Gibanje po angleško

ruska_rozman

Urška Rožman

Povzetek

Članek opisuje primere povezovanja gibalnih dejavnosti predšolskih otrok s prvimi angleškimi besedami. Pomembno je, da vzgojitelji v vrtcih pri seznanjanju otrok s prvimi angleškimi besedami vedno podamo le take izraze, ki jih bodo otroci hitro usvojili. Vzgojitelji otrokom pomagamo, da zaznajo svoj dosežek kot uspeh in jih večkrat pohvalimo. Otroci na podlagi prvih izkušenj z novim jezikom kasneje oblikujejo svoj odnos do jezika.

Ključne besede: gibanje, tuji jezik, prve angleške besede

Pomen gibanja za predšolske otroke

Predšolsko obdobje je ključno za gibalni razvoj otroka. Gibanje ima veliko vlogo tudi pri socialnem, intelektualnem in čustvenem razvoju otroka. Otroško telo neprestano raste in se razvija, na to pa ima velik vpliv prav gibanje. Potrebi po igri in gibanju sta otrokovi primarni potrebi, saj je z gibanjem pogojeno zaznavanje okolice, prostora, časa in samega sebe. Gibanje vpliva tudi na sposobnost učenja, ker deluje na telesno počutje in na temeljne sposobnosti, kot so spomin, orientacija, zaznavanje in sposobnost reševanja problemov.

Učenje tujega jezika pri predšolskem otroku

Otroci jezik usvajajo drugače kot odrasli. Otroci so spontani in navdušeni, nov jezik sprva doživljajo kot čutno izkušnjo v glasovni podobi, poslušajo ritem in zven besed in ga le mimogrede dojemajo kot nosilca pomena. Besede ponavljajo igraje, tako si jih vtisnejo v spomin. Njihov natančni pomen pa dojamejo šele kasneje. Otroci z veseljem besede ponavljajo za vzgojiteljem in zraven plešejo, se gibajo, spremljajo ritem. Učenje drugega jezika samo po sebi ne vpliva negativno na govorni razvoj in učenje materinščine. Zgodnje učenje novega jezika ne zavira obvladovanje maternega jezika, ker naj bi se povezovalo z didaktiko materinščine, iz katere bi izhajalo in na njej gradilo nov jezik. Materni jezik zato ustvarja podlago za učenje tujega jezika. Znanstveniki govorijo o obstoju kritičnega obdobja za učenje tujega jezika in sicer med drugim in trinajstim letom (Videmšek, Drašler in Pišot, 2003). Otroci, ki so v tem obdobju izpostavljeni drugemu jeziku, naj bi se ga naučili brez večjih težav.

Cilji seznanjanja otrok s prvimi angleškimi besedami z gibalno dejavnostjo in igro

Seliškarjeva (1995) navaja dolgoročne in kratkoročne cilje pri zgodnjem učenju tujega jezika. Nekateri cilji so zelo podobni tudi pri seznanjanju s prvimi angleškimi besedami z gibalno dejavnostjo.

Dolgoročni cilji:

  • Razvijanje občutka za jezik pri otroku (pomembno, da otrok pridobi pozitiven odnos do jezika).
  • Pripravljanje otroka za kasnejše učenje (učenje tujega jezika v predšolskem obdobju je odlična priprava za pouk tujega jezika kasneje).
  • Vzbujanje občutka za drugačno kulturo pri otroku.
  • Spodbujanje splošnega razvoja otroka (učenje angleških besed prispeva k razvoju otrokove splošne intelektualne, socialne in čustvene rasti).

Kratkoročni cilji:

  • Razumevanje tuje besede (otroka skozi gibalno igro vpeljujemo v tujo govorico in ga naučimo odzivanja nanjo).
  • Postopno vpeljevanje otroka v spretnost govorjene besede z gibalno igro (da otrok zna smiselno uporabiti angleške izraze in pojme, s katerimi ga seznanimo).

Vzgojiteljeva vloga pri gibalnih igrah ob učenju angleščine

Kadar z otroki izvajam gibalne igre na način, da se seznanjajo s prvimi angleškimi besedami, opažam, da so otroci bolj sproščeni, nasmejani, med igrami se zabavajo. Ne zavedajo se, da se tudi učijo. Opažam, da je njihova motivacija dolgotrajna in na zelo visokem nivoju. Pri seznanjanju otrok s prvimi angleškimi besedami vedno podajam le take izraze, za katere vem, da jih bodo usvojili. Otrokom pomagam, da zaznajo svoj dosežek kot uspeh in jih večkrat pohvalim. Enako spodbujam tako dečke, kot deklice. Zavedam se, da si bodo otroci na podlagi teh izkušenj kasneje oblikovali svoj odnos do jezika. Po daljšem obdobju gibalnih aktivnosti v angleškem jeziku so otroci postali samozavestnejši in bolj motivirani. Večkrat so sami izrazili željo po igrah v angleškem jeziku.

Igre

Dan – noč (Day – night)

Ko vzgojiteljica zakliče »Day!«, otroci stojijo, ko zakliče »Night!«, počepnejo. Igra se lahko igra tudi na način, da se otroci sprehajajo po prostoru ali celo tečejo, ter se na znak uležejo na tla.

Lisica, kaj rada ješ?

Otroci so razporejeni na eni strani prostora, na drugi stoji lisica. Otroci se vsakokrat, ko FOTOGRAFIJA 1vprašajo lisico, kaj rada je, pomaknejo za en korak naprej. Lisica pa jim na vprašanje odgovarja z različnimi jedmi (sir – cheese, juha – soup, kruh – bread, čokolada – chocolate,…). Ko lisica odgovori »piščančke« – »chickens«, jih začne loviti. Ulovljen otrok prevzame vlogo lisice. Igrico se najprej igramo v slovenskem jeziku, kasneje otroke postopoma učimo besede za hrano. Določimo, da mora lisica povedati vsaj eno hrano v angleškem jeziku.

FOTOGRAFIJA 2Čarovnik

Vzgojitelj hodi po prostoru in govori: »Abrakadabra, ti si kača!« (Abracadabra, you are a snake!). Otroci oponašajo gibanje živali, postopoma čedalje več živali zamenjamo z angleškimi (mačka – a cat, pajek – a spider, ptič – a bird,…)

Gibalna minutka

Kadar otrokom popusti koncentracija, naredimo »angleški« gibalni odmor, otroci poslušajo navodila in izvajajo gibanje: vstani se – stand up, usedi se – sit down, obrni se – turn around, poskoči – jump… Po gibalnem odmoru nadaljujemo z dejavnostjo.

Potres, voda, letala

Otroci se gibajo po prostoru, ko vzgojitelj zakliče »earthquake«, otroci hitro poiščejo steno in se stisnejo k njej. Ko zaslišijo »water«, hitro splezajo na dvignjeno površino (letvenik, blazina, klop), ko pa zaslišijo »plane«, se uležejo na tla.

FOTOGRAFIJA 3FOTOGRAFIJA 4

Palačinke (pancakes)

FOTOGRAFIJA 5Otroci na blazini zavijajo in odvijajo palačinke (valjajo se po blazini okoli vzdolžne osi). Preden se povalja, vsak otrok pove, kakšna bo palačinka – s čokolado (chocolate) ali z marmelado (jam).

Počepi

Medtem, ko pri ogrevalnih vajah izvajamo počepe, jih lahko štejemo po angleško.

Avtomobili in semafor

Otroci sedijo na vozičku in so avtomobili. Vzgojiteljica je semafor. Ko vzgojiteljica zakliče »Rdeča! (Red!)«, se otroci ustavijo, ko zakliče »Rumena! (Yellow!)«, se pripravljajo – na mestu udarjajo z rokami ob tla, ko zakliče »Zelena! (Green!)«, se zopet odpeljejo po športni igralnici.

Pozdravi prijatelja

Otroci po prostoru kotalijo žoge. Na znak vzgojiteljice si vsak otrok poišče prijatelja, s katerim se pozdravita (»Hello«), zamenjata žogi (»Thank you«) in se poslovita (»Goodbye«). Novo žogo otroci kotalijo naprej do naslednjega vzgojiteljičinega znaka, ko si morajo poiskati novega prijatelja za pozdrav in izmenjavo.

Masaža

Po intenzivnih gibalnih urah se otroci umirijo ob masaži v parih. S prsti in dlanmi masirajo prijateljev hrbet (back). Z umirjenim govorom otroke vodimo skozi masažo, uporabljamo besede, kot do tender – nežno, fingers – prsti, palms – dlani, počasi – slow.

Zaključek

Gibalne aktivnosti v povezavi s prvimi angleškimi besedami pri svojem delu uporabljam že vrsto let. Vedno znova me veseli dejstvo, da se otroci teh aktivnosti neizmerno veselijo in v njih uživajo. Menim, da so gibalne igre zelo primerne za seznanjanje predšolskega otroka s prvimi angleškimi besedami. V takih primerih lahko otroci z gibalno izkušnjo utrjujejo jezikovno usvajanje, kadar z besedami povedo in z gibi ponazorijo, kar so povedali. Pri vsem tem pa je zelo pomembno, da se zabavajo. Tako so rezultati učenja zelo dobri.

Literatura

  1. Seliškar, N. (1995). Igramo se in učimo (zgodnje učenje tujega jezika). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport.
  2. Kurikulum za vrtce. (1991). Ljubljana: MŠŠ, Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
  3. Videmšek, M., Drašler, A., Pišot, R. (2003). Gibalna igra kot sredstvo za seznanjanje s tujim jezikom v zgodnjem otroškem obdobju. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Inštitut za šport.