Kreativno ustvarjanje v podaljšanem bivanju

Projekt Jež

natasa_lacen

Nataša Lačen

Opazovanje narave in njenih sprememb omogoča učencem neskončne možnosti raziskovanja, s katerimi potešijo svojo vedoželjnost in radovednost. Ob opazovanju in postavljanju vprašanj bolje razumejo dogajanja v naravi in povezanost ter hkrati odvisnost živih bitij od narave. Na tak način zagotavljamo otroku optimalen razvoj in spodbujamo razvijanje celovite osebnosti. Prav zato je pomembno, da učitelji spodbujamo ustvarjalnost in kreativnost. Projektno učno delo pa je prav to: pridobivanje, uporaba, poglabljanje in imageutrjevanje teoretičnih in praktičnih znanj.

Posebno vrednost ima tudi zaradi samega načina dela, saj so učenci idejni vodje, učitelj pa le koordinator in usmerjevalec procesa, ki upošteva ideje in rešitve učencev.

Del stenske slike Jesen

Projektno učno delo

Pri projektnem učnem delu učenci pridobivajo številna znanja in izkušnje, razvijajo svoje sposobnosti, sam način dela pa spodbuja uspešen socialno-čustveni razvoj otrok.

Delo temelji na izkustvenem učenju, kjer učenci samostojno delajo in sooblikujejo delovni proces ob posrednem učiteljevem vodenju in spodbudi. Pomembno je tudi samo sodelovanje med učenci, saj s sodelovanjem izmenjavajo znanja in izkušnje in se tako veliko naučijo drug od drugega.

Pri projektnem pouku učenci iščejo ideje, dajejo pobudo za delo, predlagajo in načrtujejo potek izvedbe projekta pa tudi morebitne spremembe. Po končanem delu skupaj z učiteljem vrednotijo sam proces dela in rezultate svojega dela.

Učitelj v samem procesu spodbuja učence pri samostojnem delu in kreativnem izražanju, jih motivira, po potrebi pomaga pri izvedbi z nasveti in usmerjanjem, ves čas učence seznanja z metodami samoocenjevanja in samokritike in na koncu z učenci vrednoti rezultate dela.

Če želimo, da bo projektna naloga uspešno izvedena in da bo dosegla svoj namen, moramo poskrbeti, da bo tema projekta zanimiva učencem, cilji projekta pa morajo v učencih zbuditi interes in željo za uresničitev le teh. Poskrbeti moramo za čim bolj raznolike dejavnosti, med samo izvedbo pa naj bo delo čim bolj razgibano, pestro, dogaja se naj na različnih mestih, v sam projekt pa poskušajmo vključiti tudi ljudi izven šole ( starše, sorodnike,… )

Vodilo pri izbiri teme projekta so vprašanja in odgovori učencev, saj nam ta povedo, kaj otroke posebej zanima in za kaj kažejo zanimanje.

Idejna zasnova

Konec oktobra smo se v 1. razredu podaljšanega bivanja v OŠ Markovci (30 učencev iz dveh prvih razredov) veliko pogovarjali o jeseni in spremembah v naravi.

Projekt Jež smo pričeli z branjem pravljic na temo jeseni ( Želod za malico, Srečni ježek, … ) in s pogovori o pripravah živali na zimo. Naučili smo se tudi pesmico Ježek teka teka … , ki je niso poznali vsi učenci. O vsebini pesmice smo se pogovorili in ob tem ugotovili, da v naravi vse ni ravno tako kot v pesmici. Predvsem smo se veliko pogovarjali o ježu, kjer sem jim povedala, da je ježeva prehrana veliko bolj pestra kot v pesmici in da je zelo koristna žival.

Zanimanje za ježa je bilo tako veliko, da smo se odločili posvetiti le njemu. S pomočjo spleta smo se o njem podrobno poučili in si ogledali veliko slikovnega materiala. Učenci so tudi opisovali svoje izkušnje z ježem, saj ga v našem okolju lahko kar pogosto srečamo. Eden izmed učencev je ježa celo prinesel v šolo.

Ko smo se bolje poučili o ježu, smo se odločili ježke tudi narediti.

Da pa naši ježki ne bi bili kar tako, sem jim prebrala še zgodbico M. Ezra Mali ježek, kjer se mali ježek na prvem sprehodu izgubi in pri tem doživi številne nevšečnosti: pade med cvetove osata, svoje bratce zamenja z ježicami pravega kostanja, pade v kup listja, …

Zanimalo nas je, kakšen je jež obložen s pisanim jesenskim listjem, … s skladovnico storžev ali kostanjev na svojem hrbtu, … če se povalja v kupu ličkanja ali slame na polju, … če se skrije v živi meji.

Sklenili smo, da bomo takšne » namaskirane » ježke tudi naredili.

Izvedba

V okolici šole smo vsak dan iskali dokaze odhajajočih toplih dni in umirjanja narave. Nabirali smo odpadle plodove, pisano jesensko listje, borove iglice, majhne storžke, kostanje, od doma pa so prinesli še različna semena in slamo.
Kako narediti ježa? Idej je bilo veliko in vsak je najprej narisal načrt svojega ježa, sama pa sem jim med tem izdelala kartonasto podlogo v obliki ježa in jo tudi izrezala, saj imajo 6-letniki velike težave z rezanjem navadnega papirja, kaj šele kartona. Nekateri so še precej nespretni, otroške škarje pa niso primerne za karton.

Pripravili smo delovni prostor in material razporedili po skupinah, kjer so ustvarjali učenci s podobnimi idejami. Učenci, ki ustvarjanja nimajo najraje in radi hitro končajo svoje delo, so izbrali večje kostanje in storže. Tisti vztrajnejši pa so ob delu prav uživali in so zelo imagenatančno zlagali in lepili borove iglice, slamo ali ličkanje. Na koncu so ježem narisali še oči in nožice. Med samim delom so se porajale nove ideje, saj so nekateri ježki na koncu imeli smrčke iz kostanja, drugi pa so jim dodali tudi brčice iz borovih iglic.

Borko – jež iz borovih iglic.

Veliko je bilo timskega dela, medsebojnih nasvetov in pomoči. Ob težavah so staknili glave in si pomagali ali pa so poiskali pomoč pri učiteljici.

Ježe smo izdelovali kar nekaj dni, saj je delo v podaljšanem bivanju specifično: nekateri učenci odhajajo domov zelo hitro, zato njihovo delo čaka ali pa ga končajo drugi učenci, česar pa večina nima rada. Vsak namreč na koncu rad pokaže in se pohvali s svojim izdelkom, ki ga je tudi sam izdelal.

imageKer so bili jesenski dnevi topli, smo našo ustvarjalno delavnico nekajkrat prenesli tudi na prosto. Ni lepšega, kot ustvarjanje ob božanju toplih jesenskih sončnih žarkov.

Pod spretnimi prstki v delavnici na prostem nastaja Kostanjko

Med samim ustvarjanjem smo se še vedno pogovarjali o ježih, naučili pa smo se tudi besedilo in melodijo pesmi Jaz sem jež.

V 14 dnevih smo izdelali več kot 35 ježkov, ki smo jih tudi poimenovali: tisti iz borovih iglic so bili Borkoti, drugi iz ličkanja Ličkoti, pa Slamkoti, Listkoti, Kostanjkoti, …

imageimage
Kostanjko                                                     Storžko

imageimage
Ličko                                                         Listko
imageRdečko in Slamko kot viseča dekoracija predprostora učilnice OPB

Evalvacija

Po zaključku dela smo se z učenci pogovorili o samem delu in izdelkih, ki smo jih naredili. Vsi smo bili zadovoljni in ugotovili smo, da bi lahko ustvarjali še s celim kupom jesenskih plodov, saj je jesen res radodarna in bogata.

Po izvedeni evalvaciji smo izdelke razstavili in jih uredili v veliko stensko sliko – Jesen.

Nekatere smo uporabili tudi kot visečo dekoracijo na hodniku in v učilnici.

imageimage

Pri izvedbi projekta so učenci pridobili veliko novega znanja in izkušenj, spoznali so soodvisnost živih bitij in narave, podrobneje so se seznanili z ježem in jesenskimi dogajanji nasploh, spoznali so novo možnost koristnega preživljanja prostega časa, razvijali so ročne spretnosti, domišljijo in občutek za estetiko, navajali so se na pripravo, urejanje in pospravljanje delovnega prostora, povezovali so dele v celoto in se navajali na aktivno delo in sodelovanje v skupini.

Zaključek

Sama že leta učence navdušujem nad opazovanjem narave in procesov njej. Večkrat poudarim, da velikokrat največji misleci določenih odnosov in prilagoditev ne bi znali urediti tako, kot je to uredila narava. S posnemanjem narave in procesov v njej se lahko zelo veliko naučimo, vse pa lahko koristno uporabimo v vsakdanjem življenju.

imageZ opazovanjem narave in procesov v njej učitelj učence vodi v različne aktivnosti. Ena od teh aktivnosti je ustvarjanje, skozi katerega učenec pokaže in dokaže svoje znanje na drugačen in nov način.

Del stenske slike Jesen

  LITERATURA:

  1. Bezjak, J. (1997): Projektno učno delo pri pouku tehnike kot uspešna oblika in metoda sodobne inženirske pedagogike. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo in šport.
  2. Novak H. (1990): Projektno učno delo, drugačna pot do znanja. Ljubljana: Državna založba Slovenije.