Podučavanje poligona

u danu aktivnosti

alenka_maksimovic

Alenka Maksimović

Sažetak

Kurikulum matematike je vrlo opsežan u Sloveniji. Ako želimo obraditi cijelo gradivo, moramo jako žuriti, zato je vrlo korisno ako se barem dio gradiva može obraditi u okviru dana aktivnosti. Zato u našoj školi, Osnovnoj školi Simona Jenka Kranja, obrađujemo poligone u sklopu tehničkog dana.

Ključne riječi: poligoni, matematika, tehnički dan.

Uvod

Poligoni (četverokuti, šesterokuti, šesterokuti…) prisutni su svugdje u prirodi. Kod matematike se s njima u Sloveniji susrećemo u 8. razredu. Materijal za učenje poligona može se obraditi na kraju, sredinom ili na početku školske godine, jer se ovaj skup ne odnosi mnogo na ostatak gradiva 8. razreda. Za poučavanje poligona možemo provesti 12 ili samo 5 sati, ovisno koliko vremena imamo na raspolaganju. U 8. razredu kurikulum matematike je preopširan. Rasprava o materijalu za učenje poligona u okviru dana aktivnosti vrlo je dobrodošla.

Dan aktivnosti »Poligoni« održan je u našoj školi prvi put u školskoj godini 2019./2020. Tako smo u jednom danu, odnosno u pet školskih sati, obradili skup poligona. Budući da su učenici lijepo surađivali i jer na ovaj način možemo lakše obraditi cjelokupno gradivo kurikuluma, odlučili smo nastaviti s provedbom. Prošle, pretprošle i ove školske godine dan aktivnosti. Poligoni održan je u školi uživo, no mogao se provesti i na daljinu.

1. Priprema na dan aktivnosti

Kao organizatorica dana aktivnosti poligona prvo sam pripremila plan za taj dan, odnosno ono što trebamo naučiti djecu na današnji dan, u pet školskih sati. Tako sam dao prednost onome što je važnije, a što manje u ovom skupu. Sadržaj sam podijelio u 5 dijelova, odnosno 5 školskih sati:

  • Poligon (što je poligon)
  • Dijagonale poligona
  • Kutovi poligona
  • Pravilni poligon
  • Opseg i površina poligona

BSlika1udući da sam htjela da ovaj dan izgleda malo drugačije kako učenici ne bi imali osjećaj da je samo 5 sati matematike, prvo sam pripremila što ljepše radne listove za ovaj dan.

Slika 1. Radni listovi

Radni listovi nalaze se na osam stranica. Listove sam učenicima ispisala i spojila prije početka. To je ujedno i jedini materijal koji učenicima treba na taj dan. U školu trebaju ponijeti samo papuče, geotrokut, šestar, olovke i mapu ili fascikl, gdje na kraju ubacuju radne listove.

Trebalo mi je puno vremena za izradu radnih listova. No, time nisu završene pripreme za taj dan. Također je bilo potrebno napraviti plan, dogovoriti se s kolegama što će svatko naučiti. Budući da smo jako velika osnovna Slika2škola, nije bilo problema s kadrovima.

Prve godine podijelila sam učenike u 7 grupa, pa mi je trebalo 7 učitelja matematike.

Slika 2. Plan provedbe dana aktivnosti u školskoj godini 2019/2020.

Druge godine proveli smo tehnički dan u dva dana, prvi dan za 6 grupa učenika i drugi dan za preostale 4 grupe učenika.

Slika3Slika 3. Plan provedbe dana aktivnosti u školskoj 2020/2021.

Slika4Ove godine, međutim, naša škola ima manje osmaša, pa smo imali 5 skupina osmaša i tako je 5 učitelja matematike bilo dovoljno.

Slika 4. Plan provedbe dana aktivnosti u školskoj godini 2021/2022.

2. Izvedba dana aktivnosti

Za provedbu dana aktivnosti, u našem slučaju tehničkog dana, potrebno nam je barem onoliko učitelja koliko ima grupa učenika.

Budući da redoslijed nastave ne mora biti ujednačen, moguće je provesti dan na način da svaki učitelj ima svoju temu i objasni gradivo jednoj skupini učenika ujutro, a drugoj skupini učenika u kraj dana. Vidi sliku 4, kada sam započela temu Opseg i površina poligona u skupini Č 1. sata, a završila s 5. satom u skupini D. Tog dana, dan aktivnosti proveden je uz pomoć 5 učitelja matematike, svaki sa svojom temom i prezentirajući ovu temu na svih 5 sati nastave, svaki sat drugoj skuSlika5pini učenika.

Svaki se učitelj priprema za svoju lekciju. Tijekom sata objašnjava gradivo zadane lekcije i pomaže učenicima u rješavanju nastavnog lista. Učitelji su izradili prezentacije u tu svrhu, ili su neke prikladne prezentacije već dostupne na internetu. Sve sam prezentacije korištene tog dana objavila u internetskoj tj. mrežnoj učionici kako bi ih učenici imali na raspolaganju tijekom cijele godine.

Slika 5. Mrežna učionica za učenike

Zaključak

Ne mogu reći da su učenici oduševljeni zbog takvog dana aktivnosti u kojem imaju 5 sati matematike, ali definitivno mogu izdržati svih 5 sati. Na taj dan se učenici puno nauče, nauče se sve o poligonima koliko im je potrebno da nauče o njima u osnovnoj školi.

Literatura

  1. Berk, J., & Draksler, J., & Robič, M. (20O4). Skrivnosti števil in oblik. Učbenik za matematiko v 8. razredu osnovne šole, 140-159, Rokus, Ljubljana.
  2. Končan, T., & Moderc, V., & Strojan, R. (2016). Skrivnosti števil in oblik. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 8. razredu osnovne šole, 4. del, 5-54, Rokus, Ljubljana.
  3. Program osnovna šola. Matematika. Učni načrt (2011). Dostopno na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_matematika.pdf (3.10.2021).