Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci

vesna_kukavica

Vesna Kukavica

Povzetek

Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v OŠ je projekt, ki temelji na eni najpogosteje uporabljenih definicij v svetu, ki je zapisana tudi v ameriškem Zakonu o izobraževanju nadarjenih iz leta 1978 in iz leta 1988. Po tej definiciji so nadarjeni ali talentirani tisti otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na enem od naslednjih področij: intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju, tehničnem in tudi športnem področju in ki poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti za razvoj in spodbujanje teh področij.

Ključne besede:
nadarjenost, odkrivanje nadarjenosti, delo z nadarjenimi učenci

Nadarjeni na naši šoli

Na šoli projektu Delo z učenci, ki hočejo in zmorejo več namenjamo posebno pozornost, saj gre za delo s skupino otrok, ki izkazujejo posebne sposobnosti, spretnosti. Zanje oblikujemo primeren program dela, ki mu sledimo čez leto in ki učencem zagotavlja celostni razvoj, poglabljanje in razširjanje temeljnega znanja ter razširja obzorje vedenja, podpira razvoj njihove samostojnosti, kritičnosti razmišljanja in splošno da nekaj več na vseh področjih, kjer učenci to svojo nadarjenost izkazujejo. Torej se ne želimo si, da ti učenci ostajajo v povprečju, temveč si z načrtnim delom prizadevamo, da jim ponudimo načine, kako se dokazati, razvijati svojo nadarjenost. V letni načrt vnašamo vseh korake in dejavnosti, ki se odvijajo v okviru projekta. Temeljni cilj je spodbujati učence, da svoj talent ali nadarjenost pokažejo in ga izkoristijo. Zato je eden izmed ciljev tudi posvetovalno delo z učenci, ki pripomore k razvijanju zdrave, pozitivne, samozavestne osebnosti.
Nadarjeni učenci so zelo heterogena skupina. Razlikujejo se na miselno-spoznavnem, učno-storilnostnem, socialno-čustvenem področju in v motivaciji. Izhajajo iz različnih okolij, v katera se dnevno vračajo. Nanje vplivajo tako mnogi varovalno-spodbujajoči dejavniki (razumevajoče domače okolje, podpora staršev, podobni interesi, ipd.), kot tudi ogrožajoči dejavniki (nesprejemanje nadarjenosti, ni podpore doma, ni motivacije, ipd.). Zato pri delu učence spodbujamo, sprejemamo njihove sposobnosti ter potrebe.

Načrtovanje dela

Oblikovanje poteka tako, da koordinator v sodelovanju z učiteljskim zborom oblikuje dejavnosti za učence: v katere prireditve jih bomo vključevali, pri katerih raziskovalnih nalogah, razpisih in natečajih bomo sodelovali, katere dodatne dejavnosti bomo pripravili zanje – v obliki delavnic, predavanj, ipd.
Določimo način spremljanja doseganja zastavljenih ciljev: sprotna in letna evalvacija, ki jo opravi učenec sam, učitelj jih zgolj usmerja. S tem želimo pri učencih razvijati spretnost samoevalvacije in samokritičnosti ter spremljanje lastnega razvoja.

Dejavnosti, ki jih izvajamo/smo jih izvajali

 1. Ustvarjalne dejavnosti: likovna delavnica, umetnost, folklora in ples, ples in igra, jesenska dekoracija, izdelava lutk, kreativna delavnica s kaligrafijo ter risanje piktogramov; risanje z ogljem; likovna kolonija; gibalno ustvarjanje.
 2. Besedne ustvarjalnosti: kreativno pisanje, spoznavanje tujih jezikov, pro et contra: dobro nastopanje in javni nastop; debata, kako napisati članek, kreativno pisanje po angleško, učimo se francosko; kreativnost v pisani besedi, retorika, jesen v angleščini; pravljica je moja prijateljica.
 3. Naravoslovne dejavnosti: poskusi v naravi, astronomija, matematika za zabavo, matematika za bistre glave, sodobna priprava hrane, preprosti poskusi v naravi, astronomija, fizika nekoliko drugače – planetarij na obisku ipd.
 4. Ostalo: predavanje g. M. Frelih o Sudanski misiji – Knobleharjeva pot ter izvedba literarne delavnice; predavanje in delavnice – 5x stop je cool (prometna preventiva), Leon svetuje (pasti prometa, interneta); zdrav način življenja – jabolko na 100 načinov; športno dopoldne s pohodom ter športnimi igrami na cilju; obisk Radia 1; obisk Inštituta Jožef Štefan; obisk GEN – I Krško; Beri in ustvarjaj – delavnice Srednje ekon. šole Novo mesto; Akademija znanja na Gimnaziji Novo mesto, vikend za nadarjene.

Način dela

Namen našega dela je ustvariti ozračje sproščenega raziskovanja, iskanja odgovorov na neznana dejstva, eksperimentiranja, kritično razmišljanje in presojanje, reševanje odprtih problemov, medsebojno zaupanje in sodelovanje, spodbujanje prijateljstva in iskrenost odnosov. Učence želimo motivirati za lastno razmišljanje o danem problemu, in da svoja mišljenja izrazijo brez zadržkov. Pomembno je, da se ti učenci občasno sestajajo v skupinah, kjer delijo svoje občutke, probleme, izmenjajo mnenja…
Pri delu z nadarjenimi izhajamo iz načel: širjenje in poglabljanje temeljnega znanja; razvijanje ustvarjalnosti; uporabljanje višjih ter sodelovalnih oblik učenja; upoštevanje individualnosti, izhajanje iz močnih področij; spodbujanje samostojnosti in odgovornosti; skrb za celostni osebnostni razvoj; ponujanje raznovrstnih možnosti izbire; uvajanje odnosa učenec-učitelj-mentor, ki svetuje učencu ob uresničevanju zastavljenih ciljev in zapisovanju evalvacije; skrb za to, da so ti učenci sprejeti v okolju, v katerem delujejo.

Tabela 1.  Število evidentiranih ter identificiranih učencev po letih ter odstotek vseh za obdobje 10-ih let (2007/08 – 2017/18)

tablica

Zgornja tabela prikazuje število učencev, ki jih letno evidentiramo in število (odstotek) učencev, ki se s testi potrdijo kot nadarjene. V zadnjih 5-ih letih je skupno število nadarjenih na šoli nekoliko upadlo, oziroma je le to v skladu s predvidevanji oz. pričakovanji, koliko naj bi jih v določeni populaciji dejansko tudi bilo.

Cilji in realizacija

Glede na vsakoletne načrte dela lahko rečemo, da zastavljene cilje v celoti realiziramo, saj se trudimo, da za nadarjene učence pripravljamo raznovrstne in bogate dejavnosti, kjer imajo le ti možnost razvijanja kritičnega mišljenja, samostojnosti, raziskovalnega duha, vedoželjnosti, eksperimentiranja in igrivosti. Poleg teh dodatnih dejavnosti se trudimo, da jim razširjamo in poglabljamo temeljne vsebine pri rednem pouku, s tem da jim ponudimo možnosti projektov, raziskovalnih nalog ter dodatnih nalog. Redno učence vključujemo v prireditve, kjer lahko pokažejo in izživijo svoje posebne talente oz. sposobnosti. Sodelujejo na mnogih tekmovanjih, kjer dosegajo dobre rezultate (srebrna in zlata priznanja). Udeležujejo pa se tudi raznih natečajev.

Temeljne ugotovitve in zaključki

 1. delu z nadarjenimi učenci vsako leto posvečamo več pozornosti, sam menimo, da je nujno, da se učenci naučijo samostojno, kritično razmišljati in izraziti svoje mnenje ter da brez strahu sprašujejo in raziskujejo;
 2. učenci se najraje udeležujejo aktivnosti, ki potekajo redno, 1-krat tedensko v obliki skupinskega dela ali kot interesna dejavnost, radi sodelujejo na prireditvah in nastopajo;
 3. učenci se množično udeležujejo tekmovanj in dosegajo odlične rezultate in s tem v lepi luči predstavljajo, zastopajo šolo.
 4. naše usmeritve za nadaljnje delo v projektu so upoštevanje želja in interesov učencev, sledenje nadarjenosti učencev (področja), upoštevanje izvedbenih možnosti (mentorji na šoli, zunanji izvajalci), spodbujanje razvoja samostojnosti, samoiniciativnosti, ustvarjalnosti, vedoželjnosti, raziskovanja, poglabljanje in nadgradnja temeljnega znanja z dodatnimi načini dela in informacijami, izvedba vsakoletnega 3-dnevnega vikend tabora za učence, ki hočejo in želijo več z različnimi vsebinami.

Literatura

 1. David George. (1997). Nadarjeni otrok kot izziv. Ljubljana. ZRSŠ
 2. T. Bezić. (2012) Vzgojno-izobraževalno delo z nadarjeni učenci osnovne šole, priročnik. Ljubljana. ZRSŠ
 3. T. Bezić (2006). Odkrivanje nadarjenih učencev in vzgojno-izobraževalno delo z njimi, priročnik. Ljubljana. ZRSŠ