Pozitivna razredna klima – most med učiteljem in učenci

nina_ZK

Nina Žbona Kuštrin

Ne daje samo učitelj in ne sprejemajo samo učenci, temveč dajejo tudi učenci in sprejema tudi učitelj. Lahko govorimo o sožitju med učencem in učiteljem.

Stanko Gogala

1. Uvod

Prof. Stanko Gogala velja za prvega utemeljitelja konceptov avtoritete in pedagoškega erosa v slovenski pedagogiki. Gogala je prepričan, da mladi učiteljeve avtoritete ne zavračajo, ampak jo upoštevajo in iščejo. Mladina od učitelja in šole pričakuje, da bosta svojo avtoriteto vzpostavila na trdnih notranjih temeljih. Učitelji bi se morali jasno zavedati clip_image002Gogalovih idej oz. misli in si nekatere večkrat ponoviti, saj učitelj v veliki meri vpliva na oblikovanje učenčeve osebnosti in njegove prihodnosti. Upoštevati mora učenčeve sposobnosti, spoštovati njegovo enkratno individualnost, oblikovati njegovo osebnost in jo spoštovati. Biti učitelj je lahko, toda biti dober in uspešen učitelj, pa je težko.

Slika 1. Odpiranje pisem prijateljev iz matične šole

2. Šolska pravila

Poučevanje in delo z učenci me vedno prevzame in velikokrat pozabim na zunanje formalnosti, saj v razredu poskušam delovati čim bolj naravno. Moja želja je, da so učenci v razredu sproščeni in se počutijo kot doma. Učence poskušam na zanimiv način pritegniti k učni snovi, sprejemam njihove pomanjkljivosti in pohvalim prednosti.

Na začetku šolskega leta smo si zadali nalogo, da bomo v petem razredu sledili naslednjim ciljem:

  • Doseči čim boljši kontakt v razredu (povezanost učitelja in učenca; da je razlaga uspešna ter učenci pridejo do novih spoznanj, rešitev, resnic).
  • Delovati spoštljivo in enakopravno do vseh učencev (ne glede na versko pripadnost, socialni status) – ne le zahtevati, da nas otroci spoštujejo in priznavajo našo avtoriteto, temveč da tudi učitelj spoštuje otroka kot osebnost).
  • Biti dosleden – pravila, ki jih postaviš otrokom na začetku leta upoštevati do konca, ne popuščati (vsi se morajo držati pravil).

Za uresničevanje zastavljenih ciljev je bilo potrebno v razredu najprej postaviti nekaj šolskih pravil:

  • Ne segam v besedo sošolcem in učiteljici.
  • Če kdo na vprašanje odgovori napačno, se mu ne smejim.
  • Poslušam, kar pove sošolec.
  • Med poukom pomagam sošolcem in jim dajem povratne informacije. Sodelujem s sošolci in učiteljico.
  • V šoli se ne tepem in zmerjam, gradim prijateljske odnose.

Dogovorili smo se, da je za uspešno in pozitivno razredno klimo potrebno dosledno upoštevati pravila. V primeru kršitve smo učenca večkrat opomnili, naj upošteva dogovorjeno. Največ težav smo imeli s pravilom: »Če kdo na vprašanje odgovori napačno, se mu ne smejimo«, saj se je nekaj učencev, bili so med boljšimi v razredu, konstantno smejalo tistim, ki so na vprašanja odgovorili napačno. V razredu smo se veliko pogovarjali o tem, kako se počuti tisti, ki je tarča posmeha. Med urami oddelčne skupnosti smo po metodi izkustvenega učenja z igro vlog načrtovali aktivnosti, kjer so učenci začasno prevzeli predpisano vlogo in se s prevzemanjem razmišljanja, čustvovanja in vedenja nekoga drugega vživljali v vloge zasmehovalca in žrtve.

Reševanje anketnega vprašalnika

Ob koncu šolskega leta so petošolci rešili anketni vprašalnik. Na podlagi njihovih odgovorov clip_image004smo prišli do zanimivih podatkov. Večina učencev je vedela, da smo na začetku šolskega leta postavili pravila, vendar si vseh pravil petošolci niso zapomnili – posledično tudi upoštevali. Omenili so, da jih učiteljica opazi, ko dvignejo roko in jim dodatno razloži učno snov, če je ne razumejo. Opazili so, da je prijazna, sočutna, jih spravi v dobro voljo, jim da besedo, jim prisluhne in pomaga. Po njihovem mnenju pa jim ni všeč, ker daje veliko domačih nalog.

Slika 2. Predstavitev anketnega vprašalnika

3. Spoznanja

Cilje, ki smo si jih zastavili, smo v večini dosegli, saj smo skušali doseči čim boljši kontakt v razredu na različne, njihovi razvojni stopnji, primerne načine. Iz njihovih iskrenih odgovorov je bilo razvidno, da je imela učiteljica spoštljiv odnos do vseh članov razreda. Z doslednostjo je poskrbela, da so učenci ponotranjili postavljena šolska pravila in jih upoštevali do konca šolskega leta.

Če učence kot strokovni vodja spoštuješ, jih poslušaš in jim pomagaš, boš na podlagi lastnega zgleda tudi z njihove strani dobil spoštovanje in potrditev. Do učencev je potrebno delovati spoštljivo in enakopravno, saj le tako lahko clip_image006gradimo spoštljiv dvosmeren odnos učitelj – učenec. Niso le pravila tista (ali pa so prav ta še najmanj), ki odražajo našo avtoriteto. Pomembno je, da ima učitelj razvito empatijo in pedagoški čut za delo v razredu.

Slika 3. Ogled Pirana v šoli v naravi

Literatura

Kroflič, R. (2000). Avtoriteta in pedagoški eros – temeljna koncepta Gogalove vzgojne teorije. Ljubljana: Sodobna pedagogika 5/2000.