosti. Zaposlenici koji idu na stručno usavršavanje odlaze u tvrtku kako bi unaprijedili svoje stručne vještine, znanja i kompetencije u svrhu smanjenja troškova i unaprjeđenja poslovanja poduzeća iz kojega su došli.

Da bi se zadovoljili uvjeti sudjelovanja u programu Partnerstva, suradnja se mora odvijati između više ustanova i osoba iz područja strukovnog obrazovanja s krajnjim ciljem razmjene iskustava i razvijanja strukovnog područja. Projekt treba uključivati najmanje 3 partnera iz 3 različite države, od kojih je najmanje jedna država članica Europske zajednice, dok predlagatelj projekta mora biti jedan od partnera, tj. to mora biti tzv. koordinirajuća institucija. Aktivnosti projekta mogu uključivati poslovanja koja se bave lokalnom ili inozemnom suradnjom, a oblici mobilnosti uključuju projekte, sastanke, konferencije, seminare i razne strukovno usmjerene radionice. Na svršetku partnerstva potrebno je izraditi završni produkt u obliku novostvorenog priručnika, CD-a ili bilo kojeg medijskog sredstva o temi projekta u kojemu se sudjelovalo.

Što se tiče poslovnih subjekata u programu namijenjenom za Projekte prijenosa inovacija, sudjelovanje u tim aktivnostima rezervirano je za tvrtke koje imaju interes za rad na unaprjeđenju sustava strukovnog obrazovanja i stručnog osposobljavanja.

Ukoliko želite obaviti stručno usavršavanje, a ne možete pronaći partnera, organiziraju se tzv. kontaktni seminari, a sve dodatne informacije o njima, kao i o samom potprogramu Leonardo da Vinci, možete pronaći na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU.

Program Leonardo da Vinci idealna je prilika za svakoga tko želi posjetiti neku od zemalja Europske zajednice i pritom usavršiti svoje znanje te u nastavku svoje karijere pomoći svojem poduzeću pozitivnim primjerima iz inozemstva.

Informativni dani i radionice Programa za cjeloživotno učenje

lidija_kralj

Lidija Kralj

clip_image002Agencija za mobilnost i programe Europske unije održala je tijekom studenog Informativne dane i radionice Programa za cjeloživotno učenje u Opatiji, Varaždinu i Zagrebu, a početkom prosinca radionice će biti i u Vukovaru, Slavonskome Brodu i Splitu.
Novim ciklusom Informativnih dana i radionica AMPEU želi sve zainteresirane upoznati s mogućnostima koje Program nudi u području formalnog učenja, s posebnim naglaskom na novosti koje od 2011. godine donosi punopravno sudjelovanje Republike Hrvatske u njemu.

Mi smo se pridružili djelatnicima AMPEU-a i sudionicima Informativnih dana u Varaždinu pa vam prenosimo što smo čuli i vidjeli.

Na početku je Ljubica Petrović, voditeljica odsjeka za Transverzalne programe, predstavila rad i dosadašnje rezultate Agencije u provedbi Programa za cjeloživotno učenje te novosti koje donosi Natječaj za 2011. godinu.

 

Sudionici su imali priliku čuti iskustva i osobne dojmove dosadašnjih korisnika Programa kroz prezentacije primjera dobre prakse. U Varaždinu je Ratka Jurković iz SwanConsultinga govorila o svom iskustvu na studijskom posjetu (Transverzalni program), a Lidija Kralj o eTwinningu i stručnom usavršavanju (program Comenius).

ratka-jurkoviclidija-kralj

Nakon općeg informativnog dijela sudionici su se podijelili u tri radne skupine u kojima se govorilo o pisanju projekta partnerstva (Comenius i Grundtvig), individualnoj mobilnosti (Transverzalni) i grupnoj mobilnosti (Leonardo da Vinci). Tijekom radionica sudionici su dobili detaljnije informacije o projektnom ciklusu – projektnim prijavama, načinu financiranja, rokovima Natječaja za 2011., pronalasku partnera te svim ostalim pojedinostima važnim za uspješno prijavljivanje projekata. Radionice su održali: Ljubica Petrović, Vanja Malašić i Duje Prkut.

ljubica-petrovicvanja-malasicduje-prkut

Sudionici su u manjim grupama razrađivali projektne ideje, dorađivali ih uz savjete djelatnika Agencije te ih na kraju prezentirali. Prenosimo i predloške po kojima se odvijao rad u radionicama tako da i sami možete isprobati razvoj neke projektne ideje.

image

Sve potrebne informacije o Programu za cjeloživotno učenje pronaći ćete na stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije, a za savjet se uvijek možete obratiti njihovim djelatnicima čije kontakte možete pronaći na ovoj stranici.

Aktivni Tjedan cjeloživotnog učenja

lidija_kralj

Lidija Kralj

Tjedan cjeloživotnog učenja rezultat je inicijative UNESCO-a pokrenute 1999. godine, a u Republici Hrvatskoj prvi je put obilježen u svibnju 2002. godine. Ovogodišnji Tjedan organizirala je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te Vijeća za obrazovanje odraslih.

Tjedan cjeloživotnog učenja 2010. organiziran je pod sloganom UKLJUČIMO S(V)E! od 8. do 15. rujna, a otvorio ga je, pred više od 200 uzvanika te predstavnika različitih institucija i ustanova, dr. sc. Radovan Fuchs, ministar znanosti, obrazovanja i športa – kao izaslanik gospođe Jadranke Kosor, predsjednice Vlade RH. Prisutne su pozdravili Tihomil Maštrović, glavni ravnatelj Nacionalne i sveučilišne knjižnice, Ivan Šutalo, privremeni ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Damir Kuštrak, predsjednik Vijeća za obrazovanje odraslih.

Nakon svečanog otvorenja Tjedna, Međunarodni dan pismenosti 8. rujna obilježen je dvjema panel-raspravama:

Važnost ključnih kompetencija za gospodarski razvitak i zadovoljenje potreba tržišta rada

Ključne kompetencije i uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama

Tjedan je završen Sajmom cjeloživotnog učenja 15. rujna 2010. godine na Trgu kralja Tomislava u Zagrebu. Na sajmu su ustanove za obrazovanje odraslih, škole i razne udruge građanima ponudile informacije o mogućnostima obrazovanja i učenja, a posjetitelji su nagrađeni i besplatnim pohađanjem različitih obrazovnih programa.

Pogledaj cjelozivotno

Prema riječima organizatora, ovo je dosad najuspješniji Tjedan – jer se u odnosu na prošlu godinu broj institucija, programa i događanja udvostručio te je na taj način zadobivena iznimna pozornost javnosti i medija tijekom njegova trajanja.

Tjedan se, provedbom različitih aktivnosti promicanja učenja i obrazovanja, obilježavao diljem Republike Hrvatske u čak 60-ak gradova. Priključilo se više od 400 institucija iz različitih područja djelovanja (škole, ustanove za obrazovanje odraslih, fakulteti i visoka učilišta, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Financijska agencija, Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska udruga poslodavca, Hrvatska gospodarska komora, MojPosao i EduCentar, Srce, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, razne udruge, gospodarstvenici, gradovi, županije itd.) sa 106 prijavljenih programa te s više od 250 različitih događanja.

Po prvi put se i zajednica Suradnici u učenju svojim aktivnostima uključila u Tjedan cjeloživotnog učenja te time postala i jedini mrežni portal uključen u ovogodišnji program. Suradnici u učenju organizirali su i prijenos uživo prve panel-rasprave.
U okviru zajednice taj su tjedan održana dva webinara:

1. Do sigurnosti zajedno: o portalu zajednice „Suradnici u učenju“, uredništvu, aktivnostima vezanim uz „Sigurnost na internetu“ govorile su: Marina Kulaš, Viktorija Hržica, Lidija Kralj, Sonja Lušić-Radošević. Pogledajte snimku

2. Cjeloživotno učenje na dohvat klika: o digitalnom časopisu „Pogled kroz prozor“, zbirkama obrazovnih sadržaja, članaka i videoisječaka, webinarima te planiranim aktivnostima vezanim uz međunarodnu suradnju, stručno usavršavanje, razredništvu i ostalim pedagoško-psihološkim temama govorili su: Željka Knezović, Arjana Blažić, Ana Ivaković, Suzana Delić, Željka Marković-Bilić, Gordana Sokol, Gordana Lohajner, Darko Rakić i Lidija Kralj. Pogledajte snimku

Pogledaj webinar

 

U Tjedan cjeloživotnog učenja bilo je uključeno i nekoliko osnovnih i srednjih škola, a nadamo se da će ih sljedeće godine biti i više. Kakve aktivnosti su organizirane u Osnovnoj školi Veliki Bukovec, pogledajte u zasebnom članku.

Napomena: Prezentacije s predavanja dostupne su preko mrežnih stranica Tjedna cjeloživotnog učenja.

Tjedan cjeloživotnog učenja 2010. u OŠ Veliki Bukovec

lidijaK_zeljkaMB

Lidija Kralj i Željka Marković-Bilić

OŠ Veliki Bukovec po prvi put se aktivno uključila u obilježavanje Tjedna cjeloživotnog učenja koji je rezultat inicijative UNESCO-a pokrenute 1999. godine, a u Hrvatskoj ga organizira Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te Vijeća za obrazovanje odraslih. Ovogodišnji se tjedan provodio pod sloganom UKLJUČIMO S(V)E! od 8. do 15. rujna.

 IMAG0080 IMG_1913

IMG_1914 Tjedan cjeloživotnog učenja u OŠ Veliki Bukovec obilježen je predavanjima i radionicom za učitelje, stručne suradnike i sudionike iz lokalne zajednice.
Lidija Kralj, prof. je u predavanju „Cjeloživotno učenje i obrazovanje za poduzetništvo“ istaknula kako se znanja, vještine i kompetencije za poduzetništvo stvaraju i razvijaju od prvog razreda osnovne škole te primjerima pokazala kako se kroz cjeloviti pristup poučavanju i primjenom Nacionalnog obrazovnog kurikuluma djeca mogu poučiti poduzetnost, inovativnosti, samostalnosti, timskom radu i ostalim karakteristikama koje se od njih očekuju u svakodnevnom životu.
U radionici „Digitalna bilježnica“ sudionici su naučili upotrijebiti osnovne mogućnosti programa Microsoft Office OneNote za vođenje bilježaka, pripremanje nastave i stvaranje multimedijskog portfolija.

IMAG0084 Željka Marković-Bilić, prof. govorila je o Pismenosti 21. stoljeća osvrnuvši se na međunarodni Dan pismenosti, promjene karakteristika pojma pismenosti kroz posljednjih stotinjak godina, od čitanja i pisanja do medijske i informacijske pismenosti. Predavanje je uvod u niz aktivnosti koje će se u okviru programa „Odgoj za medije“ provoditi s učenicima škole.

Ravnateljica Terezija Šalamon naglasila je potrebu cjeloživotnog učenja učitelja, učenika, roditelja i svih odraslih kroz različite oblike formalnog, informalnog i neformalnog obrazovanja jer samo na taj način možemo biti pripremljeni na svakodnevne izazove suvremenog društva.
OŠ Veliki Bukovec jedina je osnovna škola u Republici Hrvatskoj koja se svojim programom uključila u ovogodišnji Tjedan cjeloživotnog učenja, a kontinuirani rad na cjeloživotnom učenju učitelja, roditelja i učenika jedna je od prepoznatljivih karakteristika bukovečke škole.

Dječji tjedan poduzetništva Obrazovne grupe Zrinski

obrazovna_grupa

Obrazovna grupa Zrinski

Dječji tjedan poduzetništva naziv je projekta koji su osmislili i provode stručni pedagozi Obrazovne grupe Zrinski u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva.

Zašto Dječji tjedan poduzetništva?

08Suvremena strategija obrazovanja temelji se na načelu cjeloživotnog učenja. Ako bismo poduzetništvo, kao jednu od ključnih kompetencija, u širem smislu definirali kao „sposobnost pokretanja neke aktivnosti u svrhu postizanja željenog cilja“, poduzetnike stvaramo od malih nogu.

Kako bi se djeci lakše predočili i objasnili ozbiljniji i teže razumljivi pojmovi poduzetništva, pod vodstvom stručnog tima Pučkog otvorenog učilišta Petar Zrinski organizirane su obrazovne radionice u obliku dramskih igara i vježbi. Učenici su kroz igru i zabavu stjecali konkretna poduzetnička znanja, vještine i stavove, usvojili osnovne ekonomske pojmove te radili na izgradnji samopouzdanja prezentacijama znanja stečenog na radionicama. Na maštovit su i kreativan način naučili, primjerice, što znači timski rad i produktivnost, specijalizacija, poslovno pregovaranje te kako proizvesti i tržištu ponuditi gotov proizvod.

55Cilj projekta je da se aktivnim metodama poučavanja, obrazovnim radionicama i kazališnim predstavama za učenike osnovnih škola i njihove nastavnike – potakne uvođenje sustavnog obrazovanja za poduzetništvo u hrvatski obrazovni sustav te, u konačnici, razvoj poduzetničkog duha i stjecanje poduzetničkih kompetencija. Također je vrlo važna senzibilizacija nastavnika za uvođenje novih metoda poučavanja primjerenih stjecanju poduzetničkih znanja, kompetencija i stavova.

U realizaciji programa su od 2008. godine sudjelovali učenici osnovnih škola iz Bjelovara, Virovitice, Knina, Pule, Pakraca, Orahovice, Paga i Murskog Središća te njihovi nastavnici i roditelji, čime je aktivirana i šira lokalna zajednica.Ciljevi radionica su bili podijeljeni prema uzrastu. Tako su učenici prvog i drugog razreda kroz dramske igre učili o povezanosti ekologije i štednje. Treći i četvrti razredi učili su o štednji i novcu – kako sudjelovati u obiteljskom proračunu, kako raspolagati vlastitim džeparcem i stvarati navike štednje. „Vrijeme je novac“ bio je naziv dramske igre namijenjene petom i šestom razredu u kojoj su učenici učili kako planirati štednju na duži rok.

3135

Za učenike sedmog i osmog razreda prikazana je kazališna predstava „Što hoću – mogu“ na kojoj su učenici aktivno stjecali znanja o poduzetništvu.

02    10

Metodički osposobiti nastavnike i učitelje za samostalno prezentiranje ekonomskih pojmova kroz dramske igre, bio je cilj radionica namijenjenih upravo njima.Posebnim izazovom pokazalo se uvođenje predškolskog uzrasta u poduzetništvo. Tako su se mališani iz Dječjih vrtića Markuševec, Stribor (Vinkovci), Zraka sunca (Križevci) te Biokovsko zvonce (Makarska) uz igru i zabavu po prvi put susretali s poduzetničkim pojmovima: nabava, proizvodnja, promocija, prodaja, zarada i štednja.

0382 14

06Izrađivao se nakit, tkalo se i izrađivalo pekarske proizvode. Djeca su upoznala čitav proizvodni ciklus i spoznali vrijednost rada i novca, podmirujući troškove, zbrajajući dobit te planirajući buduća ulaganja. Tako je nova klackalica itekako vrijedila truda.

Obrazovna grupa Zrinski u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva nastavlja s uvođenjem poduzetništva kao ključne kompetencije u osnovne škole i vrtiće diljem Republike Hrvatske te najavljuje prve radionice već u listopadu 2010. godine.U razdoblju od 20. listopada do 12. studenog 2010. godine, uz pomoć odgajatelja, učitelja i nastavnika, organizirat ćemo radionice u dječjim vrtićima u Šibeniku, Pazinu, Osijeku i Zagrebu te u osnovnim školama u Korčuli, Virju, Gospiću i Vukovaru.Pogledajte kratak razgovor sa Zdravkom Tkalecom, ravnateljem Pučkog učilišta Petar Zrinski o Dječjem tjednu poduzetništva.

Uključite se i vi u Tjedan cjeloživotnog učenja 2010.

lidija_kralj

Lidija Kralj

cjelozivotno_banner_TCU Cjeloživotno učenje je koncept koji obuhvaća učenje u svim životnim razdobljima (od rane mladosti do duboke starosti) i u svim oblicima u kojima se ostvaruje (formalno, neformalno i informalno). Učenje pritom promatramo kao kontinuirani proces koji započinje navikama i iskustvima učenja stečenim u mlađoj životnoj dobi. Cjeloživotno učenje povezano je s ekonomskim ciljevima, no vrlo je važno njegovo djelovanje na aktivniju ulogu pojedinca u društvu te razvijanje individualnih potencijala.

Tjedan cjeloživotnog učenja rezultat je inicijative UNESCO-a pokrenute 1999. godine, a u Republici Hrvatskoj prvi je put obilježen u svibnju 2002. godine. Agencija za obrazovanje odraslih organizirala je njegovo obilježavanje 2008. i 2009. godine. Tjedan je 2009. okupio više od 100 različitih institucija iz cijele države kroz aktivnosti koje su se provodile na sajmovima obrazovanja, okruglim stolovima, radionicama, predavanjima i sličnim sadržajima.Ovogodišnji Tjedan cjeloživotnog učenja organizira Agencija za obrazovanje odraslih, sada Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te Vijeća za obrazovanje odraslih.

cjelozivotno2Tjedan cjeloživotnog učenja 2010. provodit će se pod sloganom UKLJUČIMO S(V)E! od 8. do 15. rujna, a započinje obilježavanjem Međunarodnog dana pismenosti koji se u svijetu obilježava od 1966. godine upravo 8. rujna.
Obilježavanje Tjedna u Hrvatskoj poklapa se s Europskom godinom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Zbog toga je tema vodilja ovogodišnjeg Tjedna poticanje na sudjelovanje u cjeloživotnom učenju, povećanje svijesti svih sudionika procesa obrazovanja, donositelja odluka i cjelokupne javnosti o problemima koje određene društvene skupine imaju pri pristupanju tom procesu, predstavljanje rješenja i primjera uspješnog uključivanja socijalno osjetljivih skupina stanovništva te poticanje daljnjeg razvoja aktivnosti usmjerenih na uključenje svih građana u proces cjeloživotnog učenja.

Zašto cjeloživotno učenje?

Učenje tijekom cijelog života znači da osobe koje nisu stekle odgovarajuća znanja i vještine u procesu svog redovitog školovanja, to mogu nadoknaditi i u odrasloj dobi. S druge strane, učenje u svim životnim razdobljima i svim oblicima daje mogućnost prevladavanja siromaštva i aktivnog uključenja u društvo.
Uz podizanje svijesti o važnosti ulaganja u cjeloživotno učenje, čime se omogućava stjecanje kvalifikacija potrebnih za samoostvarenje i povećanje kvalitete življenja, važno je i poboljšanje obrazovne strukture stanovništva te trajno osuvremenjivanje sadržaja i metoda obrazovanja na svim razinama obrazovnog sustava.

Ciljevi Tjedna cjeloživotnog učenja su:

 • podizanje svijesti o važnosti učenja i motiviranje građana za što većim sudjelovanjem u učenju,
 • povećanje svijesti svih sudionika procesa obrazovanja, donositelja odluka i cjelokupne javnosti o problemima koje određene društvene skupine imaju pri pristupanju tom procesu,
 • predstavljanje rješenja i primjera uspješnog uključivanja u cjeloživotno učenje, osobito socijalno osjetljivih skupina stanovništva,
 • poticanje daljnjeg razvoja aktivnosti usmjerenih na uključenje svih građana u proces cjeloživotnog učenja,
 • povećavanje sudjelovanja institucija u obilježavanju Tjedna.

Više o projektu Tjedna cjeloživotnog učenja 2010. možete pročitati u pripadajućem strateškom planu.

Kako vi možete sudjelovati u obilježavanju Tjedna cjeloživotnog učenja?

Možete odabrati kako i kojim aktivnostima ćete predstaviti svoj rad i promicati cjeloživotno učenje. Ako ste u mogućnosti, aktivnosti možete organizirati i u suradnji s drugim ustanovama i institucijama s vašeg područja.
Iako je tema vodilja ovogodišnjeg Tjedna Europska godina borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti, možete odabrati teme i provoditi aktivnosti koje najbolje odgovaraju vašem području djelovanja.

Neke od aktivnosti na prošlogodišnjem Tjednu bile su dani otvorenih vrata, okrugli stolovi, sajmovi obrazovanja (predstavljanje obrazovnih programa), obrazovne i kreativne radionice, rasprave, kulturna i društvena događanja, predstavljanje knjiga i publikacija, koncerti, kinopredstave, večeri poezije, lutkarske predstave, konferencije za novinare, sportska natjecanja i slično.

Više informacija o prijavi, uključivši i obrasce za prijavu, pronaći ćete na ovim stranicama http://www.aoo.hr/tcu/tcu.html . Prijaviti se možete najkasnije do 6. rujna 2010. godine.

Pogledajte i popis do sada prijavljenih programa i mjesta održavanja.

Tjedan cjeloživotnog učenja možete pratiti i u prijenosu uživo u organizaciji zajednice „Suradnici u učenju“. Raspored predavanja i poveznice za Live Meeting prijenos potražite na portalu www.ucitelji.org.

S obzirom na širok raspon mogućnosti za sudjelovanje u Tjednu cjeloživotnog učenja, pozivamo vas da se i vi uključite. Želimo vam puno uspjeha u provođenju aktivnosti, a svoja iskustva i dojmove podijelite i s nama u nekom od sljedećih brojeva Pogleda kroz prozor.

Izvori informacija:

Hrvatske stranice ASOO o cjeloživotnom učenju
Tjedan cjeloživotnog učenja 2010.
Kako možete sudjelovati u Tjednu cjeloživotnog učenja
Programi cjeloživotnog učenja – stranice AMPEU