Logisim – simulacija logičkih sklopovi

gordanaL_ediB

Gordana Lohajner i Edi Bačani

Sažetak

Učenici osmih razreda susreću se s logičkim sklopovima (I (AND), ILI (OR) i NE (NOT). U sklopu elektroničkih logičkih sklopova izrađuju tablicu istinitosti, a i upoznaju se sa simbolima za svaki logički sklop. U ovom radu ćemo opisati i objasniti kako radi Logisim, alat za izradu i simulaciju logičkih sklopova, u svrhu kako bi učenicima olakšali rad i crtanje logičkih sklopova.

Ključne riječi: logički sklopovi, digitalni alat, Logisim, 8. razred, Informatika.

Uvod

Tijekom traženja idealnog alata za simulaciju digitalnih logičkih sklopova važna nam je bila jednostavnost korištenja, mogućnosti alata kao i njegova funkcionalnost.

Od svih ponuđenih alata najviše se istaknuo Logisim, edukativni besplatni alat otvorenog kôda. Alat je moguće preuzeti s mrežne stranice https://sourceforge.net/projects/circuit/, a jedini preduvjet za njegovo korištenje je instalirana Java 5 ili novija verzija na računalu. Prednost programa je što se odmah pokreće bez ikakve instalacije.

Sučelje programa

Nakon pokretanja programa na ekranu će se prikazati jednostavno i intuitivno sučelje. Na slici 1. prikazano je sučelje programa Logisima.

Slika 1. SučeljeSlika 1. Sučelje programa Logisima

Osnovni dijelovi sučelja su:

 1. Glavni izbornik
 2. Alatna traka
 3. Prozor datoteka
 4. Prozor tablice sa svojstvima elemenata
 5. Radna površina

Od glavnog izbornika ćemo spomenuti izbornik File i Simulate. U izborniku File možemo otvoriti novi dokument (New) ili otvoriti već postojeću datoteku (Open…). Shemu koju smo nacrtali možemo spremiti u .gif formatu (Export As GIF…) što nam je korisno ako trebamo sliku sheme. Ukoliko želimo spremiti kao simulaciju odabiremo Save ili Save As…

imageIzbornik Simulate koristimo kako bi pokrenuli našu simulaciju. Obavezno opcija Simulation Enabled treba clip_image001biti uključena odnosno postavljena kvačica.

Slika 2. Izbornik Simulate

Alatnu traku koristimo za brz pristup često korištenih naredaba koja se može mijenjati prema potrebi korisnika u izborniku Project.

Slika 3. Izbornik Project

Odabiremo naredbu Postavke (Options…) i otvara nam se dijaloški okvir Logisim: clip_image002Untitled Options. Kliknemo na karticu Toolbar gdje sada imamo mogućnost dodavanja sadržaja na alatnu traku. U lijevom dijelu prikazuju nam se dostupni alati, a na desnoj strani sadržaji koji su trenutačno na brzoj traci. Klikom na Dodaj alat (Add Tool) ili Ukloni (Remove) dodajemo ili uklanjamo alate s brze alatne trake.

Slika 4. Dijaloški okvir Logisim: Untitled Options

U Prozoru datoteka nalaze se sve datoteke koje su potrebne korisniku za izradu projekata, ali za potrebe naših osmaša sve što im je potrebno nalazi se na alatnoj traci.

Radna površina je prostor koji služi za crtanje logičkih sklopova. Elemente odabiremo na alatnoj traci clip_image003 s klikom miša. Kad je označen element u donjem lijevom dijelu prozora pojavljuje se Tablica sa svojstvima označenog elementa. Nama su pot opcije:

 • Facing,  gdje možemo element okretati u različitim smjerovima,
 • Gate size,mijenjati veličinu elemenata, i
 • Number Of Inputs odabrati broj ulaza u element.

clip_image004Slika 5. Tablica sa svojstvima označenog elementa

Crtanje logičkog sklopa

Na samom početku učenicima prvo zadajemo logički izraz za kojeg trebaju napisati tablicu istinitosti.

ZADATAK.

image

Nakon rješavanja tablice istinitosti crtaju logički sklop ne samo kako bi im olakšali clip_image013crtanje već kako bi provjerili svoju tablicu istinitosti.

Za početak odabiremo ulaze image s alatne trake, a u Tablici sa svojstvima označenog elementa u polje Label upisujemo oznake kako bi ih označili (A i B).

Slika 6. Tablica za svojstvima označenog ulaza

Još su nam potrebni sklopovi za negaciju kao i za konjunkciju i disjunkciju clip_image014. Kada umetnemo elemente potrebno ih je međusobno povezati. Samo kliknemo na naznačeno područje na elementu i tehnikom “povuci – ispusti” povlačimo do drugog elementa

clip_image015 clip_image016
Slika 7. i 8. Označena područja na elementima

Žice mogu biti u različitim bojama: sivoj, plavoj, tamnozelenoj, svijetlozelenoj, crnoj, crvenoj i narančastoj. Mi se susrećemo s dvjema vrstama: tamnozelena koja predstavlja jednobitni podatak i vrijednost mu je logička nula „0“, a svijetlozelena logički podatak čija je vrijednost jedinica “1“. Crvena boja žice se pojavi ukoliko je negdje došlo do pogreške.

clip_image017 image
Slika 9. i 10. Tamnozelena i svijetlozelena žica

Kada nacrtamo cijeli logički sklop vrijeme je za simulaciju. Odabiremo clip_image019 ili Poke Tool, a služi kad kliknemo na ulaz (input) mijenja se vrijednosti – 0 u 1 i obrnuto.

clip_image020
Slika 11. Simulacija logičkog sklopa – ulaz A (1) i ulaz B (1)

image
Slika 11. Simulacija logičkog sklopa – ulaz A (0) i ulaz B (0)

Na kraju, učenici pomoću simulacije logičkog sklopa provjeravaju svoju tablicu istinitosti i ispravljaju eventualne pogreške.

Zaključak

Program Logisim se pokazao kao savršen alat za naše potrebe. Prednost mu je jednostavno i intuitivno sučelje te jednostavno rukovanje. Kao nedostatak mogli bi izdvojiti sučelje na engleskom jeziku, ali zbog prisutnosti engleskog jezika u virtualnom okruženju, bilo u obliku videozapisa ili teksta, i ta barijera je prevladana.Smile

Simulacija logičkog sklopa učenicima daje mogućnost da u realnom vremenu vide promjene stanja u svakom dijelu spoja i  pogrešku ako sklop nije pravilno napravljen. Time učenje postaje brže i smisleno u usvajaju novih sadržaja s pogreškama, naravno, koje su prihvatljive.Smile

Literatura

 1. http://www.cburch.com/logisim/
 2. https://softradar.com/logisim/
 3. https://www.youtube.com/watch?v=cMz7wyY_PxE

Informatika i matematika se vole

dragoG_vladimirG

Drago Gradečak i Vladimir Grudenić

Sažetak

Autori ovog članka izradili su računalnu aplikaciju u svrhu zanimljivijeg i lakšeg svladavanja nastave Matematike u 1. razredu osnovne škole. Aplikacija se može koristiti na satu Matematike i Informatike. Rješavanjem različitih zadataka ujedno se realiziraju ishodi nastavnog predmeta Informatike. Učenici 1. razreda izrađivali su ravne linije, kvadrate, pravokutnike, zbrajali, oduzimali i uspoređivali brojeve.

Ključni pojmovi: geometrijski likovi, zbrajanje brojeva, oduzimanje brojeva, uspoređivanje brojeva.

Uvod

Učenici često kažu da ne vole Matematiku. Razlozi tome mogu biti razni. Učenicima je nastava zanimljiva ako su nastavne aktivnosti zanimljive. Koristeći aplikaciju Informatika i matematika se vole htjeli smo učenicima svladavanje nastavnog sadržaja Matematike učiniti zanimljivijim i zabavnijim koristeći informatičku opremu.

Aplikacija opisana u ovom članku nastala je u programskom jeziku JavaScript u razvojnom okruženju koje besplatno nudi platforma www.code.org. Aplikacija se sastoji od četiri gumba. Svaki gumb predstavlja jednu nastavnu aktivnost iz Matematike. Aktivnosti su usklađene s odgojno-obrazovnim ishodima Matematike i Informatike. Neki odgojno-obrazovni ishodi koji se postižu iz nastavnog predmeta Matematike:

Slika 1MAT OŠ A.1.4., MAT OŠ B.1.1. Zbraja i oduzima u skupu brojeva do 20. Neki odgojno-obrazovni ishodi koji se postižu iz nastavnog predmeta Informatike u domeni Računalno razmišljanje i programiranje: B.1.1 rješava jednostavan logički zadatak.

B.1.2 prati i prikazuje slijed koraka potrebnih za rješavanje nekoga jednostavnog zadatka.

Slika 1. Prikaz nastavnih aktivnosti u aplikaciji

U dogovoru i prihvaćajući prijedloge i savjete učiteljica razredne nastave, nastavni sat Informatike započeo je prisjećanjem potrebnih nastavnih sadržaja Matematike.

Aktivnosti su sljedeće:

 1. Demonstracija geometrijskog tijela,
 2. Crtanje geometrijskih likova (pravokutnika i kvadrata),
 3. Objašnjavanje razlike između geometrijskog tijela i geometrijskog lika,
 4. Kratko usmeno provjeravanje zbrajanja, oduzimanja i uspoređivanja brojeva do 20.

Učitelj demonstrira i objašnjava korištenje aplikacije. Poveznica na aplikaciju nalazi se na mrežnim stranicama škole i učenici joj samostalno pristupaju.

Crtanje gotovih geometrijskih likova i samostalno izrađivanje geometrijskih likova

Prva aktivnost u aplikaciji naziva se Crtaj gotove geometrijske likove i samostalno izradi geometrijske likove. U aktivnostima crtanja, učenik se po prostoru za crtanje kreće predmetom koji je predočen strelicom, a naredbe u aktivnosti Crtaj gotove geometrijske likove i samostalno izradi geometrijske likove su sljedeće: Nacrtaj manji kvadrat, Nacrtaj veći kvadrat, Nacrtaj manji pravokutnik, Nacrtaj veći pravokutnik, Zaokreni ulijevo, Očisti ekran, Zaokreni udesno, Naprijed za 5, Naprijed za 10, Naprijed za 15, Naprijed za 20, Podigni strelicu i Spusti strelicu. Učenicima se u ovom trenutku za potrebe objašnjavanja kretanja radnim prostorom ne objašnjava pojam piksela, već učitelj svojim kretnjama tijela može pokazati i objasniti da naredba Naprijed za 10 crta ravnu crtu koja je za jedanput duža od naredbe Naprijed za 5, odnosno da je naredba Naprijed za 20 jedanput duža od naredbe Naprijed za 10. Prije nego što učenici sami započnu s radom u aplikaciji, učitelj svaku nastavnu aktivnost (svaki gumb u aplikaciji) Slika 2pokaže i objasni učenicima. U aktivnosti Crtaj gotove geometrijske likove i samostalno izradi geometrijske likove učenik ima mogućnost kretati se prostorom za crtanje i crtati manje i veće kvadrate i pravokutnike. Manji kvadrat, veći kvadrat, manji pravokutnik i veći pravokutnik predočeni su različitim bojama kako bi ih učenici lakše razlikovali i stvarali kreativnije radove.

Slika 2. Prikaz crtanja gotovih geometrijskih likova

Nakon što učenici svladaju kretanje strelicom po radnom prostoru crtajući gotove geometrijske likove, učitelj ih navodi na izradu geometrijskih likova na način da sami crtaju stranice likova. Svaka naredba Naprijed za 5, 10, 15 i 20 predočene su različitim bojama (crvenom, plavom, narančastom i zelenom). Crtanje u bojama učitelju daje veliku mogućnost zadavanja učenicima različitih zadataka. Zadaci mogu biti sljedeći:

a) Nacrtaj kvadrat koji ima sve četiri plohe plave boje,
b) Nacrtaj kvadrat koji ima dvije susjedne plohe crvene, a druge dvije susjedne plohe zelene boje,
c) Nacrtaj pravokutnik koji sve četiri plohe ima različite boje,
d) Nacrtaj zgradu koja se sastoji od 4 kata, s time da je svaki kat predočen drugačijom bojom.
e) Nacrtaj kvadrat u kvadratu, a da se kvadrati ne dodiruju.

Zadatak opisan pod e) uključuje korištenje naredbi Podigni strelicu i Spusti strelicu. Ako je strelica podignuta, ona ne ostavlja trag što omogućuje učeniku stvaranje raznih kreacija u boji. Učenici rješavaju probleme crtanja geometrijskih likova kombinirajući Slika 3različite boje kako bi dobili određenu duljinu plohe. Učitelj može učenicima pokazati rad koji učenici trebaju izraditi. Nude se različite varijacije zadavanja zadataka i za napredne učenike. Nakon što učenici svladaju izradu geometrijskih likova u različitim bojama, mogu stvarati vlastite maštovite primjere rada u aplikaciji (slika 3.).

Slika 3. Prikaz crtanja zmije u različitim bojama

Zbrajanje brojeva do 20

Druga aktivnost naziva se Zbrajanje brojeva do 20. Učenicima se nude dva polja za samostalno upisivanje brojeva koje žele zbrojiti. Nakon unosa brojeva, kliknu na gumb Izračunaj zbroj nakon čega se zbroj unesenih brojeva prikaže na dnu prozora. Zadaci za učenike mogu biti sljedeći:

a) Zbroji dva broja koji daju zbroj 15,
b) Zbroji dva broja koji daju zbroj 18, s time da oba broja koji se zbrajaju budu jednoznaSlika 4menkasti,
c) Zbroji dva broja koji daju zbroj 18, s time da jedan broj koji se zbraja bude jednoznamenkast, a drugi dvoznamenkast,
d) Pronađi još rješenja koja su moguća u c) dijelu zadatka.

Slika 4. Prikaz zbrajanja brojeva do 20

Oduzimanje brojeva do 20

Treća aktivnost naziva se Oduzimanje brojeva do 20. Učenicima se nude dva polja za samostalno upisivanje brojeva koje žele oduzeti. Nakon unosa brojeva, kliknu na gumb Izračunaj razliku nakon čega se razlika unesenih brojeva prikaže na dnu prozora. Zadaci za učenike mogu biti sljedeći:

a) Oduzmi dva broja koji daju razliku 5,
b) Oduzmi dva broja koji daju razliku 2, s time da oba broja koji se oduzimaju budu jednoznamenkasti,
c) Oduzmi dva broja koji daju razliku 2, s time da oba broja koji se oduzimaju budu dvoznamenkasti,
d) Pronađi još rješenja koja su moguća u c) dijelu zadatka.

Slika 5Slika 5. Prikaz zbrajanja brojeva do 20

Uspoređivanje brojeva

Četvrta aktivnost naziva se Usporedi brojeve. Učenicima se nude dva polja za samostalno upisivanje brojeva koje žele usporediti. Nakon unosa brojeva, kliknu na gumb Usporedi brojeve nakon čega se usporedba unesenih brojeva prikaže na dnu prozora. Zadaci za učenike mogu biti sljedeći:

Slika 6a) Usporedi broj svojih godina s brojem učenika u razredu ili s današnjim datumom (ako je taj broj manji ili jednak 20). Učenik punom rečenicom odgovori što je veće/manje. Npr.: broj mojih godina je manji od broja učenika u razredu.
b) Usporedi (približnu) vanjsku jutarnju temperaturu s dnevnom temperaturom. Kolika je razlika u temperaturi?

Slika 6. Prikaz uspoređivanja brojeva

Zaključak

Korištenjem aplikacije postiže se korelacija nastavnih predmeta Informatike i Matematike.

Učenici su radoznalo i sa zanimanjem prionuli crtanju geometrijskih likova, zbrajanju, oduzimanju i uspoređivanju brojeva. Posebno ih je veselilo crtanje likova u različitim bojama. Neki učenici su izradili veoma kreativne crteže kao što su roboti, zmije, kuće… Preporuka je, ovisno o mogućnostima, aktivnosti provoditi i na interaktivnom ekranu. Učenici sa zanimanjem prate rad drugih učenika.

Prednost aplikacije je u dostupnosti, učenici joj mogu pristupiti u bilo kojem trenutku. Primjena aplikacije u nastavi Matematike može se rasporediti tijekom cijele nastavne godine, ovisno o vremenu obrade određenog nastavnog sadržaja. Nastavne aktivnosti mogu se provoditi na satu Matematike i/ili Informatike – na računalu, mobitelu ili tabletu. Aplikacija je prigodna i za vježbanje nastavnih sadržaja Matematike na početku nastavne godine u 2. razredu ili kao vježbanje na početku nastavne cjeline koja se nadograđuje na nastavni sadržaj 1. razreda. Nastavne aktivnosti u aplikaciji mogu se nadograditi i unaprijediti ovisno o prijedlozima učitelja, a naravno, i učenika.

Korišteni obrazovni sadržaji:

 1. ttps://studio.code.org/home
 2. https://code.org/educate/applab
 3. https://code.org/learn
 4.  https://www.w3schools.com/js/DEFAULT.asp

Alat za online nastavu

gordanaS_gordanaL

Gordana Sokol i Gordana Lohajner

Sažetak

Prošle školske godine dogodile su se mnoge promjene, a najveća promjena – nastava na daljinu. U tom kratkom vremenu morali smo promijeniti način poučavanja, a tragalo se i za različitim alatima koje bi za učenike bile motivirajuće i zabavne. Naravno, još jedan od uvjeta je jednostavnost i pristupačnost učenicima. U moru različitih aplikacija istaknuo se Bookwidget kao vrlo kvalitetan alat za izradu interaktivnih sadržaja za poučavanje. U ovom članku navedene su prednosti korištenja aplikacije koje, vjerujem Smile, svakog učitelja će potaknuti da odvoji vrijeme i isproba Bookwidget i počne ga koristiti u svojem radu.

Ključne riječi: Bookwidget, online aplikacija, prednosti, ocjenjivanje, dijeljenje.

Uvod

Bookwidget je prije nekoliko mjeseci preveden na hrvatski jezik i omogućio olakšalo korištenje za učitelje koji se ne služe najbolje engleskim jezikom. U zadnje vrijeme je vrlo popularan u Hrvatskoj, ne samo zbog hrvatskog jezika već i zato jer nudi velik broj widgeta, čak više od 40.

Bitno je napomenuti kako nema besplatne i plaćene verzije – prvih mjesec dana imate pristup svemu i ako vam se sviđa možete kupiti licencu: mjesečnu (9€), godišnju (49€) ili preko škole.

Na početnoj stranici (nadzornoj ploči) postoje istaknuti dijelovi radi lakšeg snalaženja:

 • Moji widgeti  – broj widgeta (predložaka) koje smo do sada izradili,
 • Rad učenika/ce – povratna informacija od učenika od dana ranije (ako smo zahtijevali povratni odgovor od učenika),
 • Što je novo? – novosti vezane uz sam alat,
 • Nadahnuće – promjene najčešće za praznike, a nudi nove ideje i predloške koje možete kopirati i koristiti u svojem radu,
 • Nađi pomoć – možete kontaktirati i naći pomoć, postoji baza čestih pitanja, vrlo su ažurni i odgovor dobivate u roku od 24 sata.

bw_1
Slika 1. Početna stranica Bookwidgeta

Widgeti (predlošci)

Widgeti su posloženi u grupe po bojama radi lakšeg snalaženja. Kao učitelji najčešće koristimo grupu Testiraj i grupiraj što omogućuje interaktivno učenje pomoću kvizova, obrazovnih kartica, radnih listova, lente vremena…, a predložak Pitanja o lekciji koristimo kao izlaznu karticu. Na temelju izlazne kartice učitelj dobiva informaciju jesu li učenici ostvarili zadani ishod, a učenicima dajemo informaciju o razini njihovog znanja.

bw_2
Slika 2. Widgeti (predlošci)

Velik broj predložaka je jednak velikom broju mogućnosti, od izrade najjednostavnijeg radnog listića, pa do složenije pisane provjera znanja s različitim vrstama pitanja.

Važno je napomenuti kako bi učenici pristupali interaktivnom nastavnom sadržaju ne trebaju posjedovati Bookwidget račun.

Live

imageOpcija Live omogućuje praćenje učenika uživo tijekom rješavanja zadataka na primjer preko Teamsa ili Google Clasrooma. Učitelj za svakog učenika ima uvid koliko zadatka je riješio, kad je zadnje bio aktivan…

Ocjenjivanje i izvješćivanje

Ono što je nas najviše privuklo je ocjenjivanje i detaljan izvještaj nakon svake vježbe ili pisane provjere znanja.

slika1
Slika 3. Pregled po pitanjima

Važno je svakom učeniku pružati kvalitetnu povratnu informaciju, a Bookwidget mnoge vježbe ili pisane provjere automatski ocjenjuje.  Zbog toga učitelj ima više vremena za komunikaciju s učenikom i pružanje povratne informacije

Jednim klikom na predložak (widgeta) vidimo rezultate kviza i sva pitanja koja su bila u kvizu. Po svakom pitanju vidimo postotak uspješnosti savladavanja nastavnog sadržaja – crveno znači kako učenici nisu savladali gradivo i potrebno je ponovo pojasniti, žuto znači kako je usvojenost osrednja (oko 50 %), a zeleno da su savladali nastavni sadržaj.

slika2
Slika 4. Rezultati po učenicima

slika3
Slika 5. Graf

Na temelju postotka znamo koji su sadržaj učenici uspješno usvojili, a koje bi još trebalo ponoviti.

Također učeničke radove možemo pregledati po pojedinom pitanju ili po učeniku.

Prilikom izrade kviza može se potkrasti greška npr. broj bodova, krivo naznačen točan odgovor. Prednost je što možemo naknadno promijeniti grešku u kvizu i ponovo “propustiti” kroz odgovore učenika. Što je puno bolje nego da ručno ispravljamo, zar ne?

slika5slika4
Slika 6. i 7. Prikaz rezultata po pitanjima

Dijeljenje i suradnja

Dijeljenje widgeta možemo na više načina. Učenici mogu skenirati QR kod sa svojim uređajima ili prepisati kratki kod. Također postoji mogućnost slanje poveznice elektroničkoimagem poštom. Koristimo li platformu Google Clasroom ili Teams for Education kviz možemo direktno poslati određenom razredu.

Slika 8. Dijeljenje widgeta (predloška)

Opcija Pošalji odgovore meni  šalje vam povratnu informaciju na mail s kojim ste se registrirali. Problem se javlja što nakon nekog vremena imate prenatrpan poštanski sandučić. Preporučamo da isključite ovu opciju, a povratne informacije primit ćete u Bookwidget sustav pod Ocjenjivanje i izvješćivanje.

Suradnja i dijeljenje widgeta s drugim učiteljem je moguća klikom na Prikaži poveznicu nastavnika. Učitelj preuzima predložak te ga preuređuje i prilagođava vlastitim željama.

Zaključak

U online nastavi Bookwidget se pokazao kao odličan alat za motiviranje učenika, od različitih kvizova do zabavnih edukativnih igara. Učitelju se nudi velik broj widgeta koje može primijeniti u bilo kojem dijelu sata, na početku za ponavljanje gradiva, na završetku za usustavljenje obrađenog sadržaja ili u središnjem dijelu za obradu novog nastavnog sadržaja. Asocijacija na zanimanje učitelj je domišljatost i kreativnost, pa vjerujemo kako ćete Bookwidget iskoristiti na najbolji način! Smile

Kako učiniti učenje zabavnijim

svetlana_busen

Svetlana Bušen

Sažetak

U članku opisujem Kahoot online platformu! i Quizizz; prednosti i slabosti istih i njihovo korištenje u nastavnom procesu.

Uvod

Čini se da učitelji sve više naglašavaju kvalitetu formalnog ispita znanja u procesu učenja, tako da na taj način možemo prikupiti dovoljno informacija o znanju, koje je namijenjeno kako studentima tako i nama samima.

To je velika pomoć za stjecanje novog znanja i učinkovitije poučavanje na drugačiji način. Proces formalnog testiranja znanja može biti još učinkovitiji i prije svega zabavniji ako ga koristimo s dostupnim digitalnim alatima i web aplikacijama.

Ključne riječi: digitalni alati, mrežne aplikacije, Kahoot!, Quizizz

Digitalni alati i mrežne aplikacije

Kahoot!

Kahoot je online alat za interaktivnu suradnju. Omogućuje stvaranje kvizova, rasprava, upitnika i sortiranje odgovora u ispravnom redoslijedu.

Kahoot platforma za učenje! je:

 • fleksibilna – u samo nekoliko minuta možemo stvoriti igru ​​za učenje za sve uzraste, za bilo koju temu.
 • jednostavna – može se koristiti na bilo kojem uređaju s internetskom vezom. Igrači ne Slika 1. Učenici se primjenjuju na Kahoottrebaju račun, niti se prijavljuju da bi se pridružili igri.
 • zanimljiva – promiče socijalne vještine i potencijal učenika, produbljuje pedagoške učinke u nastavnom procesu.
 • globalna – mogu sudjelovati igrači iz više od 180 zemalja.
 • besplatna.

Slika 1. Učenici se primjenjuju na Kahoot

Prednosti

 • Cijeli razred odgovara na određeno pitanje u isto vrijeme, tako da se nastavni proces može tumačiti između pitanja.
 • Učenicima možete dati povratnu informaciju u stvarnom vremenu o njihovim odgovorima. Kao učitelj, odmah ćete otkriti gdje učenici čine pogrešku.
 • Interes učenika za Kahoot je velik. Oni vole ovu web-baziranu platformu pa ostaju motivirani cijelo vrijeme.

Slika 2. Učenici su motivirani i razmišljaju o odgovorimaSlika 3. Učenici su motivirani i razmišljaju o odgovorima
Slika 2, 3. Učenici su motivirani i razmišljaju o odgovorima

Slabosti

 • Učenici se zabavljaju, ali mogu postati preglasni.
 • Otkucava s vremenom. Djeca žure dati odgovor što je brže moguće, kako bi osvojili štoveći broj bodova. U rezultatima su najlošji oni učenici kojima je potrebno više vremena za razmišljanje.

Slika 4. Učenici igraju KahootSlika 5. Učenici igraju Kahoot
Slika 4, 5. Učenici igraju Kahoot

Quizizz

Quizizz je aplikacija slična Kahootu. Na obje web-lokacije osnovna je ideja stvoriti pitanja s višestrukim izborom. Učenici dobivaju trenutnu povratnu informaciju i još uvijek se zabavljaju.

Redovito koristim Quizizz i u poučavanju slovenskog jezika, što se pokazalo dobrodošlim. Učenici su oduševljeni, vole raditi, a iznad svega su motivirani za rad.

Prednosti

 • Učenici su samostalni u radu.
 • Oni prate ritam koji im odgovara. Nastavnik im može ponuditi vrijeme za rješavanje Slika 6. Učenici se primjenjuju na Quizizzzadatka od 5 sekundi do 15 minuta, što je manje stresno za one učenike kojima je potrebno više vremena za razmišljanje.
 • Aplikacija omogućuje nastavniku da postavi opširna i složena pitanja koja mu Kahoot ne dopušta.

Slika 6. Učenici se primjenjuju na Quizizz

Slika 7. Učenici igraju QuizizzSlika 8. Učenici igraju QuizizzSlika 9. Učenici igraju Quizizz
Slika 7, 8, 9. Učenici igraju Quizizz

Slabosti

 • Nedostatak vremena za tumačenje pitanja, jer svi učenici nisu u isto vrijeme i na istom pitanju.
 • Učitelj ne dobiva trenutnu povratnu informaciju između pitanja, tako da kviz ne smije biti predug.

Razlika između Quizizza i Kahoota

Ako se želim igrati sa svojim učenicima, obično koristim Kahoot. Kod Kahoota svi učenici rješavaju zadatke iste teme u isto vrijeme. Ali, ako želim dati djeci mogućnost samostalnog rada, onda radije koristim Quizizz. Quizizz također mogu napraviti učenici kao domaću zadaću, koja se pokazala kao izvrsna prilika za sintetiziranje sadržaja.

Kahoot u razredu doprinosi “kreativnom nemiru”, ali ako želite da učenici budu manje glasni, upotrijebite Quizizz.

Osobno sam impresioniran s obje web platforme, jer su svi učenici aktivni, sudjeluju, motivirani su, uče i primaju povratne informacije.

Zaključak

Možemo zaključiti da obje web platforme pružaju drugačiji, ali posebno zabavniji način poučavanja i sistematizacije sadržaja pa je vrijedno pokušati ih implementirati u učionici.

Nisi još pokušao/la Kahoot ili Quizizz? Možda je vrijeme za to! Vaši će učenici biti oduševljeni.

Literatura

1. http://wilcoxsway.blogspot.com

Fotografije:  Svetlana Bušen

Jedan učenik jedna aplikacija

sanja_PS

Sanja Pavlović Šijanović

Posljednje sate nastave informatike, maturanti opće i prirodoslovno-matematičke gimnazije ispunili su dinamičnim i nadasve digitalnim sadržajima. Učenici su dobili zadatak po vlastitom izboru odabrati jednu aplikaciju koju će popratiti dokumentacijom u kojoj je objašnjena sama aplikacija, njena primjenjivost i naveden gotov primjer. Nakon toga trebali su predstaviti aplikaciju kroz navedeni primjer i zadati zadatak ostalim učenicima koji će ga odraditi u predstavljenoj aplikaciji. Na taj način nastala je dinamična izmjena preko 20 različitih, nekih više, nekih malo manje poznatih aplikacija. Evo koje su aplikacije učenici odabrali:

clip_image002Lino je praktična ljepljiva ploča, pano. Ovom aplikacijom omogućeno je slobodno objavljivanje i pregledavanje vlastitog ili tuđeg javnog panoa bez obzira gdje se nalazimo. Lino također omogućava objavljivanje poruka, fotografija i videa snimljenih iPhone uređajem. Pogledajte pano učenice Vlatke Božić: Klasični njemački idealizam

Match the memory zabavan je alat kojim se stvara vlastita igra memorije. Za korištenje clip_image004Match the memory aplikacije potrebno se prijaviti preko Facebook, Twitter, Google, Windows Live, Yahoo ili AOL korisničkih računa. Neprijavljeni korisnici nakon zatvaranja aplikacije nemaju više mogućnost mijenjanja igre i pregled rezultata. Zaigrajte igru memorije koju je kreirala Ena Lovrić: Skladatelji 20tog stoljeća te igru Harry Potter učenika Mercvajler Benedikta.

SlideSnack je alat koji omogućuje jednostavno učitavanje i dijeljenje prezentacija na internetu. Svojim jednostavnim sučeljem i načinom uporabe omogućuje interaktivno obogaćivanje prezentacije. clip_image006 Aplikacija je u potpunosti besplatna, no zahtjeva registraciju kako bi sve svoje prezentacije mogli skupiti na jedno mjesto i imati ih uvijek na raspolaganju. Otvaranje besplatnog računa moguće je putem Facebooka, Googlea i Twittera. Sučelje aplikacije je na prvi pogled zahtjevno no zapravo je vrlo jednostavno za korištenje. Za početak prvo moramo dokument u PDF formatu (našu prezentaciju spremljenu u tom obliku) učitati s računala ili priložiti link s interneta gdje se prezentacija nalazi. Kada dodamo dokument omogućuje nam se izbor načina prikazivanja prezentacije te opcijom New slidecast možemo dodati govor prezentaciji putem mikrofona spojenog na naše računalo. Pogledajte Slidesnack o našoj vukovarskoj Gimnaziji (izradio Dominik Škarica).

Stupeflix je web aplikacija za jednostavnu i brzu izradu videa. Ova aplikacija omogućuje dodavanje fotografija, glazbe, ali i video isječaka sa osobnog računala ili sa web-a, a moguće je i snimanje web-kamerom, tj. unošenja videa na licu mjesta u naš uradak. Slike se mogu učitati i sa Facebook, Dropbox, Picasa ili Flickr računa. Također možemo svoje videe dijeliti potpuno besplatno. Ukoliko često koristite Stupeflix bilo bi ga dobro nadograditi na Personal ili Pro preplate. Antonia Ivančić priredila je video uratke: The island of Korčula i Vrste pisača

Toondoo je alat koji nam omogućuje jednostavnu i brzu izradu stripova, kao i njihovo dijeljenje i objavljivanje na internetu. Alat je namijenjen prvenstveno djeci kako bi što lakše savladali korištenje računala i razvijali svoju kreativnost. Alat se može koristiti u dvije verzije: Public Toondoo – besplatan i namijenjen za pojedinca i Toondoo spaces – plaćena verzija namijenjena školama i ostalim obrazovnim ustanovama. Strip Hodovanj Alena u dvije scene. te strip Banovak Filipa.

Purpose Games omogućuje učenje i zabavu u isto vrijeme i to stvaranjem igrica koje clip_image008zatim možemo igrati i dijeliti sa našim prijateljima. Osnova igre su slike, određene točke na njima i pojam/ime koje tražimo na slici/slikama odabirom određene  točke. Za igranje nije potrebna registracija, ali ako želimo kreirati vlastiti kviz to će onda biti potrebno. Ovim alatom možete vrlo brzo izraditi i kviz s višestrukim odabirom pitanja. Zaigrajte zemljopisnu igru Pinjuh Dominika: Države Europe te spojite pojmove i slike ili zaigrajte kviz i provjerite koliko znate o Gimnaziji Vukovar, pripremio učenik Marko Sablić.  

Kubbu alat je dizajniran kako bi olakšao i poboljšao proces učenja. Alat pruža mogućnost izrade nekoliko vrsta online kvizova . Na raspolaganju su kvizovi sa spajanjem parova, kvizovi u kojima je potrebno grupirati pojmove prema određenim kriterijima, nadalje tu je i Slider kviz koji omogućuje izradu kvizova sa različitim tipovima pitanja (jedan odgovor ili više ponuđenih odgovora), križaljke i kao najzanimljivija mogućnost Composer u kojem možemo samostalno osmisliti koje tipove pitanja ćemo upotrijebiti (pitanja točno/netočno, dopunjavanje, kratki odgovori na pitanja). Zaigrajte sa Veronikom Mudri:

Match – spajanje parova Globalno zatopljenje
Divide – razvrstavanje u grupe Biologija i kemija
Slider – različite vrste pitanja: Okoliš
Composer – kviz sa miješanim vrstama pitanja:Planeti Sunčeva sustava
Crossword – križaljke: Velika geografska otkrića

Draw a stickman je jedna od najkreativnijih avanturističkih puzzle aplikacija. To je zabavna i kreativna avantura koja nam omogućuje rješavanje izazova pobuđujući u nama skrivene umjetnike. S obzirom da postoji glavni heroj igrice mora postojati i glavni zlikovac imenom Zarp koji cijelu igricu čini kako težom tako i zanimljivijom. Glavni cilj ove igrice je spasiti drugog stickman-a, kojeg također sami stvaramo,prelazeći preko svih prepreka koristeći se prikladnim alatom koje sami moramo nacrtati. (Izradila Josipa Zebec)

clip_image010clip_image012clip_image016clip_image018clip_image014

Ova igra je po svemu drugačija, ona je inovativna i originalna, avanturistička i pripovjedna te edukativna. Glavna kvaliteta ove igre je u tome što od nas iziskuje uporabu likovnih vještina i pri tome nas podučava važnoj životnoj lekciji. Ona nas uči kako pravda uvijek pobjeđuje, i kako se zlo nikad ne isplati!

Mindomo je online aplikacija za izradu umnih mapa koja omogućuje vizualno učenje, rješavanje različitih problema te poboljšava kreativnost. Kako bi proces učenja bio lakši i zabavniji, korisno je napraviti vizualnu mapu naših misli i tematski ih razvrstati. Ova aplikacija korisna je za upoznavanje novih materijala, njihovo logičko povezivanje te organiziranje. Vodeća misao kreatora ove aplikacije bila je „If it can be visualized, it can be easily remembered.˝, tj. „Ako se nešto može vizualno prikazati, lako se pamti.“. Ova misao naglašava korisnost izrade umnih mapa. Osim što je korisna učenicima, nastavnici također uspješno mogu zadržati pažnju učenika i usmjeriti ih na bitne informacije. Umnu mapu Građa računala kreirala je Lea Kajba dok je umnu mapu Računalni virusi kreirala Mia Tica.

Bubbl.us je web 2.0 alat koji omogućuje brzo i jednostavno kreiranje, uređivanje i dijeljenje mentalnih mapa. Program je iznimno koristan iz razloga što omogućuje clip_image020jednostavnu i laku izradu mentalnih mapa koje koriste pojedincima koji najbolje uče vizualno. Korisnik kroz program sam stvara središnje pojmove i stavlja pojmove u međuodnos. To je alat koji kao osnovu ima radijalni prikaz informacija i koristi funkcije desne polutke mozga, naročito primjenjujući asocijativnost i maštu. Primjer: Mihovil Vrančić – Politika i primjer:Filozofija duha-Iva Sabljić: Ova umna mapa poslužila je u učenju kompleksnog gradiva iz područja filozofije. U udžbeniku isto gradivo bilo je prikazano u stupcima te je na taj način automatski izgledalo teže nego što uistinu je. Nakon izrade umne mape, gradivo je naučeno u svega nekoliko minuta što pokazuje kako vizualizacija sadržaja ima ključnu ulogu u učenju.

Flipsnack je dio alata koji spada u veliku cjelinu Fliptools-a. Spomenuti alat omogućuje korisniku da stvori digitalnu knjigu koja može biti postavljena na različite web stranice, blogove ili jednostavno pregledavana pomoću web linka. Naime, ovaj se program koristi za pretvorbu isključivo PDF dokumenata u online knjige. Flipsnack također omogućuje izdavačima knjiga neposrednu prodaju sa stranice te uz to postoji još jedna grana Flipsnacka, a ona se naziva FlipSnack Edu. Spomenuti alat se primjenjuje isključivo u obrazovanju i stvorio još jedan način zabavne interakcije između učenika i nastavnika. Primjer: Martina Budeš Informacijski letak o Gimnaziji Vukovar.

The ultimate word search maker je online aplikacija pomoću koje se izrađuju osmosmjerke. U potpunosti je besplatna, ne zahtjeva registraciju na web stranicu, niti bilo kakve vrste članstva. Osmosmjerke mogu biti postavljenje na vlastitim web stranicama, blogovima i slično, te su dostupne svima i svatko ih može vrlo jednostavno rješavati. Primjer osmosmjerke koju je pripremio Marko Vujeva i osmosjerke učenika Kolak Mateja.

Quiz Revolution alat je za izradu interaktivnih kvizova i anketa. Zanimljiv je zbog svoje jednostavnosti jer nudi već izrađen koncept kojeg je samo potrebno dopuniti željenim pitanjima i informacijama. Alat nudi i mnogo mogućnosti, kao što su: umetanje multimedijskih sadržaja, mogućnost višestrukih odgovora, postavljanje vremenskog ograničenja, bodovanje , kreiranje vlastite liste korisnika putem e-mail adrese te dijeljenje dokumenta putem društvenih mreža. Provjerite znanje iz geografije uz kviz koji je pripremila: Marina Čalić

clip_image022Cacoo je online alat za izradu različitih dijagrama kao što su umne mape, dijagrami tijeka, mape stranica, baze podataka, čestitke i slično. Karmen Čulig izradila je umnu mapu o Dragutinu Tadijanoviću a Nikola Modalak o košarkašu Mariu Hezonji.

Photoscape je program za uređivanje fotografija. Osnovni koncept Photoscapea je „jednostavno i zabavno“ , te omogućuje korisnicima lako uređivanje fotografija snimljenih svojiim fotoaparatom ili mobitelom . Photoscape je svakako jedan od najboljih besplatnih programa za dizajniranje fotografija. Primjer: Antonija Žunabović

clip_image024

Storybird je zanimljiv alat za izradbu interaktivnih knjiga. Ovaj alat koristi velik broj čitatelja, pisaca i umjetnika kako bi se što bolje povezao u području umjetnosti. Besplatan je i pogodan za rad na svim uređajima. Moguće je obrađivati razne lekcije i zadavati zadatke te tako poboljšati znanje o predmetu i povećati zanimanje za njega. Isto tako moguće je dijeljenje sadržaja i djela među učenicima te se sve odvija u sigurnome okruženju. Autorski rad Vanessa Kupina

ProProfs,Brain Games je aplikacija koja se sastoji od dva dijela.Možemo igrati razne vrste igara ili čak sami napraviti igru po vlastitoj želji. Ova aplikacija ima više od tisuću mozgalica,zagonetki,logičkih problema i kvizova,i kroz igru će nas rangirati,što znači da za svaku odigranu igricu dobijemo određene bodove. U potpunosti je besplatan,a pruža zabavu i starima i mladima. Provjerite svoje znanje o Crvenom križu rješavajući križaljku, zaigrajte hangman o voću i povrću i slažući puzzle upoznajte Prag. (Priredila Marija Rusin). Znanje o PowerPointu i Booleovoj algebri provjerite kroz kviz Ane Matijašević.

PowToon je alat za izradu animiranih prezentacija i animiranih videa besplatan za korištenje i dostupan online bez potrebe za instaliranjem programa na računalo. To je ujedno i jednostavan animacijski alat i prezentacijski softver.Matej Duspara:Kako osvojiti djevojku

Wideo je online platforma za rad sa videosadržajem. Ona omogućava kreiranje, uređivanje i podjelu videa. Pogledajte video animaciju Dretvić Mislava: Kako napisati lektiru

ProShow Web koji omogućava stvaranje videodijaprojekcija (niza fotografija) online. Račun na ovoj aplikaciji ima dvije opcije, to je besplatni ili tako zvani slobodan račun koji omogućuje stvaranje mini – slajdova dok druga opcija predstavlja plaćeni račun koji nudi više mogućnosti, fleksibilnosti i raznih preuzimanja novih opcija (upgrade).Pogledajte maturante prirodoslovno matematematičke gimnazije,pripremila Katarina Vajt.

Na kraju, zanimljivo je što su sve odabrane aplikacije edukativne, korisne u obrazovanju te primjenjive u učenju kako kod učenika za usvajanje i ponavljanje gradiva tako i kod nastavnika kako bi na zabavniji način prilagodili, predstavili i objasnili gradivo. Između ostalog alati omogućuju razmjenu ideja,nastavnih sadržaja te međusobnu komunikaciju. Alati omogućuju određeni vid e-učenja, gdje sadržajima pristupamo individualno bez prostornog i vremenskog ograničenja. Korisni su u proširenju metodičkih alata, koji učenike mogu više angažirati i zainteresirati. Temelje se na principima stvaralaštva, komunikacije, suradnje i dijeljenja pri čemu je učenik korisnički orijentiran. Učenik je i kreator i korisnik.

Svi ovi alati imaju jedinstven cilj, a to je: učiniti edukaciju što maštovitijom i zanimljivijom a naučene sadržaje što trajnije i primjenjivije. Sigurna sam da smo u tome uspjeli!

Programi e-učenja za stručno usavršavanje nastavnika

marina_mirkovic

Marina Mirković

Agencija za odgoj i obrazovanje u sklopu projekta „Poboljšanje sustava stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika“ razvila je pet programa e-učenja za stručno usavršavanje koji su od proljeća ove godine dostupni putem interneta. Interdisciplinarni programi e-učenja odnose se na teme vrednovanja, individualizacije rada, strategije učenja i poučavanja, mentorstva i profesionalnog razvoja. Kreirani programi su:

 • Vrednovanje učeničkih postignuća
 • Individualizacija u odgojno-obrazovnom procesu
 • Strategije učenja i poučavanja
 • Izazovi mentorstva
 • Putem profesionalnog razvoja.

Programi e-učenja Agencije za odgoj i obrazovanje smješteni su na CARNetovom poslužitelju, a verzija Moodle-a koja se koristi u CARNetu nazvana je Loomen. Možete ih naći u kategoriji Programi e-učenja AZOO-a. Prijava za sudjelovanje izvodi se putem sustava www.ettaedu.eu. Veliki je broj zainteresiranih za pohađanje programa, te se vrlo brzo popuni broj prijava (50 ili 100 polaznika). Za pohađanje programa e-učenja dovoljne su oSlika1snovne vještine korištenja računala i interneta kao što su: korištenje elektroničke pošte, pregledavanje web stranica, upravljanje datotekama na računalu te korištenje programa za obradu teksta i/ili tabličnih kalkulatora.

Slika 1. Programi e-učenja Agencije za odgoj i obrazovanje u sustavu CARNet Loomen

Odabranom programu možete pristupiti i nesmetano raditi u Slika2bilo koje vrijeme, odnosno kada to vama najviše odgovara. Ne morate odjednom proći sve njegove dijelove. Sustav bilježi vrijeme provedeno na tečaju i mjesto na kojem ste zastali i trebate nastaviti kad se ponovno uključite.

Slika 2. Veliki broj sudionika u programima stručnog usavršavanja

Predviđeni oblik rada je individualni. Korisnici se koriste sljedećim strategijama: vizualizacija, sumiranje, stvaranje analogija, popunjavanja ponuđenih obrazaca; postavljanja vlastitih ciljeva učenja i rokova izvršavanja aktivnosti zadanih programom; odabir i primjena odgovarajućih strategija s obzirom na materijale i alate programa te samovrednovanje i samorefleksija. U sadržajima možete naći različite materijale za čitanje, upitnike i kratke filmove za samorefleksiju i samoprocjenu, alate i aktivnosti za usvajanje, ponavljanje i uvježbavanje. Svaki tematski dio sadrži poveznice na različite alate i obrasce.

Program „Vrednovanje učeničkih postignuća“ omogućuje polaznicima da usvoje osnovne koncepte vrednovanja. Posebna pažnja dana je zakonima i pravilnicima vezanim za ovo područje. Polaznici će upoznati moderne koncepcije vrednovanja u kojima učenik postaje aktivni sudionik vlastitog vrednovanja pri čemu je ono sastavni dio učenja i poučavanja. Prikazano je zanimljivo predavanje dr. sc. Borisa Jokića o kSlika3valiteti vrednovanja. Kroz program, sudionici će osvijestiti važnost dobro definiranih odgojno-obrazovnih ishoda te moći oblikovati različite vrste zadataka otvorenog i zatvorenog tipa.

Slika 3. Naslovnica programa e-učenja „Vrednovanje učeničkih postignuća“

Program e-učenja „Individualizacija u odgojno-obrazovnom procesu“ pruža polaznicima temeljna znanja o individualiziranim odgojno obrazovnima programima te potrebi i obvezi individualizacije u odgojno-obrazovnom radu. Nužno je razvijati sposobnost prepoznavanja potreba učenika, kako onih s posebnim obrazovnim potrebama, odnosno s teškoćama u učenju, tako i darovite djece.

Slika4Slika5
Slika 4, Slika 5. Prikaz iz programa e-učenja „Vrednovanje učeničkih postignuća“

Svim odgojno obrazovnim djelatnicima preporučujem program „Strategije učenja i poučavanja“ koji će ih kroz razne sadržaje uvesti u svijet suradničkog učenja. Polaznici će upoznati nužnost promjene u pristupu učenju i poučavanju te usvojiti osnovna načela poučavanja usmjerenog na učenika. Razrađene su faze suradničkog učenja, posebno opisan rad u paru. Upoznati ćete nove uloge učitelja, analizirati primjere aktivnosti učitelja i Slika6učenika, proučiti poticanje samostalnosti učenika u učenju i njegove motivacije za učenje. Za lakši rad u aktivnostima, polaznici koriste dnevnike refleksije i radne bilježnice za učitelje.

Slika 6. Naslovnica programa e-učenja „Strategije učenja i poučavanja“

Program „Izazovi mentorstva“ namijenjen je odgajateljima, učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima koji se nalaze u ulozi mentora ili to mogu postati. Polaznici tečaja upoznati će i razumjeti uloge i karakteristike mentora, faze Slika7mentorskog rada i zadatke te izazove s kojima se susreću u pojedinoj fazi da bi se prikladno pripremili za njih. Osvijestiti će i razumjeti komunikacijske vještine važne za uspješnu interakciju i komunikaciju između mentora i pripravnika te će moći primijeniti različite komunikacijske tehnike za uspješno rješavanje mogućih problema u komunikaciji u mentorskom odnosu.

Slika 7. Prikaz iz programa e-učenja „Strategije učenja i poučavanja“

Slika8Slika9
Slika 8, Slika 9. Prikaz iz programa e-učenja „Izazovi mentorstva“

Zanimljivi su i korisni prijedlozi obrazaca dnevnika stažiranja, plana i programa pripravničkog staža, obrazaca za analizu potreba pripravnika i mentora, refleksiju i samorefleksiju. Zasebni dio je „Kutak za čitanje“ koji sadrži primjere iz prakse i dodatne materijale.

U programu „Putem profesionalnog razvoja“ polaznici se informiraju o konceptu profesionalnog razvoja, cjeloživotnom učenju i ciklusima profesionlane karijere. Kroz različite zadatke, aktivnost promišljanja vodi ih kroz analizu profesionalne uloge i omogućuje razvoj kompetencija samorefleksije profesionalnog razvoja. Predstavljen je kotač ravnoteže (životni i profesionalni) kao alat za planiranje, evaluaciju, provjeru i refleksiju o zadovoljstvu našim radom. Polaznik reflektira vlastito iskustvo na osnovi različitih alata i metoda, istražuje svoje potencijale i područja vlastitog razvoja. Kroz intervju u paru, polaznici razmijenjuju iskustva s kolegama. Svoj profesionalni razvoj polaznici prikazuju putem e-portfolia.

Slika10Polaznici na kraju pohađanja pojedinog programa ispunjavaju evaluacijski upitnik te njime autorima daju povratnu informaciju o programu. To je ujedno i preduvjet za dobivanje potvrde o sudjelovanju u programu e-učenja. Programi će se kontinuirano usavršavati i nadopunjavati. Nedostaje kontakt polaznika s trenerima i drugim sudionicima te se predlaže da budući programi e-učenja budu kombinirani a da se komunikacija ostvaruje putem foruma.

Slika 10. Potvrda o sudjelovanju u programu e-učenja

Dodatne informacije i analizu programa možete saznati iz publikacije „Evaluacija pilot provedbe pet novih programa e-učenja za stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika“ (Dr. Justina Erčulj i prof. dr. Paul Roeders, Agencija za odgoj i obrazovanje, ožujak 2014.).

Čestitke i zahvala djelatnicima Agencije za odgoj i obrazovanje koji su sudjelovali u kreiranju ovih programa. Vjerujem da će nastati dodatni programi s korisnim temama iz područja odgoja i obrazovanja. Mogućnosti e-učenja povećavaju dostupnost stručnog usavršavanja svim odgojno obrazovnim djelatnicima koji su ujedno potaknuti na uporabu informacijsko komunikacijske tehnologije. U novoj školskoj godini krenite i vi s ovim oblikom stručnog usavršavanja putem programa e-učenja.

Sistematizacija gradiva kroz izradu digitalnih mentalnih mapa

sanja_PS

Sanja Pavlović Šijanović

S obzirom da je još jedna školska godina iza nas, a nova školska godina stiže puna novih saznanja i izazova, htjela sam podijeliti ideju za nadolazeće prve nastavne sate koje obično koristimo za sistematizaciju gradiva-tematskih cjelina obrađenih u prethodnim razredima. Program Popplet daje nam mogućnost da upravo tu sistematizaciju učinimo zanimljivijom te da sebe kao nastavnika ne stavljamo u fokus gdje samo pružamo kolekciju informacija već da kod učenika razvijamo sposobnost korištenja prikupljenih znanja izradom vlastite digitalne mentalne mape.

Kreirajući mapu učenici ističu bitno a izostavljaju manje bitne činjenice što nam daje povratnu informaciju o tome u kojem obimu su uspješno savladali zadatke nastave i da li neke ključne pojmove treba dodatno razjasniti. Ujedno individualnim oblikom rada učeniku se omogućava neposredan odnos s nastavnim sadržajem, potiče inicijativnost i osobna odgovornost, razvija samostalnost, samopouzdanje i stvaralačka sposobnost učenika.

imagePopplet je jedan od besplatnih alata na internetu koji nam pomažu da svoje ideje prikažemo jednostavno i zanimljivo kroz izradu mentalnih mapa. Pristupamo mu preko stranice http://popplet.com/ i moramo se registrirati……

Dalje je sve jednostavno: potrebno je kliknuti na Make new popplet.

clip_image004

clip_image006Nakon što našem poppletu damo ime i odaberemo boju kliknemo na Make it so! I možemo započeti sa kreiranjem mentalne mape s jednim objektom (popplet) na način da dva puta kliknemo na samu radnu površinu.

 

U novonastali popplet možemo:

 • pisati tekst

clip_image008

 • crtati

clip_image010

 • umetnuti slike ili video

clip_image012

 • -promijeniti boju poppleta

clip_image014

 • – ili to sve kombinirati zajedno u jednom objektu.

Sve to možemo primijeniti u poppletima koje ćemo nastaviti kreirati ovisno o razinama i clip_image016hijerarhiji koju želimo prikazati.

Dodatnim poppletima stvaramo hijerarhijsku strukturu među novim informacijama pri čemu glavna ideja treba zauzimati centralnu poziciju gdje ju pravilno objašnjavamo te ističemo njene karakteristike koje će kasnije biti podloga za daljnje širenje.

U konačnici nastaje multimedijalan prikaz naše uratka koji možemo podijeliti na društvenim mrežama clip_image018, učiniti ga javnimclip_image020 ili dozvoliti nekome da ga koristi i mijenjaclip_image022.

clip_image024

Uz to što smo izradom poppleta ponovili ili sistematizirali određeno gradivo:nastavnu cjelinu ili jedinicu, nastavili smo sa kontinuiranim osposobljavanjem učenika na području selekcije i organizacije informacija. Činjenica je da živimo u informatičkom dobu u kojem smo zagušeni brojnim i raznovrsnim informacijama kojima pristupamo brzo, lako i često bez kritičkog rasuđivanja. Stoga mi nastavnici imamo izuzetno zahtjevan zadatak, a to je osposobiti učenike za pronalaženje i selektiranje vrijednih, bitnih i pouzdanih informacija kako bi permanentno stjecali nova znanja i razvijali sposobnosti potrebne za život i rad.

Sat u kojem ćemo koristiti Popplet s jedne strane čini zaokruženu nastavnu cjelinu, dok s druge strane predstavlja kariku u lancu nastavnog procesa i iz tog razloga njegova uporaba nije ograničena samo na sistematizaciju gradiva. Nastavni proces dugoročni je zajednički, sustavni rad nastavnika i učenika na ostvarivanju odgojnih i obrazovnih zadataka a popplet je jedan od mnogih načina koje možemo koristiti za izobrazbu učenika kako bismo ih pripremili i osposobili za izazove suvremenog društva a upravo to i jeste krajnji cilj nastave.

Sa svojim učenicima popplet sam iskoristila na zadnjim satima ove školske godine za sistematizaciju gradiva iz informatike ali sam im ponudila i mogućnost obrade određene cjeline iz nastavnog predmeta po vlastitom izboru. Rezultati su bili izvanredni, s obzirom na vlastite afinitete i kreativnost svi učenici su ostvarili uspješne uratke i ovladali samim programom. Produktivna i kreativna aktivnost učenika pokazala se najboljom prevencijom protiv dosade i sigurnim receptom za ugodnu emocionalnu razrednu klimu. Evo i nekoliko radova vukovarskih gimnazijalaca…..za poticaj i motivaciju u nadolazećoj školskoj godini!

Gradite i zabavite se uz …

Chrome web preglednik, Lego i Google Karte

damjan_tomsic

Damjan Tomšić

Svi smo se u djetinjstvu barem jednom igrali sa Lego kockama, gradili kuće, svemirske brodove i maštali. Ukoliko ste svoje Lego kockice poklonili mlađim generacijama ili su vam preskupe da ih kupujete, možete se poigrati virtualnim, uz aplikaciju Build with Chrome.

Build with Chrome je zajednički pothvat Google i Lego kompanije predstavljem krajem šestog mjeseca ove godine. Google je htio pokazati 3d mogućnosti svojeg Chrome web preglednika, a LEGO je slavio 50 godina prisustva u Australiji uz Lego festival igara.

Build with Chrome APPNe moramo spomenuti da je ovo bila savršena kombinacija. Ideja je bila jednostavna: “Odaberite zemljište bilo gdje u Australiji ili Novom Zelandu. Izgradite nešto, objavite to na karti i podijelite sa svojim prijateljima”. Naravno, za ovo će vam biti potreban Google račun, Chrome web preglednik i ponešto vremena.

Pregledavanje kuća

Prije nego što počnete graditi svoju kuću, pregledajte druge kuće da vidite što su već drugi napravili. Sigurno ćete pronaći vrlo kreativne i zanimljive građevine, smiješne ili ljubavne poruke. U gornjem desnu kutu nalazi se jednostavna navigacija, gumb Build (Gradi) i gumb Explore (Istraži). Kad kliknete na gumb Explore dobit ćete tri opcije: Recent (Nedavno), Most viewed (Najviše pogledano), My Builds (Moje građevine).

Uobičajena traka zumiranja Google Karti, zamijenjena je Build with Chrome EXPLORE2d/3d trakom zumiranja i nalazi se lijeve strane. Ona vam omogućuje da do jednog dijela zumirate u 2d načinu, a zatim se automatski prebaci u 3d način koji je dovoljno blizak da pogledate sve građevine u 3d pogledu. Isto tako možete mijenjati kut gledanja građevina pomoću gornjeg lijevog gumba, vidimo da je na slici dolje izabran pogled s prednje strane.

Gradnja kuća

Pregledajte karte i pronađite zemljište za sebe, možda ćete naći prazno mjesto pokraj Build with Chrome BUILDzanimljive građevina ili možete prepustiti Googleu da vam sam pronađe zemljište. Pritiskom na gumb Build, Google će automatski pronaći zemljište za vas, a ako vam se ne sviđa, ponovno pritisnite gumb Build kako bi pronašli drugo zemljište.

Ako ste pronašli svoje zemljište, spremni ste za gradnju kuće, što znači da sada počinje onaj zabavni dio. Kliknite na gumb Start building kako bi započeli vašu izgradnju. Otvorit će vam se nova stranica sa kvadratnim zemljištem, zajedno s raznim kockicama s lijeve strane i opisom korištenja alata s donje desne strane.

Build with Chrome BUILD PLOT

Lijevim klikom miša postavljate željenu kockicu, a desnim klikom miša je možete otkloniti. Ako ste nešto pogriješili, možete poništiti zadnji korak uz pomoć tipkovničke kratice CTRL+Z. Kockice možete rotirati uz pomoć strelica na tipkovnici, a zumiranje možete izvršiti pomicanjem kotačića miša.

Pomicanje pogleda u 360 stupnjeva moguće je uz pomoć alata u gornjem desnom kutu, a dodatno pomicanje može se lako izvesti tako da držimo tipku Razmaknica (Space), kliknemo lijevu tipku miša i lagano pomičemo miš pritom mijenjajući pogled.

Build with Chrome BRICKS DOORS WINDOWSIsto tako s lijeve strane gdje biramo razne kockice, možemo promijeniti i boju kockica. Osim izbora raznih kockica, možemo kliknuti i na karticu Extras i tamo izabrati vrata i prozore za svoju novu kuću.

Pravila korištenja i zaključak

Prije svega moramo priznati, kada pustite maštu na slobodu, provest ćete dosta vremena gradeći svoju izmišljenu građevinu. Naravno, moramo vas upozoriti da postoje i pravila korištenja ove aplikacije, kao što je pisanje i objava uvredljivog sadržaja, promoviranje brendova i sl.

Također, postoji problem ukoliko zatvorite prozor web preglednika tijekom građenja, a to je da se vaši podaci neće spremiti i izgubit ćete sve što ste dotad izgradili. Provjerite je li vaša konačna građevina točno onakva kakvom je želite.

Ipak, ovo građenje je jedno ugodno iskustvo i odličan način da pustite svoju maštu i kreativnost na slobodu, bez obzira da li ste odrasla osoba ili dijete.U nastavku pogledajte video kako izgleda Optimus Prime izgrađen uz pomoć aplikacije Build With Chrome.

Članak je originalno objavljen u Oblaku znanja, zahvaljujemo na dozvoli za prenošenje.

pptPlex i authorSTREAM Desktop

– brzo i jednostavno do upečatljive prezentacije

matija_blagus

Matija Blagus

Ukoliko ste uvijek željeli napraviti malo drugačije PowerPoint prezentacije s raznim multimedijskim dodacima, imamo rješenje za vas. pptPlex i authorSTREAM Desktop su dva dodatka koja vam omogućavaju da brzo i jednostavno napravite prezentacije, umetnete u njih video ili slike s nekih od online servisa (primjerice YouTube i Flickr). Ova dva dodatka jednostavna su za instalaciju i besplatni su. Nakon instalacije, u PowerPointu se pojavljuju dvije nove vrpce s alatima koje nam omogućuju jednostavnije umetanje multimedijskih elemenata te brzu i jednostavnu izradu dinamičnih prezentacija.

pptPlex je proizvod Microsoft Office Labsa, a možete ga preuzeti ovdje.

AuthorStream Desktop pronaći ćete ovdje.

Oba dodataka rade s Officeom 2007 i 2010, a trebali biste imati postavljen engleski jezik kao zadani, kako bi sve funkcionalnosti ispravno radile. Za korištenje authorSTREAM dodatka trebate imati instalirani najnoviji Flash player.

pptPlex

Nakon preuzimanja i instalacije u Microsoftovom PowerPointu je dostupna nova vrpca koja se zove pptPlex.

slika1
Slika 1. Izled pptPlex vrpce

Pomoću alata pptPlex možemo napraviti prezentacije u obliku panela koje nam omogućuju da primjerice prezentaciju prilagodimo nekom vremenskom tijeku ili da napravimo pregled slajdova kroz jedan veliki koji je moguće povećavati kako bi se dobili dinamični prikazi. Također možemo unutar prezentacije umetnuti i ostale Officeove dokumente te ih unutar same prezentacije listati, što nam omogućuje bolje povezivanje prezentacije s ostalim dokumentima te se smanjuje potreba za otvaranjem dodatnih dokumenata koji obično prate prezentacije. Omogućeno vam je da za razliku od standardne prezentacije imate mogućnost automatskog povećavanja na određene sekcije, te na kraju pregled cijele sekcije. Ovo je zgodna mogućnost za sve predavače koji na taj način mogu podijeliti svoje prezentacije u različite dijelove te na kraju svakog dijela pokazati pregled svega što se u njemu nalazi – svojevrstan kratki pregled ispredavanog gradiva. Da biste mogli koristiti mogućnosti alata pptPlex potrebno je u postojeću prezentaciju dodati sekcije te na taj način razdvojiti slajdove prema sadržaju. To će omogućiti pptPlex dodatku da napravi slajd u obliku panela koji sadrži sve ostale slajdove po sekcijama te da ih tijekom izvođenja prezentacije povećava ovisno o tome što se trenutno prikazuje.

Prikaz rada programa možete vidjeti u ovom vidu:

Da biste dodali sekcije na vašu postojeću prezentaciju morate iz vrpce Polazno odabrati naredbu Sekcija te iz padajuće liste odabrati naredbu Dodaj sekciju (eng. Home> Section kliknuti na Add Section). Na taj način ćete definirati novu sekciju koja može biti primjerice neko poglavlje unutar gradiva i slično. Naravno poželjno je i zadavanje imena sekcija, jer će ih pptPlex dodatak koristiti za nazive cjelina.

Na vrpci pptPlex , s lijeve strane imamo prvu grupu alata koja se zove Start pptPlex. Ta grupa sadrži tri naredbe: From Overview, From First Slide i From Current Slide, koje nam omogućuju pokretanje prezentacije s različitih dijelova prezentacije. From Overview nam omogućuje pokretanje prezentacije od slajda s panelom, dok From First Slide omogućuje pokretanje prezentacije od prvog slajda prezentacije. Naravno From Current Slide omogućuje pokretanje prezentacije od slajda koji ste trenutno odabrali u PowerPointu, tako da prezentaciju možete pokrenuti od bilo kojeg slajda koji vam odgovara. Važno je napomenuti ako pokrenete prezentaciju na standardni način, a ne preko pptxPlex vrpce, vidjeti ćete standardnu prezentaciju, kao da niste koristili pptPlex!

Prije nego ćete pokrenuti prezentaciju, potrebno je u nju umetnuti elemente i prilagoditi ju prikazu. Za to nam služi središnja grupa alata pptPlex Content koja sadrži naredbe za slika2uređivanje prezentacije.

Naredba Canvas Background nam omogućuje izgled slajda kao panela koji prati neki vremenski slijed te kada kliknemo na njega iz padajuće liste je moguće odabrati dizajn takvog slajda (slika 2).

Slika 2. Izbor dizajna slajda

Svaka od sekcija koju smo prethodno definirali biti će na taj način prikazana na tom početnom panel slajdu s nazivima sekcija koje smo upisali. Moguće je odabrati već gotove predloške ili samostalno izraditi vlastiti.

Osim dodavanja panel slajda (odnosno pozadine) možemo dodati i neke dokumente unutar same prezentacije klikom na naredbu Add Live Content. Otvara vam se dijalog u kojemu odabirete dokument koji želite staviti u samu prezentaciju. Umjesto klasičnog slajda sada ćete imati unutar prezentacije prikazani neki od dokumenata koji ste u slika3prethodnom koraku odabrali. Možete odabrati sljedeće vrste dokumenata: Word dokument, Excel tablicu, Visio dijagram, te PowerPoint prezentaciju.

Da bismo odredili na koji način će se prikazati naša prezentacija možemo kliknuti na Advanced Options gdje se nalaze postavke prikaza prezentacije (slika 3.).

Slika 3. Prozor Advanced Options

U grupi Slide Transition možete odabrati kakav prijelaz želite dodati između slajdova, dok u Section Settings možete odabrati pozadinu i izgled pojedinačnog slajda (Color i Template) te na koji način će prezentacija teći. Ako želite da vam se na početku svake sekcije prikažu svi slajdovi iz te sekcije onda uključite Show section preview, a ako želite istu stvar nakon sekcije onda uključite opciju Show section review. Pomoću funkcije Slide Arrangement iz padajuće liste možete odabrati na koji način će slajdovi biti posloženi tijekom prezentacije. U grupi Parts to show možete uključiti i isključiti ovisno o potrebi prikaz brojeva i naziva sekcija ukoliko vam je to potrebno. Uključivanjem mogućnosti Title prikazati će se nazivi sekcija, a pomoću Number možete uključiti prikaz brojeva sekcija.

Na desnoj strani nalazi se Office Labs Prototype koja vam omogućuje pokretanje pomoći ili slanja povratnih informacija autorima programa. Pomoću funkcije Learn More možete doći do dodatnih tema pomoći za ovaj dodatak.

AuthorStream Desktop

AuthorStream Desktop je program koji vam omogućava umetanje slika i videa s najpoznatijih online servisa: Bing, Flickr, YouTube i Vimeo.

slika4
Slika 4. Izgled dodatka authorSTREAM

Instalacija se vrši na identičan način kao i za pptPlex, a izgled dodatka vidimo na slici 4. Korištenje je iznimno jednostavno te koristimo središnju grupu alata Create PowerPoint, using Content on the Web. U tom dijelu se nalazi okvir u koji upisujemo ključne riječi slika5prema kojima tražimo sadržaj za umetanje u prezentaciju. Nakon toga iz donjeg izbornika ispod trake za upis (na slici 4. Images on Bing) odaberemo koji servis želimo pretražiti s kojom vrstom multimedijalnih dodataka. Imamo na raspolaganju slike iz pretraživača Bing, te servisa Flick i video zapise sa servisa YouTube i Vimeo. Klikom na ikonu povećala pokrećemo pretraživanje, s desne strane pojaviti će nam se okvir s rezultatima pretrage (slika 5.).

Slika 5. Rezultati pretrage

Za svaki od rezultata pretrage imamo dvije mogućnosti: Insert in Slide i Preview. Ako želimo pregledati neku sliku ili video prije negoli ju umetnemo u prezentaciju moramo kliknuti na Preview ispod željenog elementa, a ako ju želimo staviti unutar prezentacije dovoljno je kliknuti na Insert in Slide. Na taj način brzo i jednostavno možete umetnuti u slika6vašu prezentaciju film ili sliku s ponuđenih servisa. Također ako želite samostalno umetnuti neku poeznicu bez pretraživanja dovoljno je na vrpci odabrati naredbu Insert any URL/Embed te će nam se u tom slučaju otvoriti novi prozor u kojem možemo upisati URL stranice sa sadržajem (slika 6.).

Slika 6. Umetanje vlastitog URL-a

Nakon što u polje Enter URL/Embed: upišemo adresu na kojoj se nalazi slika ili video, dovoljno je kliknuti na Preview kako bismo vidjeli što ćemo umetnuti u prezentaciju te na kraju kliknuti na gumb Insert da bismo umetnuli određeni sadržaj u prezentaciju. Na taj način ste zapravo u nekoliko jednostavnih koraka napravili efektnu prezentaciju. Ovaj dodatak također ima i mogućnost dijeljenja prezentacija preko vlastitog servisa ili postavljanje sadržaja na Twitter.

Vidimo da ova dva alata omogućuju korisnicima brzo i jednostavno stvaranje raznih dodataka u prezentacijama te povezivanje sadržaja u prezentacijama s vanjskim servisima. Mogućnost povećavanja slajdova te kreiranje slajdova koji prate primjerice neke vremenske pravce i slično mogu se svakako upotrijebiti u nastavi. Vjerujem da će i ova dva mala dodatka za PowerPoint olakšati mnogima izradu dinamičnih prezentacija.

Rad s Office Web Apps

zarko_zecevic

Žarko Zečević

Nerijetko nalazimo potrebu uređivati dokumente na računalima i uređajima koji nisu izvorno mjesto stvaranja dokumenta. Kod takvog rada u velikoj nam mjeri mogu pomoći Office Web Apps. Također, primjenu nalazimo i u zajedničkom radu s kolegama i suradnicima. Ovo su aplikacije o kojima smo već nekoliko puta pisali pa ćemo se osvrnuti na konkretne savjete vezane uz pravilno korištenje.

Korištenjem ovih mrežnih programa u bilo kojem trenutku na bilo kojem računalu možete pristupiti svojim dokumentima s nešto manjim rasponom mogućnosti u odnosu na standardnu verziju Officea. Ovakav pristup je također pogodan ukoliko vaši suradnici koriste neku drugu inačicu operacijskog sustava, što ukratko znači da će vašim kolegama koji koriste Macintosh ili Linux operacijski sustav pristup ovoj usluzi omogućiti sudjelovanje u stvaranju zajedničkih dokumenata.

Office Web Apps su u potpunosti besplatne i uz SkyDrive vam omogućuju da svoje dokumente imate uvijek uz sebe. Ukoliko niste znali, SkyDrive je usluga koja vam pruža prostor od 25 GB (gigabajta) za sve tipove podataka kojima pojedinačna veličina datoteke ne prelazi 50 MB (megabajta).

Stvaranje dokumenta

Novi dokument u okruženju SkyDrivea, odnosno vašeg Live računa možete stvoriti tako da slika1u zaglavlju stranice držite pokazivač miša iznad SkyDrive, nakon čega vam se pojavljuje padajući izbornik.

Unutar izbornika možete odabrati mapu ili vrstu dokumenta koju želite stvoriti. Kao primjer odabrat ćemo Novi Word dokument. U nastavku opisujemo kako se radi s Wordovim dokumentom, ali sve prikazano možete napraviti i za ostale vrste dokumenata – Excel, PowerPoint ili OneNote.

Kada ste kliknuli, otvara se sljedeći prozor unutar kojega je potrebno napisati ime dokumenta koji želimo stvoriti.

slika2slika3

Postavljanje dozvola

Kada ste upisali ime, ukoliko želite ovaj dokument dijeliti s kolegama i suradnicima, prije nego spremite dokument potrebno je kliknuti na Promijeni koji se nalazi ispod okvira za unos naziva dokslika4umenta.

Dokument koji ste stvorili možete dijeliti sa svima, s prijateljima i njihovim prijateljima, odabranim prijateljima ili zadržati sadržaj ovog dokumenta samo za sebe.

Osobe s kojima dijelimo dokument (suradnike) u uređivanju ovako napravljenog dokumenta možemo obavijestiti slanjem elektroničke pošte uz prikladnu poruku obavijesti. Takvu poruku šaljete nakon što odaberete kontakte klikom na Odaberite sa svog popisa kontakata. Odabranim kontaktima možete odrediti razinu dijeljenja, što znači da možete odabrati mogu li kontakti pojedinačno uređivati ili pogledati dokument koji s njima dijelite.

Nakon što ste unijeli naziv i postavili način dijeljenja, klikom na gumb Spremi stvarate svoj online Wordov dokument.

Zajedničko korištenje

Zajedničko pisanje predstavlja proces suradnje. Web Apps dopuštaju svima istovremeni pristup zajedničkom dokumentu, ali ne prikazuje unesene promjene istovremeno svima. Da bi promjene u dokumentu postale vidljive svim suradnicima potrebno kliknuti na gumb Save kako bi drugi vidjeli što smo novo napisali i kako bi se nama prikazale njihove promjene.

Prednost Web Appsa općenito je u tome što sve vaše bilješke pohranjujete na mreži te ono na čemu radite možete uređivati u mrežnom pregledniku kada ste izvan ureda, svoga doma ili škole.

Vaši suradnici ne moraju nužno koristiti online inačicu kako bi istovremeno uređivali sadržaj, već je međudjelovanje moguće i uz korištenje standardne inačice programa na lokalnom računalu(ukoliko ju posjeduju).

Kako biste mogli koristiti Office Web Apps potrebno je imati podržanu verziju mrežnog preglednika kao što su Internet Explorer, Firefox ili Safari te Windows LiveID ili SharePoint Foundation 2010.

Također je moguće pristupati dokumentima koristeći pametne telefone koji posjeduju jedan od podržanih mrežnih preglednika ili Office Mobile 2010.

Preuzimanje i dodavanje dokumenta

Dokument koji uređujete na internetu možete preuzeti na svoje lokalno računalo tako da kliknete na Otvori u programu Word, koji se nalazi desno od gumba Datoteka prilikom pokretanja dokumenta iz okruženja SkyDrive.

slika5slika6

Kada ste spremili i pokrenuli dokument na vašem lokalnom računalu (uvjet je da imate instaliranu podržanu verziju Officea), tada uobičajenim načinom možete klikom na Save As spremiti dokument.

Kako bi postojeći dokument dodali na SkyDrive, potrebno je unutar Windows Live okruženja (vašeg hotmail ili live elektroničkog računa) kliknuti na SkyDrive u zaglavlju stranice te nakon toga na Dodaj datoteke koji se nalazi u produžetku linije Stvori.

slika7

Nakon što ste kliknuli na Dodaj datoteke, pojavljuje se prozor u kojem odabirete odredište slika8na koje će datoteka koju dodajete biti postavljena. Kada ste odabrali odredište datoteke pojavljuje vam se i polazište, odnosno mjesto na vašem lokalnom računalu gdje se nalazi datoteka koju želite dodati u uslugu SkyDrive, odnosno Web Apps.

Klikom na gumb Pregledaj pronalazite mjesto na vašem disku i odabirete željenu datoteku.

Uređivanje u pregledniku

Ukoliko uređujete svoj dokument unutar preglednika kako smo već naveli, tada imate umanjen raspon alata koji unutar programa Word Web App izgleda kao na slici ispod.

slika9

Iz slika možete zaključiti da je ova količina alata dovoljna, za uređivanje većine Wordovih dokumenta koje koristite u vašem svakodnevnom radu, dok je za neka složenija uređivanja potrebno posjedovati lokalnu verziju Microsoft Officea.

slika10slika11

Kroz sučelje mrežnog preglednika imate mogućnost korištenja Web App za Word, Excel, PowerPoint i OneNote.

Math Worksheet Generator

matija_blagus

Matija Blagus

Math Worksheet Generator program je koji će zasigurno pomoći nastavnicima matematike pri sastavljanju zadataka. Ovo je proizvod Microsoft Education Labsa i u potpunosti je besplatan. Na njihovim stranicama, osim ovog programa, možete pronaći još nekoliko zgodnih alata koji vam mogu zasigurno pomoći u nastavi. Namjena ovog programa jest automatsko stvaranje niza zadataka s pripadnim rješenjima, kako bi se nastavnicima olakšala izrada zadataka istog tipa. Uz neke unaprijed zadane oblike zadataka, moguće je unijeti i vlastite tipove zadataka. Ovo je stranica gdje možete preuzeti program. Više detalja o programu možete vidjeti u ovom videu.

Preduvjeti za instalaciju, zahtijevaju minimalno Windows XP s instaliranim Service Packom 2 te .Net Framework 2 ili noviji. Nakon što preuzmete program s gore navedene adrese, pomoću jednostavnog čarobnjaka možete proći kroz postupak instalacije. Program pokrećete klikom na Start > Svi programi te iz mape Microsoft Education Labs odaberete program Math Worksheet Generator.

Nakon što pokrenete program, otvorit će se prozor kao na slici 1.

slika 1Slika 1. Sučelje programa Math Worksheet Generator

Sama namjena programa je jednostavno stvaranje matematičkih zadataka istog tipa. Upisom ili odabirom nekih od primjera u programu, on će automatski stvoriti zadatke slične težine. Vi sami odabirete koju vrstu zadataka želite napraviti, a možete upisati i svoje vlastite primjere na temelju kojih će vam program pripremiti željeni broj zadataka. Nakon stvaranja zadataka, svi zadatci otvaraju se u Microsoftovom Wordu, s rješenjima zadataka na posljednjoj stranici.
Samo sučelje je jednostavno te omogućuje samo najosnovnije funkcije. Ukoliko želimo sami upisati neku jednadžbu ili tip zadatka prema kojemu želimo stvarati slične zadatke, to činimo upisom zadatka u pravokutnik Type your own. Da bismo odabrali koliko zadataka želimo napraviti, odaberemo broj uz Number of problems. Na taj smo način odredili sve veličine koje su programu potrebne. Klikom na gumb Create otvorit će se Microsoft Word s našim zadatcima i rješenjima. Preporučeno je koristiti Microsoft Word 2007 ili Microsoft Word 2010 zbog napredne podrške za formule. Ukoliko nemamo uopće instaliran Microsoft Word na našem računalu, program će napraviti HTML datoteku koju možemo otvoriti u bilo kojem internetskom pregledniku. Za početak ćemo slika 2prikazati kako koristiti već pripremljene predloške za stvaranje zadataka.
Primjerice, želimo pripremiti niz zadatak s kvadratnim jednadžbama. Ovaj primjer već imamo ugrađen u sam program pa ga možemo slobodno odabrati iz padajuće liste Choose a sample or recent problem.

slika 3Slika 2. Odabir kvadratne jednadžbe

Na padajućoj listi odaberemo vrijednost 2x^2+4x=30. Time smo odabrali primjer željene jednadžbe. Uz Number of problems možemo ostaviti vrijednost na 10 zadataka, zatim kliknemo na gumb Create. U Microsoftovom Wordu dobivamo zadatke kao što je prikazano na slici 3.

Slika 3. Prikaz generiranih zadataka u Wordu

Naravno, na zadnjoj stranici dobit ćemo i rezultate zadanih zadataka (slika 4).

slika 4Slika 4. Rješenja zadataka

Kao što smo i prethodno spomenuli, moguće je i uz predložene tipove zadataka unijeti i vlastite zadatke te zadati stvaranje više zadataka istog tipa. slika 5Ako želimo samostalno zadati tip zadatka, dovoljno je u pravokutnik Type your own upisati vlastite zadatke.
Kao primjer unijet ćemo sljedeću jednadžbu s 3 nepoznanice: 4x-3y+z=29, što je prikazano na slici 5. Kao i u prethodnom primjeru odaberite 10 primjera te kliknite na gumb Create.

Slika 5. Upis vlastitog zadatka

Ponovno ćemo dobiti Wordov dokument s nizom zadataka tog tipa te s rješenjima na kraju. Kao što je i vidljivo iz gornjih primjera, stvaranje zadataka pomoću ovog programa krajnje je jednostavno. Prikaz korištenja programa možete vidjeti na ovom videu.

Program može napraviti nekoliko različitih tipova matematičkih problema:

 • zbrajanje
 • oduzimanje
 • množenje
 • dijeljenje
 • razlomci
 • računanje s decimalnim brojevima
 • faktorijele
 • linearne jednadžbe
 • kvadratne jednadžbe

U donjoj tablici dat ćemo pregled nekih funkcija koje se mogu koristiti u programu.

tablica

Vjerujem da će ovaj program zasigurno pronaći mnoge nove korisnike te da će vam olakšati posao kod smišljanja novih zadataka.