Projekt Matematički kviz

sanjaL 

Sažetak

U doba brzog razvoja znanja javlja se potreba za što efikasnijim i bržim načinima prenošenja i usvajanja znanja. Također je neophodno da buduće generacije postanu sposobne samostalno učiti, istraživati područja koja su im zanimljiva te da svojom kreativnošću doprinose razvoju i napretku u tim područjima. Nastava se sve više orijentira na učenika, učenik je u njenom centru, a nastavnik sudjeluje kao pomagač, organizator i motivator u nastavi. Predavačka i frontalna nastava stoga se zamjenjuju istraživačkom i timskom nastavom.

Jedna od efikasnih i popularnih nastavnih metoda je projektna nastava u kojoj učenici korištenjem suvremene tehnologije i znanja ljudi koji su stručnjaci u određenom području (koristeći internet, e-poštu ili osobnim kontaktima) istražuju određenu temu i uče kroz izradu projekta.

U nastavku predstavljamo projekt koji su izradili učenici Tehničke škole iz Čakovca, a objedinjuje znanja iz matematike i informatike.

Projektna nastava

Riječ projekt je latinskog podrijetla i znači plan, namjera, nacrt, skica. To je svaki zaokružen, cjelovit i složen pothvat čija se obilježja i cilj mogu definirati, a mora se ostvariti u određenom vremenu te zahtijeva koordinirane napore nekoliko osoba ili većeg broja ljudi, službi, poduzeća i sl. Jureković projekt definira kao aktivnost s unaprijed utvrđenim jasnim i ostvarivim ciljem, konačnim trajanjem, raspoloživim resursima (ljudi, vrijeme, financijska sredstva) i željenom razinom kakvoće konačnog proizvoda.

Projektna nastava je model organiziran oko projekata. Bognar i Matijević definiraju projektnu nastavu kao vrstu nastave u kojoj učenici rade na određenim istraživačkim ili radnim projektima [3]. Vrste projekata ovise o stupnju školovanja i prirodi nastavnih ciljeva i sadržaja. Projekti mogu trajati jedan nastavni sat, jedan dan, mjesec dana ili duže.

Učenički projekt predstavlja rad tima učenika (npr. razrednog odjela) na složenijem problemu, često bliskom realnom svijetu [5]. U matematici postoji niz problema iz svakodnevnog života koji se mogu istraživati pomoću projekta. To mogu biti jednostavni problemi koje svaki učenik može istraživati tijekom jednog školskog sata (npr. izračunavanje kamata za zajam) ili složeni za koje je potreban veći broj učenika, duže vremensko razdoblje, a često i multidisciplinarnost (npr. određivanje isplativosti korištenja solarne energije u pojedinim krajevima).

Etape projektne nastave

Svaki projekt se provodi u nekoliko etapa. Microsoftovi stručnjaci navode 4 glavne etape svakog projekta:

 1. Planiranje
 2. Izgradnja
 3. Postavljanje
 4. Puštanje u rad.

Projektna nastava se također provodi u nekoliko faza:

 1. PRIPREMNA FAZA
  • a. Izbor teme projekta
  • b. Određivanje zadaće ili cilja projekta
 1. PLANIRANJE
  • a. Priprema učenika za odabranu temu
  • b. Izrada plana provedbe projekta koji će obuhvatiti sljedeće: odrediti mjesto i vrijeme rada; za svaku etapu utvrditi vremenski rok, izbor materijala i metoda rada; podijeliti učenike u skupine te podijeliti rad unutar skupina; predvidjeti moguće poteškoće i način njihova otklanjanja.
 1. PROVEDBA
  • a. Slijediti plan
  • b. Dokumentirati provedbu projekta
 1. PREDSTAVLJANJE PROJEKTA
  • a. Prezentacija rezultata projekta i njegovo iznošenje u javnost
  • b. Prezentacija provedbe
 1. VRJEDNOVANJE
  • a. Procjena ostvarenosti cilja projekta
  • b. Kritička analiza cjelokupnog rada na projektu [2].

Projekt – Matematički kviz

1. Priprema

Osnovni je cilj projekta bio približiti matematiku učenicima. Matematika kao nastavni predmet u srednjoj školi većini učenika nije omiljena. Većina učenika shvaća potrebu za učenjem i razumijevanjem matematike, ali je ne vole učiti. Nasuprot matematici, na listi omiljenih predmeta prilično je visoko rangirana informatika. Kako današnji srednjoškolci vole učiti uz računala, javila se ideja da se naprave digitalni materijali za učenje matematike.

2. Planiranje

Prije pristupanja izradi projekta bilo je potrebno odabrati učenike koji će sudjelovati u projektu. Voditeljica projekta Sanja Loparić, prof. je u 2ET3 razredu izložila svoju ideju o izradi projekta iz matematike te se 14 učenika tog razreda javilo za sudjelovanje u projektu.projektni tim

Dogovoreni su termini sastanaka – utorkom nakon nastave po jedan školski sat, a rok izrade zadao je ravnatelj – do javne prezentacije projekta bilo je 7 tjedana. Dogovoreno je da će tjedni sastanci poslužiti za pregled izrađenog materijala i za dogovore oko sljedećih zadataka učenika.

U ovoj fazi se prišlo ozbiljnijoj razradi teme. Dogovoreno je da će se izraditi matematički kviz pomoću programa HotPotatoes, bez dodatnih popratnih materijala. Učenici se do tada nisu susreli s navedenim programom pa ga je prije početka izrade kviza bilo neophodno proučiti.

Slika 1. Projektni tim

3. Provedba

Izrada kviza uslijedila je u nekoliko koraka.

 1. zadatak bio je osmisliti pitanja za kviz. U toj su fazi sudjelovali svi učenici. Za domaću zadaću je svatko pripremio po 5 pitanja, a na zajedničkom sastanku razmotrili smo tipove pitanja i odlučili se za 15 pitanja s ponuđenim odgovorima. Odabrali smo pitanja za koje je dovoljno znanje matematike iz osnovne škole i neke najosnovnije teme iz prva dva razreda srednjoškolske matematike. Pri odabiru pitanja željeli smo da se kod rješavanja kviza potakne logičko razmišljanje.
 2. zadatak odnosio se na unos pitanja u HotPotatoes. Za taj posao tim se podijelio na nekoliko podtimova s različitim zadacima. Jedni su unosili tekstualna pitanja, drugi su bili zaduženi za grafički dizajn podloge, treći za izradu slikovnog pitanja, a četvrti da na internetu pronađu zvukove i animacije koje bi se mogle ubaciti u kviz.
 3. zadatak bio je objediniti radove navedenih podtimova. U ovoj fazi javilo se nekoliko tehničkih problema koji su riješeni uključivanjem programera, učenika četvrtog razreda Dina Šantla u rad na projektu.

4. Predstavljanje projekta

Prije predstavljanja projekta dogovoren je način prezentacije. Odlučeno je da se projekt prezentira u obliku natjecanja između dvoje natjecatelja. Da bi se natjecanje organiziralo, članovi projektnog tima su se ponovo podijelili u nekoliko grupa s različitim zadacima. Dio je bio zadužen za organizaciju natjecanja (priprema računala, projektora i ostale opreme), dio za fotografiranje, a odabran je i voditelj natjecanja i njegova dva pomoćnika.

Prije predstavljanja kviza javio se problem oko odabira učenika koji će se natjecati pa je odlučeno da učenik koji se dobrovoljno javi za svoj trud dobije majicu s logotipom škole. Zbog zanimljivosti natjecanja odlučeno je da će učeniku protivnik biti ravnatelj škole, ali je taj podatak ostao iznenađenje sve do same prezentacije kviza.

U ovoj fazi se javila još jedna nova situacija. Javno predstavljanje projekta je pomaknuto za 3 tjedna (između su bili proljetni praznici) čime je dobiveno još vremena za doradu projekta. Stoga su učenici odlučili napraviti mrežnu stranicu na kojoj bi kviz bio dostupan svima. Naknadno je kviz stavljen na web stranicu škole.

 

prezentacija projekta
Slika2. Prezentacija projekta

5. Vrjednovanje

Tjedan dana nakon održane prezentacije održao se posljednji sastanak tima s ciljem vrjednovanja projekta. Učenici su iskazali zadovoljstvo takvim načinom rada. Jedan od učenika je izjavio: „Nisam znao da su moji prijatelji tako pametni. U toku projekta sam od njih naučio jako puno.“
Učenici su jako dobro ocijenili prezentaciju projekta. Činilo im se da je prezentacija bila zanimljiva, voditelj prezentacije je dobro odradio posao vođenja, a samo natjecanje je bilo zanimljivo. Zanimljiv je bio i rezultat natjecanja u kojemu su i ravnatelj i učenik osvojili jednak broj bodova.
Učenici su izrazili želju da se što češće rade projekti. Predložili su da bi vrlo korisni bili manji projekti koje bi radio manji broj učenika, s kraćim vremenskim rokovima na pojedinim satovima matematike. Smatraju da bi na taj način bili motiviraniji za učenje matematike te bi ujedno učili brže i efikasnije.

Literatura

 • [1] Benšić, M.: Projekt u nastavi matematike srednjih škola. http://www.mathos.hr/~mirta/tekst_S.pdf . Dohvaćeno 05. 10. 2009.
 • [2] Bjelanović, Ž. (2009): Fotostrip – projekt realiziran u okviru integrirane nastave.
 • [3] Bognar, L., Matijević, M. (2002): Didaktika. Zagreb. Školska knjiga.
 • [4] Cindrić, M. (2006): Projektna nastava i njezine primjene u nastavi fizike u osnovnoj školi. Magistra Iadertina, Vol.1, No.1, str. 33-47.
 • [5] Čižmešija, A. (2005): Projektna nastava matematike. http://web.math.hr/nastava/mnm1/Projekt.ppt . Dohvaćeno 05. 10. 2009.
 • [6] Jureković, D. (2006): Uvod u upravljanje projektima. Stručni skup Agencije za odgoj i obrazovanje i Microsofta Hrvatska, 26. Listopada 2006. www.ucitelji.org