Mogućnosti korelacije engleskog i materinskog jezika

marina_pudina

Martina Pudina

imageU posljednje vrijeme mnogo se priča o potrebama modernizacije obrazovnog sustava, novinama koje bi trebala uvesti nova Kurikularna reforma te potrebe da se nastavnici redovito usavršavaju i idu ukorak s potrebama sve zahtjevnijeg suvremenog sustava obrazovanja. Imajući na umu svijest o potrebi cjeloživotnog učenja i usavršavanja, ali i uvođenja nečeg novog u redovnu nastavu, kolegice Martina Vičić – Crnković, prof.mentor hrvatskoga jezika i Martina Pudina, prof. mentor engleskoga jezika u Gimnaziji Karlovac, održale su sat korelacije engleskoga i hrvatskoga jezika u prvom razredu jezične gimnazije.

S obzirom na to da se ove godine slavi 400. obljetnica smrti velikog pisca W. Shakespearea, sat korelacije odnosio se na pregled njegova stvaralaštva te interpretaciju jednoga od imagenjegovih slavnih soneta, Soneta XVIII. Ova je tema odabrana prema nastavnom planu i programu hrvatskog jezika za prvi razred koji predviđa obradu soneta kao forme. Interpretacija soneta odvijala se na dvije razine, na izvornome tekstu na engleskom jeziku, koristeći nastavni materijal Pathways to Literature, V. Evans, J. Dooley, izdavača Express Publishing, te u prijevodu Ž. Čorak i Z. Mrkonjića na hrvatski jezik, i to tijekom dva školska sata.

imageNa početku sata učenici su bili podjeljeni u grupe te su im bila podijeljena kviz pitanja na koja su mogli odgovoriti jedino ako su pažljivo pratili video reprodukciju filma na engleskom jeziku koji je donio kratki pregled Shakespeareove biobibliografije. Nakon gledanja i provjeravanja točnosti odgovora, učenici su poslušali audio zapis Soneta XVIII. na engleskome jeziku te su ga usporedili s hrvatskim prijevodom. Nastavnica hrvatskog jezika nastavila je s interpretacijom soneta na hrvatskom jeziku. Učenici su detektirali obilježja lirskoga subjekta i objekta, izdvojili motive i rastumačili njihovo značenje, uočili ulogu stilskih izražajnih sredstava u sonetu, usporedili prevedeni tekst i izvornik te obratili pozornost na očuvanje duljine stihova i rime u prijevodu. Usporedili su šekspirijanski i petrarkistički sonet promatrajući formu pjesme.

Učenici su aktivno sudjelovali u zadanim aktivnostima ispunjavajući rješavajući zadatke na hrvatskom i engleskome jeziku. Uslijedio je „prijevod“ soneta na suvremeni engleski jezik u skupnom radu, a sat je završio zadavanjem domaće zadaće. Učenici su trebali napisati esej na engleskom jeziku, i to od 250 -300 riječi, s tematikom ljubavne simbolike u Sonetu XVIII.

imageUčenici su vrlo aktivno sudjelovali u svim zadanim aktivnostima, s lakoćom su pratili nastavu na dva jezika, a na postavljena pitanja mogli su odgovarati ili na hrvatskom ili na engleskom jeziku s obzirom na to i da su nastavnice također naizmjence obrađivale temu na oba jezika, bez oštro određenih dijelova sata.

U razgovoru s učenicima nakon sata korelacije saznale smo da im se način obrade sadržaja svidio, da je velika dinamika, odnosno izmjena mnoštva aktivnosti bila poticajna, da je mogućnost izražavanja mišljenja i pokazivanja znanja materije iz hrvatskoga jezika na engleskome bio izazov s kojim su nastojali pokazati znanje iz oba nastavna predmeta te da je različit način rada dviju nastavnica također bio poticaj za aktivno sudjelovanje na nastavnome satu. Poželjeli su više sličnih nastavnih satova i korelacije predmeta stranog jezika s nekim drugim predmetom.

imageUčenici su uspješno savladali gradivo što se vidjelo iz njihovih interpretacija u pisanom eseju koji su predali tjedan dana nakon obrade nastavne jedinice na satu, a mnogi su naučili recitirati napamet Sonet XVIII., i to na engleskome jeziku, za što su također bili nagrađeni ocjenom za individualni rad.

Nakon održavanja nastavnog sata korelacije, tema je bila predstavljena i na Županijskom stručnom vijeću nastavnika engleskoga jezika Karlovačke županije. Kolegice i kolege podržali su ovakav način koreliranja nastave engleskoga jezika s bilo kojim predmetom s obzirom da je cilj poučavanja predmeta stranoga jezika osposobljavanje učenika da aktivno i pravilno koriste jezične obrasce u različitim životnim i praktičnim situacijama što se najbolje uči i uvježbava kroz ovakve i slične nastavne sadržaje.