Korelacija građanskog odgoja i informatike

sanja_PS

Sanja Pavlović Šijanović

Kao i svake školske godine, i ove godine dočekala nas je novina: implementacija Građanskog odgoja u predmetnoj nastavi. Iako se Građanski odgoj neupitno provlačio kroz informatiku u smislu prepoznavanja suvremenih društvenih procesa, zauzimanja za istinski napredak i etičku primjenu tehnoloških dostignuća, zauzimanja za zdrav okoliš i očuvanje prirode, pravilne i etičke uporabe informacijske i komunikacijske tehnologije, sada nas je dočekao dodatni zadatak: sastaviti Izvedbeni program međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja (nastavne jedinice, izvanučioničke aktivnost, projekti i dr.) za nastavni sat u koji ćemo implementirati sadržaje GOO.

Promišljajući na koji način to izvesti, odradila sam to kroz istraživački rad s maturantima i u sklopu ergonomije sa drugim razredima.

Evo primjera za istraživački rad:

Naziv: ISTRAŽIVAČKI RAD-PREZENTACIJA RADA

Svrha: Učenik koji primjenjuje pravo izražavanja na različite načine i štiti prava drugih.

Istraživački radovi učenika predstavljaju simulaciju znanstvenog istraživanja: učenici se uvode u znanstvenu metodologiju, organizaciju istraživanja te ovladavanje pojedinim tehnikama i metodama te im se na taj način istovremeno omogućava učenje sadržaja i procesa: učenici stječu, šire i produbljuju znanja te razvijaju predmetne ali i opće vještine i sposobnosti.

Učenici uče predviđati ali i postavljati hipoteze, samostalno opažati, potkrijepljivati primjerima, uređivati, razvrstavati, analizirati, statistički oblikovati podatke i zaključivati.

Ishodi:( Dimenzije GOO: Ljudsko-pravna dimenzija, politička dimenzija, društvena dimenzija i kulturološka dimenzija)

Učenik se slobodno izražava iznoseći hipoteze i argumente bazirane na prikupljenim činjeničnim podatcima (znanje i razumijevanje).

Analizira činjenice i izvodi zaključke na temelju činjenica poštujući mišljenja drugih, zastupa svoje mišljenje, objašnjava i navodi argumente za svoje mišljenje (vještine i sposobnosti).

Pokazuje privrženost načelima dostojanstva svake osobe, jednakosti, pravde i uključenosti svih te

pokazuje samostalnost i samopouzdanje u iznošenju svojih stavova (vrijednosti i stavovi)

Kratki opis aktivnosti:

Učenici će utvrditi osnovne i napredne tehnike korištenja MS Worda, MS Excela i MS PowerPointa.

Izraditi samostalan istraživački rad uz korištenje navedenih programa i prema zadanim propozicijama isti prezentirati u razredu. Ispuniti evaluacijski listić.

KORELACIJA:
HRVATSKI JEZIK: Razvijanje vještine jezičnog izražavanja, razvijanje debate na satima lektire (dnevnika čitanja), upravljanje emocijama prilikom javnog nastupa, s obzirom da je na satu bila prisutna i pedagoginja škole, učenici su mogli direktno komunicirati s njom i razvijati kritičko razmišljanje s obzirom na pitanja koja im je pedagoginja postavljala u kontekstu razvijanja građanskih ali i informatičkih i informacijskih kompetencija …

Koraci pri istraživanju su sljedeći:

Izbor područja i teme.

Određivanje problema i ciljeva: određivanje istraživačkog/istraživačkih pitanja i postavljanje istraživačkih ciljeva.

Izrada nacrta istraživanja: odabir izvora i literature (tako da odražavaju odabranu temu), metode i tehnike sakupljanja (anketa, intervju, analiza teksta, plansko opažanje, dnevnik, itd.), uređivanja i analiziranja podataka.

Prikupljanje podataka: proučavanje literature i izvora; pronalaženje i komentiranje podataka; navođenje izvora.

Analiziranje, uređivanje i interpretiranje rezultata (opisivanje, klasificiranje, povezivanje, statistička obrada podataka, itd.)

Pisanje izvještaja i pripremanje rezultata za prezentaciju.

Teme:

Korisnici interneta u Republici Hrvatskoj,
Ovisnost o računalu: istine i zablude,
Društveni aspekti interneta,
Utjecaj tableta na razvoj motorike kod djece,
Prednosti i nedostatci društvenih mreža,
Korištenje multimedije u obrazovanju,
Uloga škole u razvoju informatičke i informacijske pismenosti,
Najčešće korištene mobilne tehnologije i
Doprinosi modernih tehnologija

Kako pripremiti izlaganje – smjernice

Vokabular treba biti razumljiv i odgovarati nivou slušatelja, a rečenice precizne, jasne i gramatički korektne. Treba izbjegavati dugačke i složene rečenice koje su prikladnije za pisani tekst – prilikom izlaganja slušatelji ne mogu ponovo čuti ono što nisu razumjeli. Za razliku od pisanih tekstova, u izlaganju je poželjno primjenjivati strategije koje će pridonijeti slušateljevu razumijevanju: ugraditi ponavljanja, preformulirati ključne ideje i teze, naglašavati ključne riječi, služiti se primjerima. Voditi računa o izboru fonta i kontrastu boja u samoj aplikaciji.

Izlaganje treba dobro planirati i organizirati, tj. podijeliti ga na uvod, glavni dio i zaključak. Izlaganje se može započeti izlaganjem određene teze, navođenjem citata, postavljanjem pitanja. Na početku je također poželjno predstaviti temu i kompoziciju izlaganja, te održavati fokus na tome tijekom cijele prezentacije. Dobro je uključiti dokaze i primjere koji podupiru i razvijaju ideje. S vremena na vrijeme poželjno je direktno se obratiti slušateljima. Na kraju je poželjno izlaganje još jednom sažeti.

Kriteriji ocjenjivanja prezentacija istraživačkih radova

  1. Organiziranost u prezentaciji (pridržavanje dogovorenih propozicija, pridržavanje vremena,…).
  2. Sadržaj prezentacije.
  3. Originalnost i entuzijazam.
  4. Znanje i vještine govorenja.
  5. 5Ocjene učenika u razredu.

Ciljna grupa: 4. A razred- opće usmjerenje

Oblici rada: individualno, rad u paru

Metode rada: razgovora, izlaganja, kritičkog mišljenja, suradničko učenje demonstracije i prezentacije, izvještavanje

Resursi za učenike: prikupljeni materijali u digitalnom obliku i kroz stručnu literaturu, prezentacije-originalni učenički radovi, propozicije izrade istraživačkog rada

Resursi za nastavnike: propozicije izrade istraživačkog rada, popis tema, Program međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole (Narodne novine 104/14)

Vremenik: Informatika: 2 sata (prema operativnom i izvedbenom planu i programu predviđeno na 17. i 18. satu. – sredina studenog 2014.)

Način vrednovanja i korištenje rezultata vrednovanja: Opisno praćenje i vrednovanje uradaka skalom ocjena od 1 do 5 (prema unaprijed dogovorenim kriterijima izrade istraživačkog rada). Evaluacijski listić.

Publikacija radova na mrežnoj stranici škole i u digitalnom časopisu za obrazovne stručnjake: Pogled kroz prozor

Troškovnik: nema dodatnih troškova za provedbu nastavne jedinice

Nositelji odgovornosti: Predmetni nastavnik informatike, učenici 4.A razreda

Primjer za ergonomiju koju sam odradila sa 2.A razredom općeg usmjerenja:

Naziv: ERGONOMIJA: UTJECAJ RAČUNALA NA ČOVJEKOVO ZDRAVLJE, ELEKTROSMOG I RAČUNALNI OTPAD

Svrha: učenik građanin koji određuje što je održivi razvoj i odgovorno se ponaša prema okolišu te poštuje vlastito zdravlje i štiti okoliš u kojem i od kojeg živi.

Optimalizacija odnosa čovjek-stroj-okolina.

Ishodi: (Dimenzije GOO: Ljudsko-pravna dimenzija, politička dimenzija, društvena dimenzija i kulturološka dimenzija)

Učenik opisuje ulogu pojedinca i civilnog društva u osiguranju vlastitog zdravlja te održivog razvoja i koristi različite ergonomske načine zaštite zdravlja a odgovornim odnosom prema računalnom otpadu vodi brigu o zaštiti živih bića te prirodnog i kulturnog okoliša.

Učenik opisuje organizaciju radnog mjesta na način da uvažava čimbenike poput mikroklimatskih uvjeta i ostalih ergonomskih smjernica (građansko znanje i razumijevanje)

Učenik promišlja položaj i djelovanje pojedinca u uvjetima brzog znanstveno-tehnološkog razvoja i njegovog utjecaja na čovjekovo zdravlje i okolinu (građanske vještine i sposobnosti)

Učenik svojim ponašanjem pokazuje odgovornost prema vlastitom zdravlju i privrženost očuvanju živih bića te prirodnog i kulturnog bogatstva Republike Hrvatske (građanske vrijednosti i stavovi)

Kratki opis aktivnosti:

INFORMATIKA

Učenici će:

Urediti radno mjesto kako bi tijekom rada izbjegli slučajeve u kojima može doći do samoozljeđivanja i ozljeđivanja.

Pridržavati se pravila potrebnih za siguran rad s materijalima, alatima i uređajima.

Spoznati da tehnologije, pored koristi za čovjeka, imaju i štetne učinke na okoliš i cijeli ekosustav.

Spoznati da otpad, ako se njime dobro gospodari, može donijeti gospodarsku i ekološku korist (preradba stakla, recikliranje papira, preradba metalnoga otpada, biološki otpad služi za kompost i dobivanje energije i slično).

Usvojiti stav o potrebi ponašanja u skladu s pravilima zaštite okoliša i očuvanja prirodne ravnoteže u svakodnevnomu životu.

U timskom radu učenici će izrađivati po vlastitom izboru: plakat, prezentaciju ili seminarski rad na temu računalnog otpada.

Učenici će biti upoznati sa kontaktima te kako i gdje odlagati EE otpad.

clip_image002

KORELACIJA:
FIZIKA:
Aktivnost će se provoditi u sklopu nastavnog gradiva vezanog za radioaktivni poluraspad raznih radioaktivnih elemenata, obrađivanjem podataka te procjenjivanjem nakon koliko vremena će određeni element biti bezopasan za okolinu.Utjecaj štetnih zračenja: elektrosmoga na čovjeka i okolinu.

KORELACIJA:
MATEMATIKA:
Aktivnost će se provoditi obrađivanjem podataka i izradom statistike o zastupljenosti pojedinih materijala vezanih za računalnu i mobilnu opremu u svjetskoj količini otpada i količini otpada na području Republike Hrvatske.

Ispunjavanje evaluacijskog listića.

Ciljna grupa: 2.A razred- opće usmjerenje

Oblici rada: individualno, rad u paru, rad u skupinama

Metode rada: razgovora, izlaganja, rada na tekstu , kritičkog mišljenja, suradničko učenje demonstracije, izvještavanje, izrada plakata, prezentacija

Resursi za učenike: prezentacija o ergonimiji i elektrosmogu, listići, bilježnice, fotografije, udžbenici, plakati, interaktivni kvizovi, javni mediji.

Resursi za nastavnike: Program međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole (Narodne novine 104/14), Zakon o zaštiti okoliša, N.N. 110/07; Zakon o otpadu, N.N. 178/04. udžbenici, internet, prezentacija, javni mediji

Vremenik: Informatika: 2 sata (studeni, predviđeno operativnim i izvedbenim planom i programom nastave informatike 17.i 18. sat u 2. A razredu )

Način vrednovanja i korištenje rezultata vrednovanja: Opisno praćenje

Publikacija radova na mrežnoj stranici škole i u digitalnom časopisu za obrazovne stručnjake: Pogled kroz prozor. Evaluacijski listić.

Troškovnik: nema dodatnih troškova za provedbu nastavne jedinice

Nositelji odgovornosti: Predmetni nastavnik informatike, učenici 2.A razreda

Evaluacijski listići sadržavali su 4 identična pitanja vezana za nastavni proces i 4 pitanja vezana za razvoj građanskih kompetencija.

U pitanjima:

SVIĐA MI SE OVAKAV NAČIN OBRADE NASTAVNOG GRADIVA     DA NE

MISLIM DA JE OVAKVIM NAČINOM RADA NASTAVA USMJERENA NA UČENIKA DA NE

OVAKAV NAČIN RADA DOPRINOSI STVARANJU UGODNE RAZREDNE ATMOSFERE DA NE

nije bilo velikih odstupanja kod maturanata i učenika drugih razreda, učenicima se svidio ovakav način rada koji pridonosi stvaranju ugodne razredne atmosfere te su prepoznali orijentiranost nastave na njih same. Međutim u pitanju:

OVAKAV NAČIN IZISKUJE PREVELIK ANGAŽMAN UČENIKA, LAKŠE JE KAD NASTAVNE JEDINICE OBJAŠNJAVA PREDMETNI NASTAVNIK DA NE

vidljive su velike razlike u razmišljanju, maturantima nije lakše kada nastavne jedinice objašnjava predmetni nastavnik (njih svega 28% smatra da ovakav način rada iziskuje prevelik angažman učenika) dok učenici drugog razrada smatraju (čak njih 86%) smatra da je lakše kad nastavne jedinice objašnjava predmetni nastavnik. Promišljajući o ovim rezultatima, zaključak koji mi se nametnuo jest taj da su maturanti stekli određenu dozu samostalnosti, samodiscipline i odgovornosti tijekom svog školovanja a učenike drugih razreda tome još trebamo poučiti.

clip_image004 clip_image006

Maturanti su na pitanja vezana za razvoj građanskih kompetencija odgovarali većinom, negdje i potpuno afirmativno :

A) Analiziram činjenice i izvodim zaključke na temelju činjenica poštujući mišljenja drugih DA/NE

B) Pokazujem samostalnost i samopouzdanje u iznošenju svojih stavova prilikom prezentacije svog uratka DA/NE

C) Zastupam svoje mišljenje, objašnjavam i navodim argumente za svoje mišljenje DA/NE

D) Slobodno se izražavam prilikom prezentiranja istraživačkog rada DA/NE

Jednako tako i učenici drugog razreda na pitanja vezana za razvoj građanskih kompetencija odgovarali su u pozitivnom kontekstu:

A) Analiziram činjenice i izvodim zaključke na temelju činjenica poštujući mišljenja drugih DA/NE

B)  Promišljam položaj i djelovanje pojedinca u uvjetima brzog znanstveno-tehnološkog razvoja i njegovog utjecaja na čovjekovo zdravlje i okolinu DA/NE

C) Svojim ponašanjem pokazujem odgovornost prema vlastitom zdravlju i privrženost očuvanju živih bića te prirodnog i kulturnog bogatstva Republike Hrvatske DA/NE

D) Koristim različite ergonomske načine zaštite zdravlja a odgovornim odnosom prema računalnom otpadu vodim brigu o zaštiti živih bića te prirodnog i kulturnog okoliša DA/NE

Nakon provedenih aktivnosti mogu reći da smo uspjeli realizirati sve što je predviđeno operativnim i izvedbenim planom i programom za nastavu informatike a ujedno smo sat upotpunili aktivnostima i sadržajima iz područja GOO koji su djelovali poticajno na učenike i koji su podigli razinu njihovih građanskih kompetencija.

(Učeničke radove i potpune rezultate evaluacijskih listića možete pogledati na mrežnoj stranici škole).