Razvoj kompetencija učenika

putem eTwinning projekta Seasons

iva_naranđa

Iva Naranđa

Predivan svijet godišnjih doba oduvijek je bio inspiracija umjetnicima i znanstvenicima. Za EKO-FOTKA - SEASONSučenike Osnovne škole Vladimira Nazora Pribislavec i njihove eTwinning partnere ova tema otvorila je put do raznih znanja, upoznavanja običaja i okoliša, te pomogla u razvijanju ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje. Kroz eTwinning projekt Seasons, učenici su upoznali priče i pjesme vezane za godišnja doba i dijelili ih s vršnjacima iz drugih zemalja, učili o prirodi i vremenskim pojavama, životinjama i biljkama, kao i o ljudskim aktivnostima, proslavama i događanjima u državama partnera, sve vezano uz godišnja doba. Jedan od ciljeva projekta bio je upoznati učenike s karakteristikama vremena, okoliša, kulture, tradicije, događanja, aktivnosti, pjesmi i legendi svih godišnjih doba u svakoj zemlji sudionici projekta, te potaknuti učenike na uočavanje sličnosti i razlika u karakteristikama godišnjih doba u drugim europskim zemljama.

eTwinning koristi koncept Europske unije o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje, uvažavajući dostupnost različitih međunarodnih okvira i bogatstvo svakog nacionalnog okvira vezano za kontekst i kulturu pojedine zemlje. Europski okvir osam ključnih kompetencija sadržava ključne kompetencije koje se smatraju ključnima za osobno ispunjenje i razvoj, aktivno građanstvo, društvenu uključenost i punu zaposlenost.

Od osam ključnih kompetencija navedenih u publikaciji „Razvoj kompetencija učenika putem eTwinninga“ koju je objavila Središnja služba za podršku eTwinningu na godišnjoj konferenciji 2014. u Rimu, radom na projektu Seasons nastojali smo kod učenika razvijati njih šest: komunikaciju na materinskom jeziku, SPRING - SEASONSkomunikaciju na stranim jezicima, digitalne kompetencije, učiti kako učiti, društvene i građanske kompetencije, te kulturnu osviještenost i izražavanje. eTwinning projekt Seasons može poslužiti i kao primjer kako projektom istodobno razvijati i njegovati više kompetencija učenika.

Potreba učenika za razvojem kompetencija u školi postala je važnim dijelom obrazovnih sustava diljem svijeta. U digitaliziranom svijetu obrazovanje usmjereno na kompetencije sve više dobiva na značaju. Glavni preporučeni pristup podučavanju ključnih kompetencija jest osiguranje interaktivnog okruženja koje promiče suradnju i mulitidisciplinarnost, a u kojemu se učenici mogu uključiti u praktične zadatke. Učenje radom na projektima izuzetno je pogodna metoda za razvoj kompetencija učenika jer se istodobno može obraditi više ključnih kompetencija i povezati više nastavnih predmeta. Ovakvo nastavno okruženje popraćeno je intenzivnom upotrebom tehnologije, a upravo eTwinning projekti koji se temelje na kreativnoj primjeni informacijsko-komunikacijske tehnologije mogu biti izuzetno korisni za razvoj učeničkih kompetencija, te potaknuti razvoj kompetencija i pomoćnih vještina na način koji je učenicima zanimljiv i smislen. Rad na eTwinning projektima osobito je dobar za razvoj transverzalnih vještina koje povezuju različite predmete.

Komunikaciju na materinskom jeziku izuzetno je važno razvijati već od rane dobi jer je neophodna za sve ostale načine stjecanja znanja i učenja, te podiže razinu vještina važnih za učenike kao što su kreativnost, kritička analiza i timski rad. Za razvoj kompetencije komunikacije na stranim jezicima izuzetno je pogodan rad na međunarodnom projeZIMA I BOZIC - SEASONSktu u kojem učenicima strani jezik postaje sredstvo za komunikaciju na teme koje su im zanimljive. Razvijajući vještine komunikacije na stranim jezicima, učenici su usvajali i pozitivan stav prema kulturnim različitostima. Učenici trebaju razviti digitalne kompetencije ne samo da bi mogli dohvaćati, stvarati, prezentirati i razmjenjivati informacije, već i da bi razvili kritičan stav u vezi s primjenom digitalnih sadržaja, te kako bi mogli analizirati njegovu pouzdanost, sve uz svijest o pravnim i etičkim načelima informacijskog društva. Radeći na projektu učenici su koristili informacijsko-komunikacijsku tehnologiju i kao potporu za kritičko razmišljanje i kreativnost. Razvijanje kompetencije „učiti kako učiti“ potiče učenike da nadograde stečeno znanje i iskustva kako bi znanje i vještine primijenili u raznim situacijama. Izuzetno su važni motivacija i samopouzdanje, te sposobnost za svladavanjem prepreka i snalaženje s promjenama. U projektu Seasons aktivnosti za učenike osmišljene su vodeći se načelom da učenici najbolje rade i najučinkovitije uče kada prate teme koje su im bliske i koje ih zanimaju. Tema projekta razmatrana je s različitih aspekata, a zadaci su učenicima bili predstavljeni na zabavan i kreativan način, pružajući učenicima osjećaj da su zaista uključeni u projekt. Za razvoj društvene i građanske kompetencije između ostaloga važno je da učenici shvate običaje koji su općenito prihvaćeni u različitim društvima. Ova vrlo složena kompetencija pokriva različite aspekte, a radom na projektu Seasons nastojali smo kod učenika razvijati vještine učinkovite interakcije s lokalnom zajednicom, usmjereno na osobnu i društvenu dobrobit. Uključivanjem učenika u aktivnosti izvan škole, razvijali smo vještine potrebne za rješavanje problema koji utječu na lokalnu i širu zajednicu i odgovornost za svoje postupke unutar društva. Povezano s razvojem drugih ključnih kompetencija, kod naših učenika razvijali smo i kulturnu osviještenost i izražavanje. Izuzetno je važno razumjeti kulturnu i jezičnu različitost u Europi, potrebu njihova očuvanja i važnost estetskih čimbenika u svakodnevnom životu. Kulturna svijest ne obuhvaća samo svijest i uvažavanje kultura drugih ljudi, već i produbljivanje shvaćanja o vlastitim kulturnim korijenima, baštini i tradicijama.

eTwinning projekt Seasons integriran je u školski kurikul, kurikul izbornog predmeta Informatika, dodatne nastave Biologije, te izvannastavnih aktivnosti Foto-stvaralaštvo i Vizualni identitet škole. Školski kurikul sadržavao je šest aktivnosti obuhvaćenih projektom Seasons: Pozdrav jeseni, Dani kruha i zahvalnosti za plodove Zemlje, Advent i Božić, Fašnik, Uskrs i sudjelovanje u manifestaciji u čast Ladislava Kralja Međimurca u suradnji s Muzejem Međimurja Čakovec. U godišnjem planu i programu Informatike za peti razred planiran je rad na eTwinning projektu Seasons u nastavnim cjelinama Osnove crtanja (program MS Paint) i Obrada teksta (program MS Word) sa zadacima tematski vezanima uz godišnja doba. Za učenike šestog razreda planirani su zadaci iz cjelina Multimedija (MS Windows Live Movie Maker, animacija) i Izrada prezentacija (MS PowerPoint), također tematski vezani uz projekt, dok su za učenike sedmog i osmog razreda osmišljeni projektni zadaci koji učenicima omogućuju proširivanje znanja i usvajanje vještina rada u raznim Web 2.0 alatima što je u ovom projektu učinjeno izradom edukativnih materijala alatima Glogster, Prezi, Slideboom, Kubbu, Zondle, Picturetrail, Pizap, Youtube, Kizoa, ProProfs games.

Učenici su aktivno sudjelovali u svim fazama projekta i njegovim mnogobrojnim aktivnostima. Sudjelovali su u raznim kulturnim, umjetničkim i vjerskim događanjima specifičnima za svako godišnje doba, organiziranima u školi i lokalnoj zajednici. Timski rad, individualni rad, zapažanja u prirodi, dokumentiranje na Internetu, sudjelovanje u posjetima izvan škole, razvoj prezentacijskih materijala, sudjelovanje u planiranju, provedbi i evaluaciji projekta samo su neke od aktivnosti u koje su učenici bili uključeni. Projektne aktivnosti proširene su i na pomaganje životinjama u zimi, te je organizirana akcija prikupljanja hrane i deka za napuštene životinje i posjet skloništu za životinje „Prijatelji“ u Čakovcu.

Nakon predstavljanja partnerima, rad je bio podijeljen na nekoliko zadataka: istraživanje o temi, kreiranje raznovrsnih edukativnih materijala o godišnjim dobima s naglaskom na svoju državu, sudjelovanje u aktivnostima, proslavama i događanjima u školi i lokalnoj zajednici, također vezano za godišnja doba. Osim već spomenutih šest aktivnosti održanih na razini škole koje su planirane školskim kurikulom, određene grupe učenika sudjelovale su i u obilježavanju značajnih datuma kao što su Dan Europe, Međunarodni dan šuma i Svjetski dan voda.

GLOGSTER - SUME - SEASONSPovodom Međunarodnog dana šuma 2014. održana je integrirana nastava biologije i informatike na kojoj su učenici osmog razreda najprije upoznati s važnošću šuma, vrstama i rasprostranjenošću šuma u Hrvatskoj, te potrebi očuvanja šuma. Nakon toga, učenici su alatom Glogster izradili online postere „Forest during seasons“ kojima su prikazali šume kroz godišnja doba, šumski biljni i životinjski svijet, te upozorenja o nekim opasnostima u šumi.

Od mnogobrojnih aktivnosti na projektu ističe se sudjelovanje u obilježavanju 123. obljetnice rođenja Ladislava Kralja Međimurca u suradnji s Muzejom Međimurja Čakovec. Ladislav Kralj Međimurec jedan je od najpoznatijih međimurskih slikara starije generacije, te prvi slikar i grafičar iz Međimurja koji je ušao u povijest hrvatskog slikarstva. Svrha svečanosti je promicanje života i djela Ladislava Kralja Međimurca i umjetničkog stvaralaštva općenito. Kulturni program održali su učenici viših razreda OŠ Vladimira Nazora Pribislavec, dok je za učenike četvrtih razreda održana likovna radionica. Učenici iz Pribislavca, kao i ostali posjetitelji, imali su priliku razgledati Memorijalnu zbirku Ladislava Kralja Međimurca postavljenu u njegovoj rodnoj kući.

MEDIMUREC - SEASONSPovodom obilježavanja Dana Europe, 9. svibnja 2014. u našoj školi su predstavljene aktivnosti povodom 123. obljetnice rođenja Ladislava Kralja Međimurca. Učenici su s učiteljicama uredili pano u holu škole, te predstavili Ladislava Kralja Međimurca i svoje likovne radove napravljene na radionici na manifestaciji Kraljev rođendan održanoj u vrtu Kraljeve memorijalne zbirke u Čakovcu, 24. travnja 2014.

Ovom aktivnošću realizirali smo jedan od ciljeva projekta, upoznavanje kulturnih događanja i aktivnosti u svojem mjestu u raznim godišnjim dobima. Kraljev rođendan jedna je od triju, sad već tradicionalnih manifestacija koje u godini u čast Ladislava Kralja Međimurca organizira Muzej Međimurja Čakovec u suradnji s međimurskim školama. U lipnju, kad sazru trešnje, održava se manifestacija Kraljeve trešnje, a u listopadu Jesen u Kraljevu vrtu. Ovim događanjima nastoji se popularizirati prostor zbirke kao kulturnog oSLIKOVNI RJECNIK - SEASONSkupljališta poštovatelja likovne umjetnosti, posebice života i djela Ladislava Kralja Međimurca. Aktivnosti u Kraljevoj memorijalnoj zbirci učiteljice su prepoznale kao značajno kulturno zbivanje u Čakovcu i povezale ga s predivnim svijetom godišnjih doba koji je oduvijek bio inspiracija umjetnicima. Učenici su znanja i dojmove o sudjelovanju u kulturnim događanjima u svom gradu podijeliti s europskim vršnjacima putem TwinSpacea projekta i izradili su prezentaciju na engleskom jeziku o provedenim aktivnostima čime se ime i djelo Ladislava Kralja Međimurca predstavilo u nekoliko europskih škola. Nadalje, učenici su na satovima informatike izradili prezentacije alatom Prezi, online postere alatom Glogster, online kviz alatom Zondle i galeriju umjetnikovih slika alatom Picturetrail.

Naknadna evaluacija projekta provedena je među učenicima naše šKRALJEV RODENDAN - SEASONSkole putem online upitnika za što je korišten alat Zoomerang. Prema rezultatima evaluacije većina učenika smatra da su projektne aktivnosti bile dobro planirane i da su stekli znanja i vještine koje će im koristiti u životu, te su motivirani za rad na idućim eTwinning projektima. Učenicima se svidjela tema projekta i mogućnost suradnje sa školama iz drugih europskih država, a kao problem naveli su nedovoljnu informatičku opremljenost škole.

Voditeljica projekta u OŠ Vladimira Nazora Pribislavec učiteljica informatike Iva Naranđa dogovarala je i koordinirala sve projektne aktivnosti s partnerima iz Poljske, Češke, Litve, Rumunjske i Španjolske, te provela diseminaciju projekta izvan škole objavljivanjem članaka i materijala na TwinSpaceu projekta, školskom webu, lokalnom portalu emedjimurje i Portalu za škole. U projekt su se uključile učiteljica likovne kulture Blaženka ZIMA-SEASONSKrižan, vjeroučiteljica i voditeljica foto-grupe Miroslava Novak, te učiteljica biologije i kemije Andrijana Perčić. Učitelj engleskog jezika Jurica Benčik učenicima i učiteljicama pomagao je s prijevodima tekstova na engleski jezik. Inicijativa za uključivanje naše škole u manifestaciju Kraljev rođendan potekla je od učiteljice Ive Naranđa, a organizaciju je provela vjeroučiteljica Miroslava Novak, dok su kulturni program i likovnu radionicu osmislili učitelj Josip Kaučić i učiteljice Darinka Trajkova-Vuković i Ksenija Piljušić. Sve aktivnosti vezane uz uključivanje učenika u aktivno pomaganje napuštenim životinjama inicirala je i organizirala učiteljica Blaženka Križan. Učiteljice razredne nastave Nikolina Košir, Anica Trstoglavec, Jasmina Ramušćak i Kristina Mesarić u sklopu nastave Hrvatskog jezika, Likovne kulture i Prirode i društva realizirale su teme vezane uz godišnja doba, te objavile učeničke radove. U projektne aktivnosti vezane uz obilježavanje Dana kruha i zahvalnosti za plodove Zemlje, Advent, Božić i Uskrs uključio se i vjeroučitelj Josip Radiković. U aktivnostima koje su bile organizirane za sve učenike prvih do četvrtih razreda, kao što je Pozdrav jeseni i Fašnik, sudjelovale su sve učiteljice razredne nastave naše škole. Ovim putem svima zahvaljujem na suradnji i doprinosu kvaliteti projekta.

OŠ Vladimira Nazora, Pribislavec uspješno je privela kraju dvogodišnji eTwinning projekt SEQL - SEASONS - PRIBISLAVECeasons, te je krajem listopada 2015. dobila Europsku oznaku kvalitete (European Quality Label – EQL), priznanje koje za visoku razinu rada na eTwinning projektu dodijeljuje Središnja služba za podršku eTwinningu iz Brisela. eTwinning projekt Seasons nagrađen je s ukupno šest Europskih oznaka kvalitete koje su dodijeljene partnerima: Ina Stankevičiūtė, Šilutės r. Katyčių pagrindinė mokykla, Šilutes rajonas, Litva; Anatolij Romaniuk, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobrku, Stromiec, Poljska; Livia Dobrescu, Scoala Gimnaziala nr. 11 “St. O. Iosif”, Brasov, Rumunjska; Barbora Hejtmankova, Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem, Jeseník, Češka; Iva Naranđa i Blaženka Križan, Osnovna škola Vladimira Nazora Pribislavec, Čakovec, Hrvatska.