E-TEACH

antun_vanja

Način objedinjavanje elektroničkih izvora znanja za djecu s posebnim potrebama

 

Sažetak

Ograničimo li se samo na tiskane udžbenike, nemoguće je svakom učeniku osigurati prikladan udžbenik. Takav je materijal zbog tjelesnih, senzornih ili spoznajnih barijera nepristupačan mnogim učenicima.
Činjenica je da populacija učenika s teškoćama ne predstavlja kritičnu masu koja bi izdavače potaknula na tiskanje različito prilagođenih udžbenika i ostalih izvora znanja. Razlog, prije svega, leži u heterogenosti ove skupine.
Međutim, današnja tehnologija omogućuje da udžbenici budu dostupni svima – njihovim pretvaranjem u prikladne elektroničke oblike. Na taj se način omogućava prilagodljivost koja zadovoljava potrebe svih učenika s teškoćama.
Autori ovim tekstom predstavljaju mogućnost objedinjavanja elektroničkih obrazovnih sadržaja (kratkih obrazovnih filmova, zvučnih čitanaka, kvizova, PowerPoint prezentacija, materijala u .doc ili .pdf formatu) izradom konzole E-TEACH u MS PowerPointu.

Rad je prvi put predstavljen na 1. ITF SNE virtualnoj konferenciji u lipnju 2009. godine.

 

Brojna istraživanja pokazala su kako gotovo 90 % učenika koji imaju pravo na individualizirani odgojno – obrazovni program ne mogu koristiti udžbenike namijenjene prosječnoj populaciji. Njihovo je pravo da im se uz program prilagode i izvori znanja kojima će se koristiti.
Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine u poglavlju 2.3 (Odgoj i obrazovanje), stavak 6., propisuje osiguravanje infrastrukturne potpore učenicima s teškoćama u razvoju, a kao jednu od bitnih sastavnica navodi i izradu udžbenika, priručnika i radnih bilježnica primjerenih učenicima s teškoćama u primanju informacija te teškoćama učenja, učenike s teškoćama u razvoju i studente s invaliditetom.
Ograničimo li se samo na tiskane udžbenike, nemoguće je svakom učeniku osigurati prikladan udžbenik. Takav je materijal zbog tjelesnih, senzornih ili spoznajnih barijera nepristupačan mnogim učenicima. Primjerice, udžbenik u tiskanom obliku otežano će koristiti učenik s disleksijom, dok je njegovo korištenje potpuno nemoguće slijepim učenicima.
Činjenica je, također, da populacija učenika s teškoćama ne predstavlja kritičnu masu koja bi potaknula izdavače na tiskanje različito prilagođenih udžbenika i ostalih izvora znanja. Razlog, prije svega, leži u heterogenosti ove skupine. Naime, udžbenik prilagođen učeniku s cerebralnom paralizom nikako neće biti odgovarajući učeniku s poremećajem pažnje. Nemoguće je s nekoliko prilagođenih udžbenika po nastavnom predmetu osigurati zadovoljenje odgojno – obrazovnih potreba svih učenika s teškoćama.
Današnja tehnologija omogućuje da udžbenici budu dostupni svima, pretvorimo li ih u prikladne elektroničke oblike. Na taj se način omogućava prilagodljivost koja zadovoljava potrebe svih učenika s teškoćama jer digitalizirane tekstove može čitati računalo, mogu biti vizualno prilagođeni ili ispisani na Braille pisaču.

Udžbenici se u elektronički oblik mogu pretvoriti na sljedeće načine:

  1. Prepisivanjem teksta u računalni tekstualni procesor,
  2. Skeniranjem teksta (prebacivanje u PDF),
  3. Unosom teksta u neku drugi računalni program (primjerice PowerPoint),
  4. Uporabom obrazovnih filmova.

Najveća prednost primjene elektroničkih udžbenika u radu s učenicima je prilagodljivost koja omogućuje prilagođavanje istog nastavnog sadržaja svim učenicima. Hoće li prilagodba biti perceptivna, sadržajna, vremenska ili sve navedeno, ovisi o karakteristikama svakog pojedinog učenika jer temelj za prilagodbu čine njegove jake i slabe strane. Sljedeća, ne manje bitna, prednost jest u tome što navedenu prilagodbu relativno lako može učiniti učitelj ili nastavnik koji radi s pojedinim učenikom, uz pomoć edukacijsko – rehabilitacijskog stručnjaka određenog profila. To prvenstveno vrijedi za udžbenike koji su izrađeni pomoću poznatih i svima dostupnih programa poput Worda i PowerPointa. Tako se smanjuju i troškovi potrebni za izradu prilagođenih izvora znanja.
Udžbenik u elektroničkom obliku predstavlja izvor znanja koji učeniku s teškoćama omogućuje da dobije informacije koje su mu potrebne, da odgovori na te informacije i, što je najvažnije, da iz tih informacija uči.
Iz svega navedenog jasno je da udžbenici i ostali izvori znanja u elektroničkom obliku ne bi smjeli biti iznimka, već standard kojim se štiti nepovredivo pravo na odgoj i obrazovanje svakog djeteta.

Prikaz E-Teach konzole

Ovim bismo radom željeli prikazati naš način prilagodbe obrazovnih materijala učenicima s teškoćama pomoću sustava koji smo nazvali E-teach konzola.
E-teach je konzola koja omogućuje objedinjavanje multimedijalnih obrazovnih sadržaja, ali i stvaranje izvora znanja namijenjenih učenicima s teškoćama u razvoju. Konzola se temelji na MS PowerPointu pa je svakom učitelju jednostavna za uporabu.
Ovim se sustavom zadovoljavaju potrebe za modifikacijom sadržaja koje učenik treba usvojiti (primjerice: smanjivanje opsega, posebno strukturirane rečenice i prilagođene formulacije pitanja za ponavljanje i utvrđivanje znanja) zajedno s multimedijalnim materijalima i materijalima za ispis.
Osim toga, iznimno su bitne i mogućnosti perceptivne prilagodbe koju sustav nudi. Primjerice, uporabom E-teacha vrlo je jednostavno svakom pojedinom učeniku, s obzirom na njegove individualne potrebe, prilagoditi veličinu slova, ilustracija, preglednost lekcije, sustav pomoći i slično.

E-Teach omogućuje i vremensku prilagodbu jer učenik pomoću konzole može učiti neovisno o tempu ostatka razreda. Tu je i prilagodba razine podrške: sadržaji i zadatci za provjeru mogu imati definiranu razinu podrške, ovisno o potrebama pojedinog učenika (različite vrste sustava pomoći).
Temelj sadržaja koji konzola objedinjuje je individualni odgojno-obrazovni program pojedinog učenika. To znači da su svi sadržaji prilagođeni na način definiran programom nastalim nakon opservacije učenikovih sposobnosti i specifičnosti.

Korištenje E-Teach konzole započinje odabirom željene aktivnosti iz početnog izbornika. Aktivnosti koje se nude učeniku su:

  • film,
  • tekst,
  • kviz,
  • tekst za ispis.

Detaljna razrada ovog sustava bit će prikazana u sljedećem tekstu.

eteach menu Izbornik E-teach konzole

Literatura: